17. Oktobris, 2019
Vārda dienu svin: Karīna, Gaits
Iesniegt bildi konkursamIesniegt bildi

Šo­gad «Lies­mas» fo­to­kon­kurss ir pār­cē­lies uz in­ter­ne­tu. Turp­māk jū­su ie­sū­tī­tās fo­to­grā­fi­jas no­do­sim vēr­tē­ša­nai por­tā­lā www.elies­ma.lv re­ģis­trē­ta­jiem lie­to­tā­jiem.

Kon­kurss ri­tēs čet­rās kār­tās (pa trīs mē­ne­šiem), un kat­ras kār­tas di­vi veik­smi­nie­ki, sa­ņems bal­vā laik­rak­sta «Lies­ma» abo­ne­men­tu nā­ka­ma­jam ce­turk­snim. Vie­nu abo­ne­men­tu sa­ņems «Ska­tī­tā­ju sim­pā­ti­jas» bal­vas au­tors, ku­ra ie­sū­tī­tai fo­to­grā­fi­jai por­tā­la lie­to­tā­ji būs at­de­vu­ši vis­vai­rāk bal­su, bet ot­ru abo­ne­men­tu sa­ņems «Re­dak­ci­jas bal­vas» ie­gu­vējs. To no­teiks re­dak­ci­jas dar­bi­nie­ku bal­so­ju­mā. Kat­ra kon­kur­sa kār­tā pun­ktus sa­ņems pir­mo des­mit vie­tu ie­gu­vē­ji gan ska­tī­tā­ju, gan re­dak­ci­jas bal­so­ju­mā (dil­sto­šā se­cī­bā — par 1. vie­tu — 10 pun­kti utt.). Kon­kurss no­slēg­sies kat­ra ce­turk­šņa pē­dē­jā mē­ne­ša 20. da­tu­mā.

Ga­da no­ga­lē ap­ko­po­sim ie­gū­tos pun­ktus un par ga­da uz­va­rē­tā­ju kļūs da­līb­nieks ar lie­lā­ko pun­ktu skai­tu. Ga­da veik­smi­nieks (viens) sa­ņems «Lies­mas» abo­ne­men­tu 2012. ga­dam. Ja di­viem vai vai­rāk da­līb­nie­kiem būs vie­nāds pun­ktu skaits, uz­va­rē­tā­ju no­teiks pēc tā, kam bi­ju­šas aug­stā­kas vie­tas ce­turk­šņa kār­tās.

Katrs da­līb­nieks var ie­sniegt ne­ie­ro­be­žo­tu skai­tu at­tē­lu, sū­tot uz e-pas­tu: elies­ma@elies­ma.lv ar no­rā­di «Fo­to­kon­kur­sam» vai iz­man­to­jot elek­tro­nis­ko for­mu por­tā­la sa­da­ļā «Fo­to­kon­kurss». Por­tā­lā ie­vie­to­sim ti­kai ori­ģi­nāl­fo­to­grā­fi­jas no au­to­riem, kas būs no­rā­dī­ju­ši fo­to no­sau­ku­mu un sa­vu vār­du, uz­vār­du un kon­takt­in­for­mā­ci­ju. Re­dak­ci­ja pa­tur tie­sī­bas ne­pub­li­cēt kon­kur­sa tē­mai ne­at­bil­sto­šus un slik­tas kva­li­tā­tes at­tē­lus. Lai do­tu ie­spē­ju se­kot kon­kur­sa no­ri­sei tiem «Lies­mas» la­sī­tā­jiem, kas ne­lie­to in­ter­ne­tu, kat­ru ne­dē­ļu sest­die­nas nu­mu­rā pub­li­cē­sim čet­ras in­te­re­san­tā­kās kon­kur­sa fo­to­grā­fi­jas pēc re­dak­ci­jas iz­vē­les.

Konkursa rezultāti

Konkursa «Mani rudens mirkļi» portāla lietotāju balsojuma rezultāti

Vieta

Autors, nosaukums

Punkti

1.

Vairis Pinzulis – Rudeni gaidot

10

2.

Aivis Stračinskis – Atvasaras rīts

9

3.

Aivis Stračinskis - Lapkritis

8

4.

Vairis Pinzulis – Divi draugi

7

5.

Aivis Stračinskis - Mājupceļš

6

6.

Aivis Stračinskis – Pie Augstrozes

5

7.

Aivis Stračinskis - Līkloči

4

8.

Evija Dūrēna – Saules stari silda

3

9.

Egita Podniece - Uz darbu skrienot ar šokolādes krūzi rokā

2

10.

Dana Andrupe – Zirneklis ar lilijas ziedu

1


 

 

 

 

 

 

Konkursa «Mani rudens mirkļi» redakcijas žūrijas komisijas balsojuma rezultāti

Vieta

Autors, nosaukums

Punkti

1.

Egita Podniece - Uz darbu skrienot ar šokolādes krūzi rokā

10

2.

Gita Dobenberga - Cukurrozīte

9

3.

Marika Eglīte - Salnas korsete

8

4.

Vairis Pinzulis - Pirms lietus

7

5.

Gita Dobenberga - Rudenīga nots

6

6.

Marika Eglīte - Rudens darbi

5

7.

Marika Eglīte - Mazpilsēta

4

8.

Marika Eglīte - Rudens zīmē

3

9.

Marika Eglīte - Cukurā

2

10.

Marika Eglīte - Goda sardzē

1

 

 

 

 

 

 

 

 

"Liesmas" 2011. gada fotokonkursa rezultāti

Vieta

Dalībnieks

Punktu skaits

1.

Aivis Stračinskis

120

2.

Marika Eglīte

56

3.

Vairis Pinzulis

47

4.

Anete Žingele

37

5.

Liene Ķēniņa

34

6.

Inga Liedeskalniņa

20

7.

Gita Dobenberga

15

8.

Iveta Leitmane

14

9.

Kalvis Eliāss

12

10.

Egita Podniece

12

11.

Sandra Rence

11

12.

Dana Andrupe

10

13.

Vidaga Āboliņa

9

14.

Agrita Kalva

8

15.

Vladislavs Klapins

8

16.

Sarmīte Rukmane

7

17.

Rita Keiša

7

18.

Elīna Ņikitina

6

19.

Sandra Gredzena

5

20.

Evelīna Pudzēna

4

21.

Jānis Bērtulis

4

22.

Evija Dūrēna

3

23.

Jānis Gustsons

1


"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri