25. Marts, 2019
Vārda dienu svin: Māra, Marita, Mārīte

No Valmieras ķirurgu cilts

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

VIK­TORS KAR­POVS jau ga­dus des­mit ir pen­si­jā. Bet jo­pro­jām vi­ņu ļo­ti dau­dzi sauc par Dak­te­ri. Un jau il­gus ga­dus viņš ir val­mie­rie­tis.

No Valmieras ķirurgu cilts

Kā ti­kāt līdz Val­mie­rai?

Dzim­tā vie­ta ir Kun­dziņ­sa­la, Rī­gas no­ma­le. Ļo­ti mī­ļa vie­ta. Mā­ju bi­ja bū­vē­ju­ši ma­ni vec­ve­cā­ki. Pa­gā­ju­šā gad­sim­ta bei­gās ēkas no­jau­ca, tur ta­gad klajš lauks.

Bet līdz me­di­cī­nai, līdz Val­mie­rai ilgs ceļš. Vis­pirms Fiz­kul­tū­ras in­sti­tū­tā mā­cī­jos par bok­sa un smag­at­lē­ti­kas tre­ne­ri. Pē­dē­jos kur­sos  sa­pra­tu: jā­stu­dē kaut kas cits. In­te­re­ses bi­ja di­vas: me­di­cī­na un mež­saim­nie­cī­ba. Iz­vē­lē­jos pir­mo, jo mež­saim­nie­cī­bā bi­ja pa­ma­tī­ga pār­bau­de ma­te­mā­ti­kā...

Ti­ku Me­di­cī­nas in­sti­tū­tā, bet va­ka­ros bi­ju bok­sa tre­ne­ris spor­ta bied­rī­bas Dau­ga­va klu­bā Vin­gro­tā­ju ie­lā 1, pēc tam Di­na­mo. Bok­sā bi­ju līdz Me­di­cī­nas in­sti­tū­ta 6. kur­sam.

Bok­sā bi­ja arī vi­sai la­bi pa­nā­ku­mi: di­vas rei­zes es­mu bi­jis gan Rī­gas, gan Lat­vi­jas čem­pi­ons. Di­vas rei­zes es­mu bi­jis viens no tre­ne­riem ko­man­dai, kas uz­va­rē­ja Lat­vi­jas čem­pio­nā­tā.

Bokss ir labs ta­jā zi­ņā, ka tev ar kai­lām ro­kām ir lie­lā­kas po­ten­ces, at­tīs­ta arī re­ak­ci­jas āt­ru­mu. Bet gan­drīz vi­si ma­na lai­ka bok­sa bied­ri ir in­va­lī­di vai jau mi­ru­ši. Ar ga­diem, ār­stē­jot trau­mu slim­nie­kus, es­mu no­nā­cis pie se­ci­nā­ju­ma: bokss ir kai­tīgs ve­se­lī­bai. To gan var iz­man­tot kat­ra vī­rie­ša paš­aiz­sar­dzī­bas mā­kas ap­gū­ša­nai, cie­ši sais­tot ar in­te­lek­tu­ālo iz­glī­tī­bu.

In­sti­tū­tā iz­vē­lē­jos ķi­rur­ga spe­ci­ali­tā­ti. Stu­di­ju lai­kā ap­pre­cē­jos. Un mūs abus, bēr­nu dak­te­ri  Ju­tu un ma­ni, aiz­sū­tī­ja dar­bā uz Auces slim­nī­cu. Pēc tam di­vi ga­di Sal­dū. Vi­li­nošs pie­dā­vā­jums bi­ja no  Rī­gas. Bet sie­va ir no Val­mie­ras pus­es, no Cem­piem, un jaun­ajā Val­mie­ras slim­nī­cā bi­ja va­ja­dzīgs gan pe­di­atrs, gan ķi­rurgs. Tas bi­ja no­tei­co­šais.

Datums, kurā numurā raksts publicēts avīzē:
20. Oktobris, 2010

Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Partneri