26. Marts, 2019
Vārda dienu svin: Eiženija, Ženija

Laikrakstā

Tautas nobalsošana

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tau­tas no­bal­so­ša­na par 10. Sa­ei­mas at­lai­ša­nu, pa­ma­to­jo­ties uz valsts pre­zi­den­ta Val­da Zat­le­ra 28. mai­ja rī­ko­ju­mu Nr. 2 Par Sa­ei­mas at­lai­ša­nas ie­ro­si­nā­ša­nu, no­tiks 23. jū­li­jā.

Cenu regulē kurināmais

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Zi­nu, ka a/s Val­mie­ras piens jau ar 1. jū­ni­ju ir pa­cē­lis ra­žo­ša­nas ta­ri­fu, bet lie­lā­kais sil­tu­ma pie­gā­dā­tājs — Val­mie­ras ener­ģi­ja — vēl nav de­vu­si ne­kā­du sig­nā­lu, ta­ču mēs no­jau­šam, ka sa­ka­rā ar ak­cī­zes no­dok­li da­bas­gā­zei arī vi­ņi pie re­gu­la­to­ra pār­ska­tīs sa­vu ra­žo­ša­nas ta­ri­fu. Tik­līdz vi­ņi to iz­da­rīs un pa­zi­ņos — pie­ļau­ju, ka tie va­rē­tu būt 8 %, arī mēs pār­rē­ķi­nā­sim sa­vu ga­la ta­ri­fu. Va­rē­tu būt, ka ar 1. ok­tob­ri, kad mēs pa­ras­ti sā­kam ap­ku­res pe­ri­o­du, būs skaid­rī­ba par ga­la ta­ri­fu pie­au­gu­mu.

Jātur īkšķi par Grieķiju

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Uz Grie­ķi­jas sa­mil­zu­ša­jām fi­nan­šu pro­blē­mām var rau­dzī­ties di­vē­jā­di. Pie va­ras eso­šie Lat­vi­jas po­li­ti­ķi ar zi­nā­mu pā­rā­ku­ma sa­jū­tu, jo Grie­ķi­ja ti­kai gra­sās iet cau­ri tam el­les tu­ne­lim, kam lie­lā­ko­ties jau esam iz­gā­ju­ši, sa­vu­kārt fi­nan­šu jo­mas pār­stāv­jiem Grie­ķi­jas piņ­ķe­rē­ša­nās ar sa­vām fi­nan­sēm vai­rāk ne­kā ga­du liek aiz­vien vai­rāk šau­bī­ties par grie­ķu spē­jām pil­dīt pa­šu so­lī­ju­mus par tē­ri­ņu dra­ko­nis­ku sa­ma­zi­nā­ša­nu un struk­tu­rā­lo re­for­mu īs­te­no­ša­nu. Pa­sau­les ie­vē­ro­ja­mā­kie eko­no­mis­ti un eks­per­ti aiz­vien vai­rāk ru­nā par Grie­ķi­jas ie­spē­ja­mo bank­ro­tu, ei­ro zo­nas drū­mo lik­te­ni un šo­ka vil­ni pa­sau­les fi­nan­šu sis­tē­mai. Šāds at­tīs­tī­bas sce­nā­rijs ne­nāk­tu par la­bu Lat­vi­jas eko­no­mi­kas at­lab­ša­nai, tā­pēc mums jā­tur īk­šķi, lai grie­ķiem to­mēr iz­do­das.

Valmierā piestāj vecie auto

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lau­ku­mā pie Val­mie­ras kul­tū­ras cen­tra in­te­re­sen­ti ce­turt­dien va­rē­ja vē­rot lie­tu­vie­šu se­nās teh­ni­kas klu­ba ve­cos au­to­mo­bi­ļus, kas pie­stā­ja Val­mie­rā, tā­lāk tie de­vās uz Sankt­pē­ter­bur­gu.

Zviedru projekts Rencēnos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kad 19. jū­ni­jā, ot­ra­jā starp­tau­tis­kā spor­ta pa­sā­ku­ma Lī­go 2011 die­nā, bi­ju ie­ra­dies Ren­cē­nu pa­mat­sko­las spor­ta zā­lē, sa­ru­na ar sko­las di­rek­to­ru ne­ma­not aiz­vir­zī­jās no ie­priek­šē­jā va­ka­rā te­pat sko­las sēts­vi­dū no­ti­ku­šās krāš­ņās Pa­sau­les lat­vie­šu Trīs­zvaig­žņu spē­ļu pa­sā­ku­ma Burt­nie­ku no­va­dā ofi­ci­ā­lās at­klā­ša­nas ce­re­mo­ni­jas, kur sēd­vie­tas vien bi­ju­šas 250 cil­vē­kiem. Ģirts Grava, ļo­ti ap­mie­ri­nāts ar iz­de­vu­šos svēt­ku va­ka­ru, pa­stās­tī­ja par no­piet­nām jau tu­vas nā­kot­nes ie­ce­rēm — vē­rie­nī­gu pro­jek­tu, ko plā­nots īs­te­not pļa­vi­ņā sko­las priek­šā:

Tā strādā poligonā "Daibe"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No­slē­gu­sies 3. kār­ta ES Ko­hē­zi­jas fon­da at­bal­stī­ta­jam pro­jek­tam Zie­meļ­vid­ze­mes re­ģi­o­na sa­dzī­ves at­kri­tu­mu ap­saim­nie­ko­ša­na. Po­li­go­na Dai­be in­fra­struk­tū­ras piln­vei­do­ša­na. Kopš 2009. ga­da 17. sep­tem­bra po­li­go­nā Dai­be iz­bū­vē­ta ot­rā at­kri­tu­mu no­gla­bā­ša­nas krā­tu­ve 3,45 hekt­āru pla­tī­bā ar plā­no­to ie­til­pī­bu ap 650 tūk­sto­ši ku­bik­met­ru. Iz­bū­vēts at­kri­tu­mu me­hā­nis­kās priekš­ap­strā­des centrs, kur uz­stā­dī­tas at­kri­tu­mu smal­ci­nā­ša­nas un šķi­ro­ša­nas ie­kār­tas ar jau­du līdz 40 ton­nām stun­dā, kā arī re­ver­sās os­mo­zes in­fil­trā­ta at­tī­rī­ša­nas ie­kār­tu jau­da pa­pla­ši­nā­ta no 5 līdz 7 ku­bik­met­riem stun­dā.

Poligons "Daibe" — starp modernākajiem Eiropā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Treš­dien pirms Jā­ņiem vē­rie­nīgs pa­sā­kums no­ti­ka SIA ZAAO at­kri­tu­mu ap­saim­nie­ko­ša­nas cen­trā «Dai­be». Te­ju simts cie­mi­ņu — lie­lā­ko­ties tie, kas lai­ka gai­tā «Dai­bē» ko­pē­jā dar­bā at­stā­ju­ši sa­vu ar­ta­vu,— bi­ja sa­brau­ku­ši, lai re­zu­mē­tu pa­veik­to pro­jek­tā «Zie­meļ­vid­ze­mes re­ģi­o­na sa­dzī­ves at­kri­tu­mu ap­saim­nie­ko­ša­nas pro­jek­ta III kār­ta. Po­li­go­na «Dai­be» in­fra­struk­tū­ras piln­vei­do­ša­na».

Trīs interesanti letiņi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Žur­nā­lis­ta darbs ir aiz­rau­jošs ar to, ka ne­kad ne­va­ri pa­re­dzēt, ko sa­stap­si sa­vā ce­ļā. Tie­ši tā­da iz­nā­ca sest­die­na pirms ne­dē­ļas, kad te­pat Burt­nie­ku no­va­dā — Ēve­lē un Ma­tī­šos — ra­dās ie­spē­ja pa­ru­nāt ar trim per­so­nī­bām. Jau­nā­kais no vi­ņiem ir Jē­zus ve­cu­mā, dzi­mis Aus­trā­li­jā, vi­dē­jais ir mans Ame­ri­kā dzi­mis vien­au­dzis, bet tre­šais — vēl īs­tos Ul­maņ­lai­kus te­pat Lat­vi­jā ska­tī­jis vīrs, kas šo­ru­den svi­nēs apa­ļus 90.

Bibliotēka īstajā vietā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tā sa­ka Mūr­mui­žas bib­li­o­tē­kas - in­for­mā­ci­jas cen­tra va­dī­tā­ja GUNDEGA LAPIŅA. Arī la­sī­tā­ju vēl­mes top no­piet­nā­kas. Ar lie­lu in­te­re­si paš­laik la­sa Os­nes Seier­sta­des grā­ma­tu Groz­ni­jas eņ­ģe­lis. Tā ir no­piet­na, dros­mī­ga, gud­ra nor­vē­ģu žur­nā­lis­tes grā­ma­ta. Pirms vai­rā­kiem ga­diem la­sī­tā­ji ar lie­lu in­te­re­si la­sī­ja vi­ņas dar­bu Ka­bu­las grā­mat­tir­go­tājs. Aug in­te­re­se arī par kul­tūr­vēs­tu­ri.

Īpašā laikā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

It kā ne­lat­visks uz­vārds — Dzvin­ko...

Jau vai­rā­kās pa­au­dzēs. Uk­rai­nisks, sais­tīts ar zva­nī­ša­nu, ska­nī­gu­mu. Dzim­tas­ko­ku es­mu pē­tī­jis, ta­ču līdz uk­rai­nim vēl ne­es­mu ti­cis. Ra­dos pa­ma­tā ir lat­vie­ši: Bēr­zi­ņi, Kļa­vi­ņi, Žē­pe­ri... Var­būt no tā­da uz­vār­da kaut kas ir gē­nos: tēvs Ju­ris Cē­sīs dzied ko­rī, es arī dzie­du...

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Partneri