20. Februāris, 2019
Vārda dienu svin: Smuidra, Vitauts, Smuidris

Laikrakstā

Starp japāņiem dzīvojot

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pē­dē­jās ne­dē­ļās Ja­pā­nai jūt lī­dzi vi­sā pa­sau­lē. Arī val­mie­rie­te Rūta Vorpa, kas pērn pie­cus mē­ne­šus no­dzī­vo­ja ģi­me­nē To­ki­jā. Par lai­mi, šī sa­ru­na ir pil­nī­gi at­rau­ta no Uz­lē­co­šās sau­les ze­mes šo­die­nas skum­ja­jām ak­tu­a­li­tā­tēm, vien­kār­ši par ik­die­niš­ķām lie­tām.

Valmiera tauru skaņās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Valsts aģen­tū­ras Kul­tūr­iz­glī­tī­bas un ne­ma­te­ri­ā­lā man­to­ju­ma centrs (KNMC) rī­ko­tais Lat­vi­jas pū­tē­ju or­ķes­tru kon­kurss šo­pa­va­sar no ie­ras­tās Jel­ga­vas bi­ja pār­cē­lies uz Val­mie­ras kul­tū­ras cen­tru, kur di­vas die­nas gaiss vir­mo­ja pār­sva­rā va­re­nās un pa­vi­sam re­tu rei­zi ne tik ko­šās tau­ru ska­ņās. Šā­das ska­tes liek pār­do­māt pa­veik­to un vēl da­rā­mo, tā­pēc sa­ru­na ar KNMC ko­lek­tī­vās mu­zi­cē­ša­nas no­za­res eks­per­ti ASTRĪDU ĶĒNIŅU.

Mākslas skolu konkursā zīmēšanā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lat­vi­jas Māk­slas sko­lu sko­lo­tā­ju aso­ci­ā­ci­ja un Val­kas Māk­slas sko­la no 22. mar­ta līdz 9. ap­rī­lim rī­ko māk­slas sko­lu un au­dzēk­ņu dar­bu kon­kur­su zī­mē­ša­nā, lai iz­vēr­tē­tu šī mā­cī­bu priekš­me­ta at­tīs­tī­bu pro­fe­si­o­nā­lās ie­vir­zes iz­glī­tī­bā.

50 pret 100

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ka­mēr sa­bied­rī­bā un po­li­tis­ka­jās ap­rin­dās no­tiek de­ba­tes, ka Sa­ei­mas de­pu­tā­tu skai­tu va­ja­dzē­tu sa­ma­zi­nāt, pie­mē­ram, uz pu­si, jo vi­ņi ta­ču ne­ko ne­da­rot un tā būs lē­tāk, es to­mēr mē­ģi­nā­šu pa­skaid­rot, kā­pēc 100 ir la­bāk par 50. Šīs pu­ses vie­dok­lis bie­ži pa­zūd, sa­vu­kārt ma­su me­di­jos un pub­lis­ka­jā tel­pā ak­cen­tē­ti sa­ma­zi­nā­ša­nas ne­pie­cie­ša­mī­bas ie­mes­li.

Ir! Pirmais zelts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nav vieg­li iz­sis­ties valsts olim­pi­ā­dē, kur vi­si mo­ti­vē­ti pie­rā­dīt, ka ir gud­rā­ki par gud­ru. Bet mū­sē­jie tu­ras go­dam. Un ir arī pir­mais zelts — Nauk­šē­nu no­va­da vi­dus­sko­las skol­nieks Klāvs Ozols ar 94 pun­ktiem 9. kla­šu gru­pā ie­gu­va 1. vie­tu valsts ķī­mi­jas olim­pi­ā­dē. Spožs iz­rā­viens, jo 2. vie­tas ie­gu­vējs sa­vā­ca 77 pun­ktus. Starp­no­va­du olim­pi­ā­dē Val­mie­rā Klāvs par 7 pun­ktiem pār­spē­ja ot­ru zi­nā­ša­nās sta­bi­lā­ko.

Nav zināms, kurā virzienā sliedes ir politiskākas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šķiet, ka skan­dā­lu ap di­viem plā­no­ta­jiem ātr­vil­cie­nu dzelz­ce­ļa marš­ru­tiem — «Rail Bal­ti­ca» un no Mas­ka­vas uz Rī­gu — iz­rai­sa ne­vis sa­trau­kums par Ei­ro­pas nau­das zau­dē­ša­nu vai par Krie­vi­jas ie­tek­mes pār­mē­rī­gu pa­pla­ši­nā­ša­nos mū­su val­stī, bet gan tī­ri iekš­po­li­tis­kā skau­dī­ba, jo sa­tik­smes mi­nis­tram Ul­dim Au­gu­lim ti­ku­si, ci­tu­prāt, ne­pel­nī­ti lie­la veik­sme.

Tarifu apstrīdēsim un mēģināsim ietaupīt

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Rū­jie­nas no­va­da paš­val­dī­bas iz­pild­di­rek­tors ARMANDS TAIMS:

— Paš­val­dī­bas do­mes de­pu­tā­ti iz­ska­tī­ju­ši priekš­li­ku­mu ap­strī­dēt tie­sā jau­nos elek­tro­ener­ģi­jas ta­ri­fus un pie­ņē­mu­ši lē­mu­mu ie­sniegt pie­tei­ku­mu, ku­rā pra­sa at­celt sa­bied­ris­ko pa­kal­po­ju­mu re­gu­lē­ša­nas ko­mi­si­jas lē­mu­mu par «Latv­ener­go» ta­ri­fu pa­aug­sti­nā­ša­nu.

Valmieras Valsts ģimnāzijā viesojas spāņu skolotājs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ei­ro­pas kus­tī­ba Lat­vi­jā pērn ok­tob­ra bei­gās uz­ņē­mu­si brīv­prā­tī­go no Spā­ni­jas Rau­lu Mar­ti­nu, kas šeit vie­nu ga­du strā­dās ar Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas jau­tā­ju­miem. Pēc Ie­spē­ja­mās mi­si­jas pro­gram­mas an­gļu va­lo­das sko­lo­tā­jas Ilo­nas Ozo­li­ņas uz­ai­ci­nā­ju­ma otr­dien viņš Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jā an­gļu va­lo­das no­dar­bī­bās ti­kās ar 8. kla­šu sko­lē­niem.

Kamēr atļauj kartupeļi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Bren­gu­ļu pa­gas­ta Jau­no­zo­lu saim­nieks ILMĀRS IMMURS, tā­lu zi­nāms kar­tu­pe­ļu au­dzē­tājs, nu­pat at­grie­zies no in­te­re­san­ta brau­cie­na.

Vieta, kur jauniešus sadzird

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tri­kā­tas jau­nie­šu cen­trā ro­sī­ba val­da kat­ru die­nu. Vis­vai­rāk jau­nie­šu te uz­ka­vē­jas pēc mā­cī­bām sko­lā. Pērn, pie­sa­kot Iz­glī­tī­bas un zi­nāt­nes mi­nis­tri­jai nu jau ot­ro pro­jek­tu «At­balsts Tri­kā­tas jau­nie­šu cen­tram», ie­gū­ti vai­rāk ne­kā 900 la­tu, par ko va­rē­ja ie­gā­dā­ties gal­da spē­les, ma­zā bil­jar­da gal­du, no­vu­su, arī gal­da te­ni­sa in­ven­tā­ru. Jau­nie­šu cen­trā ir čet­ri da­to­ri ar in­ter­ne­ta pie­slē­gu­mu un te­le­vi­zors. Te bez mak­sas ie­spē­jams ske­nēt, ko­pēt un prin­tēt. Cen­tra va­dī­tā­ja Tri­kā­tas pa­mat­sko­las sko­lo­tā­ja Ive­ta Āb­ra­ma stās­ta, ka mi­nis­tri­jai ie­sniegts jau nā­ka­mais pro­jekts: tā kā Tri­kā­tai cau­ri tek Abuls, te ir eze­ri, jau­nie­ši cer ie­gā­dā­ties gu­mi­jas lai­vas pa­sā­ku­miem pie ūde­ņiem.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Partneri