25. Augusts, 2019
Vārda dienu svin: Patrīcija, Ludis, Ludvigs, Ivonna

Mācās un diskutē, kā pelnīt laukos

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

Lauk­saim­nie­kiem sva­rī­ga ir Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­jas ak­tī­va līdz­da­lī­ba, ES ap­sprie­žot turp­mā­kos tieš­mak­sā­ju­mi par hekt­āru.

Foto: Ārija Romanovska
Foto: Ārija Romanovska

Attēlā:

— MĀCU, kā lauk­saim­nie­ki var iz­man­tot lau­ku at­bal­sta die­nes­ta da­tor­sis­tē­mu, se­kot lī­dzi mak­sā­ju­miem un pār­mai­ņām saim­nie­ko­ša­nā. Drī­zu­mā va­rēs ie­sniegt arī pro­jek­tus, — in­te­re­sen­tu, kas pie­da­lās Ine­ses va­dī­ta­jā pa­raug­no­dar­bī­bā kon­fe­ren­ces starp­brī­žos, ne­trūkst. — Tie, kas da­tus ie­sniedz elek­tro­nis­ki, pir­mie sa­ņem arī at­bal­sta nau­du.

 

— Pir­mo­reiz Ei­ro­pas pa­do­mes sē­dē no­bal­so­jām pret, mūs at­bal­stī­ja arī kai­mi­ņi — lie­tu­vie­ši un igau­ņi, — at­klā­jot kon­fe­ren­ci Esi in­for­mēts un pel­ni lau­kos, zem­ko­pī­bas mi­nistrs Jā­nis Dūk­lavs klās­tī­ja dip­lo­mā­ti­ju, kā­du sa­ru­nās par tieš­mak­sā­ju­miem Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­ja iz­vē­lē­ju­sies ES sa­ru­nās. — Ja vis­pā­rī­gi sāk ru­nāt, kā bū­tu tais­nī­gāk un go­dī­gāk, ro­das ba­žas, ko arī pau­du EP sē­dē: tās val­stis, kas tieš­mak­sā­ju­mos sa­ņem prā­vā­kās sum­mas par hekt­āru, va­rē­tu tos sa­ma­zi­nāt, pie­mē­ram, par 10 ei­ro, un mums at­tie­cī­gi pa­lie­li­nāt, bū­tu tais­nī­gāk. Tais­nī­gi nav vie­nā­di — to mēs vi­si sa­pro­tam. Jā, dau­dzas val­stis vār­dos to at­bal­sta, bet kon­krē­ti vie­no­ties pa­gai­dām ne­var.

Datums, kurā numurā raksts publicēts avīzē:
29. Marts, 2011

Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Partneri