20. Marts, 2019
Vārda dienu svin: Made, Irbe

Laikrakstā

Pūķu svētki «Avotos»

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras jau­nat­nes centrs «Vin­da» sest­dien spor­ta un at­pū­tas kom­plek­sa «Avo­ti» te­ri­to­ri­jā or­ga­ni­zē­ja 22. tra­di­ci­o­nā­los gai­sa pū­ķu svēt­kus gan ma­ziem, gan pie­au­gu­šiem pū­ķu dan­ci­nā­tā­jiem.

Zatlera uznāciens

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Valsts pre­zi­den­ta Val­da Zat­le­ra sest­die­nas īsā uz­ru­na Lat­vi­jas Te­le­vī­zi­jas tieš­rai­dē, ku­ras no­slē­gu­mā pre­zi­dents no­la­sī­ja rī­ko­ju­mu Nr. 2 — par Sa­ei­mas at­lai­ša­nas pro­ce­dū­ras ie­ro­si­nā­ša­nu — vār­da tie­šā no­zī­mē ir sa­tri­ci­nā­ju­si po­li­tis­ko vi­di. Zat­lers ir sa­jau­cis pirms sep­ti­ņiem mē­ne­šiem 10. Sa­ei­mas vē­lē­ša­nās ie­da­lī­tās kār­tis, lie­kot po­li­ti­ķiem tu­vā­ko mē­ne­šu lai­kā ga­ta­vo­ties jau­nām vē­lē­ša­nām. Šīs po­li­tis­kās drā­mas gal­ve­nā in­tri­ga — vai Sa­ei­mas ār­kār­tas vē­lē­ša­nās star­tēs jauns po­li­tis­kais spēks ar Val­di Zat­le­ru priekš­ga­lā?

Konkursa «Vēsture ap mums» jubilejas gads

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No­slē­dzies starp­tau­tis­kais sko­lē­nu ra­do­šo un pēt­nie­cis­ko dar­bu kon­kurss «Vēs­tu­re ap mums». Ša­jā mā­cī­bu ga­dā tā tē­ma bi­ja «At­tēls stās­ta». Kon­kur­sa žū­ri­jai ti­ka ie­sū­tī­ti 152 dar­bi, ku­ru au­to­ri bi­ja 189 sko­lē­ni no 6. līdz 12. kla­sei.

Metālmākslinieks meklē 44 baltus kreklus

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

ANDRIS DUKURS pro­fe­si­o­nā­las in­te­re­ses pēc iz­sēr­fo­jis in­ter­ne­tu, lai pa­sau­lē at­ras­tu sa­va ra­do­šā rok­rak­sta lī­dzi­nie­kus. Uz­gā­jis vai­rā­kus no­va­to­ris­kus me­tā­lis­tus, bet kā viņš me­tā­la mež­ģī­ņu teh­ni­kā ne­strā­dā ne­viens.

Kā­das ie­ce­res me­tā­lā jā­īs­te­no šo­va­sar? To de­vā­mies no­skaid­rot uz Je­ru pa­gas­tu, kur bi­ju­ša­jā Rū­jie­nas mui­ži­ņā dzī­vo Du­ku­ru ģi­me­ne.

SIA Valmiera - Andrēn: īstie darbi īstajā laikā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pat­la­ban sa­lī­dzi­no­ši kluss ir Val­mie­ra - An­drēn stikl­plas­ta ra­žot­nes ce­hos. Ei­ro­pā ne­daudz sa­trau­ku­šies par krī­zi Grie­ķi­jā un Por­tu­gā­lē, tā­pēc ar jau­niem mil­zu stikl­plas­ta mu­cu pa­sū­tī­ju­miem Lat­vi­jas - Zvied­ri­jas kop­uz­ņē­mu­mā pa­gai­dām pau­zē. Tie­ši tā­pēc val­mie­rie­šiem ir īs­tais laiks re­a­li­zēt vie­tē­jos pro­jek­tus pa­šu ra­žot­nes uz­la­bo­ša­nai, piekt­dien, uz­ņe­mot Val­mie­ras di­rek­to­ru pa­do­mes pār­stāv­jus, at­zi­na Val­mie­ra - An­drēn va­dī­tājs Gints Briedis:

Valmierieši starp labākajiem pasaulē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Itā­li­jas pil­sē­tā Tren­ti­no 26. mai­jā ar drau­dzī­bas sta­fe­ti, ku­ras ko­man­dās ko­pā star­tē­ja da­žā­du val­stu pār­stāv­ji, un lie­lis­ku no­slē­gu­ma ce­re­mo­ni­ju bei­dzās Pa­sau­les sko­lē­nu čem­pi­o­nāts ori­en­tē­ša­nās spor­tā. Šīs sa­cen­sī­bas no­tiek rei­zi di­vos ga­dos, un to po­pu­la­ri­tā­te un kon­ku­ren­ce pie­aug ga­du no ga­da.

Kā Rūjienu ievārdoja

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Svēt­ku ne­kad ne­esot par daudz. Rū­jie­nie­ši, to prā­tā pa­tu­rē­da­mi, at­zī­mē pil­sē­tas vār­da die­nu — ie­vē­ro­jot da­tu­mu, kad Rū­jie­nas vārds pa­gā­ju­šā gad­sim­ta 20. ga­dos ap­stip­ri­nāts paš­rei­zē­jā vei­do­lā. Kā zi­nāms, pirms tam bi­jis gan miests, gan Ru­jen, gan Rū­je­ne, vie­tē­jie to dē­vē­ju­ši arī par Rū­ve­nu. Iz­stā­žu zā­les va­dī­tā­ja Lī­ga Si­li­ņa pirms pā­ris ga­diem ar­hī­vā iz­pē­tī­ju­si, ka Iekš­lie­tu mi­nis­tri­jas lē­mums da­tēts ar 1923. ga­da.... mai­ju.

Rūjiena dimd

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kas to Rū­jie­nu dim­di­na? 27. mai­ja no­va­ka­rē te ie­de­jo­ja I starp­no­va­du sko­lē­nu de­ju svēt­kus. Rū­jie­nas kul­tū­ras na­ma estrā­dē sa­pul­cē­jās sko­lē­nu de­ju ko­lek­tī­vi no Maz­sa­la­cas, Ķo­ņiem, Nauk­šē­niem, Je­riem un 8 de­ju ko­lek­tī­vi no Rū­jie­nas.

Lai top!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ce­turt­dien sko­lē­nu un pe­da­go­gu klāt­būt­nē or­ķes­tra pa­va­dī­bā Rū­jie­nas no­va­da paš­val­dī­bas do­mes priekš­sē­dē­tājs Gun­tis Glad­kins ko­pā ar paš­val­dī­bas amat­per­so­nām, Vi­da­ru Zvied­ri un būv­nie­ku pār­stāv­jiem ie­mū­rē­ja to­po­šās spor­ta hal­les pa­ma­tos kap­su­lu ar vēs­tī­ju­mu nā­ka­mām pa­au­dzēm.

Rolandam Šmitam — stipendija

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Arēnā Rīga LBL sestās finālspēles pārtraukumā 24. maijā īpašā ceremonijā tika pasniegtas trīs ilggadējā VEF sporta kluba vadītāja un basketbola kluba VEF Rīga darbības atjaunotāja Jevgeņija Kisiela vārdā nosauktās stipendijas — katra 2500 eiro.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Partneri