18. Augusts, 2019
Vārda dienu svin: Liene, Helēna, Elena, Ellena, Liena

Laikrakstā

Arī ziemā uz velosipēda

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­rie­te MADARA FŪRMANE ir vie­na no ta­lan­tī­gā­ka­jām ve­lo­spor­tis­tēm val­stī. Sa­vos 19 ga­dos vi­ņa pa­spē­ju­si iz­cel­ties ne vie­nās vien sa­cen­sī­bās gan Lat­vi­jā, gan ār­pus tās. Pa­gā­ju­šā ga­da ok­tob­rī pēc Arv­ja Pi­zi­ka ini­ci­a­tī­vas Lat­vi­jā dzi­ma pir­mā ve­lo­kro­sa ko­man­da DPA Cyclo-Cross Te­am, tās sa­stā­vā ti­ka ie­kļau­ta arī Ma­da­ra.

Lat­vi­jā esam sa­gai­dī­ju­ši snie­gu un mek­lē­jam slē­pes, Rie­tum­ei­ro­pā tik­mēr pil­nā spa­rā tur­pi­nās kla­sis­kā ve­lo­kro­sa se­zo­na.

Aizmirsti

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kopš 1991. ga­da jan­vā­ra ba­ri­kā­žu lai­ka pa­gā­jis 21 gads. Pie­tie­ka­mi daudz, lai ta­jos no­ti­ku­mos bi­ju­šo dzī­vē pa šo lai­ku bū­tu no­ti­ku­šas lie­las pār­mai­ņas; pie­tie­ka­mi maz, lai to ne­kad ne­aiz­mir­stu. Un kār­tē­jo rei­zi jā­se­ci­na: jo­pro­jām ļo­ti dau­dzi ta­jos no­ti­ku­mos bi­ju­šie ir aiz­mir­sti, bet dau­dzu vairs nav.

Vēl jau var arī kaut ko sa­glābt, tā­da pār­lie­cī­ba ra­dās arī pēc sa­ru­nas Lies­mas re­dak­ci­jā ar kād­rei­zē­jā Val­mie­ras 12. au­to­kom­bi­nā­ta šo­fe­riem JĀNI BRĪVULI, GUNTI SILNIEKU un MĀRI LOČMELI.

Brīvā laika kavēklis — rokdarbi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Anete Kurpniece-Ozola nā­ku­si no Burt­nie­ku no­va­da Ēve­les pa­gas­ta. Tur pa­beig­ta Ēve­les pa­mat­sko­la. Pēc Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­las ab­sol­vē­ša­nas Lat­vi­jas Lauk­saim­nie­cī­bas uni­ver­si­tā­tē ie­gūts vies­nī­cu un ēdi­nā­ša­nas uz­ņē­mēj­dar­bī­bas ba­ka­lau­ra dip­loms. Dar­bu sa­vā spe­ci­a­li­tā­tē at­rast ne­iz­de­vies ve­se­lu ga­du, tā­pēc ar No­dar­bi­nā­tī­bas valsts aģen­tū­ras pa­lī­dzī­bu ie­sais­tī­ju­sies pro­jek­tā un ga­du strā­dā­ju­si par grā­mat­ve­ža pa­lī­gu. Brī­va­jos brī­žos Ane­te aiz­rā­vu­sies ar da­žā­diem rok­dar­biem.

Motosporta entuziasts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Valsts uguns­dzē­sī­bas un glāb­ša­nas die­nes­ta Vid­ze­mes re­ģi­o­na sa­ka­ru pun­kta priekš­nie­ka EGĪLA KAUŽĒNA brī­vā lai­ka aiz­rau­ša­nās ir mo­to­sports un pie­da­lī­ša­nās sa­cen­sī­bās «Mo­to pie­dzī­vo­ju­mi», pār­stā­vot ko­man­du «Abi la­bi». Lai gan lī­dzī­gas sa­cen­sī­bas or­ga­ni­zē­tas jau pa­dom­ju lai­kos, šis spor­ta veids Lat­vi­jā tā īs­ti sā­kās div­tūk­sto­šo ga­du pir­mā des­mi­ta vi­dū.

No Jāņiem līdz Adventam

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­ju­šas da­žas ne­dē­ļas jau­na­jā ga­dā, bet dra­ma­tur­gam Lau­rim Gun­da­ram te­āt­ra cie­nī­tā­jus iz­de­vies at­griezt at­pa­kaļ lai­kā, lie­kot vēl­reiz iz­dzī­vot Ad­ven­tu un Zie­mas­svēt­kus, kad vi­siem gri­bas ti­cēt brī­nu­mam, kad vai­rāk ie­klau­sā­mies se­vī un ci­tos.

Valdība izrāda savu vājumu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sā­kot­nē­ji ce­rot vieg­li sa­pel­nīt po­li­tis­ko ka­pi­tā­lu ar «lat­vie­šu va­lo­das aiz­stā­vē­ša­nu», val­dī­bas ļau­dis ta­gad ga­lī­gi ie­brauc au­zās, pū­lo­ties aiz­liegt re­fe­ren­du­mu. Jo dru­džai­nā­ka ro­sī­ba, jo pla­šā­kas ie­spē­jas jau­niem ma­nev­riem pa­ve­ras vi­ņu pu­šel­nie­kiem ša­jā tau­tas tra­ci­nā­ša­nas afē­rā — kriev­va­lo­dī­bas «sar­gā­tā­jiem».

Ir vai nav apdrošināšanas gadījums?

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Arī ap­dro­ši­nā­ša­na ir jo­ma, kur god­prā­tī­gi pret lī­gum­sais­tī­bām nāk­tos at­tiek­ties abām pu­sēm. Ap­dro­ši­nā­ša­nas pa­kal­po­ju­ma pir­cējs sa­mak­sā pa­kal­po­ju­ma pār­de­vē­ja no­teik­to ap­dro­ši­nā­ša­nas prē­mi­ju, sa­vu­kārt ap­dro­ši­nā­ša­nas pa­kal­po­ju­ma pār­de­vē­jam va­ja­dzē­tu ga­ran­tēt, ka ķi­be­les ga­dī­ju­mā pa­kal­po­ju­ma pir­cējs sa­ņems lī­gu­mā no­teik­to at­lī­dzī­bu.

Kauguru pagasta attīstības biedrībai —11

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pie­dzim­ša­na

Ap­rit 11 ga­du, kopš di­bi­nā­ta sa­bied­ris­kā or­ga­ni­zā­ci­ja «Kau­gu­ru pa­gas­ta at­tīs­tī­bas bied­rī­ba». Tās sā­kot­nē­jais no­sau­kums gan bi­ja «Kau­gu­ru pa­gas­ta at­tīs­tī­bas fonds». Ar sta­tū­tos ak­cen­tē­tu mēr­ķi «at­bal­stīt un vei­ci­nāt Val­mie­ras ra­jo­na Kau­gu­ru pa­gas­ta saim­nie­cis­ko un in­te­lek­tu­ā­lo iz­aug­smi» 2001. ga­dā to di­bi­nā­ja 20 kau­gu­rie­ši.

Un vairāk mēs nevaram būt

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šī ak­si­o­ma po­pu­lā­rās Či­kā­gas pie­cī­šu dzies­mi­ņas mel­di­jā skan au­sīs, pār­la­sot nu­le pub­lis­ko­tos 2011. ga­da tau­tas skai­tī­ša­nas da­tus. Pērn Lat­vi­jā sa­skai­tī­ti 2067887 ie­dzī­vo­tā­ju. Kauč arī pē­dē­jais ci­pars no sep­ti­ņiem ir lai­mīgs — sep­tīt­nieks, skats uz dzī­vi mū­su tēv­ze­mē vi­sai pa­skarbs — no 2000. ga­da esam gā­ju­ši ma­zu­mā par 309 tūk­sto­šiem cil­vē­ku, un Lat­vi­ja ie­dzī­vo­tā­ju skai­ta zi­ņā at­mes­ta at­pa­kaļ uz tā­lo PSRS pe­ri­o­du, kad 1959. ga­dā LPSR bi­ja ap­mē­ram tik­pat cil­vē­ku.

Iedegas Barikāžu atmiņu ugunskuri

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Rīt (piekt­dien) tri­jos pēc­pus­die­nā, in­for­mē Ko­cē­nu no­va­da paš­val­dī­ba, krust­ce­lēs pie Ko­cē­nu kul­tū­ras na­ma tiks ie­degts Ba­ri­kā­žu at­ce­rei vel­tīts uguns­kurs. Ar sa­vām at­mi­ņām un pār­do­mām uz šo īpa­šo brī­di ie­lūgts ik­viens un, pro­tams, ļo­ti būs gai­dī­ti tie ko­cē­nie­ši, kas 1991. ga­dā ba­ri­kā­dēs ko­pā ar vi­sas Lat­vi­jas ļau­dīm Rī­gā sar­gā­ja sa­vu tē­vu ze­mi. Pēc uguns­ku­ra ie­deg­ša­nas Ko­cē­nu pa­mat­sko­lā būs ap­lū­ko­ja­ma sko­lē­nu zī­mē­ju­mu iz­stā­de «Ba­ri­kā­žu laiks», no­tiks vēs­tu­res stun­da «Mū­su Ba­ri­kā­žu laiks» un sa­ru­nas, at­mi­ņas pie tē­jas krū­zes par šo Lat­vi­jas jau­no lai­ku vēs­tu­res zī­mī­go no­ti­ku­mu. Vi­su va­ka­ru uguns­ku­ru tra­di­ci­o­nā­li sar­gās Ko­cē­nu 38. skau­tu vie­nī­bas un sko­las no­vad­pēt­nie­cī­bas pul­ci­ņa da­līb­nie­ki.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Partneri