19. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Verners, Muntis

Laikrakstā

Trumpis

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Zi­nām: tā ir spē­ļu kārts ar pa­lie­li­nā­tu vēr­tī­bu, no­zī­mi. Ta­ču ir arī tei­ciens: iz­spē­lēt trum­pi. Un tas no­zī­mē: ne­gai­dī­ti pa­teikt vai iz­da­rīt ko sva­rī­gu.

Tā­da iz­spē­le no­tiek arī ta­gad, pirms Sa­ei­mas vē­lē­ša­nām. Par­ti­jas mek­lē, at­rod, iz­spē­lē sa­vus trump­jus.

Spēka vārdi — mīļvārdiņi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

An­tons Ben­ja­miņš:

— Es­mu Lat­vi­jā dzi­mis, tad il­gus ga­dus pa­va­dī­ju sve­šu­mā, bet nu jau 14 ga­dus es­mu dzim­te­nē un dzī­vo­ju Maz­sa­la­cas pu­sē. Šeit man al­laž ir liels prieks vē­rot Nel­li­jas Nur­mi­kas bez­ga­lī­go ener­ģi­ju, kas vi­sus mūs tur ko­pā kul­tū­rā. Tur­klāt lau­ku no­va­dā, kur cil­vē­ki cits no ci­ta dzī­vo tā­lāk, šis darbs ir ne­sa­lī­dzi­nā­mi grū­tāks ne­kā pil­sē­tā.

...ka dzīve ir tāds brīnums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ce­turt­dien Val­mie­ras in­te­grē­ta­jā bib­li­o­tē­kā pirms­sko­las ve­cu­ma bēr­ni sa­dzie­dā­ja, sa­dze­jo­ja un sa­skai­tī­ja die­nu, dze­jas stun­dā «Bur­vi, mans Bur­vi...» sko­lu jau­nie li­te­rā­ti sa­ru­nā­jās ar dzej­nie­ci un tul­ko­tā­ju Dag­ni­ju Drei­ku. In­ga Gai­le ti­kās ar jau­nie­šiem Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­lā, Jā­nis Rok­pel­nis — Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā, Edu­ards Ai­vars — Val­mie­ras 5. vi­dus­sko­lā. Bēr­zai­nie­ši vie­sus sir­snī­gi uz­ņē­ma dze­jas mir­kļos sa­vā kul­tū­ras na­mā, bet va­kar­pu­sē pēc tra­dī­ci­jas vi­sus ai­ci­nā­ja Val­mie­ras in­te­grē­tā bib­li­o­tē­ka.

Arī Valmierai savi rekordisti

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

SIA Vid­ze­mes olim­pis­kais centrs veik­smī­gi no­slē­dzis Lat­vi­jas olim­pis­ko re­kor­du die­nu 2010. Sest­dien, 11. sep­tem­brī, Vid­ze­mes olim­pis­ka­jā cen­trā da­žā­dās spor­ta ak­ti­vi­tā­tēs re­kor­dus uz­stā­dīt mē­ģi­nā­ja 130 da­līb­nie­ki no Val­mie­ras un ap­kai­mes. Jau­nā­ka­jam da­līb­nie­kam bi­ja 4 ga­di, bet cie­nī­ja­mā­ka­jam — 66. Gan­drīz vi­si, kas vē­lē­jās uz­stā­dīt per­so­nis­ko re­kor­du, vei­ca vi­sus čet­rus olim­pis­ka­jam re­kor­dam pa­re­dzē­tos mē­ģi­nā­ju­mus.

Attēlā: MĒS VARAM! Vid­ze­mes olim­pis­kā cen­tra dar­bi­nie­ki līk­smo — pa­šu mā­jās rī­ko­tie svēt­ki iz­de­vu­šies go­dam.

Gribas dejot skaisti...

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

... un tad ir jā­mā­cās, un daudz! Mū­su bied­rī­ba veik­smī­gi tur­pi­na or­ga­ni­zēt bal­les de­ju va­ka­rus Val­mie­rā. Tos ap­mek­lē lie­lā­ko­ties de­jo­tā­ji, kas mā­cī­ju­šies pie bal­les de­ju pa­snie­dzē­jiem JOLANTAS STRAUMES un DAIŅA LIEPIŅA, tā­pēc no­lē­mu ap­ru­nā­ties ar abiem par un ap sa­rī­ko­ju­mu jeb bal­les de­jām. Par tām, ko var de­jot ik­viens, arī tāds, kas ne­kad dzī­vē to nav da­rī­jis.

Lielākā kļūda — neprotam sarunāties

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

ILZE POLKA Val­mie­rā ie­nā­ku­si kā spe­ci­ā­lis­te pirms­sko­las iz­glī­tī­bā un sā­ku­si strā­dāt par au­dzi­nā­tā­ju to­laik tik­ko dur­vis vē­ru­ša­jā pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­dē «Sprī­dī­tis». Ar sir­snī­bu vi­ņa jo­pro­jām at­ce­ras, kā pil­sē­ta sa­gai­dī­ju­si jau­nos spe­ci­ā­lis­tus. Bet pēc 18 ga­diem nā­cies at­zīt (arī vīrs Ivars bi­ja pe­da­gogs, ak­tīvs spor­tists, ģi­me­nē au­ga di­vi dē­li), ka sa­vas va­ja­dzī­bas un in­te­re­ses ar al­gu no­dro­ši­nāt ne­va­rēs:

Audzē tīru mantu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ne­dē­ļas sā­ku­mā «Lies­ma» vie­so­jās Skaņ­kal­nes pa­gas­ta zem­nie­ku saim­nie­cī­bā «Vil­ci­ņi», kur, iz­man­to­jot la­bos lai­ka ap­stāk­ļus, stei­dza no­vākt ra­žu — bio­lo­ģis­ki au­dzē­tos kar­tu­pe­ļus, kas tiks pār­strā­dā­ti cie­tē SIA «Alo­ja Star­kel­sen». Pērn no uz­ņē­mu­ma ie­gā­dā­ta īpa­ša cie­tes kar­tu­pe­ļu sēk­la, tā­dēļ par ra­žas at­bil­stī­bu pra­sī­bām ne­esot šau­bu.

Ar bitēm kopš bērnības

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Maz­sa­la­cas pie­vār­tē, Kulp­jos, saim­nie­ko Ojārs Pašs. Vi­ņa mā­jas at­ro­das uz­kal­nā, bet le­jā pie Sa­la­cas ir māj­vie­ta vai­rāk ne­kā simts bi­šu sai­mēm. Rei­zēm ar Ojā­ra pa­lī­dzī­bu tās gan do­das tu­vā­kā vai tā­lā­kā ce­ļo­ju­mā pie vie­tē­jiem zem­nie­kiem, kas laip­ni at­ļauj tām vākt nek­tā­ru sa­vos lau­kos un pļa­vās. Abiem la­bi — bi­tēm nek­tārs, zem­nie­kiem ap­pu­tek­snē­ti lau­ki.

Attēlā: PĀRVIETOJAMĀ DRAVA. Šo plat­for­mu ar seš­pa­dsmit stro­piem Ojārs Pašs no­gā­dā vie­tē­jo zem­nie­ku lau­kos. Sa­vu­laik viņš ve­dis bi­šu sai­mes arī uz Āda­žu po­li­go­nu pēc vir­šu me­dus.

Sākas papildizglītības skolu nodarbību jaunais darba cēliens

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­ja arī ša­jā mā­cī­bu ga­dā pie­dā­vā vai­rā­ku pa­pild­iz­glī­tī­bas sko­lu no­dar­bī­bas, ku­rās ai­ci­nā­ti pie­da­lī­ties ne ti­kai Val­mie­ras, bet arī ci­tu pil­sē­tu un no­va­du sko­lu au­dzēk­ņi, zi­ņo Val­mie­ras paš­val­dī­bas sa­bied­ris­ko at­tie­cī­bu spe­ci­ā­lis­te E. Nei­ma­ne.

Attēlā: JAUNO POLITIĶU NODARBĪBA. To va­da Lat­vi­jas Uni­ver­si­tā­tes So­ci­ā­lo zi­nāt­ņu fa­kul­tā­tes de­kāns, pro­fe­sors Ju­ris Ro­zen­valds.

Radīts krīzes laikā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Uz­ņē­mu­ma īpaš­nieks, izej­ma­te­ri­ā­lu sa­gād­nieks, pa­sū­tī­ju­mu iz­pil­dī­tājs no ski­cēm līdz pē­dē­jam otas vil­cie­nam vai pu­lē­ju­mam — viss vie­nā per­so­nā. Tā ta­gad dau­dzi pa­ma­to­ti sa­ka par Vil­pul­kas jau­no uz­ņē­mē­ju Vilni BIŠOFU. Tā sa­ga­dī­jās, ka, sā­ko­ties valsts eko­no­mis­ka­jai krī­zei, viņš 2008. ga­da va­sa­rā Vil­pul­kā iz­vei­do­ja sa­vu ma­zo uz­ņē­mu­mu SIA VB PROF — mē­be­ļu ra­žot­ni. Brau­cām lū­kot, kā vi­ņam vei­cas.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri