20. Marts, 2019
Vārda dienu svin: Made, Irbe

Lustīgu lasīšanu!

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

No šo­die­nas vi­sā val­stī dar­bo­ties sā­ku­ši vē­lē­ša­nu ie­cir­kņi, līdz ar to kan­di­dā­tu sa­rak­sti un par­ti­ju īsās prog­ram­mas ta­pu­šas pie­eja­mas ne vien in­ter­ne­ta lie­to­tā­jiem, bet vis­pla­šā­ka­jām tau­tas ma­sām. Vai tie­šām ša­jos do­ku­men­tos pie­trūkst kon­krē­tī­bas un skaid­ras nā­kot­nes vī­zi­jas, sprie­diet pa­ši, bet pēc ma­nas sa­pra­ša­nas po­zi­tī­vā­ku un op­ti­mis­tis­kā­ku la­sām­vie­lu grū­ti at­rast.

Pie­mē­ram, par­ti­ju bloks Par cie­tu Lat­vi­ju! sa­vā uz­sau­ku­mā so­la rū­pē­ties vis­pirms par cil­vē­ku, ne­šķi­ro­jot, vai tas šo­fe­ra dēls, malu­zvej­nieks vai vien­kāršs no­dok­ļu ne­mak­sā­tājs, un ti­kai pēc tam par su­ņu, za­ķu un ve­cu ēze­ļu lab­klā­jī­bu. Ap­vie­nī­ba jau sā­ku­si cī­ņu par balss­tie­sī­bu pie­šķir­ša­nu maz­ga­dī­ga­jiem un au­to­va­dī­tā­ju tie­sī­bu at­ņem­ša­nu ali­men­tu pa­rād­nie­kiem, lai tie ne­var pa­zust tā­lēs zi­la­jās un iz­vai­rī­ties no turp­mā­kās līdz­da­lī­bas de­mo­grā­fis­kās si­tu­āci­jas uz­la­bo­ša­nā.

Sa­vie­nī­ba Par mīk­stu krēs­lu! gal­ve­no­kārt no­rū­pē­ju­sies, lai par bez­darb­nie­ku vai sim­tlat­nie­ku ne­kļū­tu paš­rei­zē­jais val­dī­bas va­dī­tājs, jo pre­tē­jā ga­dī­ju­mā var nāk­ties kat­ram pa­šam pel­nīt sev po­ten­ci­ālo vē­lē­tā­ju at­bal­stu, bet da­žam kan­di­dā­tam rei­tin­ga cel­ša­nai pat Pro­sta­mol Uno ne­lī­dzēs...

Datums, kurā numurā raksts publicēts avīzē:
22. Septembris, 2010

Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Partneri