17. Oktobris, 2019
Vārda dienu svin: Karīna, Gaits
Iesniegt bildi konkursamIesniegt bildi

Pub­li­cē­jam par la­bā­ka­jām at­zī­tās fo­to­grā­fi­jas kon­kur­sa «Ma­nas ru­dens pēr­les» 3. kār­tā. Veik­smi­nie­ki: Ane­te Žin­ge­le (1 punkts), Ive­ta Leit­ma­ne (2), Ai­vis Stra­čin­skis (3), Ma­da­ra Cel­mi­ņa (4). Pun­kti arī Ar­man­dam Mi­ķel­so­nam (5), Jā­nim Dzin­ta­ram Zvir­bu­lim (6), Da­nai Andr­upei (7). Pēc 12 kār­tām 3 veik­smi­nie­ki (vai­rāk aug­stā­ku vēr­tē­ju­mu, tā­tad — ma­zāk pun­ktu) sa­ņems «Lies­mas» abo­ne­men­tus 2011. ga­da 1. ce­turk­snim. Viens vi­sa ga­da veik­smi­nieks ie­gūs «Lies­mas» abo­ne­men­tu vi­sam 2011. ga­dam.

Nā­ka­mās fo­to­grā­fi­jas līdz ce­turt­die­nai pl. 11 jā­no­gā­dā re­dak­ci­jā, tās var ie­sū­tīt e-ad­re­sēs: iman­ta@valm.lv vai iman­ta@del­fi.lv, arī elies­ma@elies­ma.lv ar no­rā­di «Fo­to­kon­kur­sam».

Ai­vars Us­tups

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri