17. Janvāris, 2019
Vārda dienu svin: Tenis, Dravis

Laikrakstā

Ģenerāļa atcerē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tri­kā­tā 18. feb­ru­ā­rī 130 ga­du ju­bi­le­jā ti­ka pie­mi­nēts pirms­ka­ra Lat­vi­jas ar­mi­jas virs­pa­vēl­nieks, ka­ra mi­nistrs, vi­su Lāč­plē­ša Ka­ra or­de­ņa šķi­ru ka­va­lie­ris ģe­ne­rā­lis Jā­nis Ba­lo­dis.

Kā dieva ausī *

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien un svēt­dien pa­sau­lē at­zī­mē­ja Starp­tau­tis­ko tū­ris­ma gi­du die­nu. Val­mie­rā pār šo no­ti­ku­mu še­fī­bu bi­ja uz­ņē­mu­šies Vid­ze­mes Augst­sko­las tū­ris­ma gi­da stu­di­jas pro­gram­mas stu­den­ti sa­dar­bī­bā ar Val­mie­ras mu­ze­ju. Sest­dien ik­viens in­te­re­sents va­rē­ja pie­da­lī­ties te­ma­tis­kā eks­kur­si­jā «Val­mie­ras pui­kas», bet svēt­dien — fo­to ori­en­tē­ša­nās ak­ti­vi­tā­tē «Val­mie­ra se­na­jās bil­dēs» un iz­zi­no­ši jaut­rā un spor­tis­kā pa­sā­ku­mā «Bai­ļu stāsts».

Burtniecieši Nacionālās līgas pusfinālā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ne tik sek­mī­gi, kā bi­ja plā­nots, Na­ci­o­nā­lās lī­gas re­gu­lā­ro čem­pi­o­nā­tu pa­bei­dza Burt­nie­ku no­va­da vo­lej­bo­lis­ti. No ce­rē­tiem 5 pun­ktiem di­vos iz­brau­ku­ma ma­čos pret sa­lī­dzi­no­ši vā­jā­kām ko­man­dām sa­nā­ca apa­ļa nul­lī­te, jo Mār­upes spor­ta cen­tra vo­lej­bo­lis­tiem ti­ka zau­dēts ar 1:3 (22:25, 28:26, 23:25, 15:25), bet Jē­kab­pi­lī — ar 0:3 (17:25, 22:25, 17:25)...

Vidusskolu absolvēs pirmā policijas klase

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Kad, sa­dar­bo­jo­ties ar Valsts po­li­ci­ju un Po­li­ci­jas ko­le­džu, ie­ce­rē­jām at­vērt šā­du kla­si, vei­cām rū­pī­gu iz­pē­ti — vai mū­su sko­lē­niem ir in­te­re­se par šā­du pro­fe­si­o­nā­li ori­en­tē­tu kla­si. Jo nav jē­gas li­cen­cēt jau­nu iz­glī­tī­bas pro­gram­mu, ja tai nav pa­šu sko­lē­nu at­bal­sta, jo kat­ra sko­la vi­dus­sko­lē­nu pa­mat­kon­tin­gen­tu vei­do no sa­vē­jiem, pie­pul­ci­not ci­tu pil­sē­tas vai ap­kār­tē­jo no­va­du sko­lu 9. kla­ses ab­sol­ven­tus, — iz­lē­mī­bu pa­ma­to Val­mie­ras 5. vi­dus­sko­las di­rek­to­re Ru­dī­te Mar­kus.

Ja situācija uzlabosies, brauksim mājās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Dar­bā uz ār­ze­mēm aiz­brau­ku­šo stās­ti ir da­žā­di. Lūk, viens, ko Vil­pul­kas pa­gas­ta pār­val­dē Lies­mai pa­stās­tī­ja Vineta Dubrovska.

Galdniecība

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ga­tis Vē­ve­ris dzi­mis un au­dzis Nauk­šē­nos, pēc 9. kla­ses mā­cī­jies Rī­gas amat­nie­cī­bas vi­dus­sko­lā par sti­la mē­be­ļu iz­ga­ta­vo­tā­ju un sā­cis strā­dāt kā­dā gald­nie­cī­bā Rī­gā. Vē­lāk viņš at­grie­zies dzim­ta­jā pu­sē un no­di­bi­nā­jis sa­vu SIA «We­ga».

Budžets pieņemts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nauk­šē­nu no­va­da paš­val­dī­ba pie­ņē­mu­si šī ga­da bu­dže­tu. Sī­kāk pa­stās­tī­ja no­va­da paš­val­dī­bas do­mes priekš­sē­dē­tājs Jānis Zuments.

Iz­de­vu­mu da­ļa sa­stā­da 1300000 la­tu. Šim ga­dam paš­val­dī­bām lī­dzek­ļi ir sa­ma­zi­nā­ti vi­sā val­stī, tā­dēļ šo­gad ne­kā­di mil­zī­gi dar­bi ne­tiks veik­ti.

Valmieras vakarskolai — 65

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­kar tās ko­lek­tīvs, arī bi­ju­šie sko­lo­tā­ji, dar­bi­nie­ki, ab­sol­ven­ti — kopš 2009. ga­da au­gus­ta kā Val­mie­ras 2. vi­dus­sko­las struk­tūr­vie­nī­ba — at­ce­rē­jās sko­las sā­ku­mu, iz­aug­smi, ka­vē­jās at­mi­ņās par ko­pī­gi pa­va­dī­to lai­ku un at­pū­tās.

Neatmet cerību kādreiz atkal dzīvot laukos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Par cil­vē­ku va­rot spriest pēc vi­ņa at­tiek­smes pret bēr­niem, ve­ciem cil­vē­kiem un dzīv­nie­kiem. Vār­du sa­kot, pret vis­ma­zāk aiz­sar­gā­ta­jiem. Ar VAS «Lat­vi­jas pasts» Val­mie­ras pas­ta tīk­la da­ļas priekš­nie­ci SANDRU BRAUNU ie­pa­zi­nos un arī la­sī­tā­jus vē­los ie­pa­zīs­ti­nāt tie­ši no šīs pu­ses.

Piedāvā skolēnu mācību uzņēmumi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sa­dar­bī­bā ar Vid­ze­mes Augst­sko­lu Va­len­tīn­die­nai vel­tī­ta­jā sko­lē­nu mā­cī­bu uz­ņē­mu­mu (SMU) dā­va­nu tir­dzi­ņā pie­da­lī­jās 21 SMU no Val­mie­ras, Cē­sīm, Lim­ba­žiem un Ma­do­nas.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri