23. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Vanda, Veneranda, Venija

Laikrakstā

Jauni rekordi Valmieras maratonā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Svēt­dien pus­dien­lai­kā, at­ska­not star­ta šā­vie­nam, Sport­lat Val­mie­ras ma­ra­to­na tra­sē de­vās te­ju vai di­vi tūk­sto­ši da­līb­nie­ku, no ku­riem 161 bi­ja cie­ši ap­ņē­mies zem ru­de­nī­gā lie­tus gā­zēm veikt pil­nu kla­sis­kā ma­ra­to­na dis­tan­ci — 42,195 km. Pā­rē­jie mē­ro­ja pus­ma­ra­to­nu vai sa­te­līt­skrē­jie­nu, kā arī iz­kus­tē­jās nū­jo­ša­nas pār­gā­jie­nos.

Kā gribu tā atpūšos!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ne tikai cilvēkiem patīk atpūsties, kā vien ienāk prātā, arī to uzticamajiem dzelzs zvēriem dažkārt ir nepieciešama pelnīta un netraucēta atpūta. Dažus izdomas bagātākos zvērus paspējām noķert pašā atpūtas dziļākajā miegā.

"Birkholz" Gīterslo — Kauguru "Pasaciņai"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras un se­šu no­va­du paš­val­dī­bu pār­stāv­ju de­le­gā­ci­ja vie­so­jās sa­drau­dzī­bas part­ne­ru ra­jo­nā — Gī­ter­slo ap­riņ­ķī.

Attēlā: KAUGURU BĒRNIEM. Gī­ter­slo be­ķe­re­jā Birk­holz, kam ir vai­rā­kas fi­li­ā­les arī ci­tās pil­sē­tās, sāk cept jau­nu grau­du mai­zi, kas sim­bo­lis­ki ie­gu­vu­si Val­mie­ras mai­zes no­sau­ku­mu. No krei­sās — maiz­nī­cas īpaš­nieks Ralfs Birk­holcs, Pet­ra Birk­hol­ca, Be­ve­rī­nas no­va­da paš­val­dī­bas va­dī­tājs Mā­ris Zvir­bu­lis un Gī­ter­slo ap­riņ­ķa lan­drāts Svens Ge­orgs Ade­nau­ers.

Trumpis

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Zi­nām: tā ir spē­ļu kārts ar pa­lie­li­nā­tu vēr­tī­bu, no­zī­mi. Ta­ču ir arī tei­ciens: iz­spē­lēt trum­pi. Un tas no­zī­mē: ne­gai­dī­ti pa­teikt vai iz­da­rīt ko sva­rī­gu.

Tā­da iz­spē­le no­tiek arī ta­gad, pirms Sa­ei­mas vē­lē­ša­nām. Par­ti­jas mek­lē, at­rod, iz­spē­lē sa­vus trump­jus.

Spēka vārdi — mīļvārdiņi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

An­tons Ben­ja­miņš:

— Es­mu Lat­vi­jā dzi­mis, tad il­gus ga­dus pa­va­dī­ju sve­šu­mā, bet nu jau 14 ga­dus es­mu dzim­te­nē un dzī­vo­ju Maz­sa­la­cas pu­sē. Šeit man al­laž ir liels prieks vē­rot Nel­li­jas Nur­mi­kas bez­ga­lī­go ener­ģi­ju, kas vi­sus mūs tur ko­pā kul­tū­rā. Tur­klāt lau­ku no­va­dā, kur cil­vē­ki cits no ci­ta dzī­vo tā­lāk, šis darbs ir ne­sa­lī­dzi­nā­mi grū­tāks ne­kā pil­sē­tā.

...ka dzīve ir tāds brīnums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ce­turt­dien Val­mie­ras in­te­grē­ta­jā bib­li­o­tē­kā pirms­sko­las ve­cu­ma bēr­ni sa­dzie­dā­ja, sa­dze­jo­ja un sa­skai­tī­ja die­nu, dze­jas stun­dā «Bur­vi, mans Bur­vi...» sko­lu jau­nie li­te­rā­ti sa­ru­nā­jās ar dzej­nie­ci un tul­ko­tā­ju Dag­ni­ju Drei­ku. In­ga Gai­le ti­kās ar jau­nie­šiem Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­lā, Jā­nis Rok­pel­nis — Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā, Edu­ards Ai­vars — Val­mie­ras 5. vi­dus­sko­lā. Bēr­zai­nie­ši vie­sus sir­snī­gi uz­ņē­ma dze­jas mir­kļos sa­vā kul­tū­ras na­mā, bet va­kar­pu­sē pēc tra­dī­ci­jas vi­sus ai­ci­nā­ja Val­mie­ras in­te­grē­tā bib­li­o­tē­ka.

Arī Valmierai savi rekordisti

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

SIA Vid­ze­mes olim­pis­kais centrs veik­smī­gi no­slē­dzis Lat­vi­jas olim­pis­ko re­kor­du die­nu 2010. Sest­dien, 11. sep­tem­brī, Vid­ze­mes olim­pis­ka­jā cen­trā da­žā­dās spor­ta ak­ti­vi­tā­tēs re­kor­dus uz­stā­dīt mē­ģi­nā­ja 130 da­līb­nie­ki no Val­mie­ras un ap­kai­mes. Jau­nā­ka­jam da­līb­nie­kam bi­ja 4 ga­di, bet cie­nī­ja­mā­ka­jam — 66. Gan­drīz vi­si, kas vē­lē­jās uz­stā­dīt per­so­nis­ko re­kor­du, vei­ca vi­sus čet­rus olim­pis­ka­jam re­kor­dam pa­re­dzē­tos mē­ģi­nā­ju­mus.

Attēlā: MĒS VARAM! Vid­ze­mes olim­pis­kā cen­tra dar­bi­nie­ki līk­smo — pa­šu mā­jās rī­ko­tie svēt­ki iz­de­vu­šies go­dam.

Gribas dejot skaisti...

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

... un tad ir jā­mā­cās, un daudz! Mū­su bied­rī­ba veik­smī­gi tur­pi­na or­ga­ni­zēt bal­les de­ju va­ka­rus Val­mie­rā. Tos ap­mek­lē lie­lā­ko­ties de­jo­tā­ji, kas mā­cī­ju­šies pie bal­les de­ju pa­snie­dzē­jiem JOLANTAS STRAUMES un DAIŅA LIEPIŅA, tā­pēc no­lē­mu ap­ru­nā­ties ar abiem par un ap sa­rī­ko­ju­mu jeb bal­les de­jām. Par tām, ko var de­jot ik­viens, arī tāds, kas ne­kad dzī­vē to nav da­rī­jis.

Lielākā kļūda — neprotam sarunāties

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

ILZE POLKA Val­mie­rā ie­nā­ku­si kā spe­ci­ā­lis­te pirms­sko­las iz­glī­tī­bā un sā­ku­si strā­dāt par au­dzi­nā­tā­ju to­laik tik­ko dur­vis vē­ru­ša­jā pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­dē «Sprī­dī­tis». Ar sir­snī­bu vi­ņa jo­pro­jām at­ce­ras, kā pil­sē­ta sa­gai­dī­ju­si jau­nos spe­ci­ā­lis­tus. Bet pēc 18 ga­diem nā­cies at­zīt (arī vīrs Ivars bi­ja pe­da­gogs, ak­tīvs spor­tists, ģi­me­nē au­ga di­vi dē­li), ka sa­vas va­ja­dzī­bas un in­te­re­ses ar al­gu no­dro­ši­nāt ne­va­rēs:

Audzē tīru mantu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ne­dē­ļas sā­ku­mā «Lies­ma» vie­so­jās Skaņ­kal­nes pa­gas­ta zem­nie­ku saim­nie­cī­bā «Vil­ci­ņi», kur, iz­man­to­jot la­bos lai­ka ap­stāk­ļus, stei­dza no­vākt ra­žu — bio­lo­ģis­ki au­dzē­tos kar­tu­pe­ļus, kas tiks pār­strā­dā­ti cie­tē SIA «Alo­ja Star­kel­sen». Pērn no uz­ņē­mu­ma ie­gā­dā­ta īpa­ša cie­tes kar­tu­pe­ļu sēk­la, tā­dēļ par ra­žas at­bil­stī­bu pra­sī­bām ne­esot šau­bu.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri