16. Oktobris, 2019
Vārda dienu svin: Daiga, Dinija

Laikrakstā

Zīmes

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Burt­nie­ku no­vads šo­gad ie­gu­vis sa­vu ģer­bo­ni, kas ap­stip­ri­nāts He­ral­di­kas pa­do­mē. Ģer­bo­nis sva­rī­gā­kus, uz­sve­rot pie­de­rī­bu Burt­nie­kiem, da­ra paš­val­dī­bas pre­zen­tā­ci­jas ma­te­ri­ā­lus. Tas re­dzams uz jau­na­jām ce­ļa­zī­mēm. Par krī­vu krī­vu mī­ļi ie­sauk­tais ģer­bo­ņa mo­tīvs at­gā­di­na vie­tē­jiem par ga­rī­ga­jām vēr­tī­bām, ar Burt­nie­ka svē­tu­mu uz­ru­nā tū­ris­tus.

Vieta, kur šķilties zelta oliņām

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­tie­sī­bā Val­mie­ras biz­ne­sa ino­vā­ci­ju in­ku­ba­to­ra (VBII) jau­nās ēkas no­do­ša­na eks­plu­a­tā­ci­jā šo­gad bi­ja pat sva­rī­gā­ka par jau­no pil­sē­tas pa­mat­sko­lu. Lai­kā, kad de­mo­grā­fis­kā krī­ze sa­vi­ju­sies ko­pā ar eko­no­mis­ko, kad pil­sē­tā sko­lu ēkas īs­ti nav no­slo­go­tas un tā­pēc brīv­prā­tī­gi pie­spie­du kār­tā paš­val­dī­bas kon­so­li­dē­tas, var­būt... Bet, lai nu pa­liek — ir la­ba arī jau­na sko­la. To­mēr stra­tē­ģis­ki sva­rī­gāks, ma­nu­prāt, ir VBII, kur dzimst, iz­aug un do­das tau­tās jau­ni uz­ņē­mē­ji, t. i., dar­ba vie­tu ra­dī­tā­ji un arī no­dok­ļu mak­sā­tā­ji. Ka­mēr Lat­vi­jā ik die­nu tē­rē­jam pā­ris mil­jo­nu vai­rāk ne­kā no­pel­nām, nav sva­rī­gā­kas mi­si­jas par jau­nu ra­žo­tā­ju un pel­nī­tā­ju sa­ga­ta­vo­ša­nu.

Pošas arī Beverīna

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vi­sos tri­jos no­va­da pa­gas­tos šo­gad no­ti­ku­šas skais­tas pār­mai­ņas, kas lie­ci­na par gai­šiem prā­tiem, gud­ri iz­man­to­jot Ei­ro­pas lauk­saim­nie­cī­bas fon­da fi­nan­sē­tos lau­ku at­tīs­tī­bai pa­re­dzē­tos pro­jek­tus.

Dāvini dzīvību

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ņem sa­vu dzī­vī­bu sau­jā un dā­vi­ni, ne­zi­not, vai iz­do­sies sa­vē­jo pa­tu­rēt. Zi­ni ti­kai to, ka ot­ram tā ir tik ļo­ti, tik ļo­ti ne­pie­cie­ša­ma un vie­nī­gi tu va­ri pa­lī­dzēt.

Vai dau­dzi to spē­tu?

Pirms Zie­mas­svēt­kiem ru­nā­jām ar Lat­vi­jas lep­nu­mu — val­mie­rie­ti ANITU LIEPIŅU. Vi­ņa to ir va­rē­ju­si un — uz­va­rē­ju­si.

Atkal ir restorāns "Gauja"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jau mē­ne­si Val­mie­rā, ga­le­ri­jā Val­le­ta, ap­mek­lē­tā­jiem gar­dus ēdie­nus ko­pā ar eks­klu­zī­vu pil­sē­tas pa­no­rā­mu pa­sniedz res­to­rā­na Gau­ja pro­fe­si­o­nā­lā pa­vā­ru un ofi­ci­an­tu ko­man­da. Res­to­rā­nu, ra­dot as­to­ņas jau­nas dar­ba vie­tas, at­klā­ja vie­tē­jā uz­ņē­mē­ja Lija Buka, vi­ņai ir uz­ņē­mēj­dar­bī­bas pie­re­dze zoo­pre­ču ma­zum­tirdz­nie­cī­bā un vai­rum­tirdz­nie­cī­bā, bet so­lis ēdi­nā­ša­nas biz­ne­sā ir jauns iz­ai­ci­nā­jums.

Bez riska, ar pārliecību

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kad 22. mar­tā Val­mie­rā dur­vis vē­ra SIA Cē­su ra­jo­na zob­ārst­nie­cī­bas po­li­klī­ni­ka struk­tūr­vie­nī­ba, skep­ti­ķu ne­trū­ka, li­kās, Val­mie­rā jau tā ir pie­tie­ka­mi daudz zob­ār­stu. Bet cēs­nie­ku ini­ci­a­tī­vai ne ma­zāk bi­ja arī at­bal­stī­tā­ju, jo dau­dzi il­gus ga­dus bi­ja ju­tu­ši mū­su spe­ci­ā­lis­tu pat šer­po at­tiek­smi pret jau­niem pa­cien­tiem.

Pirmoreiz mūžā — darba intervija

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

MUDĪTE GRAVA 1. sep­tem­brī, ne­būs pār­spī­lē­ti teikts, ie­lē­ca kā auk­stā ūde­nī, jo jau­nā mā­cī­bu ga­da pir­ma­jā die­nā Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­las ko­lek­tī­vu uz­ru­nā­ja tā jau­nās va­dī­tā­jas sta­tu­sā. Kļūt par val­stī pa­zīs­ta­mas sko­las di­rek­to­ri, tur­pi­nāt pe­da­go­gu ap­rin­dās po­pu­lā­rā Iva­ra Brie­ža ie­di­bi­nā­to ne­no­lie­dza­mi bi­ja liels iz­ai­ci­nā­jums.

Latvieši — burvju mākslinieku tauta

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ga­da no­ga­lē, kad da­žā­dās jo­mās un ka­te­go­ri­jās tiek vēr­tē­ti no­ti­ku­mi un cil­vē­ki, bri­tu ne­dē­ļas žur­nā­la Eco­no­mist ko­res­pon­dents Ed­vards Lū­kass iz­vēr­tē­jis arī ga­da spilg­tā­kos va­ro­ņus Aus­trum­ei­ro­pas eko­no­mi­kā un po­li­ti­kā, kā arī no­tei­cis vi­ņiem bal­vas.

Rūjieniešu plānos — koģenerācijas stacija

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kaut arī Rū­jie­nā cen­tra­li­zē­tās ap­ku­res ta­rifs nav mai­nīts kopš 2008. ga­da 1. jan­vā­ra, tas ne­būt ne­no­zī­mē, ka sil­tum­ap­gā­des at­tīs­tī­ba stāv uz vie­tas. Par si­tu­ā­ci­ju un jau­nām ide­jām stās­ta SIA Rū­jie­nas sil­tums val­des lo­cek­lis Indulis Āboltiņš.

Mērīsim lāstekās vai latos?

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No 2009. ga­da 20. no­vem­bra līdz 2011. ga­da 1. no­vem­brim Val­mie­rā tiek īs­te­nots pro­jekts Ener­go­e­fek­ti­vi­tā­tes pa­aug­sti­nā­ša­na Val­mie­ras pil­sē­tas paš­val­dī­bas ēkās. Tā ie­tva­ros da­žā­da vei­da sil­ti­nā­ša­nas pa­sā­ku­mus, to­starp jum­tu sil­ti­nā­ša­nu, veiks 10 pil­sē­tas iz­glī­tī­bas ie­stā­žu ēkām.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri