25. Marts, 2019
Vārda dienu svin: Māra, Marita, Mārīte

Viesis

Karognesējs

Reģistrēties, lai varētu balsot
5

Valmieras Pārgaujas ģimnāzijas skolēniem bija iespēja tikties ar KONSTANTĪNU PUPURU — cilvēku, kurš 1988. gada 14. jūnijā pirmo reizi Latvijas pēckara vēsturē iznesa mūsu nacionālo karogu cauri visai Rīgai, no Brīvības pieminekļa līdz pat Brāļu kapiem. Jaunieši varēja uzzināt par Trešās atmodas aizsākumiem, klausoties tā laika notikumu lieciniekā un aktīvā dalībniekā.

Tango ar teātri un kino

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kad pirms pā­ris ne­dē­ļām no­ti­ka Lat­vi­jas ki­no­ļau­žu svēt­ki, «Lie­lā Kris­ta­pa» bal­vu ce­re­mo­ni­ja, vie­nu no tām — par la­bā­ko ot­rā plā­na lo­mu — sa­ņē­ma arī Val­mie­ras te­āt­ra ak­tie­ris AIGARS APINIS. Šis acīm­re­dzot Ai­ga­ram ir tāds sta­bi­li­tā­tes un no­vēr­tē­ju­ma laiks, jo pa­gā­ju­šā ga­da no­ga­lē viņš sa­ņē­ma arī Val­mie­ras te­āt­ra bal­vu — ko­lē­ģi vi­ņu un Tā­li­val­di Las­ma­ni bi­ja no­sau­ku­ši par Ga­da ak­tie­riem.

Piecdesmit gadi sportā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Aivaram Grinbergam 30. aprīlī jubileja: tieši pirms 50 gadiem 6. dzimšanas dienā viņam fizkultūras kolektīva «Ūdriņi» vadītājs Donāts Zeltiņš pasniedza pirmo sporta dokumentu — LSB «Vārpa» biedra karti. Tā Aivaru ievadīja mūža lielākajā mīlestībā — sportā. Arī 56. dzimšanas dienu sportists vada kustībā — kārtējā ceļojumā min divriteņa pedāļus kaut kur starp Grieķiju un Itāliju.

Rubenes zelta meitene

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Rīt Vid­ze­mes olim­pis­ka­jā cen­trā tur­pi­nā­sies Lat­vi­jas sie­vie­šu flor­bo­la čem­pi­o­nā­ta fi­nāl­sē­ri­ja starp Ru­be­nes un RSU/Run­way ko­man­dām. Spē­ļu sē­ri­jā līdz čet­rām uz­va­rām ne­ap­skau­ža­mā si­tu­ā­ci­jā no­nā­ku­šas ru­be­nie­tes — 1:3. Iz­šķi­ro­ša­jā spē­lē (te­o­rē­tis­ki vēl tri­jās), tā­pat kā vi­sos ie­priek­šē­jos čet­ros fi­nā­la du­e­ļos, sa­vas bi­ju­šās ko­man­das bied­re­nes cī­ņā sauks arī ZELTĪTE BANKAVA.

Ar sportisku azartu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­rie­te HELGA MUSTE des­mit ga­dus star­tē­ja Lat­vi­jas re­pub­li­kas iz­la­sē augst­lēk­ša­nā, bi­ja Lat­vi­jas čem­pi­o­ne augst­lēk­ša­nā (1,56 m), bet PSRS re­ģis­tros — ses­tā.

Hel­ga jo­pro­jām ir ro­sī­ga, ar gai­šām do­mām un ide­jām, kas vien­mēr no­ves­tas līdz ga­lam. 46 ga­dus vi­ņa dzī­vo sa­vā vien­is­ta­bas dzī­vok­lī­tī, rū­pē­jas par mā­jas pa­gal­ma sa­kār­to­tī­bu un kā vien var pa­līdz sa­vu kai­mi­ņu mā­mu­lī­tei.

Savu komandu veidojot

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Būs gads, kopš par Val­mie­ras ie­cir­kņa kri­mi­nāl­po­li­ci­jas no­da­ļas priekš­nie­ku kļu­va INDULIS RŪSIS. Jau­tā­ju vi­ņam par jau­na­jā ama­tā krā­ta­jām at­zi­ņām.

Ar Grīnvičā gūtu pieredzi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Eiropas Sociālā fonda projekts «Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem» Valmieras pašvaldībai deva iespēju pieņemt darbā arhitekta palīdzi AIJU BORISOVU, uzticot jaunajai speciālistei pilsētas apzaļumošanas plānošanu.

Sveiciens no Pekinas!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mazsalacietis Kārlis Rokpelnis, viņam ir 27 gadi, kopš pagājušā rudens dzīvo Ķīnas Tautas Republikas galvaspilsētā.

Jāspēj saņemties un iet tālāk

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

ILUTA URBANOVIČA nav me­ga po­pu­lā­ra me­ne­dže­re vai sa­bied­rī­bā pa­zīs­ta­ma dā­ma mū­su pu­sē, bet šī sta­tu­sa cie­nī­ga gan — ak­tī­va un ide­jām ba­gā­ta sie­vie­te, fi­zio­te­ra­pei­te, spor­ta zi­nāt­nes ma­ģis­tran­te, Vid­ze­mes Olim­pis­kā cen­tra SPortA un re­ha­bi­li­tā­ci­jas cen­tra va­dī­tā­ja un vēl trīs bēr­nu mā­mi­ņa. Dzī­ves pie­pil­dī­ju­mu vi­ņa at­ra­du­si me­di­cī­nas jo­mā, ko uz­ska­ta par sirds­dar­bu.

Bagātība, ko nevar atņemt

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­kar Val­mie­rā sev no­zī­mī­gu cil­vē­ku vi­dū cie­nī­ja­mu gads­kār­tu no­svi­nē­ja SILVIJA GRIESTIŅA. Vi­ņas pa­zi­nē­ji sa­ka: cil­vēks ar sa­vu no­stā­ju!

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Partneri