23. Janvāris, 2019
Vārda dienu svin: Strauta, Grieta

Laikrakstā

Pavasaris atnāks ūdeņains

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ie­priek­šē­jā šīs zie­mas at­kus­nī ne viens vien Pār­gau­jas ie­dzī­vo­tājs bi­ja no­rū­pē­jies par stā­vok­li ap­brau­ca­ma­jos ce­ļos Sta­ci­jas ie­las re­kon­struk­ci­jas lai­kā. Kāds val­mie­rie­tis sa­vu iz­mi­su­mu, slap­ju­ma, dub­ļu un bed­ru dēļ ne­tie­kot klāt dzī­ves vie­tai, paš­val­dī­bai ar re­dak­ci­jas starp­nie­cī­bu pat bi­ja pau­dis dze­jā.

Virsotnē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sest­dien ie­rak­stu zel­ta bur­tiem pil­sē­tas mū­zi­kas vēs­tu­rē iz­da­rī­ja Val­mie­ras mū­zi­kas sko­las ve­cā­ko kla­šu ko­ris di­ri­ģen­tes Irē­nas Zel­ča va­dī­bā, Jā­ze­pa Vī­to­la Lat­vi­jas Mū­zi­kas aka­dē­mi­jas Lie­la­jā zā­lē kļūs­tot par Jā­ze­pa Vī­to­la II Lat­vi­jas mū­zi­kas sko­lu ko­ru un an­sam­bļu kon­kur­sa Lai skan... Lie­lās bal­vas ie­gu­vē­jiem.

Laiks modināt kartupeļus

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Iz­dev­nie­cī­bas a/s Lau­ku Avī­ze 2011. ga­da Sē­jas un Ra­žas Avī­ze vēs­ta, ka šīs ne­dē­ļas no­ga­lē — piekt­dien, sest­dien un svēt­dien — tā sau­ca­ma­jās sak­ņu die­nās esot jā­sāk kar­tu­pe­ļu die­dzē­ša­na, lai sa­nāk­tu 50 die­nas līdz ap­rī­ļa bei­gām vai mai­ja sā­ku­mam, kad sak­ņu die­nās pa­re­dzē­ta to stā­dī­ša­na.

Gatavojas skatei un vidzemnieku sadancošanai Aizkrauklē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Svēt­dien Val­mie­ras kul­tū­ras cen­trā cits ci­tu at­bil­sto­ši sa­vai iz­vē­lē­ta­jai de­ju gru­pai no­mai­nī­ja vi­dē­jās pa­au­dzes un jau­nie­šu de­ju ko­lek­tī­vi.

Latvijas un tās premjera starptautiskais prestižs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pē­dē­jā lai­kā aiz­vien lie­lā­ku ie­vē­rī­bu gūst Lat­vi­jas Re­pub­li­kas ār­lie­tu mi­nistrs Ģirts Val­dis Kris­tov­skis. Diem­žēl ne­vis kā­du vē­rā ņe­ma­mu no­pel­nu, bet gan, tā mai­gāk iz­sa­ko­ties, ār­lie­tu mi­nis­tra ama­tam ne­at­bil­sto­šo spē­ju iz­teik­ties an­gļu va­lo­dā dēļ. Mi­nistrs re­gu­lā­ri kļū­dās ar šīs va­lo­das vār­du iz­ru­nā­ša­nu, sa­vu­kārt Krie­vi­jas pre­zi­den­ta Dmit­ri­ja Med­ve­de­va no­dē­vē­ša­na par «mi­nis­tru» iz­pel­nī­ju­sies Krie­vi­jas pre­ses pla­šu uz­ma­nī­bu. Ne jau po­zi­tī­vu, kā ie­spē­jams no­jaust — pre­se sil­ti ie­sa­ka Med­ve­de­vam ne­braukt uz tā­du val­sti, ku­ras ār­lie­tu mi­nistrs pat Krie­vi­jas ofi­ci­ā­lā lī­de­ra ama­ta no­sau­ku­mu ne­jēdz iz­ru­nāt.

Palīdz pieredze un "zaļie pirkstiņi"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Stā­du au­dzē­tā­ji ar ne­pa­cie­tī­bu gai­da sil­tā­ku lai­ku. Arī ru­be­nie­tei MĀRĪTEI LĀPĪTĀJAI ap­sē­tās pla­tī­bas viņ­ne­dēļ bi­ja vien da­žas kas­tī­tes ar pe­tū­ni­jām.

Studija kā mākslas terapija

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras kul­tū­ras cen­trā ap­ska­tā­ma Tau­tas tē­lo­tā­jas māk­slas stu­di­jas 55 ga­du ju­bi­le­jas iz­stā­de.

Mūzikai neviens nevar neko padarīt

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­va­kar le­ģen­dā­rā val­mie­rie­te pia­nis­te Jautrīte Putniņa Lat­vi­jas Na­ci­o­nā­la­jā ope­rā sa­ņem Lie­lo mū­zi­kas bal­vu par mū­ža ie­gul­dī­ju­mu. 8. marts ir arī Jaut­rī­tes dzim­ša­nas die­na, un šo­gad vi­ņas ga­ra­jam un, kā vi­ņa pa­ti sa­ka, «dī­vai­na­jam» dzī­ves gā­ju­mam pie­pul­cē­jas as­toņ­des­mit ot­rais gads. Var­būt kā­dam šķi­tīs, ka šā­dā ve­cu­mā jau ir pa­teikts viss, bet ie­spē­jams, ka tie­ši tad ir vis­vai­rāk ko teikt.

Skaistas, jaunas un skanīgas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šau­bu nav — Val­mie­ras kul­tū­ras cen­tra sie­vie­šu ko­ris Ju­ma­ra, kaut arī skan jau vai­rāk ne­kā trīs­des­mit ga­dus, un ti­kai ga­du jau­nā bied­rī­ba «Dzies­mu ko­pa Anu­ļa» tā­das ir. Kopš jan­vā­ra sie­vas bur­tis­ki mirdz jau­nos Val­mie­ras no­va­da tau­tis­kos tēr­pos.

Kā uzņēmējdarbībā iztikt bez puniem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nu, kaut vai pa­pra­sīt pa­do­mu kā­dam pie­re­dzes ba­gā­tam cil­vē­kam, kas par bal­tu vel­ti ga­tavs pa­da­lī­ties sa­vās at­zi­ņās. Šāds sko­lo­tājs ar pie­re­dzi biz­ne­sa va­dī­ša­nā un or­ga­ni­zē­ša­nā tiek dē­vēts par men­to­ru. Šī kus­tī­ba Lat­vi­jā ti­kai ta­gad sāk uz­ņemt ap­grie­zie­nus. Dar­bī­ba men­to­rings ir at­va­si­nā­ta no grie­ķu va­lo­das vār­da Men­tor — tā Ho­mē­ra epo­sā Odi­se­ja ap­zī­mēts Odi­se­ja dē­la Tē­le­ma­ha au­dzi­nā­tājs — gudrs sirm­gal­vis. Men­to­ri šo­die­nas Lat­vi­jā gan lie­lā­ko­ties ir vēl sa­lī­dzi­no­ši jau­nos ga­dos, vi­ņu vi­dū arī Aigars Ruņģis, Val­mier­mui­žas alus da­rī­ta­vas saim­nieks.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri