11. Decembris, 2018
Vārda dienu svin: Valdis, Voldemārs, Valdemārs
Iesniegt bildi konkursamIesniegt bildi

Pub­li­cē­jam par la­bā­ka­jām at­zī­tās fo­to­grā­fi­jas kon­kur­sa «Ma­nas va­sa­ras pēr­les» 12. kār­tā. Veik­smi­nie­ki: Da­na An­dru­pe (1 punkts), Ive­ta Leit­ma­ne (2), Ar­mands Mi­ķel­sons (3), Ane­te Žin­ge­le (4). Pun­kti arī Ma­da­rai Cel­mi­ņai (5), Ai­vim Stra­čin­skim (6) Jā­nim Dzin­ta­ram Zvir­bu­lim (7). Sum­mē­jot 12 kār­tu pun­ktus, no­skaid­ro­jās, ka «Lies­mas» abo­ne­men­tus 4. ce­turk­snim ie­gu­vu­ši Ai­vis Stra­čin­skis (34 pun­kti), Ane­te Žin­ge­le (47), Ar­mands Mi­ķel­sons (58). Kon­kur­sa nā­ka­mā tē­ma — «Ma­nas ru­dens pēr­les». Pēc 12 kār­tām 3 veik­smi­nie­ki (vai­rāk aug­stā­ku vēr­tē­ju­mu, tā­tad — ma­zāk pun­ktu) sa­ņems «Lies­mas» abo­ne­men­tus 2011. ga­da 1. ce­turk­snim. Viens ga­da veik­smi­nieks ie­gūs «Lies­mas» abo­ne­men­tu vi­sam 2011. ga­dam.

Nā­ka­mās fo­to­grā­fi­jas līdz ce­turt­die­nai pl. 11 jā­no­gā­dā re­dak­ci­jā, tās var ie­sū­tīt e-ad­re­sēs: iman­ta@valm.lv vai iman­ta@del­fi.lv ar no­rā­di «Fo­to­kon­kur­sam».

Ai­vars Us­tups

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Partneri