27. Maijs, 2019
Vārda dienu svin: Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris

Laikrakstā

Ķēniņš atgriezies

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Be­ve­rī­nas stal­tā pi­lī Tā­li­val­dis val­dī­ja...

Tā dzies­mā Gais­mas pils: Au­sek­ļa vār­di Jā­ze­pa Vī­to­la mū­zi­kā.

Pils bi­ju­sī vie­ta jo­pro­jām nav zi­nā­ma, bet Tā­li­val­dis 1215. ga­dā no­ga­li­nāts Tri­kā­tā. No va­kar­die­nas Tri­kā­tā ir pie­mi­nek­lis se­nās Tā­la­vas vald­nie­kam, tēl­nie­ka An­dra Vār­pas darbs: pa­gas­ta cen­trā, skais­tā par­kā pie kul­tūr­vēs­tu­ris­kas celt­nes — sa­ie­ta na­ma De­po, kas par tā­du pār­ta­pis pēc re­kons­tru­ē­tās uguns­dzē­sī­bas de­po ēkas.

Ar jaunām iecerēm

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jau ot­ro mā­cī­bu ga­du pie Rū­jie­nas vi­dus­sko­las stū­res ir VIDARS ZVIEDRIS. Kā vi­ņam vei­cies kopš 1. jan­vā­ra, kad viņš stā­jās di­rek­to­ra ama­tā?

— Tur­pi­nu va­dīt spor­ta stun­das vi­dus­sko­las kla­sēm, kur va­ru būt tu­vāks au­dzēk­ņiem un iz­zi­nāt vi­ņu no­ska­ņo­ju­mu. Da­ļē­ji īs­te­no­ju­sies ma­na ie­ce­re par di­rek­to­ra stun­dām. Sa­ti­kos ar de­vī­ta­jiem un div­pa­dsmi­ta­jiem pirms ek­sā­me­niem un ap­sprie­dām vi­ņu nā­kot­nes plā­nus. Bi­ju uz sa­ru­nu arī da­žās ci­tās kla­sēs, šo prak­si no­teik­ti vē­los tur­pi­nāt.

Attīstībā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ti­kai pērn pa­va­sa­rī Rū­jie­nas se­ni­o­ru mā­ja sā­ka dar­bī­bu, bet ta­gad par to zi­na ne ti­kai Lat­vi­jā. Pie­re­dzes vi­zī­tēs šeit ie­ro­das arī ko­lē­ģi no ār­ze­mēm. Stās­ta se­ni­o­ru mā­jas di­rek­tors JĀNIS ROZE:

Ezerieši — sena māja jaunā ietērpā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tur­pi­nām ie­pa­zīs­ti­nāt ar kon­kur­sa Sa­kop­tā­kais nam­īpa­šums Rū­jie­nas no­va­dā šī ga­da lau­re­ā­tiem.

Ko iesējām, to arī nokulsim

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lai arī kas sest­dien ne­no­tik­tu, mēs vi­si svēt­dien, 18. sep­tem­brī, at­jēg­si­mies tur­pat, kur bi­jām — šo­die­nas Lat­vi­jā ar vi­sām tās ie­sīk­stē­ju­ša­jām lik­stām un ne­pa­da­rī­ta­jiem dar­biem. Tā­pēc ne­va­jag pink­šķēt: pirms pra­sām la­bā­ku val­dī­bu, cen­tī­si­mies pa­ši reiz kļūt par la­bā­kiem pil­so­ņiem.

Mūsu dzīves jēga

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vid­ze­mes Augst­sko­lā 14. sep­tem­brī Kris­tī­gās stu­den­tu brā­lī­bas iz­rā­de Mar­ka drā­ma sā­kās ar Jē­zus vār­diem: Laiks ir pie­pil­dīts.

Kursi Oksfordā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­sa­rā Oks­for­das sko­lo­tā­ju aka­dē­mi­jas or­ga­ni­zē­ta­jos kur­sos «An­gļu va­lo­das mā­cī­ša­na pus­au­džiem» pie­da­lī­jās 36 sko­lo­tā­ji no 15 val­stīm. Dar­ba die­na bi­ja in­ten­sī­va, mā­cī­jā­mies līdz vē­lai pēc­pus­die­nai, dar­bo­jā­mies di­vās gru­pās, da­lī­jā­mies dar­ba pie­re­dzē, dis­ku­tē­jām, kā pa­da­rīt mā­cī­bu pro­ce­su in­te­re­san­tā­ku, daudz­vei­dī­gā­ku, pie­mē­ro­tā­ku pus­au­džu vēl­mēm un ve­cu­mam.

Bagātīga ābolu raža

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ko­cē­nu no­va­da z/s «Jaun­brē­me­les» ābo­lus au­dzē no 2000. ga­da. Šo­gad ra­ža ir ba­gā­tī­ga.

Pašu audzināti

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jau­nu dar­ba­vie­tu ra­dī­ša­na, iz­glī­tī­bas sis­tē­mas op­ti­mi­zē­ša­na, pen­si­ju sa­gla­bā­ša­na, uz­ņē­mēj­dar­bī­bas vei­ci­nā­ša­na un de­mo­grā­fis­kās si­tu­ā­ci­jas uz­la­bo­ša­na ir gal­ve­nie te­ma­ti, par ko tiek lauz­ti šķē­pi priekš­vē­lē­ša­nu dis­ku­si­jās. Rū­dī­tie bu­ki sa­vu no­stā­ju cen­šas ar­gu­men­tēt ar skait­ļiem un fak­tiem, bet po­li­tis­kie ie­sā­cē­ji ma­ni­pu­lē lie­lā­ko­ties ar vis­pā­rī­gām frā­zēm par uz­ņē­mēj­dar­bī­bas sa­kār­to­ša­nu, pro­gno­zē­ja­mu no­dok­ļu po­li­ti­ku, cī­ņu par zem­nie­ku vai ma­zā biz­ne­sa in­te­re­sēm, kon­krē­tus priekš­li­ku­mus un ie­vie­ša­nas me­hā­nis­mu ne­pie­dā­vā­jot. Tā vien šķiet, ka de­bi­tan­tiem trūkst īs­ta priekš­sta­ta, par to, ka Sa­ei­ma nav ne­kā­da cī­ņas vai kā­das so­ci­ā­lās gru­pas in­te­re­šu aiz­stā­vī­bas arē­na, bet gan valsts aug­stā­kais li­kum­do­ša­nas or­gāns.

Diskusijā iesaista sabiedrību

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Aiz­sar­dzī­bas mi­nis­tri­ja iz­strā­dā jau­nu Valsts aiz­sar­dzī­bas kon­cep­ci­ju un tās sa­ga­ta­vo­ša­nas lai­kā rī­ko aiz­sar­dzī­bas un dro­šī­bas po­li­ti­kas eks­per­tu un sa­bied­rī­bas dis­ku­si­jas, lai ap­tver­tu pēc ie­spē­jas pla­šā­ku vie­dok­ļu spek­tru un ie­snieg­tu val­dī­bai iz­ska­tī­ša­nai kva­li­ta­tī­vu kon­cep­ci­jas pro­jek­tu.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Partneri