17. Oktobris, 2019
Vārda dienu svin: Karīna, Gaits
Iesniegt bildi konkursamIesniegt bildi

Šo­gad «Lies­mas» fo­to­kon­kur­sa tē­ma būs «Da­ba un cil­vēks». Kon­kurss ri­tēs pēc pa­gā­ju­šā ga­da for­mu­las — čet­rās kār­tās (pa trīs mē­ne­šiem), kat­ras kār­tas di­vi veik­smi­nie­ki sa­ņems bal­vā laik­rak­sta «Lies­ma» abo­ne­men­tu nā­ka­ma­jam ce­turk­snim. Vie­nu abo­ne­men­tu sa­ņems «Ska­tī­tā­ju sim­pā­ti­jas» bal­vas au­tors, ku­ra ie­sū­tī­tai fo­to­grā­fi­jai por­tā­la lie­to­tā­ji būs at­de­vu­ši vis­vai­rāk bal­su, bet ot­ru abo­ne­men­tu sa­ņems «Re­dak­ci­jas bal­vas» ie­gu­vējs. To no­teiks re­dak­ci­jas dar­bi­nie­ku bal­so­ju­mā. Kat­ra kon­kur­sa kār­tā pun­ktus sa­ņems pir­mo des­mit vie­tu ie­gu­vē­ji gan ska­tī­tā­ju, gan re­dak­ci­jas bal­so­ju­mā (dil­sto­šā se­cī­bā — par 1. vie­tu — 10 pun­kti utt.). Kon­kurss no­slēg­sies kat­ra ce­turk­šņa pē­dē­jā mē­ne­ša 15. da­tu­mā.

Ga­da no­ga­lē ap­ko­po­sim ie­gū­tos pun­ktus, un par ga­da uz­va­rē­tā­ju kļūs da­līb­nieks ar pun­ktu lie­lā­ko skai­tu. Ga­da veik­smi­nieks (viens) sa­ņems «Lies­mas» abo­ne­men­tu 2013. ga­dam. Ja di­viem vai vai­rāk da­līb­nie­kiem būs vie­nāds pun­ktu skaits, uz­va­rē­tā­ju no­teiks pēc tā, kam bi­ju­šas aug­stā­kas vie­tas ce­turk­šņa kār­tās.

Katrs da­līb­nieks var ie­sniegt ne­ie­ro­be­žo­tu skai­tu at­tē­lu, sū­tot uz e-pas­tu: elies­ma@elies­ma.lv ar no­rā­di «Fo­to­kon­kur­sam» vai iz­man­to­jot elek­tro­nis­ko for­mu por­tā­la sa­da­ļā «Fo­to­kon­kurss». Por­tā­lā ie­vie­to­sim ti­kai ori­ģi­nāl­fo­to­grā­fi­jas no au­to­riem, kas būs no­rā­dī­ju­ši fo­to no­sau­ku­mu, sa­vu vār­du, uz­vār­du, e-pas­tu un tāl­ru­ņa nu­mu­ru. Re­dak­ci­ja pa­tur tie­sī­bas ne­pub­li­cēt kon­kur­sa tē­mai ne­at­bil­sto­šus un slik­tas kva­li­tā­tes at­tē­lus. Lai do­tu ie­spē­ju se­kot kon­kur­sa no­ri­sei tiem «Lies­mas» la­sī­tā­jiem, kas ne­lie­to in­ter­ne­tu, kat­ru ne­dē­ļu piekt­die­nas nu­mu­rā pub­li­cē­sim kon­kur­sa fo­to­grā­fi­ju iz­la­si.

Fotokonkurss „Cilvēks un daba” 1. kārta redakcijas balsojums

 1. Sandra Legzdiņa - Apsnigsim!
 2. Vairis Pinzulis - Ziemas burvība
 3. Sandra Legzdiņa - Mēģinājums saplūst ar fonu
 4. Vladislavs Klapins - Savdabīgs salūts
 5. Mairita Cera - Ceļā uz pavasari
 6. Vladislavs Klapins - Sarkanais, zaļais, zilais
 7. Vidaga Āboliņa - Vai pavasaris mūs izkausēs?
 8. Vladislavs Klapins - Vanšu tilts
 9. Rita Keiša - Derētu nosnausties
 10. Anete Eklone - Sajūtas pie jūras

Fotokonkurss „Cilvēks un daba” 1. kārta portāla lietotāju balsojums

 1. Kristīne Cīrule - Es zinu, tu sarunājies ar eņģeļiem, jo tev ir gulbja sirds
 2. Dzidra Skrastiņa - Sestdienas izklaide brīvā dabā
 3. Dzidra Skrastiņa – Varbūt sagaidīšu draudziņu
 4. Kristīne Cīrule – Mūžam saule debesīs
 5. Dzidra Skrastiņa – Ziemas skaistums
 6. Liene Ķēniņa – Ziemas rītā
 7. Vairis Pinzulis – Visapkārt balts
 8. Liene Ķēniņa – Tilts pār Mellupi
 9. Sandra Rence – Stirnu ģimenīte
 10. Sandra Rence – Eima bišu klausīties

 

 

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri