17. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Uga, Hugo, Uģis

Viesis

Vienmēr kustībā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

SANTA PAEGLE ir vie­na no pir­ma­jām ser­ti­fi­cē­tām nū­jo­ša­nas in­struk­to­rēm Lat­vi­jā. 2007. ga­dā vi­ņa ko­pā ar sa­vu do­mu­bied­ru Ar­ni Gu­tā­nu un ak­tī­vā tū­ris­ma cen­tra Eži līdz­da­lī­bu no­di­bi­nā­ja uz­ņē­mu­mu BeActive, tā no­sau­ku­mā ie­tver­tais ai­ci­nā­jums esi ak­tīvs! pauž uz­ņē­mu­ma dar­bī­bas bū­tī­bu. Tās pa­ma­tā ir da­žā­du ve­se­lī­gu dzī­ves­vei­du vei­ci­no­šu pa­sā­ku­mu or­ga­ni­zē­ša­na.

Mantinieks

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kom­po­nis­ta un folk­lo­ris­ta Ar­tū­ra Sa­la­ka — šo­gad at­zī­mē­sim vi­ņa 120 ga­du ju­bi­le­ju — maz­dēls RAIMONDS MACATS šo­va­sar itin bie­ži bi­ja sa­sto­pams mūs­pu­sē, gan cie­mo­jo­ties pie mam­mas Aus­mas Dzin­ta­res, gan ko­pā ar ve­cā­ko dē­lu mu­zi­cē­jot dže­za klu­bā Parks.

Ar skolēniem — uz viena viļņa

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

ATIS JĒKABSONS. Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­las sko­lo­tājs.

— No 1988. ga­da. Pēc in­sti­tū­ta trīs ga­dus no­strā­dā­ju spor­ta sko­lā, bet mans bi­ju­šais sko­lo­tājs Val­mie­ras 4. vi­dus­sko­lā Ivars Brie­dis, vies­tu­rie­šu di­rek­tors, pa­so­lī­ja pa­lī­dzēt ar dzī­vok­li un aiz­vi­li­nā­ja pie se­vis, — sko­lo­tājs ie­pa­zīs­ti­na ar se­vi, stei­dzo­ties uz ie­ras­ta­jiem au­gus­ta bei­gu die­nu dar­biem sko­lā. — Ar jau­na­jiem des­mi­ta­jiem krā­so­jam spor­ta zā­les grī­du, ma­la­či, aku­rā­ti zē­ni. Ar ko­lē­ģi Igo­ru Ra­mu šo­dien pa­veik­sim at­bil­dī­gā­ko — sa­vilk­sim vi­sas lau­ku­ma lī­ni­jas. Vies­tu­ros ir tra­dī­ci­ja ai­ci­nāt sko­lē­nus pie­likt sa­vu ro­ku sko­las sa­po­ša­nā. Sko­lē­niem pa­tīk kon­krē­ti uz­de­vu­mi. La­pu grāb­ša­na ru­de­ņos jau­nie­šus gan ne īpa­ši velk, ar ne­pa­cie­tī­bu gai­da, lai āt­rāk uz­snieg. Bet ne­sū­dzos, viss tiek pa­da­rīts.

Sniedzoties pēc pāresošā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

VALDIS SVIRSKIS — filosofijas zinātņu maģistrs un filozofijas, retorikas un reliģisko ideju vēstures pasniedzējs. Akadēmiskās intereses papildinājās ar garīgu praksi, kad viņš nolēma apgūt koncentrācijas un meditācijas jogu M. Gandija miera prēmijas un UNESCO miera balvas laureāta Šri Činmoja (1931- 2007) vadībā, kas no 1970. līdz 2007. gadam sabiedriskā kārtā vadīja starpkonfesionālo meditāciju grupu ANO mītnē Ņujorkā. Valdis interesējas arī par garīgu mūziku, dzeju, mākslu un kino, mīl ikdienā izbaudīt skrējiena prieku un veģetāra ēdiena garšu.

Bērnības sapnis piepildīts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mo­des māk­sli­nie­ce INGA TAURIŅA bēr­nī­bu pa­va­dī­ju­si vecāsmammas lauku mājās Je­ru pa­gas­tā. Mā­co­ties Je­ru pa­mat­sko­lā, no 6. kla­ses pa­ra­lē­li ap­mek­lē­ja Rū­jie­nas māk­slas sko­lu. Vē­lāk mā­cī­bas tur­pi­nā­tas Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jā un Val­mie­ras māk­slas vi­dus­sko­lā. In­ga pa­bei­gu­si Mo­des māk­slas no­da­ļu Lat­vi­jas māk­slas aka­dē­mi­jā un paš­laik ir ma­ģis­tran­tū­ras stu­den­te.

Viens no Valmieras puikām

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ģi­me­nē vi­ņu sauc par Jan­ci, bet drau­gi par Dra­vi­ņu. JĀNIS DRAVA stu­dē RTU Ener­ģē­ti­kas un elek­tro­ni­kas fa­kul­tā­tē. Šo­ru­den — tre­šā kur­sa stu­dents. Div­des­mit vie­nu ga­du jauns, spor­tisks un ar lep­nu­mu se­vi sauc par Val­mie­ras pui­ku.

Gaidu medaļas!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tā par Latvijas BMX braucēju izredzēm olimpiskajā Londonā Jānis Matisons, būvfirmas SCO Centrs valdes priekšsēdis un Burtnieku novada domnieks, taču Jānis ir arī ilggadējs Valmieras BMX kluba Tālava prezidents.

Katram laikam savs nesamais

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mācīties nekad nav par vēlu — arī brieduma gados, — atzīst biedrības Kristīgais žēlsirdības centrs valdes priekšsēdētāja GAIDA PEVKO.

Svešā zemē stādu rozes...

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nē, mans sarunas biedrs nav dārznieks, vienkārši viņš šo sentimentālo Čikāgas piecīšu dziesmiņu pieminēja, atceroties kādu Vācijā pirms Jāņiem sastaptu latviešu sievieti, kas tik precīzi bija vārdos definējusi savu (un arī viņa) esību ekonomiskajā trimdā.

Ja nezini, ko darīt, noskaidro savas intereses

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pirmo gadu Valmieras jaunatnes centra «Vinda» direktora vietnieces izglītības jomā darbu veic GUNA ĀBOLIŅA.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai esat apmierināts ar 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri