21. Februāris, 2019
Vārda dienu svin: Eleonora, Ariadne

Laikrakstā

Gribas palikt Latvijā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pē­dē­jā lai­kā da­žā­du lī­me­ņu va­dī­tā­ji un ie­rēd­ņi skais­ti, bet diem­žēl vē­lē­ju­ma iz­teik­smē ru­nā, ka jā­at­bal­sta jau­nu cil­vē­ku pa­lik­ša­na Lat­vi­jā. At­ro­das pat tā­di fan­ta­zē­tā­ji, kas ga­ta­vi saukt mā­jās jau aiz­brau­ku­šos. Cik re­ā­la paš­laik ir vēl­me ie­sak­ņo­ties dzim­ta­jā pu­sē un sākt tur no nul­les pa­šam sa­vu lauk­saim­nie­cis­ko ra­žo­ša­nu? Kā ar šo ie­ce­ri vei­cas ARTŪRAM RAKECKIM?

Inteliģenta sabiedrība un smalks humors

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tie­ši ar šā­diem vār­diem Ral­li­ja Ne­do­mā­jo­šā Pa­do­me rak­stu­ro tra­di­ci­o­nā­lo Vid­ze­mes Augst­sko­las lai­vu brau­cie­nu «ViA lai­vu ral­lijs 2011», kas no­ti­ka no 30. ap­rī­ļa līdz 2. mai­jam. Šo­gad pa skais­to un glez­nai­no Sa­la­cu bi­ja plā­nots no­ai­rēt 45 km. Vid­ze­mes Augst­sko­las stu­den­ti jau 11. ga­du pēc kār­tas vie­no­jās pa­va­sa­ra lai­vu brau­cie­nā, lai bau­dī­tu smal­ku hu­mo­ru un in­te­li­ģen­tu sa­bied­rī­bu.

Valdībai grūtākais budžets vēl priekšā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ap­rī­lis Val­da Dom­brov­ska ot­ra­jai val­dī­bai ar pus­ga­da dar­ba stā­žu ko­pu­mā bi­jis ar plus zī­mi. Sa­ei­ma bez lie­lām ie­bil­dēm pie­ņē­mu­si val­dī­bas pie­dā­vā­tos gro­zī­ju­mus bu­dže­tā. Sek­mī­gi no­slē­gu­sies starp­tau­tis­ko aiz­de­vē­ju kār­tē­jā pār­ska­ta mi­si­ja — tā uz­tei­ku­si Lat­vi­jas val­dī­bas pa­nā­ku­mus bu­dže­ta de­fi­cī­ta lī­me­ņa sa­ma­zi­nā­ša­nā, kas 2011. ga­dā, ie­skai­tot nu­le pie­ņem­tos gro­zī­ju­mus bu­dže­tā, nau­das iz­teik­smē vei­do ie­spai­dī­gu sum­mu — ap 350 mil­jo­niem la­tu. Tas sa­vu­kārt no­zī­mē, ka 2012. ga­da bu­džets bū­šot jā­ma­zi­na «vien» par 150 — 180 mil­jo­niem la­tu. To­mēr šis pē­dē­jais bu­dže­ta sa­ma­zi­nā­jums, ko pa­redz ar starp­tau­tis­ka­jiem aiz­de­vē­jiem 2008. ga­da no­ga­lē no­slēg­tais trīs­ga­du lī­gums, val­dī­bai var iz­vēr­sties par vis­grū­tāk vei­ca­mo uz­de­vu­mu.

Jāmāca viena vēsture

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

ĢIRTS ZĀLĪTIS, jau 25 ga­dus vēs­tu­res sko­lo­tājs Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā:

— Jā, ta­gad ak­tī­vi spriež par Lat­vi­jas vēs­tu­res mā­cī­ša­nu sko­lās. Un pir­mā at­zi­ņa: Lat­vi­jas brīv­valsts lai­kā par šo tē­mu kon­cep­ci­jas mai­nī­ju­šās vai­rāk­kārt. Tas ir no­žē­lo­ja­mi.

Grāmata velotūrisma cienītājiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras pa­gas­tā, «Val­mier­mui­žas alus» tel­pās, ne­dē­ļas sā­ku­mā pre­zen­tē­ja Ju­ra Sma­ļin­ska, An­dra Kle­pe­ra un Il­zes Grīn­fel­des «Ve­lo­tū­ris­ma prak­ti­ķa un pa­kal­po­ju­mu snie­dzē­ja ro­kas­grā­ma­tu». Ta­jā ap­ska­tī­tas tē­mas par ve­lo­tū­ris­mu un ve­lo­trans­por­tu Lat­vi­jā, ve­lo­tū­ris­ma marš­ru­tu vei­do­ša­nas prin­ci­piem, ve­lo­tū­ris­tam drau­dzī­gu in­fra­struk­tū­ru un tās ap­saim­nie­ko­ša­nu, dro­šī­bu ve­lo­tū­ris­mā, pa­do­mi, kā iz­vē­lē­ties ve­lo­si­pē­du u. c.

Kliedēt latvisko atturību

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No­va­da kon­kur­sā Smil­te­nē sa­ņē­mā­mies pie­da­lī­ties ar de­fi­lē pro­gram­mu, ko Rai­mon­da Pau­la me­lo­di­ju pa­va­dī­bā sa­ga­ta­vot pa­lī­dzē­ja Lin­da Mī­ļā, un liels bi­ja pār­stei­gums, kad no Valsts iz­glī­tī­bas sa­tu­ra cen­tra (VISC) ve­cā­kā re­fe­ren­ta Egi­la Šķet­ra sa­ņē­mām uz­ai­ci­nā­ju­mu pie­da­lī­ties fi­nā­lā pie Brī­vī­bas pie­mi­nek­ļa Lat­vi­jas Re­pub­li­kas Ne­at­ka­rī­bas at­jau­no­ša­nas die­nā ko­pā ar vēl as­to­ņiem iz­glī­tī­bas ie­stā­žu or­ķes­triem.

Tas karš sen beidzies

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sa­ga­dī­jies, ka rīt, 8. mai­jā, ka­len­dārs būs du­bults: ar sar­ka­no Mā­tes die­na, ar tum­šo — Na­cis­ma sa­grā­ves un Ot­rā pa­sau­les ka­ra upu­ru pie­mi­ņas die­na. Ko lai da­ru, ja man, dzi­mu­šam un uz­au­gu­šam Lat­vi­jas PSR, bez jeb­kā­diem po­li­tis­kiem zem­tek­stiem jo­pro­jām sa­vu mā­ti lo­ģis­kāk šķiet ap­sveikt 8. mar­tā? Kat­ram lai­kam sa­vas pri­o­ri­tā­tes, ne­so­lu, ka tik­pat bū­tis­ka man kād­reiz taps ik­kat­ra mai­ja ot­rā svēt­die­na. Ta­ču res­pek­tē­ju arī ci­tu vie­dok­li.

Tik tāla, tomēr tuva — Sanktpēterburga

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Maz­sa­la­cas vi­dus­sko­las 7. un 8. kla­šu 14 sko­lē­ni un 10 sko­lo­tā­ji ap­rī­lī pie­cas pa­va­sa­rī­gas die­nas pa­va­dī­ja jau­nu ie­spai­du, drau­dzī­bas, pe­da­go­ģis­kās meis­ta­rī­bas un po­zi­tī­vu emo­ci­ju no­ska­ņā, vie­so­jo­ties Sankt­pē­ter­bur­gas 700. vi­dus­sko­lā.

Mēs visi gaidām māsiņu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

—    Vis­la­bāk ir tad, kad mēs vi­si esam ko­pā. Lie­lā­kais prieks man ir par bēr­niem — ka mēs va­ram iz­ru­nā­ties, sa­mī­ļo­ties. Man Mā­tes die­na ir vai kat­ru die­nu, ne mai­jā vien, — sa­ka mā­mi­ņa Ivi­ta.

Spītības izgājieni

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

ILONA OZOLIŅA. Jau drīz, pēc di­viem ga­diem sko­lo­tā­jas gai­tās, beig­sies vi­ņas Ie­spē­ja­mās mi­si­jas ie­sau­kums Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jā. Vi­ņas vi­dus­sko­las ga­di pa­gā­ja, ik die­nu brau­cot no mā­jām Rau­nā uz Drau­dzī­gā ai­ci­nā­ju­ma Cē­su Valsts ģim­nā­zi­ju.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Partneri