26. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Kurts, Knuts, Gundars

Laikrakstā

Dzeja Beverīnas novadā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Dzejas diena bija atnākusi arī līdz Beverīnas novadam.

Notikums reizi četros gados

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Līdz Saeimas vēlēšanām 2. oktobrī palicis vairs pavisam nedaudz, tādēļ būtu vērts izmantot atlikušās dienas, lai vēlētājs vismaz varētu apzināties savu svarīgumu. Līdz nākamajām vēlēšanām ir tālu, tagad vismaz pāris gadu neviens politiķis vairs nedalīs pildspalvas un balonus, tāpat tikai retais izrādīs interesi par vēlētāju viedokli un centīsies viņiem paskaidrot, kādēļ pieņēmis tieši tādu, ne citādu lēmumu.

Iecirkņi darbībā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kopš pagājušās trešdienas visā valstī atvērti LR 10. Saeimas vēlēšanu iecirkņi, lai vēlētāji varētu detalizēti iepazīties ar kandidātu sarakstiem un partiju programmām.

Arodskolu sporta spēles

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Valmieras 36. arodvidusskola sadarbībā ar profesionālās izglītības sporta klubu AMI Valmierā, Jāņa Daliņa stadionā, Vidzemes reģiona profesionālās izglītības mācību iestādēm organizēja 21. sporta spēļu sacensības vieglatlētikā. Sacensību galvenais tiesnesis bija Raitis Ravinskis.

Jauna, skaista un draudzīga

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pirmajā skolas dienā atklātā jaunā Valmieras pamatskolas ēka, lai arī ne pilnībā sakopusies, jau paspējusi iegūt daudzus komplimentus. Sestdien savu priecīgo pārsteigumu pievienoja arī kaimiņskolas — Valmieras Valsts ģimnāzijas 90. gadskārtas svinību dalībnieki.

Zemessardzei — lielākās mācības šogad

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Dauguļu un Daibes apkārtnē 24. — 26. septembrī notika gada lielākās mācības «Vidzemes rudens 2010» zemessardzes 22. un 27. kājnieku bataljona zemessargiem.

Meklēsim spraunus graudus pelavu kaudzē!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vēl dažas izmisušas izvēles (vēlētājiem) un fantastiskas blefošanas (kandidātiem) pārpilnas dienas, līdz sestdien tauta Latvijā kārtējo reizi varēs izvēlēties, kā dzīvot turpmākos četrus gadus.

Ar ideju azotē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pagājušajā ceturtdienā un piektdienā Vidzemes Augstskolā pirmajās Latvijas studentu inovācijas dienās Ar ideju azotē... piedalījās 160 studenti no desmit Latvijas augstskolām.

Ceļojums ar pagātnes garšu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Se­das pur­va iz­strā­des vēs­tu­re sā­kas jau pir­mās Lat­vi­jas brīv­valsts lai­kā, kad 1938. ga­dā di­bi­nā­ja valsts tirdz­nie­cī­bas un rūp­nie­cī­bas ak­ci­ju sa­bied­rī­bu «Kūd­ra». Seš­des­mi­to ga­du sā­ku­mā ta­ga­dē­jās Se­das pil­sē­tas vie­tā ple­tās mežs, ku­ra vi­dū bi­ja «Sa­lā­nie­šu» mā­jas. 1953. ga­dā rei­zē ar kūd­ras fab­ri­kas būv­nie­cī­bu Se­das tī­re­ļa dien­vi­du ma­lā sā­ka vei­do­ties cie­mats. Kūd­ras fab­ri­kas celt­ne bi­ja pa­slu­di­nā­ta par Vis­sa­vie­nī­bas kom­jau­nat­nes trie­cien­celt­ni, un uz še­jie­ni brau­ca jau­nat­ne no vi­sas Pa­dom­ju Sa­vie­nī­bas. Tas no­tei­ca cie­ma­ta rak­stu­ru un se­ju, kas sa­gla­bā­ju­sies līdz pat mūs­die­nām. 1954. ga­dā Se­dai pie­šķī­ra strād­nie­ku cie­ma­ta tie­sī­bas, bet 1961. ga­dā tā ie­gu­va pil­sēt­cie­ma­ta sta­tu­su.

Attēlā:

JOPROJĀM IERINDĀ. Pur­vā iz­strā­dē iz­man­to pa­gā­ju­šā gad­sim­ta 50. — 60. ga­dos bū­vē­tās dī­zeļ­lo­ko­mo­tī­ves. Sa­vu­laik šeit bi­jis liels lo­ko­mo­tīv­ju parks, un dau­dzi in­te­re­sen­ti no bi­ju­šās PSRS brau­cot mek­lēt de­ta­ļas sa­vām lo­ko­mo­tī­vēm. Paš­laik lie­to­ša­nā pa­li­ku­šas pie­cas lo­ko­mo­tī­ves, kā arī trīs pa­sa­žie­ru va­go­ni. Di­vus iz­man­to­jot dar­bi­nie­ku pār­va­dā­ša­nai, bet viens ir do­māts tū­ris­tiem.

Vietējo leģendu piemiņai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­dien pl. 10 Jā­ņa Da­li­ņa sta­di­o­nā no­tiks Val­mie­ras le­ģen­dā­ro fut­bo­lis­tu Jā­ņa Ozo­la, Ser­ge­ja Smir­no­va, Dai­ņa An­der­so­na, Alek­san­dra Žar­čen­ko un Ai­va­ra Pun­di­ņa pie­mi­ņai vel­tīts tur­nīrs, ku­rā līdz­da­lī­bu so­lī­ju­šas Dau­ga­va (Rī­ga), Og­res Adī­tā­ja, Sa­lac­grī­vas, Tar­tu Ka­lev, Šiau­liai un Val­mie­ras Gau­jas ve­te­rā­nu ko­man­das.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri