17. Jūlijs, 2019
Vārda dienu svin: Aleksejs, Aleksis

Dzīvniekiem ir jāļauj izdzīvot

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

Vi­sā Lat­vi­jā iz­vei­do­ju­sies bie­za un ap­le­do­ju­si snie­ga kār­ta, kas ra­dī­ju­si ne­lab­vē­lī­gus ap­stāk­ļus me­ža dzīv­nie­kiem. Tā­dēļ Valsts me­ža die­nests, pa­ma­to­jo­ties uz Me­dī­bu li­ku­mā un Valsts me­ža die­nes­ta no­li­ku­mā no­teik­to kom­pe­ten­ci, iz­de­vis rī­ko­ju­mu par dzi­nēj­me­dī­bu aiz­lie­gu­mu.

Foto: Ārija Romanovska
Foto: Ārija Romanovska

Attēlā:

LŪGUMS. Vis­grū­tāk dzi­ļa­jā snie­gā iz­dzī­vot ir stir­nām, tās it kā lūg­tin lūdz cil­vē­kus vi­ņas pa­sar­gāt, vis­pirms jau no klai­ņo­jo­ša­jiem su­ņiem.


Mež­zi­ņiem ir uz­dots uz lai­ku at­bil­sto­ši vie­tē­jai me­te­o­ro­lo­ģis­ka­jai si­tu­ā­ci­jai kon­tro­lē­ja­ma­jās me­dī­bu pla­tī­bās ne­ka­vē­jo­ties aiz­liegt dzi­nēj­me­dī­bu rī­ko­ša­nu un par to in­for­mēt me­dī­bu tie­sī­bu lie­to­tā­jus un virs­mež­nie­cī­bu.

Tā kā kri­tis­ki ne­lab­vē­lī­gi snie­ga ap­stāk­ļi ir tie­ši me­dī­ja­miem dzīv­nie­kiem, Valsts me­ža die­nests no­rā­da, ka šā­dos ap­stāk­ļos rī­kot me­dī­bas ar dzi­nē­jiem vai trau­cē­ša­nu ir pret­ru­nā ar Me­dī­bu li­ku­mu, ku­rā no­teik­ti me­dī­bu re­sur­su iz­man­to­ša­nas pa­mat­prin­ci­pi (6. pants. «Me­dī­bu re­sur­si iz­man­to­ja­mi tā, lai no­dro­ši­nā­tu me­dī­ja­mo dzīv­nie­ku su­gu po­pu­lā­ci­ju, ge­no­fon­da un me­dī­ja­mo dzīv­nie­ku ap­dzī­vo­tās vi­des aiz­sar­dzī­bu un sa­gla­bā­ša­nu».), kā arī par ne­li­ku­mī­gām tiek at­zī­tas me­dī­bas, kas no­tiek ap­stāk­ļos, «kad dzīv­nie­ki glāb­jas no da­bas ka­ta­stro­fām». (Me­dī­bu li­ku­ma 24. pan­ta 1. da­ļas 6. punkts).

Lē­mums par dzi­nēj­me­dī­bu aiz­lie­gu­mu pie­ņemts arī, lai tik­tu ie­vē­ro­tas sa­bied­rī­bas in­te­re­ses par me­dī­ja­mo dzīv­nie­ku aiz­sar­dzī­bas un lab­tu­rī­bas pra­sī­bu no­dro­ši­nā­ša­nu, kas īpa­ši at­tie­cas uz tām su­gām, kam 2010./2011. ga­da se­zo­nā jau bei­dzies me­dī­bu ter­miņš.

Ja me­te­o­ro­lo­ģis­ka­jā si­tu­ā­ci­jā būs pār­mai­ņas, tad šo aiz­lie­gu­mu mež­zi­nis var at­celt, ti­kai tā­dā ga­dī­ju­mā par aiz­lie­gu­mu at­cel­ša­nu ir jā­in­for­mē Valsts me­ža die­nes­ta me­dī­bu da­ļa.

Valsts me­ža die­nes­ta me­dī­bu da­ļas va­dī­tājs Jā­nis Ozo­liņš arī ai­ci­na ie­dzī­vo­tā­jus, ņe­mot vē­rā snie­ga ap­stāk­ļu ra­dī­to ne­lab­vē­lī­go si­tu­ā­ci­ju, at­tu­rē­ties bez no­piet­nas va­ja­dzī­bas do­ties uz me­žu, lai lie­ki ne­trau­cē­tu un ne­tram­dī­tu me­ža dzīv­nie­kus (bē­got dzīv­nie­ki ie­lūzt ap­le­do­ju­ša­jā snie­gā, tas ar asa­jām ma­lām trau­mē dzīv­nie­kiem kā­jas). Īpašs lū­gums, pat pra­sī­ba ir su­ņu īpaš­nie­kiem — it se­viš­ķi lau­ku te­ri­to­ri­jās — ne­ļaut su­ņiem (arī tad, ja tiem uz­lik­ti uz­pur­ņi) brī­vi skrai­dīt pa me­žu vai tā tu­vu­mā, lai ne­tik­tu dze­nā­ti me­ža dzīv­nie­ki.

Zie­meļ­vid­ze­mē jau dau­dzi med­nie­ku ko­lek­tī­vi cit­kārt me­dī­bās pa­va­dā­ma­jās brīv­die­nās ta­gad ved uz me­žu zvē­riem ba­rī­bu, iz­vie­to to pla­šās, no bie­zā snie­ga at­brī­vo­tās pla­tī­bās. Sa­vu­kārt ie­ro­čus med­nie­ki so­la vērst gal­ve­no­kārt pret klai­ņo­jo­šiem su­ņiem. Šā­du so­du acīm­re­dzot pel­na arī da­ži pri­vāt­mā­ju it kā sar­gi, kas pa­lais­ti sav­va­ļā un ša­jās die­nās tren­kā stir­nas Gauj­ma­lā pie Da­li­ņiem.

Datums, kurā numurā raksts publicēts avīzē:
4. Janvāris, 2011

Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv.

Par stirniņām pilsētā

...manuprāt, sodīt vajadzētu tos Valmieriešus, kas vilina stirniņas iekšā pilsētā. Stirnām jādzīvo mežā, brauciet uz mežu un piebarojiet - šajā grūtajā laikā neaiciniet, lai dzīvnieciņi pārceļas uz pilsētu.
Ir izveidotas barotavas- piebarošanas vietas :
1. pie Dīvaliņa ielas, kur kāpnes nāk no Memoriāla - grāvja malā siens, kartupeļi, ķirbji, u.t.t.
2. uz J.Daliņa ielas, kur sākās mežs ( tūlīt aiz stadiona sētas), apm.10m no ceļa - kartupeļi, sīpoli, mizas, u.t.t.
3. tajā pašā Daliņa ielas mežā ir vairākas piebarošanas vietas - stirniņas nāk pāri pat pār Gauju, bet - tūlīt būs pavasaris un ledus izkusīs. Vai, mīļie piebarotāji, esiet padomājuši, kas notiks tajā brīdī ar šīm pašām stirniņām, kad ledus būs pakusis un izčākstējis?
4. pieļauju, ka arī muzeja apkārtnē kaut kur piebaro, jo - arī pa to gravu zem muzeja staigā stirniņas.

Elza

Stirnas pilsētā, piemēram, Āžkalnā dzīvo bez visas piebarošanas jau sen. Gribēju gan aicināt drīzāk suņu saimniekus nelaist savus mīluļus skraidelēt pa krūmājiem, gar upīti, kā to nesen darīja kāda kundze ar savu brūno putnu suni. Suns vienu pēc otras no krūmāja izdzina 4 stirnas, kas metās pāri ceļam pie Āžkalnu ezera. Neapskaužu nabaga autovadītājus, kuru priekšā tās stirnas izlēca.
Kundze gan laikam bija ļoti gandarīta par viņas mīluļa padarīto.

pa stirniņ

Tas stirniņ dikt smuks.Es nesaprot tos večs a plintem,kas tād zvēriņ mierig šau nost.

aun tād

Kurš aunc stirns piebaro ar sīpoliem, ko?

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Partneri