26. Jūnijs, 2019
Vārda dienu svin: Inguna, Inguns, Ausma, Ausmis

Fiziskās aktivitātes paša veselībai

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

Fi­zis­kās ak­ti­vi­tā­tes cil­vē­kam ir tik­pat ne­pie­cie­ša­mas, kā pār­ti­ka. Dau­dzi tās veic vin­gro­ša­nas zā­lēs, kur pie­eja­mi da­žā­di rī­ki un var iz­vē­lē­ties teh­ni­kas.

NODARBĪBA. Šoreiz — stiepšanās vingrojums.
NODARBĪBA. Šoreiz — stiepšanās vingrojums.

— Vei­do­jot vin­gro­ša­nas stu­di­ju, vē­lē­jos ra­dīt mā­jī­gu un at­šķi­rī­gu vin­gro­ša­nas zā­li, kur katrs klients jū­tas gai­dīts,— stās­ta tre­ne­re Evi­ja Zie­di­ņa. — Šeit var ne ti­kai no­stip­ri­nāt un uz­la­bot ve­se­lī­bu, bet rast arī at­slo­dzi pēc ik­die­nas dar­biem un sa­tik­ties ar drau­giem. No­dar­bī­bas va­du at­šķi­rī­gi, lai arī, ja tās ir grū­tas un sma­gas, da­līb­nie­ki gū­tu po­zi­tī­vas emo­ci­jas.

Aero­bi­kas un ste­pa no­dar­bī­bas lie­lis­ki der sie­vie­tēm, kas vē­las maz­liet ko­ri­ģēt sva­ru, mus­ku­ļu to­nu­sam un ķer­me­ņa no­stip­ri­nā­ša­nai iz­man­to­jam han­te­les, uz kā­jām lie­ka­mus sma­gu­mus, lie­lās bum­bas un mei­te­ņu ie­mī­ļo­tos pa­pī­ra šķī­vī­šus, kas lie­lis­ki no­stip­ri­na vē­de­ra dzi­ļo mus­ku­la­tū­ru. Rei­zēm vin­gro­ša­nas zā­li pār­vēr­šam par bal­lī­ti un uz­de­jo­jam gan dis­ko, gan la­ti­no un sal­su, esam iz­mē­ģi­nā­ju­šas arī Bol­vu­das rit­mus, glu­ži kā in­die­šu fil­mās. Viens no jau­nu­miem ir Af­ro dan­ce — in­ten­sī­va no­dar­bī­ba, kas aiz­rauj ar kus­tī­bu vien­kār­šī­bu Āf­ri­kas bun­gu mo­tī­vu mū­zi­kas pa­va­dī­ju­mā. Sa­lī­dzi­no­ši vieg­lām kus­tī­bām tiek no­slo­gots viss ķer­me­nis, tre­nē­ta iz­tu­rī­ba, ko­or­di­nā­ci­ja, piln­vei­do­ta kus­tī­bu kul­tū­ra. Spē­ka da­ļā tiek tre­nē­ti mus­ku­ļi, ko de­jo­ša­na skar ma­zāk, tā­dēļ dro­ši var teikt, ka šis ir ķer­me­ni pil­nī­bā no­slo­go­jošs tre­niņš.

Datums, kurā numurā raksts publicēts avīzē:
22. Janvāris, 2011

Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri