22. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Aldis, Alfons, Aldris

Laikrakstā

Zvaniņš skan: Ziemassvētki brauc!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Treš­dien Rū­jie­nas, Nauk­šē­nu, Be­ve­rī­nas un Ko­cē­nu no­va­dā, Val­mie­ras Bi­tī­tē Zie­mas­svēt­ku ve­cī­ša zva­nus ie­skan­di­nā­ja sir­snī­gie mū­su bēr­nu drau­gi no Gī­ter­slo ap­riņ­ķa Vā­ci­jā. Bied­rī­bas Bēr­niem Val­mie­rā va­dī­tājs Šte­fans Kai­zers un ak­tī­vists Ha­ralds Godts bēr­niem at­klā­ja no­slē­pu­mu: sa­vos dar­bos stei­dzo­ties, esot sa­ti­ku­ši Ziem­svēt­ku ve­cī­ti, kas pa­čuk­stē­jis: vi­ņa lie­la­jā mai­sā esot dā­va­nas, kas jā­no­gā­dā Val­mie­rā.

Ziemassvētku prieks

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Klu­si ne­ma­not pa­skries ad­ven­te, un at­kal klāt būs Zie­mas­svēt­ku va­kars. Kāds tas būs šo­gad? Dau­dzi jau do­mā — kur, kā un ar ko to svi­nē­sim.

Garos vakaros padarītais

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ra­ma­tas pa­gas­ta paš­val­dī­bas ēkā līdz 21. de­cem­brim ska­tā­ma vie­tē­jo ie­dzī­vo­tā­ju rok­dar­bu iz­stā­de. Ta­jā ir šal­les, džem­pe­ri, ze­ķes, cim­di, ap­svei­ku­ma kar­tī­tes un ko­lāž­vei­da glez­ni­ņas.

 

Gada bilance — pozitīva

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Ņe­mot vē­rā Lat­vi­jā val­do­šo krī­zi, ko­pu­mā gads bi­jis sa­lī­dzi­no­ši veik­smīgs, — uz­ska­ta Maz­sa­la­cas no­va­da do­mes priekš­sē­dē­tājs Gunārs Zunda. — Mums ne­bi­ja bū­tis­ki jā­sa­ma­zi­na paš­val­dī­bas bu­džets, bi­ju­šās ra­jo­na pa­do­mes bu­dže­ta nau­da ti­ka sa­da­lī­ta vi­sām paš­val­dī­bām. Bū­tis­ku ie­tau­pī­ju­mu de­va arī 2009. ga­dā veik­tais al­gu sa­ma­zi­nā­jums.

Jābūt kustībā, lai neierūsētu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vie­so­jo­ties Ramatas pa­gast­mā­jā, sa­tie­kam pa­gas­ta zem­nie­ci ANDU RUBIŅU, kas at­nā­ku­si uz kon­sul­tā­ci­ju pie no­va­da lau­ku at­tīs­tī­bas spe­ci­ā­lis­tes Ri­ta Glu­has.

Ramatā iecienītākā ir "Liesma"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vēl ne­sen Ra­ma­tas pa­gas­tā bi­ja di­vas pas­ta no­da­ļas. Pirms pā­ris ga­diem Vēr­sī pas­ta no­da­ļu lik­vi­dē­ja, un ta­gad dar­bo­jas ti­kai pas­ta no­da­ļa Nu­ķis Ra­ma­tas pa­gas­ta pār­val­des ēkā. Te­pat bla­kus ir arī feld­šer­punkts, ne­tā­lu at­ro­das vei­kals, kul­tū­ras nams un bib­li­o­tē­ka, viss vien­kop, lai ie­dzī­vo­tā­jiem ēr­tāk.

Ceļā — skolēnu autobuss

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ko­cē­nu no­va­dā ak­tu­ā­la ne­pie­cie­ša­mī­ba pēc spe­ci­ā­la au­to­bu­sa sko­lē­nu va­ja­dzī­bām ra­dās pēc Vai­da­vas sko­las un bēr­nu­dār­za gru­pas pie­vie­no­ša­nas Ru­be­nes sko­lai un pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­dei Au­sek­lī­tis Ru­be­nē.

Apsekota lauksaimniecībā izmantojamā zeme

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jū­li­jā Mi­nis­tru ka­bi­ne­tā pie­ņē­ma no­tei­ku­mus par kār­tī­bu, kā­dā ap­se­ko un no­sa­ka ne­ap­strā­dā­tās lauk­saim­nie­cī­bā iz­man­to­ja­mās ze­mes (LIZ). Sa­ska­ņā ar to LAD spe­ci­ā­lis­ti ru­de­nī vi­sā val­stī vi­zu­ā­li ap­se­ko­ja ne­ap­strā­dā­tās LIZ un no­tei­ca ne­ap­strā­dā­tās pla­tī­bas. Par re­zul­tā­tiem mūs­pu­sē stās­ta Zie­meļ­vid­ze­mes re­ģi­o­nā­lās lauk­saim­nie­cī­bas pār­val­des kon­tro­les un uz­rau­dzī­bas da­ļas va­dī­tā­ja viet­nie­ce Zenta Špate.

Izmeklējošās žurnālistikas vērts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sv. Sī­ma­ņa drau­dzes ar­hī­vā lī­dzī­gi do­ku­men­ti kā G. Api­ņie­las kvar­tā­la ze­mes pār­do­ša­na ir des­mi­tiem, tie no­slēg­ti, do­mei (tās sa­stā­vam) at­sa­ko­ties no pirm­pir­ku­ma tie­sī­bām.

Un atkal visus pār vienu kārti

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Aiz­vien skaid­rā­kām un skaid­rā­kām ie­zī­mē­jo­ties nā­ka­mā ga­da bu­dže­ta kon­tū­rām, kļūst skaidrs, ka Lat­vi­jā acīm­re­dza­mi ne­mai­nī­sies ne­kas un ne­kad. Vis­pā­rē­jie fi­nan­šu ci­pa­ri, per­so­nā­li­jas, lai­ka ap­stāk­ļi un ci­tas tam­lī­dzī­gas lie­tas, pro­tams, ir mai­nī­ju­šās un mai­nī­sies vien­mēr, ta­ču va­ras at­tiek­sme pret cil­vē­kiem — kā­da bi­ju­si, tā­da pa­li­ku­si.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri