23. Aprīlis, 2019
Vārda dienu svin: Jurģis, Juris, Georgs

Laikrakstā

Režisors, kam nebija izvēles

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Oļ­ģerts Kro­ders cer, ka 9. au­gus­tā va­rēs mie­rī­gi pār­kāpt de­viņ­des­mit ga­du sliek­sni. Jo te­āt­ris ir vies­iz­rā­dēs Rī­gā, ta­jā va­ka­rā spē­lēs Ka­ra­li Lī­ru. Viss lie­lais šums no­tiks pēc mē­ne­ša, 10. sep­tem­brī, kad pa­re­dzē­tas ofi­ci­ā­lās ju­bi­le­jas svi­nī­bas ar ci­tu Lat­vi­jas te­āt­ru ap­svei­ku­miem, svi­nī­gām ru­nām, lūg­tiem vie­siem, bet pā­rē­jai tau­tai to tieš­rai­dē rā­dīs Lat­vi­jas te­le­vī­zi­ja.

Viens no Valmieras puikām

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ģi­me­nē vi­ņu sauc par Jan­ci, bet drau­gi par Dra­vi­ņu. JĀNIS DRAVA stu­dē RTU Ener­ģē­ti­kas un elek­tro­ni­kas fa­kul­tā­tē. Šo­ru­den — tre­šā kur­sa stu­dents. Div­des­mit vie­nu ga­du jauns, spor­tisks un ar lep­nu­mu se­vi sauc par Val­mie­ras pui­ku.

Piedāvājums — kā no lietotu preču kataloga

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No­tie­ko­šais Sa­ei­mas ār­kār­tas vē­lē­ša­nu sa­ka­rā lie­lā mē­rā at­gā­di­na spē­li ar sa­bo­jā­tiem te­le­fo­niem, kad vie­na teik­tais vārds spē­lē­tā­ju rin­das ot­ra­jā ga­lā tiek sa­dzir­dēts glu­ži ci­tāds. Tā arī de­pu­tā­tu kan­di­dā­tu sa­rak­stu sa­stā­dī­tā­ji  ne­spēj vai par va­rī­tēm ne­grib sa­dzir­dēt nu­pat no­ti­ku­ša­jā re­fe­ren­du­mā pār­lie­ci­no­ši iz­teik­to ne­uz­ti­cī­bu 10. Sa­ei­mai. Tā­tad — arī šīs Sa­ei­mas de­pu­tā­tiem. Ne­tiek sa­dzir­dē­ti arī so­ci­o­lo­ģis­ko ap­tau­ju re­zul­tā­ti, kas lie­ci­na, ka sep­tem­brī uz 11. Sa­ei­mas vē­lē­ša­nām Lat­vi­jas pil­so­ņi ga­ta­vo­jas do­ties pat vēl ak­tī­vāk ne­kā uz tau­tas no­bal­so­ša­nu, ta­ču lie­lā­kā da­ļa šo­brīd ap­gal­vo, ka bal­sos vien par jau­na­jiem, Sa­ei­mā līdz šim ne­bi­ju­ša­jiem un tau­tas ko­pī­gi ne­iz­brā­ķē­tā­jiem de­pu­tā­tu kan­di­dā­tiem.

Par Valmieras tirgu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Bied­rī­ba «SABIEDRĪBAS INICIATĪVAS CENTRS» vēr­su­sies Val­mie­ras paš­val­dī­bā ar ie­snie­gu­mu par Val­mie­ras tir­gu, uz ko esam sa­ņē­mu­ši 17.05.2011 at­bil­di Nr.1-3-13/11/1067. Diem­žēl at­bil­de mūs ne­ap­mie­ri­na, jo tā ne­sniedz pil­nī­gu skaid­rī­bu par tir­gus lik­te­ni.

Mālu dienā — ģimenes

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Saulainā svētdienas pēcpusdienā Valmiermuižā, biedrības «Pieredzes telpa» apkārtnē, pēc pirmās mālu dienas pasākuma apmeklētāju pieprasījuma notika otrā mālu diena «Sveiki, es esmu zemes sviests 2». Šo radošo darbnīcu iniciators ir biedrība «Pieredzes telpa» sadarbībā ar Burtnieku novada pašvaldību, kas sniedz atbalstu pasākuma norisei.

Izveidots reģiona iekļaujošas izglītības atbalsta centrs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šā­di 21. jū­li­ja sē­dē lē­ma Val­mie­ras paš­val­dī­bas do­mes de­pu­tā­ti. Centrs at­ra­dī­sies Val­mie­ras pa­mat­sko­lā un tā va­dī­ba uz­ti­cē­ta Ive­tai Kļa­vi­ņai.

Eiropas jājamzirgs — brīvprātība

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sabiedrība tik tiešām ir slima! To kārtējo reizi konstatēju, saņemot e-pastā mēstuli no Nodarbinātības valsts aģentūras par brīvprātīgā darba popularizēšanu. Pēc definīcijas «Par brīvprātīgo darbu tiek uzskatīts aktivitāte, kas notiek bezpeļņas sektorā, un: kur labuma guvējs ir sabiedrība un brīvprātīgais; kas notiek no brīvprātīgā brīvas gribas; kas notiek bez samaksas.» Pie tam Eiropas Savienība 2011. gadu ir pasludinājusi par Brīvprātīgā darba gadu. Un tā mēs mērkaķojamies līdzi. Protams, visādu fondu un fondiņu vadītāji ietērpjas zili-dzelteni zvaigžņotās apakšbiksēs un pilnām mutēm stāsta, cik labi ir strādāt bez maksas...

Pēdējie prieciņi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­do­šās «Vie­no­tī­bas» po­li­ti­ķi ir tā pie­ra­du­ši pie paš­rei­zē­jās iz­re­dzē­tī­bas, ka snieg­ta­jās in­ter­vi­jās iz­tē­lo se­vi par va­ras cen­tru arī 11. Sa­ei­mā. To­mēr trej­par­ti­jai, kas sest­dien no­lē­mu­si bei­dzot pār­tapt sa­lie­dē­tā po­li­tis­kā spē­kā, daudz ie­spē­ja­mā­ka ir grēk­āža lo­ma.

Atgriežoties 19. gadsimtā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Rū­jie­nas no­va­dā at­ro­das fan­tas­tis­ka vie­ta — Ole­ru mui­ža. Ne­šau­bī­gi var sa­cīt, ka nā­kot­nē par to ru­nās un ap­ska­tīt gri­bēs dau­dzi, jo ar tā­du en­tu­zi­as­mu un at­de­vi, ar kā­du saim­nie­ko Ole­ru mui­žas saim­nie­ki Ie­va un Kār­lis — tā no­teik­ti būs vie­na no skais­tā­ka­jām kul­tūr­vēs­tu­ris­ka­jām vie­tām Lat­vi­jā.

"Dabas stūrīši" Virķēnos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Rū­jie­nas no­va­da lau­ku at­tīs­tī­bas spe­ci­ā­lis­te IVETA BUŅĶE ai­ci­na uz Vir­ķē­niem, jo tur VISVALDIS MAČS ar ap­kai­mes do­mu­bied­riem dzir­na­vu dī­ķa kras­tā jau vai­rā­kus ga­dus pa­ma­zām, at­bil­sto­ši ro­cī­bai, ie­kopj un lab­ie­kār­to at­pū­tas vie­tu.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri