17. Oktobris, 2019
Vārda dienu svin: Karīna, Gaits
Iesniegt bildi konkursamIesniegt bildi

Fo­to­kon­kurss no­slē­dzas

Pub­li­cē­jam par la­bā­ka­jām at­zī­tās fo­to­grā­fi­jas kon­kur­sa «Ma­nas ru­dens pēr­les» 12. kār­tā. Veik­smi­nie­ki: Ma­da­ra Cel­mi­ņa (1 punkts), Ane­te Žin­ge­le (2), Ar­mands Mi­ķel­sons (3), Ai­vis Stra­čin­skis (4). Pun­ktus kop­vēr­tē­ju­mam gūst arī Jā­nis Bēr­tu­lis (5), Ive­ta Leit­ma­ne (6), Ai­ja In­dri­ķis (7), Ju­ris Špil­ka (8), Jā­nis Dzin­tars Zvir­bu­lis (9).

Kon­kurss no­slē­dzies. Ga­da ga­ru­mā vis­veik­smī­gā­kā ir Ane­te Žin­ge­le (aug­stā­ko vie­tu vēr­tē­ju­mā 167 pun­kti) un ie­gūst «Lies­mas» 2011. ga­da abo­nen­tu. A. Stra­čin­skim (186 pun­kti), A. Mi­ķel­so­nam (198). «Lies­mas» 3 mē­ne­šu abo­nen­tu 2011. ga­dā sa­ņems 4. ce­turk­šņa veik­smi­nie­ki Ive­ta Leit­ma­ne (46 pun­kti), Ma­da­ra Cel­mi­ņa (48), Ai­vis Stra­čin­skis (50).

Par veik­smi no­slē­dzo­ša­jā kār­tā spe­ci­ā­lā bal­va — arī Ma­da­rai Cel­mi­ņai.

Fo­to­grā­fi­jas la­sī­tā­ju vēr­tē­ju­mam va­rat tur­pi­nāt ie­sū­tīt e-lies­mā in­ter­ne­ta ad­re­sē elies­ma@elies­ma.lv, ie­spē­jams, ka tur arī nā­kam­gad būs lī­dzī­ga kon­kur­sa tur­pi­nā­jums.

Ai­vars Us­tups

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri