21. Marts, 2019
Vārda dienu svin: Una, Unigunde, Dzelme, Benedikts

Labvēļi no Anglijas — Zilākalna bērniem

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

Jau rak­stīts, ka pirms Zie­mas­svēt­kiem Zi­lā­kal­na bēr­nu un jau­nie­šu die­nas cen­tra ap­mek­lē­tā­ji bi­ja sa­ga­ta­vo­ju­ši skais­tu dā­va­nu ve­cā­kiem, pa­gas­ta ie­dzī­vo­tā­jiem un sev — mu­zi­kā­lu uz­ve­du­mu Kaz­lē­ni­ņi un vilks. Dau­dza­jiem spē­lēt­gri­bē­tā­jiem ie­ju­tī­gi pa­lī­dzē­ja cen­tra va­dī­tā­ja sko­lo­tā­ja Ilo­na Ber­ga.

Labvēļi no Anglijas — Zilākalna bērniem

Attēlā:

NESAVTĪGI. El­vī­ra Fer­nan­des (no la­bās) no Bā­tes An­gli­jā, ie­pa­zi­nu­sies ar Zi­lā­kal­na bēr­nu un jau­nie­šu cen­tra dar­bī­bu, pār­lie­ci­nā­jās, ka vi­ņas tau­tie­šu zie­do­ju­mi at­ra­du­ši īs­tos ad­re­sā­tus. Pa­lī­dzī­bas dar­bā vis­bie­žāk ar sa­vām vā­cu un an­gļu va­lo­das zi­nā­ša­nām ie­sais­tī­ju­sies arī stu­den­te Ma­da­ra Dauk­ste no or­ga­ni­zā­ci­jas «Ce­ļa mek­lē­tā­ji».


Jau as­to­ņus ga­dus dar­bo­jas šis centrs, ko ik die­nas ap­mek­lē ap div­des­mit bēr­nu, bet, kā stās­ta I. Ber­ga, cen­tra uz­ma­nī­bas lo­kā ir ap četr­des­mit Zi­lā­kal­na bēr­nu. Ka­mēr četr­ga­dī­gais Kaz­lē­niņš Ivo mir­dzo­šām acīm gai­dī­ja sa­vu pir­mo uz­stā­ša­nos uz kul­tū­ras na­ma ska­tu­ves, vi­ņa mam­ma uz­mun­dri­no­šus pa­tei­cī­bas vār­dus vel­tī­ja cen­tra ak­tī­vis­tēm, kas ma­za­jiem ie­mā­ca la­bas lie­tas. Centrs esot arī labs ri­si­nā­jums, kur uz da­žām stun­dām dro­ši at­stāt bēr­nu, ja ro­das ne­pie­cie­ša­mī­ba.

Elī­na brauc uz sko­lu Dik­ļos, ir ap­mie­ri­nā­ta ar in­te­re­san­to sko­las dzī­vi, ir at­sau­cī­ga līdz­da­lī­bai da­žā­dos jau­kos pa­sā­ku­mos, to­mēr at­zīst, ka cen­trā starp sa­vē­jiem, ko pa­zīst no ma­zot­nes, vi­ņu sa­bied­rī­bā jū­tas vis­la­bāk. Te vien­mēr var at­rast in­te­re­san­tas no­dar­bes, nu jau il­gā­ku lai­ku ko­pā ar īs­tu an­gli — To­ma­su — ap­gūt va­lo­das ie­ma­ņas. An­gļu va­lo­da āt­ri esot pie­li­pu­si kā ma­ziem, tā lie­liem, un sa­tie­ko­ties rei­zēm ap­svei­ci­no­ties an­glis­ki.

OLGA TIMOFEJEVA: — Stu­dē­ju Rī­gas Pe­da­go­ģi­jas un iz­glī­tī­bas va­dī­bas augst­sko­las Cē­su fi­li­ā­lē 2. kur­sā. Bū­šu pirms­sko­las un sā­kum­sko­las sko­lo­tā­ja. Kad man ir brīvs laiks, lab­prāt dar­bo­jos ar bēr­niem. Rak­stām, zī­mē­jam, pie­da­lā­mies da­žā­dos kon­kur­sos. Jaut­ri, ak­tī­vi pa­va­dām lai­ku.VALENTĪNA KONDUSOVA: — Lab­prāt ga­ta­vo­ju bēr­niem ēst un prie­cā­jos, ka vi­ņiem viss gar­šo.

Datums, kurā numurā raksts publicēts avīzē:
4. Janvāris, 2011

Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Partneri