15. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Undīne, Leopolds, Unda

Laikrakstā

Ar u-šu jau no bērnības

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

GINTS TRĒZIŅŠ bei­dzis Val­mie­ras 5. vi­dus­sko­lu un Val­mie­ras Māk­slas sko­lu, Lat­vi­jas Uni­ver­si­tā­tes Eko­no­mi­kas fa­kul­tā­tē ie­gu­vis ba­ka­lau­ra un ma­ģis­tra grā­du, kā­du lai­ku pa­strā­dā­jis Rī­gā un pa­ra­lē­li no­dar­bo­jies ar spor­tu, va­dī­jis no­dar­bī­bas, tā­pēc Lat­vi­jas Spor­ta pe­da­go­ģi­jas aka­dē­mi­jā mā­cī­jies tre­ne­ru kur­sos. Vē­lāk vi­ņam pie­dā­vāts darbs Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā. Pe­da­go­ga iz­glī­tī­bas ne­bi­jis, tā­dēļ nā­cies vēl­reiz mā­cī­ties Lat­vi­jas Uni­ver­si­tā­tē.

Sveiciens no MoDo!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­kar­rīt Vid­ze­mes olim­pis­ka­jā cen­trā no mil­zu fū­res ar Zvied­ri­jas nu­mur­zī­mēm, pie­pa­lī­dzot Val­mie­ras pie­na elek­tro­kā­ram, iz­lā­dē­ja čet­rus lie­lus dā­va­nu kon­tei­ne­rus. To gal­ve­nais sa­turs bi­ja bēr­nu un jau­nie­šu ho­ke­ja eki­pē­jums, to­starp sli­dzā­ba­ki, aiz­sar­gi, cim­di, ķi­ve­res un vēl ci­tas de­rī­gas lie­tas. Kra­vu pa­va­dī­ja zvied­ru lab­da­rī­bas or­ga­ni­zā­ci­jas Star of Ho­pe (Ce­rī­bu zvaig­zne — angl.) un dā­vi­nā­tā­ju — ho­ke­ja klu­ba MoDo, kā arī Zvied­ri­jas me­di­ju pār­stāv­ji.

Ronākās nāk novembrī

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kā jau bi­ja gai­dāms, tie­ši no­vem­brī pie sva­rī­gā­ka­jiem lo­miem Burt­nie­kā ti­ku­ši vī­ri, kas ne­bai­dās auk­stu­ma, vē­ja un viļ­ņu... Lai arī pie­tei­ku­mi kon­kur­sam Burt­nie­ka lie­lā zivs 2010 ti­kai di­vi, to­ties kā­di!

Svētki un pateicības vārdi labam kolēģim

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­kar uz svi­nī­go sa­nāk­smi par go­du Valsts po­li­ci­jas 92. ga­da­die­nai pul­cē­jās arī Vid­ze­mes re­ģi­o­na pār­val­des dar­bi­nie­ki un po­li­cis­tu sa­dar­bī­bas part­ne­ri no tu­vē­jiem no­va­diem un pil­sē­tām. Mūs svei­ca arī Igau­ni­jas ko­lē­ģi — Rie­tu­mu pre­fek­tū­ras Pēr­na­vas ie­cir­kņa priekš­nieks Me­his Mets un kri­mi­nāl­po­li­cists Va­hur Met­sa­ta­lu, kā arī Dien­vi­du pre­fek­tū­ras pre­fekts Tar­mo Kohv un kri­mi­nāl­po­li­ci­jas bi­ro­ja priekš­nieks Val­lo Kop­pel.

Rudens izstādē Ražots Latvijā 2010 redzēts un dzirdēts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Viņ­ne­dēļ Rī­gā, Skon­to hal­lē, no­ti­ka šo­gad jau ot­rā iz­stā­de - ga­da­tir­gus Ra­žots Lat­vi­jā 2010. Sa­lī­dzi­nā­ju­mā ar pa­va­sa­ra iz­stā­di šo­reiz no­teik­ti bi­ja vai­rāk da­līb­nie­ku. Ja ir ko­rekts at­se­viš­ķā žur­nā­lā Ra­žots Lat­vi­jā pub­li­cē­tais uz­ņē­mu­mu, zem­nie­ku saim­nie­cī­bu un in­di­vi­du­ā­lo ko­mer­san­tu sa­raksts, ar lie­lā­ku vai ma­zā­ku sten­du vai kā ci­tā­di pa­snieg­tu va­rē­ju­mu tur vien­kop va­ja­dzē­ja būt 239 sa­vu ie­ce­ru re­a­li­zē­tā­jiem. Ma­nu­prāt, ša­jā sa­rež­ģī­ta­jā lai­kā tā ir vis­no­taļ at­zīs­ta­ma ak­ti­vi­tā­te. Kā jau vien­mēr, bi­ja gan tie, kas ne­laiž ga­rām ne­vie­nu lī­dzī­gu pa­sā­ku­mu, gan arī tie, kam ar sa­vu uz­ņē­mēj­dar­bī­bu tas bi­ja pir­mais iz­nā­ciens uz lie­lās ska­tu­ves.

Pamācītāji pamodušies

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Diez vai pa­ti Val­da Dom­brov­ska val­dī­ba cer sa­ņemt pa­tei­cī­bas un ap­svei­ku­mus par sa­viem fis­kā­la­jiem cen­tie­niem, kad ru­nā­ša­na par «struk­tu­rā­lām re­for­mām» pār­vēr­tās kār­tē­jā vis­pras­tā­ka­jā no­dok­ļu pa­cel­ša­nā. La­mās to daudz un cī­tī­gi. To­mēr da­žiem pār­mē­ru kri­tis­kiem kun­giem ta­gad ne­va­ja­dzē­tu laist ga­rām «brī­niš­ķī­go ie­spē­ju pa­klu­sēt».

Prieks par profesionāļiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Par po­li­cis­tiem rei­zēm dzir­dam ne tos la­bā­kos vār­dus. Ja kāds grē­ko vai rī­ko­jas ne­go­dī­gi, tā­diem tie­šām va­jag sa­dot pa pa­ka­ļu. Ta­ču, kad cil­vē­ki strā­dā god­prā­tī­gi, ir sa­pro­to­ši un pro­fe­si­o­nā­li, ne­drīk­stam ne­pa­teikt la­bu vār­du.

Nav par ko žēloties

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

INGA JANĪTE jau vai­rāk ne­kā 15 ga­dus ir Tri­kā­tas bib­li­o­tē­kas va­dī­tā­ja. Vi­ņa mā­cī­ju­sies Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­lā un Rī­gas Kul­tū­ras dar­bi­nie­ku teh­ni­ku­mā.

In­ga mūs uz­ņē­ma ar smai­du un in­te­re­san­tu aiz­rā­dī­ju­mu: va­ja­dzē­jis ie­ras­ties pirms mi­nū­tēm des­mit, kad di­vas tri­kā­tie­tes bib­li­o­tē­kā vien­lai­kus gri­bē­ju­šas la­sīt Lies­mu...

Kāpostu neparedzamā uzvedība

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Ar ķi­me­nī­ti un bur­kā­nu. Svai­gi, krauk­šķī­gi un smar­žī­gi — ne par skā­bu, ne par sal­du, — tik ap­te­tīt­lī­gu uz­sla­vu dzir­dē­ju par skā­bē­tiem kā­pos­tiem. Uz eti­ķe­tes esot no­rā­dīts, ka ga­ta­vo­ti Ren­cē­nos, Lie­pu ie­lā, fir­ma gan uz­rak­stā ne­esot pa­ma­nī­ta. Brau­cam lū­kot un de­gus­tēt.

Kad visur smaržo piparkūkas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ne­at­kār­to­ja­mais pi­par­kū­ku aro­māts mums nāk lī­dzi no bēr­nī­bas, tā­dēļ ga­da gai­šā­kie, gai­dī­tā­kie svēt­ki dau­dziem nav ie­do­mā­ja­mi bez brū­ni krauk­šķī­ga­jām sir­sni­ņām, zvaig­znī­tēm un mē­nes­ti­ņiem. Ra­žot­nēs, kur tos pa­ra­lē­li ik­die­nas pro­duk­ci­jai cep tirdz­nie­cī­bai, nu ie­stā­jies ga­da in­ten­sī­vā­kais dar­ba ritms. Tāds tas ir arī SIA Maiz­nī­ca Ie­va ra­žot­nēs.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai esat apmierināts ar 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri