19. Jūlijs, 2019
Vārda dienu svin: Jautrīte, Kamila, Digna

Viesis

Rūdījums turpmākai dzīvei

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nā­kam­piekt­dien Val­mie­ras spor­ta sko­la at­zī­mēs pus­gad­sim­ta ju­bi­le­ju. Tā gan tiks svi­nē­ta bez ak­tī­vo pel­dē­tā­ju klāt­būt­nes, kam tie­ši to­brīd pa­re­dzē­ti star­ti No­va­du kau­sa iz­cī­ņā, bet, kā at­zī­mē­ja sko­las di­rek­to­re LĪGA DZENE, lai vi­sus da­bū­tu vie­nu­viet, pa­sā­kums bū­tu jā­rī­ko pirm­die­nā.

Šerpā Valentīna no TV šova "Lauku sēta"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lat­vi­jas TV šo­vā Lau­ku sē­ta viens no ko­lo­rī­tā­ka­jiem per­so­nā­žiem bi­ja ap­svie­dī­gā VALENTĪNA ROZIŅA no Bren­gu­ļu pa­gas­ta. Lai arī vi­ņu kā spē­cī­gā­ko kon­ku­ren­ti no tā­lā­kas līdz­da­lī­bas iz­bal­so­ja šo­va da­līb­nie­ki, vi­ņas fa­nu pulks no tā ne­ma­zi­nā­jās. Va­len­tī­na at­zīst, ka tik daudz la­bes­tī­bas, kā paš­laik drau­gos, vi­ņa ne­kad ag­rāk ne­esot sa­ņē­mu­si.

Nav tā, kā grāmatās rakstīts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Āt­ri do­mā un rī­ko­jas. Se­ko lī­dzi jau­na­jam, bet ir pie­sar­dzī­ga ar ga­lē­jiem, ra­di­kā­liem lī­dzek­ļiem, vien­mēr sū­ta pie spe­ci­ā­lis­tiem. Ļo­ti aiz­ņem­ta, bet ne­kad ne­at­sa­ka stei­dza­mos ga­dī­ju­mos. Ve­ci cil­vē­ki un bēr­ni vi­ņu ie­mī­ļo­ju­ši.

Tā pa­cien­ti par ģi­me­nes ār­sti MARIKU GRŪSLI Rū­jie­nā. Ru­nā­jam, bet te­le­fons ik pēc lai­ci­ņa zva­na, lai gan dar­ba laiks jau bei­dzies. Ne­va­ru ne­at­bil­dēt, dak­te­re at­vai­no­jas.

Izvēlējās Valmieru

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

* Pirms

Val­mie­ras stik­la šķied­ras rūp­nī­cas bi­ju­šais di­rek­tors INĀRS POĻAKS dau­dzu at­mi­ņā ir ne ti­kai ar vi­ņa vei­ku­mu rūp­nī­cas va­dī­bā, bet arī ar la­bes­tī­go, at­tiek­smi, lai rūp­nī­cā dar­bo­tos sla­ve­nais an­sam­blis Kvel­de, folk­lo­ras an­sam­blis Dai­na, lai lie­li pa­nā­ku­mi tik­tu gū­ti ai­rē­ša­nas sla­lo­mā...

Nestāvu savā, bet Dieva vārdā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Svēt­die­nas diev­kal­po­jums 23. ok­tob­rī Smil­te­nes lu­te­rā­ņu baz­nī­cā pul­cē­ja cil­vē­kus no Val­mie­ras, Pals­ma­nes, Ru­be­nes, Dik­ļiem un jo kup­lā skai­tā no Smil­te­nes. LELB Rī­gas ar­hi­dia­cē­zes bīs­kaps Gun­tars Di­mants pa­snie­dza Ama­ta krus­tu Smil­te­nes drau­dzes mā­cī­tā­jam, bi­ju­ša­jam val­mie­rie­tim ZIGMĀRAM ZIEMANIM. Ama­ta zī­me ap­lie­ci­na, ka Zig­mārs sek­mī­gi pa­bei­dzis mā­cek­lī­bas lai­ku pēc or­di­nē­ša­nas mā­cī­tā­ja ama­tā.

Katra stunda/ Ir otrs krasts (O. Vācietis)

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

AGITA ZARIŅA. Kopš 2006. ga­da 1. sep­tem­bra — Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jas di­rek­to­re. Pir­mā per­so­na sko­lā, kas šo­dien ie­iet sa­vā piek­ta­jā ga­du des­mi­tā. Kā jau dā­ma zie­do­šos ga­dos — paš­ap­zi­nī­ga, la­biem no­ti­ku­miem un ra­do­ši ba­gā­ta. Vi­ņas — sko­la ar ap seš­simt sko­lē­niem, seš­des­mit pe­da­go­giem un trīs­des­mit at­bal­sta per­so­nā­la cil­vē­kiem — un di­rek­to­re, iz­rā­dās, ir vien­au­dzes. Bet ab­so­lū­ti pre­tē­ji vis­gud­rā­ka­jiem prā­to­ju­miem, ne­kā­du krī­zes ga­du nav! Ir ti­kai ceļš. Tā­lāk, dzi­ļāk, tu­vo­jo­ties vie­nai no A. Za­ri­ņas uz­stā­dī­ju­miem sev, uz­ņe­mo­ties ko­lek­tī­va va­dī­tā­jas pie­nā­ku­mus, — ie­dzī­vi­nāt, arī grū­tā­ka­jos brī­žos ne­no­dot cil­vē­cis­ki gai­šās at­tie­cī­bas starp sko­lē­niem un sko­lo­tā­jiem. Kā to pa­nākt, re­cep­šu nav, vi­su no­sa­ka sirds­iz­jū­tas, un sko­lē­nu un ab­sol­ven­tu at­sauk­smes tām at­bild: iz­do­das. Kā viens no mag­nē­tiem tiek no­sauk­ta sko­las po­zi­tī­vā vi­de, uz­ti­cē­ša­nās un īpa­šais sta­ro­jums.

Skaņākalna vilinājums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

HARIJS ROKPELNIS, Maz­sa­la­cas no­va­da Tū­ris­ma in­for­mā­ci­jas un uz­ņē­mēj­dar­bī­bas at­bal­sta cen­tra va­dī­tājs, ir viens no re­ta­jiem jau­nie­šiem, kas ie­gu­vis la­bu iz­glī­tī­bu augst­sko­lā un at­grie­zies sa­vā dzim­ta­jā pu­sē. Līdz ar vi­ņa stā­ša­nos ama­tā ak­ti­vi­zē­ju­šās gan ak­ti­vi­tā­tes tū­ris­ma jo­mā, gan īs­te­no­ti ie­dzī­vo­tā­jiem no­de­rī­gi pro­jek­ti. Maz­sa­la­cie­ši at­zīst — Ha­rijs ir liels ie­gu­vums!

No svētceļojuma līdz svētceļojumam

Reģistrēties, lai varētu balsot
5

Ap­brī­no­ja­ma. Gai­ša, at­vēr­ta un ne­ti­ca­mi daudz­pu­sī­ga. Tā JUSTĪNI BULIŅU rak­stu­ro da­žā­da ve­cu­ma cil­vē­ki, kas ga­dos jau­no val­mie­rie­ti ie­pa­zi­nu­ši tu­vāk. Šo trā­pī­go rak­stu­ro­ju­mu ap­stip­ri­na arī Jus­tī­nei tu­vā­kais cil­vēks — vec­mā­mi­ņa Vel­ta Bu­li­ņa, pie­bil­stot, ka maz­mei­ta dzī­vo­jot ar pār­lie­cī­bu, ka drau­dzī­ba ar Die­vu mai­na cil­vē­ku.

Ar lidojuma sajūtu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Bez tās nevaru, man vajag to piepaceltuma sajūtu, radošumu, mīlestību, — saka Rūjienas vidusskolas bioloģijas, sociālo zinību, veselības mācības un psiholoģijas skolotāja LĪGA ĀBOLTIŅA-ŽĪGURE. Arī mīļās 6. klases audzinātāja.

Pie bērniem — ar prieku

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras SOS bēr­nu cie­ma­ta jau­nais di­rek­tors EDIJS PĒTERSONS ir rū­jie­nie­tis, mā­cī­jies Val­mie­ras 11 va­ro­ņu - kom­jau­nie­šu vi­dus­sko­las spor­ta kla­sē, no 11 ga­du ve­cu­ma pie Jā­ņa Si­li­ņa tre­nē­jies ri­teņ­brauk­ša­nā, bet vi­dus­sko­lu pa­bei­dzis Rū­jie­nā. Fiz­kul­tū­ras in­sti­tū­tā ie­gūts spor­ta pe­da­go­ga - tre­ne­ra dip­loms un ma­ģis­tra grāds sa­bied­rī­bas pār­val­dī­bā. Pa­ra­lē­li mā­cī­bām viņš jau sā­cis strā­dāt Rū­jie­nas spe­ci­ā­la­jā pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­dē «Vār­pi­ņa» par ko­ri­ģē­jo­šās vin­gro­ša­nas spor­ta sko­lo­tā­ju, pa­bei­dzis arī ma­sā­žas kur­sus un vei­cis re­ha­bi­li­tā­ci­ju bēr­niem. Maz­liet pa­gu­vis pa­strā­dāt arī Vir­ķē­nu arod­sko­lā, bet no 1995. ga­da bi­jis di­rek­tors aso­ci­ā­ci­jā «Dzī­ves­prieks» Kan­da­vas no­va­da Vā­nes pa­gas­ta Aiz­u­pē.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Partneri