18. Februāris, 2019
Vārda dienu svin: Kintija, Kora

Viesis

Iedvesma un gandarījums — darbā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

GUNA MEDNE. Val­mie­ras mu­ze­ja iz­stā­žu un pa­sā­ku­mu no­da­ļas va­dī­tā­ja.

— Feb­ru­ā­rī būs 26 ga­di, kā no kul­tū­ras na­ma ie­nā­cu mu­ze­jā, pre­cī­zāk baz­nī­cā, to­laik — kon­cert­zā­lē. Man spe­ci­a­li­tā­te ir kul­tū­ras pa­sā­ku­mu me­to­di­ķis-or­ga­ni­za­tors, re­ži­sors, — Gu­na skaid­ro, ka to­laik cil­vē­ki ar šā­du iz­glī­tī­bu Lat­vi­jas mu­ze­jos bi­ja ļo­ti maz. — Gun­ta Ei­du­ka, nu jau ne­lai­ķe, to­reiz gā­ja bēr­na gai­dī­ša­nas at­va­ļi­nā­ju­mā, un tā sā­ku, mans darb­au­dzi­nā­tājs bi­ja Lai­mo­nis Liep­nieks.

"Silmači" mums ir iekšā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šovakar Valmieras teātrī (un arī Liepājas teātrī) pirmizrāde notiks kādai drosmīgai lugai. Jo dramaturgam vajadzīga uzdrošināšanās, lai mēģinātu turpināt ko tik ļoti populāru, mīlētu un zināmu kā Rūdolfa Blaumaņa Skroderdienas Silmačos.

Līdzsvarā starp sevi un pasauli

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

INESE EBELE ir vie­na no Vid­ze­mes Augst­sko­las ab­sol­ven­tiem, kas pēc stu­di­jām no­lē­ma sais­tīt sa­vu dzī­vi ar aka­dē­mis­ko kar­je­ru un at­tīs­tīt šo mā­cī­bu ie­stā­di. Vi­ņa at­zīst, ka Vid­ze­mes Augst­sko­las at­tīs­tī­ba bi­ju­si strau­ja. Tik­pat strau­ja bi­ju­si vi­ņas kar­je­ra no stu­den­tes līdz Tū­ris­ma or­ga­ni­zā­ci­jas un va­dī­bas ba­ka­lau­ra stu­di­ju pro­gram­mas di­rek­to­rei.

Atbilde jāatrod katram pašam

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras Ro­mas ka­to­ļu drau­dze ir sva­rī­ga no­ti­ku­ma gai­dās — 24. de­cem­brī Ziem­svēt­ku Sv. mi­se no­tiks celt­nie­ku vēl ne­pa­beig­tās jau­nās baz­nī­cas tel­pās. Pats sa­vas baz­nī­cas cē­lājs — tā ta­gad sa­ka par Val­mie­ras Ro­mas ka­to­ļu drau­dzes pries­te­ri LAURI MALNAČU.

Ai­ci­nā­jām vi­ņu kļūt par laik­rak­sta Ziem­svēt­ku vie­si.

Sapņos balts busiņš...

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

MARIKA ROLMANE, pe­da­go­ģe, kor­meis­ta­re, di­ri­ģen­te, dzi­mu­si Val­mie­rā, ēkā Be­ā­tes ie­lā, kur jau il­gus ga­dus ta­gad ir mū­zi­kas sko­la.

Ta­jā tel­pā ta­gad bēr­niem kla­vie­res spē­lēt mā­ca Rit­ma Pē­ter­so­ne. Te bi­ju­si arī Bai­bas Bu­bie­res sol­fe­džo kla­se. Tie­ši vi­ņa sa­pra­tu­si: mei­te­nei mūžs ri­tēs mū­zi­kā. Pie šīs sko­lo­tā­jas sāk­ta arī di­ri­ģē­ša­nas pa­ma­tu ap­gu­ve, bet mū­zi­kas sko­lā ab­sol­vē­ta Edu­ar­da Jir­gen­so­na vi­joļ­spē­les kla­se. Pēc tam pa­beig­ta arī ko­ra kla­se.

Arī sapņiem ir derīguma termiņš

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

DACE PASTARE. Vie­ni vi­ņu at­ce­ras kā Pie­na ak­ci­jas dum­pi­nie­ci, ot­ri kā lauk­saim­nie­ku vie­dok­ļa pau­dē­ju 13. jan­vā­ra tau­tas sa­pul­cē Do­ma lau­ku­mā, bet ci­tiem vi­ņa ir lauk­saim­nie­cī­bas pa­kal­po­ju­mu ko­ope­ra­tī­vās sa­bied­rī­bas Mār­ša­va val­des priekš­sē­dē­tā­ja. Sep­tem­brī laik­raksts Die­nas Biz­ness šo strau­ji au­go­šo uz­ņē­mu­mu ie­kļā­va sa­vā sa­rak­stā Ga­ze­le 2011, bet valsts svēt­kos Da­ce sa­ņē­ma Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­jas At­zi­nī­bas rak­stu.

Zeme ar mani sadzīvo

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Paš­laik te­āt­rī top di­vi dar­bi — Jaun­ga­da kon­certs Ta­vas sak­nes ta­vā ze­mē un Anš­la­va Eg­lī­ša lu­ga Bez­kau­nī­gie ve­či, to ko­pā vei­do to­po­šie re­ži­so­ri, Lat­vi­jas Kul­tū­ras aka­dē­mi­jas 3. kur­sa stu­den­ti REINIS SUHANOVS un JĀNIS ZNOTIŅŠ. Uz jau­tā­ju­mu par šo sa­dar­bī­bu abi at­bild la­ko­nis­ki: strā­dā ko­pā tā­pēc, ka ir se­ni drau­gi kopš Kan­da­vas lai­kiem — tā ir vi­ņu dzim­tā pu­se. Ko­pīgs abiem arī tas, ka aiz mu­gu­ras jau ir vie­na augst­sko­la. Rei­nis pa­bei­dzis Māk­slas aka­dē­mi­jā sce­no­grā­fus, Jā­nis — Uni­ver­si­tā­tē ģeo­grā­fus.

Rūdījums turpmākai dzīvei

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nā­kam­piekt­dien Val­mie­ras spor­ta sko­la at­zī­mēs pus­gad­sim­ta ju­bi­le­ju. Tā gan tiks svi­nē­ta bez ak­tī­vo pel­dē­tā­ju klāt­būt­nes, kam tie­ši to­brīd pa­re­dzē­ti star­ti No­va­du kau­sa iz­cī­ņā, bet, kā at­zī­mē­ja sko­las di­rek­to­re LĪGA DZENE, lai vi­sus da­bū­tu vie­nu­viet, pa­sā­kums bū­tu jā­rī­ko pirm­die­nā.

Šerpā Valentīna no TV šova "Lauku sēta"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lat­vi­jas TV šo­vā Lau­ku sē­ta viens no ko­lo­rī­tā­ka­jiem per­so­nā­žiem bi­ja ap­svie­dī­gā VALENTĪNA ROZIŅA no Bren­gu­ļu pa­gas­ta. Lai arī vi­ņu kā spē­cī­gā­ko kon­ku­ren­ti no tā­lā­kas līdz­da­lī­bas iz­bal­so­ja šo­va da­līb­nie­ki, vi­ņas fa­nu pulks no tā ne­ma­zi­nā­jās. Va­len­tī­na at­zīst, ka tik daudz la­bes­tī­bas, kā paš­laik drau­gos, vi­ņa ne­kad ag­rāk ne­esot sa­ņē­mu­si.

Nav tā, kā grāmatās rakstīts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Āt­ri do­mā un rī­ko­jas. Se­ko lī­dzi jau­na­jam, bet ir pie­sar­dzī­ga ar ga­lē­jiem, ra­di­kā­liem lī­dzek­ļiem, vien­mēr sū­ta pie spe­ci­ā­lis­tiem. Ļo­ti aiz­ņem­ta, bet ne­kad ne­at­sa­ka stei­dza­mos ga­dī­ju­mos. Ve­ci cil­vē­ki un bēr­ni vi­ņu ie­mī­ļo­ju­ši.

Tā pa­cien­ti par ģi­me­nes ār­sti MARIKU GRŪSLI Rū­jie­nā. Ru­nā­jam, bet te­le­fons ik pēc lai­ci­ņa zva­na, lai gan dar­ba laiks jau bei­dzies. Ne­va­ru ne­at­bil­dēt, dak­te­re at­vai­no­jas.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Partneri