16. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Glorija, Banga

Laikrakstā

Nav par ko žēloties

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

INGA JANĪTE jau vai­rāk ne­kā 15 ga­dus ir Tri­kā­tas bib­li­o­tē­kas va­dī­tā­ja. Vi­ņa mā­cī­ju­sies Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­lā un Rī­gas Kul­tū­ras dar­bi­nie­ku teh­ni­ku­mā.

In­ga mūs uz­ņē­ma ar smai­du un in­te­re­san­tu aiz­rā­dī­ju­mu: va­ja­dzē­jis ie­ras­ties pirms mi­nū­tēm des­mit, kad di­vas tri­kā­tie­tes bib­li­o­tē­kā vien­lai­kus gri­bē­ju­šas la­sīt Lies­mu...

Kāpostu neparedzamā uzvedība

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Ar ķi­me­nī­ti un bur­kā­nu. Svai­gi, krauk­šķī­gi un smar­žī­gi — ne par skā­bu, ne par sal­du, — tik ap­te­tīt­lī­gu uz­sla­vu dzir­dē­ju par skā­bē­tiem kā­pos­tiem. Uz eti­ķe­tes esot no­rā­dīts, ka ga­ta­vo­ti Ren­cē­nos, Lie­pu ie­lā, fir­ma gan uz­rak­stā ne­esot pa­ma­nī­ta. Brau­cam lū­kot un de­gus­tēt.

Kad visur smaržo piparkūkas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ne­at­kār­to­ja­mais pi­par­kū­ku aro­māts mums nāk lī­dzi no bēr­nī­bas, tā­dēļ ga­da gai­šā­kie, gai­dī­tā­kie svēt­ki dau­dziem nav ie­do­mā­ja­mi bez brū­ni krauk­šķī­ga­jām sir­sni­ņām, zvaig­znī­tēm un mē­nes­ti­ņiem. Ra­žot­nēs, kur tos pa­ra­lē­li ik­die­nas pro­duk­ci­jai cep tirdz­nie­cī­bai, nu ie­stā­jies ga­da in­ten­sī­vā­kais dar­ba ritms. Tāds tas ir arī SIA Maiz­nī­ca Ie­va ra­žot­nēs.

Hermanis van Rompejs: Nacionālisms noved pie kara

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

«Ei­ro­pas lie­lā­kais naid­nieks pat­la­ban ir bai­les, bet bai­les no­ved pie ego­is­ma, ego­isms — pie na­ci­o­nā­lis­ma, un na­ci­o­nā­lisms no­ved pie ka­ra. Mūs­die­nu na­ci­o­nā­lisms ļo­ti bie­ži vairs nav po­zi­tīvs lep­nums par sa­vu iden­ti­tā­ti, bet ne­ga­tī­va at­tiek­sme pret ci­tām. Mums vi­siem ko­pā jā­cī­nās pret lie­lā­ka­jām bries­mām — jau­no ei­ro­skep­ti­cis­mu, kurš vairs nav ti­kai da­žu val­stu mo­no­pols,» fi­lo­zo­fē bi­ju­šais Beļ­ģi­jas prem­jer­mi­nistrs, ES Pa­do­mes pre­zi­dents H. van Rom­pejs. («Die­na», 29.11.10.)

Šanhajas "Expo" gūtās mācības

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Open Smart Lunch lek­ci­ju cik­lā va­kar Vid­ze­mes Augst­sko­lā uz­ņē­mu­ma Aero­di­um pār­stā­vis ANSIS EGLE stu­den­tiem stās­tī­ja par pie­dzī­vo­to Ex­po iz­stā­dē Šan­ha­jā. Stu­den­tiem bi­ja ie­spē­ja uz­zi­nāt par rai­ba­jiem sa­ga­ta­vo­ša­nās dar­biem, kā arī dzir­dēt po­zi­tī­vus un aiz­rau­jo­šus stās­tus, kā Lat­vi­ja se­vi po­zi­ci­o­nē­ju­si pa­sau­lē.

Atklāj sevī inženiera talantu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ot­ro ga­du Lat­vi­jas in­ves­tī­ci­ju un at­tīs­tī­bas aģen­tū­ra (LIAA) sa­dar­bī­bā ar Rī­gas Teh­nis­kās uni­ver­si­tā­tes stu­den­tu par­la­men­tu pie­cās Lat­vi­jas pil­sē­tās pul­ci­nā­ja jau­nie­šus, lai ie­in­te­re­sē­tu vi­ņus ap­gūt in­že­nier­zi­nāt­nes. No­zī­mī­gais pa­sā­kums gu­vis Ei­ro­pas struk­tūr­fon­du at­bal­stu.

Burtniecieši vinnē divus trillerus

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien un svēt­dien Val­mie­rā sa­viem ska­tī­tā­jiem, kas nu jau kup­lā skai­tā ap­mek­lē Lat­vi­jas Na­ci­o­nā­lās lī­gas vo­lej­bo­la ma­čus Val­mie­ras 5. vi­dus­sko­lā, īs­ti gar­šī­gus tril­le­rus ar lai­mī­gām bei­gām sa­gā­dā­ja Burt­nie­ku no­va­da ko­man­das vī­ri. Tie­sa, pa pun­ktam tā­pēc mā­ji­nie­kiem nā­cās zie­dot arī abiem pre­ti­nie­kiem, ta­ču in­tri­ga sa­nā­ca ne pa jo­kam.

Nenovērtē savu dzīvību

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Līdz ar auk­stā­ka lai­ka ie­stā­ša­nos ūdens­krā­tu­ves pa­ma­zām sāk aiz­salt. Pir­ma­jās sa­la die­nās le­dus kār­ta ir vi­sai plā­na un cil­vē­ka at­ra­ša­nās uz tās ir bīs­ta­ma. To­mēr at­ro­das tā­di, kam tu­vas ir eks­trē­mas sa­jū­tas un par dzī­vī­bu vēr­tī­gā­kas — pā­ris ziv­te­les.

No Salacas līdz Rūjai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Di­vu mū­su glez­nai­no up­ju vār­di vei­do bied­rī­bas «No Sa­la­cas līdz Rū­jai» no­sau­ku­mu, un tas cie­ši sa­sau­cas ar bied­rī­bas pa­mat­mēr­ķi — pie­sais­tīt fi­nan­sē­ju­mu lau­ku te­ri­to­ri­ju at­tīs­tī­bai, kas at­ro­das tu­vāk vai tā­lāk šo up­ju kras­tiem.

Viņiem paldies

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Iz­vē­lo­ties dar­bu va­dī­tā­jus Val­mie­rā no­dar­bi­nā­ta­jiem simt­lat­nie­kiem, paš­val­dī­ba uz­ru­nā­ju­si čet­rus ko­mu­nā­la­jā no­za­rē pie­re­dzē­ju­šus cil­vē­kus — Dzin­tru Mi­ķel­so­ni, Jā­ni Mi­zu, Lī­vi­ju Če­ho­vi­ču un Ani­tu Ave­ri.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai esat apmierināts ar 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri