21. Janvāris, 2019
Vārda dienu svin: Agne, Agnese, Agnija

Laikrakstā

Viesturieši animācijas filmu festivālā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Rī­gas Sko­lē­nu pils Svēt­ku zā­lē no­ti­ka GIFAFFI — 2010. ga­da GIF (Grap­hics In­terc­han­ge For­mat) Ani­mā­ci­jas fes­ti­vā­la no­slē­gums.

Pa māla ceļu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar ke­ra­mi­ķiem ANDI BĀRĪTI un DACI MELNALKSNI sa­ru­nā­jā­mies nā­ka­ma­jā die­nā pēc lie­lā no­ti­ku­ma — il­gi gai­dī­tās jau­nās krāsns uz­stā­dī­ša­nas.

"Narvesen" atkal uzvar

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kon­kur­sa Lat­vi­jas la­bā­kais tir­go­tājs 2010 uz­va­rē­tā­ja ti­tuls pie­šķirts arī SIA Nar­ve­sen Bal­ti­ja vei­ka­lam Val­mie­rā, Rī­gas ie­lā 4. At­kār­to­ta uz­va­ra pēc 2008. ga­da lie­ci­na par aug­stu ap­kal­po­ša­nas kul­tū­ru. Kā tas iz­do­das? Stās­ta vei­ka­la va­dī­tā­ja Inita Kociņa.

Komjaunietis komjaunieti allaž sapratīs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Dau­dzi de­pu­tā­tu bal­so­ju­mi Sa­ei­mā aiz­iet ne­bū­tī­bā vai arī ie­gulst do­ku­men­tu krā­ju­mos ie­dzī­vo­tā­ju lie­lā­kās da­ļas tā arī ne­pa­ma­nī­ti. Tā­du lik­te­ni da­ļa de­pu­tā­tu pēc ie­spē­jas āt­rāk gri­bē­tu no­vē­lēt arī ie­priek­šē­jās ce­turt­die­nas bal­so­ju­mam par li­kum­pro­jek­tu «Gro­zī­ju­mi Sa­ei­mas kār­tī­bas rul­lī». Ta­jā bi­ja ro­si­nā­jums par Sa­ei­mā ap­stip­ri­nā­ma­jām valsts amat­per­so­nām bal­sot at­klā­ti. Aiz­klā­tums, kā no­sa­ka Sa­tver­sme, pa­lik­tu vien, kad ie­vēl Valsts pre­zi­den­tu, Sa­ei­mas pre­zi­di­ja lo­cek­ļus un Sa­tver­smes tie­sas priekš­sē­dē­tā­ju.

Ģenerāļa atcerē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tri­kā­tā 18. feb­ru­ā­rī 130 ga­du ju­bi­le­jā ti­ka pie­mi­nēts pirms­ka­ra Lat­vi­jas ar­mi­jas virs­pa­vēl­nieks, ka­ra mi­nistrs, vi­su Lāč­plē­ša Ka­ra or­de­ņa šķi­ru ka­va­lie­ris ģe­ne­rā­lis Jā­nis Ba­lo­dis.

Kā dieva ausī *

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien un svēt­dien pa­sau­lē at­zī­mē­ja Starp­tau­tis­ko tū­ris­ma gi­du die­nu. Val­mie­rā pār šo no­ti­ku­mu še­fī­bu bi­ja uz­ņē­mu­šies Vid­ze­mes Augst­sko­las tū­ris­ma gi­da stu­di­jas pro­gram­mas stu­den­ti sa­dar­bī­bā ar Val­mie­ras mu­ze­ju. Sest­dien ik­viens in­te­re­sents va­rē­ja pie­da­lī­ties te­ma­tis­kā eks­kur­si­jā «Val­mie­ras pui­kas», bet svēt­dien — fo­to ori­en­tē­ša­nās ak­ti­vi­tā­tē «Val­mie­ra se­na­jās bil­dēs» un iz­zi­no­ši jaut­rā un spor­tis­kā pa­sā­ku­mā «Bai­ļu stāsts».

Burtniecieši Nacionālās līgas pusfinālā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ne tik sek­mī­gi, kā bi­ja plā­nots, Na­ci­o­nā­lās lī­gas re­gu­lā­ro čem­pi­o­nā­tu pa­bei­dza Burt­nie­ku no­va­da vo­lej­bo­lis­ti. No ce­rē­tiem 5 pun­ktiem di­vos iz­brau­ku­ma ma­čos pret sa­lī­dzi­no­ši vā­jā­kām ko­man­dām sa­nā­ca apa­ļa nul­lī­te, jo Mār­upes spor­ta cen­tra vo­lej­bo­lis­tiem ti­ka zau­dēts ar 1:3 (22:25, 28:26, 23:25, 15:25), bet Jē­kab­pi­lī — ar 0:3 (17:25, 22:25, 17:25)...

Vidusskolu absolvēs pirmā policijas klase

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Kad, sa­dar­bo­jo­ties ar Valsts po­li­ci­ju un Po­li­ci­jas ko­le­džu, ie­ce­rē­jām at­vērt šā­du kla­si, vei­cām rū­pī­gu iz­pē­ti — vai mū­su sko­lē­niem ir in­te­re­se par šā­du pro­fe­si­o­nā­li ori­en­tē­tu kla­si. Jo nav jē­gas li­cen­cēt jau­nu iz­glī­tī­bas pro­gram­mu, ja tai nav pa­šu sko­lē­nu at­bal­sta, jo kat­ra sko­la vi­dus­sko­lē­nu pa­mat­kon­tin­gen­tu vei­do no sa­vē­jiem, pie­pul­ci­not ci­tu pil­sē­tas vai ap­kār­tē­jo no­va­du sko­lu 9. kla­ses ab­sol­ven­tus, — iz­lē­mī­bu pa­ma­to Val­mie­ras 5. vi­dus­sko­las di­rek­to­re Ru­dī­te Mar­kus.

Ja situācija uzlabosies, brauksim mājās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Dar­bā uz ār­ze­mēm aiz­brau­ku­šo stās­ti ir da­žā­di. Lūk, viens, ko Vil­pul­kas pa­gas­ta pār­val­dē Lies­mai pa­stās­tī­ja Vineta Dubrovska.

Galdniecība

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ga­tis Vē­ve­ris dzi­mis un au­dzis Nauk­šē­nos, pēc 9. kla­ses mā­cī­jies Rī­gas amat­nie­cī­bas vi­dus­sko­lā par sti­la mē­be­ļu iz­ga­ta­vo­tā­ju un sā­cis strā­dāt kā­dā gald­nie­cī­bā Rī­gā. Vē­lāk viņš at­grie­zies dzim­ta­jā pu­sē un no­di­bi­nā­jis sa­vu SIA «We­ga».

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri