19. Augusts, 2019
Vārda dienu svin: Melānija, Imanta

Jaunas iespējas tūrismā

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

Kri­mul­das un Prie­ku­ļu no­va­da paš­val­dī­bām ne­pie­da­lo­ties, Cē­sīs otr­dien Vid­ze­mes se­šas paš­val­dī­bas — Si­gul­das, Cē­su, Ama­tas, Lī­gat­nes, Pār­gau­jas un Val­mie­ras —, kā arī Da­bas aiz­sar­dzī­bas pār­val­de pa­rak­stī­ja vie­no­ša­nos par ilg­ter­mi­ņa sa­dar­bī­bu tū­ris­ma no­za­rē un Gau­jas Na­ci­o­nā­lā par­ka te­ri­to­ri­jas kā tū­ris­ma ga­la­mēr­ķa at­tīs­tī­bu.

Jaunas iespējas tūrismā

— Na­ci­o­nā­lie par­ki Ei­ro­pā un pa­sau­lē ir at­pa­zīs­ta­mi mēr­ķi, Lat­vi­jā tas vēl ne­bi­ja iz­man­tots,— uz­svē­ra Val­mie­ras paš­val­dī­bas sa­bied­ris­ko at­tie­cī­bu un tū­ris­ma no­da­ļas va­dī­tā­ja Ine­se Pa­bēr­za. — Se­šām paš­val­dī­bām un Da­bas pār­val­dei vie­no­jo­ties, gal­ve­nais mēr­ķis ir pa­aug­sti­nāt Gau­jas Na­ci­o­nā­la­jam par­kam kon­ku­rēt­spē­ju kā tū­ris­ma ga­la­mēr­ķim Lat­vi­jā. Tas ir am­bi­ci­ozs uz­de­vums, jo vē­la­mies būt tre­šais ap­mek­lē­tā­kais ga­la mēr­ķis aiz Rī­gas un Jūr­ma­las.

Val­mie­ras paš­val­dī­bas vār­dā lī­gu­mu pa­rak­stī­ja iz­pild­di­rek­tors Jā­nis Baiks. — Esam sais­tī­ti ar Gau­jas Na­ci­o­nā­lā par­ka te­ri­to­ri­ju, tā pie mums sā­kas. Šis ir uni­kāls pro­jekts Lat­vi­jas mē­ro­gā, kas pie­rā­da, ka vai­rā­kas paš­val­dī­bas var vie­no­ties par la­bām ide­jām un ko­pī­giem mēr­ķiem.

Attēlā:

KĀ PUZLE. Se­šu paš­val­dī­bu pār­stāv­ji uz­zī­mē­ta­jā kar­tē sim­bo­lis­ki no­se­dza da­ļu Gau­jas Na­ci­o­nā­lā par­ka te­ri­to­ri­jas un pie­vie­no­ja arī pā­rē­jo lī­gum­slē­dzē­ju paš­val­dī­bu te­ri­to­ri­jas ga­ba­li­ņu. Val­mie­ras da­ļu ie­zī­mē­ja Jā­nis Baiks.

Datums, kurā numurā raksts publicēts avīzē:
9. Februāris, 2012

Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Partneri