26. Maijs, 2019
Vārda dienu svin: Varis, Eduards, Edvards

Laikrakstā

Mīļākās bērnības grāmatas — enciklopēdijas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar prieku un lepnumu atceros, kā pašreizējais matemātikas ģēnijs MADARS VIRZA bērnībā skraidīja pa Jumaras ielas pagalmu. Tagad viņš studē vienā no labākajām pasaules augstskolām — Masačūsetsas tehnoloģiskajā institūtā (MIT), un savā spraigajā studiju režīmā atrada laiku atbildēt uz Valmierieša jautājumiem.

Sīkstā mūžā!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pū­tē­ju or­ķes­tra Sig­nāls pir­ma­jam un vie­nī­ga­jam pre­zi­den­tam ĒVAL­DAM PA­VLO­VI­ČAM 12. sep­tem­brī ap­ri­tē­ja sep­tiņ­des­mi­tā gads­kār­ta. Šim no­ti­ku­mam par go­du 10. sep­tem­brī Val­mie­rā bi­ja pul­cē­ju­šies ra­di, drau­gi, vi­dus­sko­las kla­ses­bied­ri ar audzi­nā­tā­ju Ēri­ku Roš­to­ku ie­rin­dā, bi­ju­šie ko­lē­ģi no ga­ļas kom­bi­nā­ta, se­ni­oru an­sam­blis Dzies­mo­tā se­nat­ne, po­li­tis­ki re­pre­sē­to vī­ru ko­ra Bal­tie bēr­zi di­ri­ģen­tes un or­ķes­tris Sig­nāls, lai su­mi­nā­tu ju­bi­lā­ru ar dzies­mām un ra­gu mū­zi­ku, bet va­ka­ra sa­vie­sī­ga­jā da­ļā sau­ktu ga­viļ­nie­ka ie­cie­nī­to tos­tu Sīk­stā mū­žā! Sa­ņe­mot ap­svei­ku­mus, bla­kus Ēval­dam kā al­laž bi­ja vi­ņa dzī­ves­bied­re Ru­ta, — ar vi­ņu ko­pā no­dzī­vo­ti 45 ga­di, iz­au­dzi­nā­ta mei­ta Ani­ta, kas pat­la­ban ar ģi­me­ni dzī­vo un strā­dā An­gli­jā.

Mācīsimies dejot!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­die­nas va­ka­rā a/s «Sa­da­les tīkls» Zie­me­ļu re­ģi­o­na klu­bā ti­ka griez­ti val­ši, foks­trots un ci­tas de­jas, ļau­dis va­kar­tēr­pos pie­da­lī­jās Bal­les de­ju va­ka­rā. No­ti­ka arī de­ju sko­lo­tā­ja Dai­ņa Lie­pi­ņa grā­ma­tas Mā­cī­si­mies de­jot pre­zen­tā­ci­ja.

Elektrība un siltums no kūtsmēsliem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Bio­gā­zi var ra­žot gan­drīz no jeb­ku­ra bio­lo­ģis­kas iz­cel­smes avo­ta: ēdie­nu at­lie­kām, za­ļās au­gu ma­sas un arī kūts­mēs­liem, tā­dēļ Lat­vi­jā paš­laik za­ļā ener­ģi­ja top daudz­vei­dī­gi. Burt­nie­ku no­va­da Zem­tu­ros bio­gā­zi ie­gūst no pien­saim­nie­cī­bas bla­kus­pro­duk­tiem: liel­lo­pu mēs­liem un pie­na sū­ka­lām. Sa­de­dzi­not bio­gā­zi, ie­gūst elek­trī­bu un sil­tu­mu. Zem­tu­ros rit to­po­šās bio­gā­zes ko­ģe­ne­rā­ci­jas sta­ci­jas ot­rās kār­tas dar­bi. Tos lū­kot de­vās Val­mie­ras lau­ku kon­sul­tā­ci­ju bi­ro­ja or­ga­ni­zē­tā se­mi­nā­ra da­līb­nie­ki, pār­sva­rā lop­kop­ji.

Jauns atspēriens vietējai uzņēmējdarbībai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Piekt­die­nas pie­va­ka­rē mūs­pu­sē pa­zīs­ta­mais rie­pu ser­vi­sa uz­ņē­mums AK12, ku­ra māj­vie­ta līdz tam bi­ja no VTU Val­mie­ra īrē­tas vei­ka­la un ser­vi­sa tel­pas Ko­cē­nu pa­gas­ta Bran­de­ļos, svi­nē­ja uz­reiz di­vus Jur­ģus.

Top kultūras centrs Vecatē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ve­ca­tie­ši jau sen to bi­ja pel­nī­ju­ši, par sa­va se­nā sap­ņa pie­pil­dī­ša­nos ir gan­da­rīts bi­ju­šais Ve­ca­tes pa­gast­ve­cis, ta­gad Burt­nie­ku no­va­da do­mes de­pu­tāts Igors Kor­ņē­jevs, kas man bi­ja gi­da lo­mā, iz­vēr­tē­jot celt­nie­ku dar­bu to­po­ša­jā Ve­ca­tes kul­tū­ras cen­trā. Abi lai­po­jam starp sa­stat­nēm un spai­ņiem — iekš­tel­pu ap­da­re SIA Sa­nart vī­ru iz­pil­dī­ju­mā pat­la­ban uz­ņē­mu­si la­bu tem­pu. Te zem vie­na jum­ta būs tik daudz la­bu lie­tu, ka tā­mes ci­pars — ne­daudz pā­ri 100 tūk­sto­šiem la­tu — ne­maz ne­šķiet tik liels. Lau­vas tie­sa fi­nan­sē­ju­ma pro­jek­tam Ve­ca­tes kul­tū­ras cen­tra re­kon­struk­ci­ja nāk no Ei­ro­pas Lauk­saim­nie­cī­bas fon­da Lau­ku at­tīs­tī­bai, pā­rē­jo sedz no­va­da paš­val­dī­ba.

Trīspadsmit dienas, septiņas valstis

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Man kā jau kār­tī­gai Nauk­šē­nu no­va­da ie­dzī­vo­tā­jai mežs stāv bla­kus. Kā mā­jai, tā sir­dij. Lai­kam tā­dēļ ma­ni kā­du rī­tu pa­mo­di­nā­ja ne­jē­dzī­gā ag­ru­mā ar te­le­fo­na zva­nu un iz­mi­su­šu lū­gu­mu: vai ne­vē­los do­ties Igau­ni­jas me­žu vir­zie­nā uz il­gā­ku lai­ku? Pie­kri­tu.

Kā tapa pikkkuub un põlvpüksid

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tal­li­nas vec­pil­sē­tas māk­slas sa­lo­nos un rok­dar­bu vei­ka­li­ņos ne­re­ti ie­gā­dā­ja­mi Igau­ni­jas no­va­du sie­vie­šu brun­ču au­du­mi. Ti­kai tie nav ta­pu­ši Igau­ni­jā, bet gan Lat­vi­jā — igau­ņiem sa­vu amat­nie­ku da­ri­nā­ju­mi esot par dār­giem.

Vidzeme balso par ZRP un "Vienotību"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien jau no ag­ra rī­ta Lat­vi­jas balss­tie­sī­gie ie­dzī­vo­tā­ji de­vās uz bal­so­ša­nas ie­cir­kņiem, lai ār­kār­tas vē­lē­ša­nās iz­rau­dzī­tos 11. Sa­ei­mu. Kat­ram no ša­jā die­nā sa­stap­ta­jiem val­mie­rie­šiem bi­ja sa­vi ap­svē­ru­mi, kā­pēc vi­ņi ap­lok­snē ie­li­ku­ši tie­ši to un ne ci­tu bi­ļe­te­nu.

Politikā laiks būs mainīgs, brīžiem brāzmains vējš...

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Bi­ju­šais Valsts pre­zi­dents Val­dis Zat­lers, no­lem­jot at­laist 10. Sa­ei­mu, iz­rai­sī­ja pa­ma­tī­gu vēt­ru Lat­vi­jas po­li­ti­kas džun­gļos, un pēc 17. sep­tem­bra kļu­vu­ši re­dza­mi tās ra­dī­tie pos­tī­ju­mi: vēt­ra pa­plui­nī­ju­si pie va­ras eso­šos po­li­tis­kos spē­kus — Vie­no­tī­bu ma­zāk, Za­ļos zem­nie­kus tā pa­ma­tī­gāk, aiz­mē­zu­si vēs­tu­res mēs­lai­nē sa­vu­laik vis­va­re­no, trek­nos ga­dus sim­bo­li­zē­ju­šo Tau­tas par­ti­ju, iz­pū­tu­si no Sa­ei­mas Ai­nā­ra Šle­se­ra va­dī­to LPP/LC, bet no va­ras ma­lā stā­vo­ša­jam Sa­ska­ņas cen­tram ne­kā­du kai­tē­ju­mu nav spē­ju­si no­da­rīt.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Partneri