22. Janvāris, 2019
Vārda dienu svin: Austris

Laikrakstā

Vāverpuika Toms

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No­slē­dzies Vis­lat­vi­jas zī­mē­ju­mu kon­kurss «Ve­se­lī­gais su­per­va­ro­nis», tā mēr­ķis bi­ja no ie­sū­tī­ta­jiem dar­biem iz­vē­lē­ties sa­bied­ris­kās or­ga­ni­zā­ci­jas «Dzī­vo ve­se­lī­gi!» jau­no sim­bo­lu. Kon­kur­sā pie­da­lī­jās 751 ra­došs darbs no 75 sko­lām.

Cenšas būt tuvāk iedzīvotājiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Feb­ru­ā­ra no­ga­lē Val­mie­ras ie­dzī­vo­tā­jiem tri­jās vie­tās bi­ja ie­spē­ja ar paš­val­dī­bas do­mes priekš­sē­dē­tā­ju Ine­si Bo­ķi, iz­pild­di­rek­to­ru Jā­ni Bai­ku un iz­pild­di­rek­to­ra viet­nie­ku Ai­ga­ru Vī­to­lu dis­ku­tēt un iz­teikt priekš­li­ku­mus.

Saskaitīsimies... bet ko tālāk?

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­kar Lat­vi­jā sā­kās lie­lā tau­tas skai­tī­ša­na, kas tur­pi­nā­sies līdz 31. mai­jam. Tiks mē­ģi­nāts no­skaid­rot, cik tad mū­su vis­pār vēl ir pa­li­cis pa­sau­lē vie­nī­ga­jā lat­vie­šu val­stī. Pa­stāv aiz­do­mas, ka šis va­rē­tu būt ga­dī­jums, kad jā­cer uz la­bā­ko, ta­ču jā­ga­ta­vo­jas slik­tā­ka­jam. Pro­ti, tau­tas skai­tī­ša­nas re­zul­tā­ti va­rē­tu šo­kēt kā mūs pa­šus, tā pie va­ras eso­šos.

Rūpes par Latviju

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vēl­reiz uz­ma­nī­gi pār­la­sī­ju sa­vu rak­sti­ņu, kā arī Lu­cā­na kun­ga pār­do­mas 8. feb­ru­ā­ra Lies­mā.

Svarīga arī sabiedrības attieksme

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jautājums deputātam

Vai Val­mie­rā paš­val­dī­ba rū­pē­jas, lai cil­vē­ki va­rē­tu jus­ties dro­ši?

Aprūpēti un starp cilvēkiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tre­šo ga­du strā­dā Rū­jie­nas no­va­da ie­stā­de — so­ci­ā­lās ap­rū­pes centrs Lo­de, kas re­ģis­trē­ta valsts so­ci­ā­lo pa­kal­po­ju­mu snie­dzē­ju re­ģis­trā. Rū­jie­nas no­va­da paš­val­dī­ba ir no­slē­gu­si lī­gu­mu ar Lab­klā­jī­bas mi­nis­tri­ju par valsts fi­nan­sē­ta pa­kal­po­ju­ma snieg­ša­nu per­so­nām ar ga­rī­ga rak­stu­ra trau­cē­ju­miem. Centrs pie­dā­vā pa­kal­po­ju­mus arī ve­ciem uz il­gā­ku vai īsā­ku lai­ku ap­rū­pē­ja­miem ļau­dīm. Paš­laik Lo­di par sa­vām mā­jām sauc 38 valsts un paš­val­dī­bu klien­ti, bet par dar­ba vie­tu — 21 cen­tra ap­kal­po­jo­šā per­so­nā­lā strā­dā­jo­šais.

Vecatē slēpes slīd labi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien Ve­ca­tē jau ot­ro zie­mu pēc kār­tas no­ti­ka slē­po­ša­nas sa­cen­sī­bas Burt­nie­ku no­va­da ap­lis 2011, šo­reiz pie­da­lī­jās te­ju 60 bal­to tra­šu cie­nī­tā­ji. Ie­spē­jams, sa­vas ko­rek­ci­jas da­līb­nie­ku skai­tā bi­ja ie­vie­su­si ma­ču pār­cel­ša­na — pirms ne­dē­ļas slē­po­tā­jus bū­tu nik­ni ko­dī­jis sals, šo­reiz, ie­spē­jams, da­žu la­bu po­ten­ci­ā­lo Ve­ca­tes brau­cē­ju bi­ja aiz­vi­li­nā­ju­ši vis­maz trīs al­ter­na­tī­vi pie­dā­vā­ju­mi cit­viet Lat­vi­jā.

Sporta svētki ģimenēm

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

At­vēr­to dur­vju ne­dē­ļā Val­mie­ras Pār­gau­jas pa­mat­sko­las spor­ta zā­lē au­dzēk­ņus, ve­cā­kus, brā­ļus un mā­sas uz­ru­nā­ja sko­las di­rek­tors Vik­tors Li­tau­nieks. Pa­tī­ka­mā no­ska­ņā spor­to­ja un ak­tī­vi dar­bo­jās 18 kla­šu ko­man­das ar jau­kiem, su­lī­giem, vit­amī­niem ba­gā­tiem no­sau­ku­miem, pie­mē­ram, «Skā­bie cit­ro­ni», «Gra­nāt­ābo­li», «Jē­pī­ši», «Ķip­lo­ci­ņi», «To­mā­ti­ņi» u. c. Ko­man­du no­sau­ku­mus ro­si­nā­ja Be­ve­rī­nas no­va­da Kau­gu­ru pa­gas­ta zem­nie­ku saim­nie­cī­bas «Svit­kas» un vei­ka­lu tīk­la «Top», SIA «Lars Li­mi­ted» dā­va­nām sa­rū­pē­tie vit­amī­niem ba­gā­tie aug­ļi.

Premjera redzējums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ir sva­rī­gi zi­nāt, ko un kā Lat­vi­jas šo­die­nas eko­no­mis­ka­jā si­tu­ā­ci­jā sa­ska­ta mū­su valsts iz­pild­va­ras pir­mā per­so­na. Lūk, bū­tis­kā­kais no tā, ko Mi­nis­tru pre­zi­dents Valdis Dombrovskis piekt­dien Ces­vai­nē klās­tī­ja vid­zem­nie­kiem.

Demogrāfiskais dibens

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mū­su valsts gal­ve­nais kon­so­li­dē­tājs Val­dis Dom­brov­skis jo­pro­jām ru­nā sa­vos ie­ras­ta­jos abs­trak­ta­jos ter­mi­nos, ku­ru īs­to no­zī­mi jeb to, kas pa­tie­sī­bā aiz tiem slēp­jas, zi­na ti­kai viņš pats un vi­ņa sa­bied­ro­tie. Prem­jers cen­šas paust op­ti­mis­mu ar frā­zēm, ka «ir sa­snieg­ta sta­bi­li­tā­te fi­nan­šu tir­gū», «ak­ti­vi­zē­jies darbs ēnu eko­no­mi­kas ap­ka­ro­ša­nā», «jā­tur­pi­na struk­tu­rā­lās re­for­mas» utt.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri