21. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Andis, Zeltīte

Laikrakstā

Bērzainē — deju kolektīvs, Zilaiskalnā — koris

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ko­cē­nu no­va­da māk­sli­nie­cis­kās paš­dar­bī­bas ko­lek­tī­vu pulks ša­jā se­zo­nā kļu­vis kup­lāks.

Dāvināšanas laiks

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Zie­mas­svēt­ki ik­vie­nam ir dā­vi­nā­ša­nas laiks. AAS «Bal­ta», Pa­vā­ru klu­ba, a/s «Lat­vi­jas Valsts me­ži» un Val­mie­ras paš­val­dī­bas dar­bi­nie­ki Val­mie­ras SOS bēr­nu cie­ma­tā ko­pā ar bēr­niem vei­do­ja Zie­mas­svēt­ku ro­tas un pa­ga­ta­vo­ja gar­du­mus.

Viedokļi par miskastēm

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vie­tu, kur pie Api­ņie­las 18. na­ma di­vus mē­ne­šus ne­at­klā­ti no­stā­vē­ja ZAAO ie­rak­tie pa­ze­mes at­kri­tu­mu kon­tei­ne­ri, jau bal­tu no­klā­jis sniegs. Ar no­vē­lo­ša­nos, ta­ču at­vai­no­jos 18. na­ma ie­mīt­nie­kiem — sa­vā pub­li­kā­ci­jā Gri­bē­ja kā la­bāk... 1. de­cem­bra Lies­mā bi­ju sa­jau­cis abas mā­jas: ar es­tē­tiem bi­ju do­mā­jis 22. ne­vis 18. na­ma ļau­dis. To­mēr arī vi­ņu vie­dok­li jā­uz­klau­sa. Lūk, ko pa­stās­tī­ja Api­ņie­las 22. mā­jas ie­dzī­vo­tā­ja Zai­ga Zie­di­ņa:

Valmieras puikas — pilsētas zīmols

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

1. de­cem­brī Val­mie­ras in­te­grē­ta­jā bib­li­o­tē­kā par go­du sla­ve­nā ro­mā­na «Val­mie­ras pui­kas» au­to­ra Pā­vi­la Ro­zī­ša 121. dzim­ša­nas die­nai no­ti­ka pa­sā­kums «Nāc pie pui­kām». Šī die­na Vid­ze­mes Augst­sko­las ēkā ti­ka aiz­va­dī­ta svēt­ku no­ska­ņās.

Valmierai atkal savs kalendārs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras Tū­ris­ma in­for­mā­ci­jas cen­trā no sest­die­nas no­pēr­kams Val­mie­ras ka­len­dārs 2011. ga­dam. Ka­len­dā­ra ofi­ci­ā­lā pre­zen­tā­ci­ja, klāt­e­sot fo­to­grā­fi­ju au­to­riem, pa­re­dzē­ta šo­dien pl.16.

Nesabojāsim sev svētkus

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ad­ven­tes lai­kā dau­dzās mā­jās ik ga­du ad­ven­tes vai­na­gā tiek de­dzi­nā­tas sve­cī­tes. VUGD dar­bi­nie­ki ir sa­trau­ku­šies, jo cil­vē­ki ne vien­mēr ir pie­sar­dzī­gi. VUGD Vid­ze­mes re­ģi­o­na bri­gā­des ko­man­die­ris Jā­nis Skras­tiņš nā­ca kla­jā ar ide­ju no­de­mon­strēt, kā deg no da­žā­diem ma­te­ri­ā­liem pa­ga­ta­vo­ti Ad­ven­tes vai­na­dzi­ņi un kā tos no­dzēst.

PSRS medaļnieks der arī kapitālismā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pār­lū­ko­jot uz­ņē­mī­gu ļau­žu da­ri­nā­ju­mus iz­stā­dē Ra­žots Lat­vi­jā 2010, ie­kri­ta acīs to­brīd bez saim­nie­ka uz­rau­dzī­bas at­stāts stends, ku­rā bi­ja vai­rā­ki stin­gri bū­vē­ti skrej­ri­te­ņi. Sa­vu­laik lī­dzī­gus pār­vie­to­ša­nās lī­dzek­ļus, lie­lā­ko­ties pus­au­džu au­di­to­ri­jai, sau­ca par sa­mo­ka­tiem, un vis­vien­kār­šā­ka­jā va­ri­an­tā tos da­ri­nā­ja, kā pa­mat­ma­te­ri­ā­lu ņe­mot di­vus col­lī­gos dē­lī­šus un di­vus ga­rā­žas lā­dē at­ras­tus un pa­sle­pen no­pri­va­ti­zē­tus lo­dī­šu gult­ņus... Pa as­fal­tu ar tā­du skriet va­rē­ja bra­ši — gult­ņi grie­zās ņerk­stē­da­mi!

Dzīves aizraušanās — adīšana

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Rū­ta Skaid­rā sa­vu­laik bi­ju­si Nauk­šē­nu arod­vi­dus­sko­las ra­žo­ša­nas ap­mā­cī­bas meis­ta­re, pēc tam arī so­ci­ā­lās ko­rek­ci­jas ie­stā­dē strā­dā­ju­si par au­dzi­nā­tā­ju, bet ta­gad vi­ņa va­da adī­ša­na pul­ci­ņu. Adī­ju­mi top arī mā­jās, jo šī no­dar­bo­ša­nās esot vi­sas dzī­ves aiz­rau­ša­nās.

Ķoņu skolā aizdegās skurstenis

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Ar uguns­dro­šī­bu no­va­dā viss ir kār­tī­bā, — uz­svē­ra Nauk­šē­nu no­va­da vi­dus­sko­las saim­nie­cis­kās da­ļas va­dī­tājs An­drejs Rul­lis. — Ap pl.4. no rī­ta pie­nā­ca zi­ņa, ka Ķo­ņu sko­la ir pil­na ar dū­miem. At­klā­tas lies­mas ne­bi­ja. Sa­dū­mo­jums sko­las dar­bu ne­trau­cē­ja, jo līdz tam lai­kam tel­pas jau bi­ja iz­vē­di­nā­tas. Sa­zva­nī­jos ar uguns­dzē­sē­jiem un de­vā­mies turp. Sā­kām mek­lēt cē­lo­ni.

Plānojam pasaules līmeņa koncertus mūspusē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jau pirms kā­da lai­ka, ru­de­nī, laik­rak­stā stās­tī­ju par cie­mo­ša­nās Igau­ni­jā pēc Co­rel­li mū­zi­kas aģen­tū­ras uz­ai­ci­nā­ju­ma. Nu, tie­ši uz Lat­vi­jas valsts svēt­kiem, sa­nā­ku­si pret­vi­zī­te. Brī­dī, kad pie Nauk­šē­nu mui­žas beidz degt pē­dē­jās sve­ces, ie­ro­das Mail, Bir­gi­ta, Ro­lands un Ülle. Pa­tie­sī­bā sa­gai­du vi­ņus jau Un­gu­ri­ņos, lai pēc­pus­die­nas mij­krēs­lis un Lat­vi­jas ce­ļi ne­vieš igau­ņiem pār­lie­cī­bu, ka at­brau­ku­ši uz kā­du ne­ap­dzī­vo­tu un ne­iz­pē­tī­tu ze­mes da­ļu. Bet nē — šo­reiz tas ne­draud — Kar­si—Nui­jas ceļš esot at­gā­di­nā­jis Mē­ness ne­bei­dza­mus krā­te­rus, pil­dī­tus ar snie­ga put­ru.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri