15. Oktobris, 2019
Vārda dienu svin: Hedviga, Helvijs, Eda

Be­ve­rī­nas stal­tā pi­lī Tā­li­val­dis val­dī­ja...

Tā dzies­mā Gais­mas pils: Au­sek­ļa vār­di Jā­ze­pa Vī­to­la mū­zi­kā.

Pils bi­ju­sī vie­ta jo­pro­jām nav zi­nā­ma, bet Tā­li­val­dis 1215. ga­dā no­ga­li­nāts Tri­kā­tā. Nu Tri­kā­tā ir pie­mi­nek­lis se­nās Tā­la­vas vald­nie­kam, tēl­nie­ka An­dra Vār­pas darbs: pa­gas­ta cen­trā, skais­tā par­kā pie kul­tūr­vēs­tu­ris­kas celt­nes — sa­ie­ta na­ma De­po, kas par tā­du pār­ta­pis pēc re­kons­tru­ē­tās uguns­dzē­sī­bas de­po ēkas.

Pie­mi­nek­ļa gal­ve­nais fi­nan­sē­tājs — Tri­kā­tas pa­gas­ta zem­nieks, eko­no­mi­kas zi­nāt­ņu dok­tors Ri­hards Cir­ce­nis. Ro­si­nā­ju­mu viņš gu­vis, la­sot Jā­ņa Le­ji­ņa tri­lo­ģi­ju Zī­mogs sar­ka­nā vas­kā. Dar­bā Tri­kā­tai ir bū­tis­ka lo­ma.

No­ti­ku­mu Tri­kā­tā at­klā­ja un va­dī­ja Tri­kā­tas pa­gas­ta saim­nie­cis­kās da­ļas va­dī­tājs Ha­rijs Upe­nieks. Pie­mi­nek­li at­klā­ja Be­ve­rī­nas no­va­da do­mes priekš­sē­dē­tājs Mā­ris Zvir­bu­lis. Ska­nē­ja Lat­vi­jas him­na. Ri­hards Cir­ce­nis uz­svē­ra: Tā­li­val­dis ie­ra­dies, lai Tri­kā­tā pa­lik­tu mū­žī­gi, un ro­si­nā­ja arī cit­viet Lat­vi­jā ie­zī­mēt pie­mi­ņas vie­tas. An­dris Vār­pa pa­stās­tī­ja: pie­mi­nek­ļa pa­mat­ak­mens gu­lē­jis Tri­kā­tas lau­kā, bet fi­gū­ras ak­mens nā­cis no Gul­be­nes pu­ses, kas bi­ju­si Tā­la­vas val­dī­ju­mā.

Dziedāja Valmieras kultūras centra vīru koris Imanta, muzicēja Rūjienas kultūras nama pūtēju orķestris Tālavas taurētājs, uzstājās nacionālā vīru kopa Vilki. Klāt bija Jānis Lejiņš, triloģijas Zīmogs sarkanā vaskā autors, kādreizējais trikātietis ģenerālis Dainis Turlais, arī mīnu meklētāju kuģa Tālivaldis vīri. Dzeju lasīja Tamāra Skrīna, Valdis Rūja, Juris Helds, Viks un citi dzejnieki.

Lietus bija rimis, un rudenīgi krāsainā diena iezīmēja notikumu, kas nozīmīgs ne tikai Trikātai, ne tikai Beverīnas novadam. Pieminekļa pakājē gūla ziedi. Pasākums turpinājās kultūras namā.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri