21. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Andis, Zeltīte

Laikrakstā

Dāvanā — deja gada lokos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien, 4. de­cem­brī, sa­vu la­bo sa­jū­tu prie­ku bi­ju­ša­jiem sa­vē­jiem, ģi­me­nēm, drau­giem, pa­gas­ta un pan­si­o­nā­ta Val­mie­ra ļau­dīm dā­vi­nās Val­mie­ras pa­gas­ta vi­dē­jās pa­au­dzes de­ju ko­pa So­lis (va­dī­tā­ja Ie­va Adā­vi­ča).

Ceļi no būdiņām līdz pilīm

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­sau­le bra­ši so­ļo pre­tī vis­pā­rē­jai glo­ba­li­zā­ci­jai, tra­ci­nā­da­ma šīs vir­zī­bas pre­ti­nie­kus un prie­cē­da­ma sa­vus fa­nus. Daudz­kas lī­dzīgs l tiek bī­dīts arī Lat­vi­jā. Tie­sa, mē­ro­gi te ci­ti un ten­den­ces pie­ze­mē­tā­kas, ta­ču re­sur­su op­ti­mi­zā­ci­ja, kas tā pa­ti cen­tra­li­zā­ci­ja vien ir, eko­no­mi­kas diž­ķi­be­les ap­stāk­ļos mū­su val­do­ša­jiem vī­riem un sie­vām ir kā salds cu­kur­gai­lī­tis uz mē­les vai kat­rā dis­ku­si­jā. Rai­ti tiek sauk­ti ci­tās val­stīs re­dzē­tie pie­mē­ri, zī­mē­tas at­kal jau­nas un jau­nas paš­mā­ju shē­mas, kā pa sī­kiem pa­gas­tiem līdz šim iz­svai­dī­tās lie­tas, var­būt ne glu­ži ei­ro­lī­me­ņa, ta­ču to­mēr ie­dzī­vo­tā­jiem līdz šim to­mēr pie­eja­mus pa­kal­po­ju­mus, sa­vākt vis­maz no­va­du cen­tros, vēl la­bāk — lie­la­jās pil­sē­tās. Lat­vi­jas op­ti­mi­zē­tā­ju brā­lī­bas krāš­ņā­kais sap­nis — vi­sus ie­spē­ja­mos die­nes­tus līdz ar eks­klu­zī­vā­ko ap­rī­ko­ju­mu sa­kon­cen­trēt Lat­vi­jas ūdens­gal­vā Rī­gā. No tu­rie­nes, pro­tams, viss tā­lāk un la­bāk re­dzams. Bet vai re­ā­li iz­da­rāms?

Slēpošanas centrs «Baiļi» sāk sezonu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Da­ba pa­ti pa­sa­ka priekššā, kad jā­sāk zie­mas ak­ti­vi­tā­šu se­zo­na Slē­po­ša­nas cen­trā «Bai­ļi» sest­dien jau va­rē­ja slē­pot un sno­vot. Šo­gad kal­na īpaš­nie­ki no­lē­mu­ši vai­rāk pa­rū­pē­ties par bēr­nu iz­klai­di, pie­dā­vā­jot jau­nas un in­te­re­san­tas at­rak­ci­jas. Tā­pat vai­rāk tiks at­tīs­tī­ta ka­mer­šļūk­ša­na, ko ie­cie­nī­ju­ši gan bēr­ni, gan pie­au­gu­šie.

Ekonomikā atgriežas līdzsvars II

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No­bei­gums

Uz Lies­mas jau­tā­ju­miem at­bild viens no zi­nī­gā­ka­jiem paš­mā­ju eko­no­mi­kas pro­fe­si­o­nā­ļiem — Nor­dea ban­kas ve­cā­kais eko­no­mists Andris Strazds.

Vajag vingrot, nevis slinkot

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vai­rāk ne­kā 60 ak­tī­vi no­ska­ņo­ti cil­vē­ki piekt­die­nas pie­va­ka­rē Vid­ze­mes olim­pis­ka­jā cen­trā (VOC) gan­drīz di­vas stun­das pie­da­lī­jās aero­bi­kas ma­ra­to­nā. VOC pie­cu ga­du ju­bi­le­jā bi­ja ie­ce­re uz­stā­dīt jau­nu Lat­vi­jas re­kor­du — ap­mek­lē­tā­kā aero­bi­kas no­dar­bī­ba 2010. ga­dā.

Draud bankrots

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­dī­ba, nā­ka­mā ga­da bu­dže­tu vei­do­jot, so­la no mū­su ma­ci­ņiem iz­ņemt vai­rāk un vai­rāk. Bet Zem­nie­ku Sa­ei­ma (ZS) val­dī­bai pra­sa sa­ma­zi­nāt PVN lik­mi pa­ma­ta pār­ti­kas pre­cēm — dār­ze­ņiem, ga­ļai, olām, mil­tiem — līdz 10 pro­cen­tiem, jo šīm pre­cēm jā­būt pie­eja­mām vi­sām so­ci­ā­la­jām gru­pām. Tur­klāt tas ie­in­te­re­sē­tu zem­nie­kus ra­žot vai­rāk. Vie­dok­li par PVN lik­mes pa­re­dza­mo pa­aug­sti­nā­ša­nu līdz 22 pro­cen­tiem lū­dzu iz­teikt ko­ope­ra­tī­va «Mār­ša­va» val­des priekš­sē­dē­tā­jai Dacei Pastarei.

Projekti dod iespēju attīstīties

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No­va­da paš­val­dī­bas at­tīs­tī­bas da­ļā dar­bu sā­ku­si jau­nā spe­ci­ā­lis­te INGUNA PRAULIŅA. Pro­jek­tu va­dī­ša­na vi­ņai ne­esot sve­ša, jo līdz šim In­gu­na Prau­li­ņa strā­dā­ju­si no­va­da so­ci­ā­la­jā die­nes­tā un bi­ju­si at­bil­dī­ga par tur īs­te­no­ta­jiem pro­jek­tiem.

Ar lepnumu par savu skolu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Par Rū­jie­nas vi­dus­sko­las jau­no di­rek­to­ru Rū­jie­nas no­va­da do­me ap­stip­ri­nā­ju­si VIDARU ZVIEDRI. Ama­ta pie­nā­ku­mus viņš sāks pil­dīt no 2011. ga­da.

Optimistiskās ceturtdienas Vilpulkā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jau piek­to ga­du kat­ru ce­turt­die­nu pul­ciņš Vil­pul­kas dā­mu la­bā­ka­jos ga­dos re­gu­lā­ri un ar prie­ku do­das uz feld­šer­pun­ktu iz­vin­gri­nāt ro­kas, kā­jas un stī­vo spran­du, jo stā­ja ne­esot ag­rā­kā. Tie­ši tā Stā­ja nav ag­rā­kā arī no­sauk­ta vin­gro­tā­ju ne­lie­lā ko­pa, ko ar ra­do­šu iz­do­mu va­da feld­še­re Il­ga Kļa­vi­ņa.

No A līdz Z — viss paša radīts un izcīnīts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tā var sa­cīt par Rū­jie­nas no­va­da Ga­da cil­vē­ku, SIA Sak­tas un SIA Kun­tu­ri saim­nie­ku Jurģi Krastiņu. Vi­ņa va­dī­bā lie­lā­kā da­ļa ie­sē­to un no­vāk­to grau­du pār­top pa­šu ga­ta­vo­tā lop­ba­rī­bā cū­kām, kas pa­kā­pe­nis­ki no ES stan­dar­tiem at­bil­sto­šas kau­tu­ves kā svai­ga ga­ļa vai caur māj­ra­žo­ša­nu kā ku­li­nā­ri­jas iz­strā­dā­ju­mi no­nāk pa­šu vei­do­tā tirdz­nie­cī­bas tīk­lā. To sauc par lauk­saim­nie­cis­kās ra­žo­ša­nas pa­beig­to cik­lu, bet ne kat­ram tas ir pa spē­kam.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri