26. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Kurts, Knuts, Gundars

Laikrakstā

Novērtēsim savu vēlētāja balsi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lat­vi­jas ie­dzī­vo­tā­ji gai­da po­li­tis­kā or­kā­na tu­vo­ša­nos 2. ok­tob­rī, kad aiz­vēr­sies po­li­tis­kā te­āt­ra priekš­kars. Kā mēs sa­ga­ta­vo­si­mies šo or­kā­nu sa­gai­dīt, no tā būs at­ka­rīgs, kā­das se­kas tas at­stās mū­su po­li­ti­kā, eko­no­mi­kā un ik­vie­na cil­vē­ka ik­die­nā. Tā­dēļ mums jā­būt per­so­nis­ki at­bil­dī­giem par sa­vas vē­lē­tā­ja balss pa­rei­zu no­vir­zī­ša­nu, lai arī nā­ka­ma­jos čet­ros ga­dos ne­pie­dzī­vo­tu kļū­das.

Valmieras Valsts ģimnāzijai — 90

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Uz skolu mēs pa bērzu gatvi ejam
Daudz liela, laba visai dzīvei gūt.
Mārīte Kraukle

 

No­ska­nē­jis zvans uz pir­mo stun­du, iz­pil­dī­ti pir­mie mā­jas dar­bi un veik­ti pir­mie eks­pe­ri­men­ti, sa­ņemts dar­ba no­vēr­tē­jums val­stī par pē­dē­jiem 10 ga­diem, esam ie­rin­do­ti valsts pil­sē­tu sko­lu rei­tin­gā 7. vie­tā. Tas ir ti­kai ne­liels ie­skats par pir­ma­jām dar­ba ne­dē­ļām jau­na­jā mā­cī­bu ga­dā Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jā.

Dziesmām vārdus nosaka laiks

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Abulmalas burlakas. Šie vārdi skan pamatīgi. Pat nedaudz baisi un reizē - vilinoši. Sarunā ar "Liesmu" no šīs visādā ziņā neparastās kapelas ANDO KRŪZE, piemājas saimniecības Krūzes saimnieks Trikātas pagastā, un ULDIS PUNKSTIŅŠ, Beverīnas novada kultūras nodaļas vadītājs, daudzpusīgs pašdarbnieks.

Baltu vienības dienā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

- Esam palikušas vairs tikai divas baltu tautas: lietuvieši un latvieši. Bet kādreiz baltu zemes bija līdz Maskavai, līdz Volgas, Okas, Pripetes baseiniem... Par to joprojām liecina daudzi baltu vārdi. Mums, baltiem, jāturas kopā. Jātvingi, galindi, prūši... Viņu vairs nav. Un ir lielas bažas arī par mums turpmāko. 1236. gada 22. septembrī lietuviešu un zemgaļu karaspēks krustnešus Saules Andris Briediskaujā uzvarēja ar ieročiem, tagad tas notiek citādi. Mēs taču esam Eiropas priekšnamā, durvis ir atvērtas, caurvējš...

Gads ar jaunām ziņām par Zentu Mauriņu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Oktobrī darbu atsāks Mūrmuižas tautas universitāte. Nodarbības atkal būs mēneša pirmajā sestdienā, bet universitātes koordinatore Aina Saleniece dod vēsti, ka sakarā ar Saeimas vēlēšanām, kas ir 2. oktobrī, klausītāji Mūrmuižā tiek gaidīti 9. oktobrī. Tad 1988. gadā atšķirtajā Tautas universitātes Gada grāmatā parādīsies jau 23. gada ieraksti.

Kā uz skatuves, un ne tikai teātrī

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Novada amatierteātra "Vīzija" režisore Iveta Kreišmane stāsta tā: - Dainis ir dzimis, lai būtu aktieris. Visa viņa dvēsele ir pie teātra. Dažkārt pat pārāk. Lūk, Kārļa Skalbes "Kaķīša dzirnavās" viņam kaķīša loma tā aizgāja līdz dvēselei, ka viņš beidzot atzinās - nevar turpināt to spēlēt, jo loma viņu varot sadedzināt. Dainim vislabāk padodas raksturlomas, viņš dziļi ņem katru tēlu, ir radošs, nāk ar idejām. Kad izraugāmies jaunu lugu, vienmēr piedomāju, vai tajā ir loma, kurā sevi radoši atkal varēs izteikt Dainis.

Mūsu mīļie meļi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lielajā daudzsolīšanas un demagoģijas koncertā, ar ko priekšvēlēšanu laikā tiek izklaidēta balsstiesīgā publika, ir divas īpaši iemīļotas tēmas: Latvijas atbrīvošana no "finanšu okupācijas" un progresīvais nodoklis kā brīnumlīdzeklis ekonomikas glābšanai. Diemžēl ir jāsecina, ka politiķi tās trallina uz klausītāju vēlēšanos, jo pati sabiedrība grib dzirdēt šos klaji melīgos, bet mūsu pasivitāti attaisnojošos lozungus.

Vislabāk ir tepat

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Otrdienas rītā Mūrmuižas centrā atkal redzam autobusu ar norādi Kunturi. Tā ir mūspusē labi zināma gaļas ražotne. Un ILGA ŠMITE vada autobusu maršrutā: Brenguļi - Cempi - Mūrmuiža - Kocēni - Rubene - Vaidava.

Skolēniem pārbaudījums vieglatlētikā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Trešdien Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā, notika pilsētas atklātās sacensības "Vidusskolu kauss vieglatlētikā". Vidusskolas komandā startēja 12 bērni neatkarīgi no dzimuma; 7. - 9. klašu "Jauno vieglatlētu kausā" komandā sešas jaunietes un seši jaunieši, tāpat arī 6. - 7. klašu skolēniem četrcīņā "Draudzība". Sacensībās piedalījās arī pagastu skolu komandas. Jaunieši pārbaudīja spēkus 100 m, 400 m, 800 m, 1000 m, 1500 m, 2000 m skriešanā, tāllēkšanā, augstlēkšanā, lodes grūšanā, šķēpa mešanā, stafetē u. c. sporta disciplīnās.

Pats galvenais tilts. III

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tur­pi­nām ie­pa­zī­ties ar Val­mie­ras jo­pro­jām stra­tē­ģis­ki sva­rī­gā­kā til­ta in­te­re­san­tā­ka­jām dzī­ves epi­zo­dēm. Pēc ie­priek­šē­jā Val­mie­rie­tī pub­li­cē­tā Jaut­rī­tes Put­ni­ņas kun­dzes, va­rē­tu pat teikt, tā­da li­te­rā­ri/mu­zi­kā­la at­mi­ņu iz­klās­ta, šo­reiz tā vai­rāk uz­spie­dī­sim uz pre­cī­zām in­že­nier­zi­nāt­nēm!

Attēlā:

KO­MU­NIS­MA GAI­DĀS... Gau­jas tilts 1972. ga­dā te­ju no put­na li­do­ju­ma, bet drī­zāk gan no Sv. Sī­ma­ņa baz­nī­cas tor­ņa. Ie­spē­jams, pat ne­le­gā­li veikts fo­to­uz­ņē­mums, jo to­laik strik­ti bi­ja aiz­liegts in­že­nier­bū­ves no tik augst­a ska­tu pun­kta ie­mū­ži­nāt: va­rē­ja ta­ču bil­dī­te ar tik bū­tis­ki sva­rī­gu un tā­pēc sle­pe­nu at­tīs­tī­tās so­ci­ālis­ma valsts PSRS stra­tē­ģis­ko ob­jek­tu no­kļūt ame­ri­kā­ņu iz­lūk­die­nes­tam na­gos... Val­mie­rā to­brīd jau sa­vās vie­tās bal­to ķie­ģe­ļu hruš­čov­kas, ka­mēr pil­sē­tas de­bes­skrāp­ju vie­tas vēl tuk­šas.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri