17. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Uga, Hugo, Uģis

Viesis

Uzņēmēja, bet vairāk MĀTE

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

INĀRAS ĶIEĢELES vec­tēvs bi­jis pa­ma­tīgs lau­ku saim­nieks, kas vi­su vien­mēr iz­da­rī­jis kār­tī­gi un go­dī­gi un arī no ci­tiem pra­sī­jis to pa­šu. — Ja bi­ji ko me­lo­jis, ne­dod, Dievs, tikt vi­ņa na­gos. Vec­tēvs man bi­ja lie­la au­to­ri­tā­te. Arī es vien­mēr es­mu cen­tu­sies būt go­dī­ga un var­būt da­ļē­ji vi­ņa ie­tek­mē aiz­gā­ju mā­cī­ties uz Lauk­saim­nie­cī­bas aka­dē­mi­ju. Ne­klā­tie­nē pa­bei­dzu eko­no­mis­tus. Skait­ļo­ša­na man vien­mēr pa­ti­ku­si. Vēl pirms augst­sko­las bie­ži uz­tu­rē­jos pie kai­mi­ņie­nes, kas saim­nie­cī­bā strā­dā­ja par eko­no­mis­ti — pa­ti­ka dar­bo­ties ar skait­ļo­ja­mo ma­šī­nu, — stās­ta Inā­ra.

Skolotāja. Jau bērnībā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

SINTIJA KEZIKA. Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jas lat­vie­šu va­lo­das un li­te­ra­tū­ras sko­lo­tā­ja, avī­zes Sko­las ka­ba­ta kon­sul­tan­te, div­ga­dī­gā Ral­fa mā­mi­ņa.

Di­rek­to­ra viet­nie­ce mā­cī­bu dar­bā Edī­te Bū­ma­ne: — Ļo­ti jau­ka sko­lo­tā­ja, per­spek­tī­va, brī­niš­ķī­gi sa­pro­tas ar ve­cā­ka­jiem ko­lē­ģiem, ie­jū­tī­ga, drau­dzī­ga pret sko­lē­niem. Labs ie­gu­vums sko­lai. Kon­sul­tē sko­las avī­zes vei­do­tā­jus, veik­smī­gi sa­dar­bo­jo­ties arī ar sko­lē­niem, kam ne­mā­ca. Drau­dzī­gā ai­ci­nā­ju­ma sa­ka­rā ko­lek­tī­vā no­tiek bal­so­ša­na — ad­mi­nis­trā­ci­ja sko­lo­tā­ju Sin­ti­ju ko­pā ar In­dru Vē­ve­ri un Ine­tu Amo­li­ņu no­sau­ku­si no­mi­nā­ci­jā Ra­do­šais, per­spek­tī­vais sko­lo­tājs, kas vien jau ir zi­nāms no­vēr­tē­jums.

Starp mūziku, ķīmiju un bioloģiju

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­ju­šā ga­da no­ga­lē sa­vu 80. dzim­ša­nas die­nu no­svi­nē­ja Nauk­šē­nu vi­dus­sko­las bio­lo­ģi­jas un ķī­mi­jas sko­lo­tājs un sko­lē­nu or­ķes­tra bi­ju­šais va­dī­tājs, ta­gad Je­ru pa­gas­ta ie­dzī­vo­tājs ULDIS ZUMENTS.

Māris Štrombergs. Amerikas nianses

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sajūta pat nedaudz sirreāla – man pretī Valmieras populārākajā bārā Tinte pie tējas krūzes sēž puisis, kas, kopš uzvarējis Pekinas olimpiādē, joprojām iedveš respektu visai BMX pasaulei, tostarp šī sporta veida dzimtenei ASV.

Par to, kas saprasts, vairs negribas runāt

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ju­bi­le­jas in­ter­vi­jai Ligita Dēvica pie­krīt bez en­tu­zi­as­ma. Bet ak­tie­ri ir dis­cip­li­nē­ta tau­ta, un — kas jā­da­ra, tas jā­da­ra. Ga­di pēc tā bries­mī­gā brī­ža, pro­ti, aiz­ie­ša­nas pen­si­jā, Gi­tai (tā Dē­vi­cu kopš ne­at­mi­na­miem lai­kiem sauc ko­lē­ģi) ir bi­ju­ši pār­do­mu un vēr­tī­bu pār­vēr­tē­ša­nas pie­pil­dī­ti. Arī sa­ru­nā vi­ņa ik pa lai­ci­ņam sa­min­sti­nās un no­sa­ka: tos es vēl sev ne­es­mu no­for­mu­lē­ju­si. Vie­no­ja­mies, ka ru­nā­sim par lie­lām lie­tām, par dzī­vi vis­pār, jo — «ku­ram gan ma­na pri­vā­tā dzī­ve var būt no­de­rī­ga». Bet sā­kam, pro­tams, ar lo­mām. Paš­laik Li­gi­ta Dē­vi­ca mē­ģi­na Dār­tas lo­mu Evi­tas Snie­dzes lu­gā Mā­ko­ņains, ie­spē­jams skaid­ro­sies, ko ie­stu­dē Oļ­ģerts Kro­ders. Dār­ta ir sko­lo­tā­ja, pie ku­ras uz ab­sol­ven­tu sa­li­do­ju­mu ie­ro­das vi­ņas bi­ju­šie au­dzēk­ņi, arī pa­šas mei­ta.

Dzimuši vienā dienā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Dau­dzi ve­cā­kās pa­au­dzes val­mie­rie­ši pa­zīst gan Pāvilu, gan Vili Krūmiņus, ta­ču ne tik dau­dzi zi­na, ka vi­ņi ir dvī­ņu­brā­ļi. Nā­kam­ne­dēļ abi svi­nēs 80. dzim­ša­nas die­nu. Brā­ļu dzī­ves ce­ļi vir­zī­ju­šies at­šķi­rī­gi, arī se­jā vi­ņi nav tik vie­nā­di, to­mēr dau­dzē­jā­di vi­ņi ir lī­dzī­gi. Strā­dī­gi pui­ši (at­ļau­šos tā teikt, jo sir­dī vi­ņi jo­pro­jām ir jau­nek­lī­gi), ku­ru sak­nes ir lau­kos.

Ar u-šu jau no bērnības

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

GINTS TRĒZIŅŠ bei­dzis Val­mie­ras 5. vi­dus­sko­lu un Val­mie­ras Māk­slas sko­lu, Lat­vi­jas Uni­ver­si­tā­tes Eko­no­mi­kas fa­kul­tā­tē ie­gu­vis ba­ka­lau­ra un ma­ģis­tra grā­du, kā­du lai­ku pa­strā­dā­jis Rī­gā un pa­ra­lē­li no­dar­bo­jies ar spor­tu, va­dī­jis no­dar­bī­bas, tā­pēc Lat­vi­jas Spor­ta pe­da­go­ģi­jas aka­dē­mi­jā mā­cī­jies tre­ne­ru kur­sos. Vē­lāk vi­ņam pie­dā­vāts darbs Val­mie­ras Pār­gau­jas ģim­nā­zi­jā. Pe­da­go­ga iz­glī­tī­bas ne­bi­jis, tā­dēļ nā­cies vēl­reiz mā­cī­ties Lat­vi­jas Uni­ver­si­tā­tē.

Dāvana pasaulei

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

«Mēs ne­va­ram iz­la­bot vi­sas pā­res­tī­bas, bet mēs va­ram ap­stā­ties un pār­siet kā­da sa­stap­ta cil­vē­ka brū­ces, ne­vis pār­iet ce­ļa ot­rā pu­sē». Šie ne­sen la­sī­tie vie­die vār­di, ma­nu­prāt, pre­cī­zi rak­stu­ro Val­mie­ras Sv. Sī­ma­ņa ev. lut. drau­dzes priekš­nie­ku Egilu Juitinoviču.

Tādi darbi paliek

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tri­kā­tas pa­gas­ta zem­nie­ku saim­nie­cī­bas Ir­bī­tes va­dī­tājs RIHARDS CIRCENIS ir tā­lu zi­nāms. Šo­reiz sa­ru­na pirms lie­las ju­bi­le­jas.

Trakajiem pieder pasaule

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­sau­lē ir mil­jo­niem tra­ku cil­vē­ku, po­zi­tī­vā no­zī­mē. Tra­ki vi­ņi ir mū­su acīs. Pa­tie­sī­bā vi­ņi at­klā­ju­ši to, ko mēs ne­re­dzam vai ne­gri­bam re­dzēt, pa­tie­so dzī­ves jē­gu — mest pie ma­las iz­do­mā­tās pro­blē­mas, ļau­ties bau­dīt dzī­ves sa­gā­dā­tos pār­stei­gu­mus un ap­tvert pa­sau­les krāš­ņu­mu.

26 ga­dus jau­nais val­mie­rie­tis, IT spe­ci­ā­lists ar dar­ba pie­rak­stu Rī­gā, Alvis NĪGALS pil­nī­gi no­teik­ti ir pie­skai­tāms aug­stāk­mi­nē­ta­jiem. Viņš mek­lē pie­dzī­vo­ju­mus, daž­kārt tie pa­ši at­rod vi­ņu.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai esat apmierināts ar 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri