20. Marts, 2019
Vārda dienu svin: Made, Irbe

Laikrakstā

Uzvara nav saldāka par sakāvi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ir cil­vē­cis­ki žēl abu Valsts pre­zi­den­tu — gan ama­tā pē­dē­jās ne­dē­ļas strā­dā­jo­šā Val­da Zat­le­ra, gan so­lī­ju­mu vēl ne­de­vu­šā An­dra Bēr­zi­ņa. Ar vi­ņiem no­tie­ko­šais un drī­zu­mā sa­gai­dā­mais ap­lie­ci­na, ka, pre­tē­ji sa­bied­rī­bā val­do­ša­jai pār­lie­cī­bai, mak­sa par tie­sī­bām ie­ņemt šo vai ci­tu ie­tek­mī­gu po­li­tis­ku ama­tu ne­re­ti ir pā­rāk aug­sta.

Muzejs tēva piemiņai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Maz­sa­la­cas no­va­da, Skaņ­kal­nes pa­gas­tā bio­lo­ģis­ka­jā zem­nie­ku saim­nie­cī­bā «Jaun­bom­ji» saim­nie­ko Ilze Laizāne.

Pirms lielās izvēles

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Maz­sa­la­cas vi­dus­sko­lā otr­dien de­vī­tie kār­to­ja pē­dē­jo — vēs­tu­res — ek­sā­me­nu. Vēl ti­kai ko­pīgs fo­to pie­mi­ņai uz sko­las kāp­nēm, bet sest­dien — iz­lai­dums.

Madaram Kalniņam — nozīmīga Eiropas balva

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Aus­tri­jas gal­vas­pil­sē­tā Vī­nē Lat­vi­jas me­ža īpaš­nie­kam Ma­da­ram Kal­ni­ņam no Rū­jie­nas no­va­da 27. mai­jā ti­ka pa­snieg­ta An­der­sa Vo­la (An­ders Wall) vār­dā no­sauk­tā bal­va par ie­gul­dī­ju­mu lau­ku vi­des ilgt­spē­jī­gā ap­saim­nie­ko­ša­nā.

VSŠ atver durvis savējiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­ne­dēļ a/s Val­mie­ras stik­la šķied­ra pir­mo rei­zi or­ga­ni­zē at­vēr­to dur­vju die­nas dar­bi­nie­ku ģi­me­nēm, mī­ļi ai­ci­nā­ti vi­si uz­ņē­mu­ma dar­bi­nie­ku ra­di­nie­ki, arī bēr­ni.

Uzņēmējiem jākļūst vienotākiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Treš­dien Val­mie­ras biz­ne­sa un ino­vā­ci­ju in­ku­ba­to­ra kon­fe­ren­ču zā­lē Lat­vi­jas Dar­ba de­vē­ju kon­fe­de­rā­ci­jas pār­stāv­ji Vid­ze­mes re­ģi­o­na uz­ņē­mē­jus - dar­ba de­vē­jus ie­pa­zīs­ti­nā­ja ar so­ci­ā­lā dia­lo­ga at­tīs­tī­bu re­ģi­o­nā un ap­bal­vo­ja dar­ba de­vē­jus - la­bā­kos ilgt­spē­jas in­dek­sa da­līb­nie­kus.

Laukakmeņu pārvērtības Dīķeru kaltē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

SIA Rūj­ak­mens šo­gad ap­ri­tēs pie­ci ga­di. Ne­lie­lā uz­ņē­mu­ma ra­žot­ne at­ro­das skais­tā vie­tā — Nauk­šē­nu no­va­da Dī­ķe­ros, bi­ju­šās mui­žas saim­nie­cī­bas ēkā. Va­re­no lauk­ak­mens ēku sa­vu­laik cē­lu­ši pras­mī­gi meis­ta­ri. Pēc ga­du sim­tiem šai pa­šā vie­tā at­kal strā­dā ak­mens ap­strā­des meis­ta­ri.

Kāds ir šis biz­ness? Stās­ta SIA Rūj­ak­mens val­des priekš­sē­dē­tājs Kaspars Apšs.

Saulainā diena «Rožkalnos»

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Camp­hill cie­ma­tā «Rož­kal­ni», Burt­nie­ku no­va­da Ren­cē­nu pa­gas­tā, at­vēr­to dur­vju die­na.

— Vē­la­mies ie­pa­zīs­ti­nāt mū­su ap­rū­pē­ja­mo ve­cā­kus ar to, ko da­ra mū­su ko­pie­na un kā­du so­ci­ā­lo pa­kal­po­ju­mu var sa­ņemt vi­ņu pie­au­gu­šie bēr­ni ar īpa­šām va­ja­dzī­bām, — stās­ta «Rož­kal­nu» saim­nieks Vil­nis Nei­ma­nis.

Ūdensbumbas nevajag

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

«Vī­to­li­ņu» tī­ru­mā Kau­gu­ru pa­gas­tā stār­ķu uz­rau­dzī­bā rau­jas skāb­sie­na ga­ta­vo­tā­ji. No ap­žu­vu­šā vā­la (va­kar pļauts) tiek sa­vel­ti ri­tu­ļi, ko žig­li vien sa­tin spe­ci­ā­la­jā plē­vē... Rin­do­jas kā bal­tas mil­zu olas.

Ar oligarhu «sišanu» būs par maz

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jā­do­mā, ti­kai re­tais šau­bās, ka 23. jū­li­jā gai­dā­ma­jā re­fe­ren­du­mā vē­lē­tā­ji ne­no­bal­sos par Sa­ei­mas at­lai­ša­nu un ka 17. sep­tem­brī gai­dā­mas nu jau 12. Sa­ei­mas ār­kār­tas vē­lē­ša­nas. Nav arī ne­kā­du šau­bu, ka gal­ve­nie šo priekš­vē­lē­ša­nu cī­ņas lo­zun­gi būs par valsts no­zag­ša­nu un ļau­na­jiem olig­ar­hi­em, bet gal­ve­nā in­tri­ga — vai vē­lē­ša­nās star­tēs arī eks­pre­zi­dents Val­dis Zat­lers, un, ja star­tēs, tad no «Vie­no­tī­bas» vai jau­na po­li­tis­kā spē­ka rin­dām.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Partneri