18. Augusts, 2019
Vārda dienu svin: Liene, Helēna, Elena, Ellena, Liena

Dzied dāmu trio "Kas ar mani"

Reģistrēties, lai varētu balsot
 

Vi­ņas daudz­kārt ir dzir­dē­tas, jo dzied Ko­cē­nu no­va­da pa­sā­ku­mos, iz­stā­žu at­klā­ša­nās, lau­lī­bu ce­re­mo­ni­jās, svi­nī­gā pa­sā­ku­mā, kas vel­tīts sa­drau­dzī­bas part­ne­riem no Gī­ter­slo ap­riņ­ķa Vā­ci­jā, Zie­mas­svēt­kos Val­mie­ras kul­tū­ras cen­trā. Te gan trio pa­stā­vē­ša­nas čet­ros ga­dos vien div­reiz ie­ai­ci­nā­tas, bet pa­gā­ju­šo Zie­mas­svēt­ku sa­rī­ko­jums, ku­rā kon­cer­tē­ju­šas ko­pā ar mei­tām, ra­dī­jis īpa­ši emo­ci­o­nā­lu no­ska­ņo­ju­mu kā klau­sī­tā­jos, tā iz­pil­dī­tā­jās.

Attēlā: KAS AR MANI. Re­no­vē­tā Ko­cē­nu kul­tū­ras na­ma at­klā­ša­nas svēt­kos — no krei­sās Bai­ba Žei­ka­re un In­ta Ko­zu­ļi­na. Šo­reiz ar vi­ņām ne­bi­ja Ini­tas Jur­gen­ber­gas.

Foto: Elīna Upīte
Foto: Elīna Upīte

— Kat­rai ir savs pie­nā­kums — Ini­ta Jur­gen­ber­ga ir mū­su māk­sli­nie­ce, un mums jau ir bi­ju­šas di­vas vi­ņas ap­glez­no­to kon­cert­blū­žu kār­tas, Bai­ba Žei­ka­re spē­lē ģi­tā­ru, re­per­tu­ā­rā ir arī vi­ņas sa­ce­rē­tās dzies­mas, uz­stā­ša­nās rei­zēs vi­ņai uz­ti­cam arī uz­ru­nāt pub­li­ku, ma­nā zi­ņā ir trio mu­zi­kā­lā pu­se, sa­rak­stu vi­sām bal­sis, mē­ģi­nām ma­nās mā­jās, arī vē­lu va­ka­ros un nak­tīs. Pal­dies ģi­me­nei, kas sa­prot un at­bal­sta, — ie­pa­zīs­ti­na INTA KOZUĻINA.

Datums, kurā numurā raksts publicēts avīzē:
14. Septembris, 2010

Pilno versiju par maksu ir iespējams aplūkot adresē www.news.lv.

Maza iebilde.

Sveicieni raksta autorei.Paldies,ka padodat kaadu zinju par "manaam biju$ajaam meiteneem",tikai ar mazu iebildiiti-ir patiikami,ka sievietei "nomet"tos liekos 10 gadinjus,tikai kolektiivam tas nepiestaav-ir pelniijis,ka atceras... .
Mazliet no veestures-"Kas ar mani" ir dibinaats 1996.gada oktobrii,Brengu£u kultuuras namaa,mazliet veelaak,atrodot maajvietu Bedriites Maaciibu centraa.PALDIES kolektiiva krustvecaakiem, personiigi Anitai Bedriitei un Jurim Freivaldam,kuri atbalstiija kolektiivu "gruutajos laikos". Gribeetos veel MILZIIGU PALDIES pasaciit Koceenu Pa$valdiibai un personiigi Inaarai Bluumai,par atbalstu.

Ar cienju un visu labu veelot
Laila Adamsone,London
/kolektiiva dibinaataaja un ilgadeejaa vadiitaaja/.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Partneri