17. Jūnijs, 2019
Vārda dienu svin: Artis, Artūrs

Laikrakstā

Antioligarhu kampaņas fināls un jaunās valdības starts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kāds būs jau­nās val­dī­bas lik­te­nis un kas gai­da sa­bied­rī­bu?

Val­dim Zat­le­ram iz­de­vies pa­nākt, ka tā dē­vē­to oli­gar­hu Šķē­les, Šle­se­ra un Lem­ber­ga  tie­šas ie­tek­mes jau­na­jā val­dī­bā nav. A. Šķē­le vēl pirms Sa­ei­mas ār­kār­tas vē­lē­ša­nām iz­for­mē­ja Tau­tas par­ti­ju un pie­vēr­sies biz­ne­sam, Šle­se­ra par­ti­ja ne­pār­va­rē­ja 5 % bar­je­ru un vis­drī­zāk pie­dzī­vos pa­ma­tī­gu pār­bū­vi. Opo­zī­ci­jas rin­dās at­stā­ta arī 10 ga­dus pie valsts va­ras sa­bi­ju­sī ZZS, ko pa­ras­ti sais­ta ar Vents­pils mē­ra ie­tek­mi. Arī A. Lem­bergs ir vai­rāk aiz­ņemts tie­sas pro­ce­sos ne­kā po­li­tis­ko kon­ku­ren­tu kri­ti­zē­ša­nā.

Kaspars Ribaks nosargā sausā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras FK/BSS fut­bo­lis­ti sest­dien Jā­ņa Da­li­ņa sta­di­o­nā se­zo­nas pē­dē­jo ma­ču sa­vā lau­ku­mā ar Tu­kums 2000/TSS ko­man­du va­dī­ja at­rai­sī­ti un mērķ­tie­cī­gi, sa­vus uz­ti­cī­gā­kos līdz­ju­tē­jus ie­prie­ci­not ar pār­lie­ci­no­šu 6:0 (3:0) uz­va­ru.

Vidzemes Augstskola Pasaules latviešu zinātnieku kongresā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­ju­šā ne­dē­ļā Rī­gā Ap­vie­no­ta­jā pa­sau­les lat­vie­šu zi­nāt­nie­ku III kon­gre­sā un Le­to­ni­kas IV kon­gre­sā Zi­nāt­ne, sa­bied­rī­ba un na­ci­o­nā­lā iden­ti­tā­te pie­da­lī­jās vai­rā­ki Vid­ze­mes Augst­sko­las pa­snie­dzē­ji un stu­den­ti.

Nestāvu savā, bet Dieva vārdā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Svēt­die­nas diev­kal­po­jums 23. ok­tob­rī Smil­te­nes lu­te­rā­ņu baz­nī­cā pul­cē­ja cil­vē­kus no Val­mie­ras, Pals­ma­nes, Ru­be­nes, Dik­ļiem un jo kup­lā skai­tā no Smil­te­nes. LELB Rī­gas ar­hi­dia­cē­zes bīs­kaps Gun­tars Di­mants pa­snie­dza Ama­ta krus­tu Smil­te­nes drau­dzes mā­cī­tā­jam, bi­ju­ša­jam val­mie­rie­tim ZIGMĀRAM ZIEMANIM. Ama­ta zī­me ap­lie­ci­na, ka Zig­mārs sek­mī­gi pa­bei­dzis mā­cek­lī­bas lai­ku pēc or­di­nē­ša­nas mā­cī­tā­ja ama­tā.

Ļaujies, un viss notiks

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

SILVIJA MELNŪDRE se­šus ga­dus ir val­mie­rie­te, Māk­slas vi­dus­sko­las un Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jas sko­lo­tā­ja.

Jaunajā sezonā — četri jauniestudējumi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ce­turt­dien Vid­ze­mes Augst­sko­las or­ga­ni­zē­tās pe­da­go­gu kon­fe­ren­ces lai­kā Swed­bank tur­pi­nā­ja ie­sāk­to — vie­nam no Val­mie­ras pe­da­go­giem dā­vi­nā­ja por­ta­tī­vo da­to­ru. Uz šo ru­dens bal­vu va­rē­ja pre­ten­dēt vi­sas pil­sē­tas sko­las, tās ie­gū­ša­nai iz­vir­zot pie­mē­ro­tā­ko kan­di­da­tū­ru.

Šo­reiz lai­mī­go lo­zi caur paš­val­dī­bas va­dī­tā­ja I. Bo­ķa ro­ku ie­gu­va Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­las sko­lē­nu Tau­tas te­āt­ra Sprī­dī­tis re­ži­sors un te­āt­ra māk­slas pe­da­gogs ROBERTS SEGLIŅŠ.

... bet dzīvē viss ir savādāk...

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Aiz­va­kar Val­mie­ras rūp­nie­cis­ka­jā zo­nā ci­vi­lās aiz­sar­dzī­bas mā­cī­bās ie­spai­dī­gi imi­tē­tas ka­ta­stro­fas no­vēr­ša­nā ie­spē­ja­mo sa­dar­bī­bu vai­rā­kas stun­das slī­pē­ja mūs­pu­ses pro­fe­si­o­nā­lie glāb­ša­nas die­nes­ti.

Rudens "Pilsgravu" raibajā kompānijā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pirms ga­diem Ķo­ņu pa­gas­ta bi­ju­šās lauk­saim­nie­ku kon­sul­tan­tes ALISES ZARIŅAS sē­tā Pils­gra­vas vie­so­jā­mies ap Mār­ti­ņiem un fo­to­gra­fē­jām tī­ta­ru kup­lo sai­mi. Ta­gad, ga­rām brau­cot, no­lē­mām pa­lū­kot vai mā­jas sar­gu lo­mā jo­pro­jām pie­strā­dā tī­ta­ri. Ie­brau­cē­ju pa­ma­nī­ju­ši, tie tū­līt me­tās pre­tī un sa­cē­la pa­ma­tī­gu trok­sni. Šo­reiz tī­ta­ru ar­mi­ja ir skait­lis­ki ma­zā­ka. Ali­se skaid­ro:

Būt gataviem strādāt kopā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ce­turt­die­nas rī­ta pu­sē, dau­dzi Val­mie­ras ie­dzī­vo­tā­ji ti­ka pār­steig­ti ar pil­sē­tā gau­do­jo­šām si­rē­nām. Tās, par lai­mi, ne­vēs­tī­ja ne­ko slik­tu. Tie, kas bi­ja in­for­mē­ti, zi­nā­ja stās­tīt par ci­vi­lās aiz­sar­dzī­bas mā­cī­bām pil­sē­tā.

Latviskās liekulības paraudziņš

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vēl nu­pat mūs ne­sa­trau­ca, no ku­rie­nes gan jau­nai sie­vie­tei var būt tik daudz nau­das. Tik­lab po­li­ti­ķi, kā žur­nā­lis­ti un sa­bied­ris­kie ak­tī­vis­ti ne­uz­ska­tī­ja, ka vē­lē­tā­jiem bū­tu īpa­ši sva­rī­gi tā­das lie­tas zi­nāt. Ta­ču pie­ti­ka Elī­nai Si­li­ņai pie­pul­cē­ties «Ol­štei­na ban­dai», lai uz­reiz vi­siem va­ja­dzē­tu uz kar­stām pē­dām no­skaid­rot vi­ņas ie­krā­ju­mu iz­cel­smi: tau­ta ne­var dzī­vot ne­zi­ņā!

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri