19. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Liza, Līze, Elizabete, Betija

Laikrakstā

Gada režisors — Viesturs Meikšāns

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Otr­dien, E. Smiļ­ģa 124. dzim­ša­nas die­nā, 17. rei­zi sim­bo­lis­kā Ska­tu­ves nag­la ti­ka pa­snieg­ta 15 no­mi­nā­ci­jās par 2009./2010. ga­da se­zo­nas la­bā­ko vei­ku­mu. La­bā­kos vis­pirms no­sau­ca žū­ri­jas pir­mās kār­tas eks­per­ti, kas no­ska­tī­jās 84 jaun­ies­tu­dē­ju­mus, bet par vie­nu vie­nī­go kat­rā no­mi­nā­ci­jā bal­so­ja ot­rās kār­tas eks­per­ti — te­āt­ra kri­ti­ķes V. Ča­ka­re, L. Ģī­bie­te, H. Ver­hous­tin­ska, re­ži­sors P. Kri­lovs, dra­ma­turgs Ē. Vil­sons.

Brenguļos būs piparkūku talka

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lat­vi­jas Sar­ka­nā Krus­ta Val­mie­ras ko­mi­te­jas Bren­gu­ļu no­da­ļas iz­vei­do­tā­ja In­ga Ro­zi­ņa ko­pā ar In­gu Ra­su un Lin­du Ri­bu ro­si­na pirms Zie­mas­svēt­kiem Be­ve­rī­nas no­va­dā rī­kot pi­par­kū­ku cep­ša­nas tal­ku.

Piešķir atbalstu zupas virtuvēm

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Treš­dien Bo­ri­sa un Inā­ras Te­te­re­vu fonds pie­šķī­ris vai­rāk ne­kā 16 tūk­sto­šus la­tu zie­do­ju­mu zu­pas vir­tuv­ju at­bal­stam Lat­vi­jā. Zie­do­jums tiks iz­man­tots, lai vi­sos re­ģi­o­nos no­dro­ši­nā­tu zu­pas vir­tuv­ju dar­bī­bu — ap­mak­sā­tu to ko­mu­nā­los rē­ķi­nus un pa­lī­dzē­tu ie­gā­dā­ties pār­ti­kas pro­duk­tus.

Sāp joprojām

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No­vem­bra pē­dē­jās die­nas Po­li­tis­ki re­pre­sē­to bied­rī­bai ir dar­bī­gas, dau­dziem no­ti­ku­miem ba­gā­tas.

Bi­jām šo­gad pē­dē­jā tal­kā Lik­teņ­dār­zā: ie­stā­dī­jām ko­ku un ko­pē­jā krā­vu­mā no­li­kām pe­lē­kos lauk­ak­me­ņus mū­su sū­ro bēr­nī­bas un jau­nī­bas die­nu un tu­vi­nie­ku pie­mi­ņai.

Vēsture — politikas instruments Krievijas varas rokās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Fran­ci­jas prem­jer­mi­nistrs Žoržs Kle­man­so XX gad­sim­ta sā­ku­mā vēs­tī­ja: «Karš ir pā­rāk sva­rīgs, lai to at­stā­tu ģe­ne­rā­ļu zi­ņā!» Lī­dzī­gu at­tiek­smi, ti­kai pret vēs­tu­res jau­tā­ju­miem, pauž Krie­vi­jas va­ras eli­te. Lai gan, uz­ru­nā­jot kai­miņ­val­stu sa­bied­rī­bu, Krie­vi­jas po­li­ti­ķi ai­ci­na vēs­tu­ri at­stāt vēs­tur­nie­kiem, to­mēr pa­ši da­ra pre­tē­jo.

Arī viņi alkst mīlestības

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kad ie­ra­dā­mies Val­mie­ras dzīv­nie­ku pa­tver­smē, tās saim­nie­ci DZINTRU SAULĪTI nā­cās ne­daudz pa­gai­dīt, jo vi­ņa, sa­ņē­mu­si iz­sau­ku­mu, bi­ja iz­brau­ku­si pēc kār­tē­jā klai­ņo­jo­šā su­ņa. Šo­reiz dzīv­nieks ti­ka at­vests no Ag­ro­ser­vi­sa te­ri­to­ri­jas. Ta­gad pa­tver­smi uz ne­zi­nā­mu lai­ku par mā­jām nāk­sies saukt jau trīs pa­lie­la au­gu­ma su­ņiem. Di­vi tur no­gā­dā­ti tie­ši šo­pirm­dien, tre­šais — slaids mel­nī­tis — pa­tver­smē pa­va­dī­jis jau vi­sas svēt­ku brīv­die­nas. Vi­si trīs, sa­ka Dzin­tra Sau­lī­te, ir mā­jas su­ņi, vis­maz tā­di ir bi­ju­ši.

Pirmo adventa svētdienu gaidot

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ad­vents no­zī­mē gai­das, ce­rī­bu, at­brī­vo­ša­nos. Šo svēt­dien mil­jo­niem mā­jās vi­sā pa­sau­lē ad­ven­ta vai­na­gos ie­deg­sies pir­mā sve­ce, jo sā­cies lau­kā pats tum­šā­kais, bet dvē­se­lēs gai­šā­kais Zie­mas­svēt­ku gai­dī­ša­nas laiks.

Sapnis par izstādi piepildījies

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras kul­tū­ras cen­trā pirm­dien at­klā­ta Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jas 11. kla­ses skol­nie­ču Evi­jas Be­če­res un Elī­nas Ko­ken­ber­gas fo­to­iz­stā­de «Tas nav tā, kā tu do­mā... Ja tu do­mā ska­ļi», tā ap­ska­tā­ma līdz 5.de­cem­brim.

Paronyanc personālizstāde «Divi»

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­rā, māk­slas ga­le­ri­jā «Lai­pa», piekt­dien, 26. no­vem­brī, pl. 18 at­klās māk­sli­nie­ces Ka­ri­ne Pa­ron­yanc per­so­nāl­iz­stā­di «Di­vi». Tā ap­ska­tā­ma līdz 15. de­cem­brim.

Bioloģisko kartupeļu pārstrāde cietē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Cie­te kā sa­stāv­da­ļa ir bū­tis­ka dau­dzu pro­duk­tu ra­žo­ša­nā, un līdz ar to nav pa­ma­ta uz­trau­ku­mam, ka šis pro­dukts va­rē­tu kļūt ma­zāk pie­pra­sīts, glu­ži ot­rā­di — pa­sau­lē pie­pra­sī­jums pēc bio­lo­ģis­kās pro­duk­ci­jas pie­aug, jo ir no­teik­tas stin­gras pra­sī­bas vi­siem bio­lo­ģis­ki ra­žo­tiem pro­duk­tiem — arī lie­lā­ka­jai da­ļai (95 %) to sa­stāv­da­ļu ir jā­būt bio­lo­ģis­ki ra­žo­tām. Pa­lie­li­nās va­ja­dzī­ba arī pēc bio­lo­ģis­kās cie­tes.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri