17. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Uga, Hugo, Uģis

Viesis

Rubenes zelta meitene

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Rīt Vid­ze­mes olim­pis­ka­jā cen­trā tur­pi­nā­sies Lat­vi­jas sie­vie­šu flor­bo­la čem­pi­o­nā­ta fi­nāl­sē­ri­ja starp Ru­be­nes un RSU/Run­way ko­man­dām. Spē­ļu sē­ri­jā līdz čet­rām uz­va­rām ne­ap­skau­ža­mā si­tu­ā­ci­jā no­nā­ku­šas ru­be­nie­tes — 1:3. Iz­šķi­ro­ša­jā spē­lē (te­o­rē­tis­ki vēl tri­jās), tā­pat kā vi­sos ie­priek­šē­jos čet­ros fi­nā­la du­e­ļos, sa­vas bi­ju­šās ko­man­das bied­re­nes cī­ņā sauks arī ZELTĪTE BANKAVA.

Ar sportisku azartu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­rie­te HELGA MUSTE des­mit ga­dus star­tē­ja Lat­vi­jas re­pub­li­kas iz­la­sē augst­lēk­ša­nā, bi­ja Lat­vi­jas čem­pi­o­ne augst­lēk­ša­nā (1,56 m), bet PSRS re­ģis­tros — ses­tā.

Hel­ga jo­pro­jām ir ro­sī­ga, ar gai­šām do­mām un ide­jām, kas vien­mēr no­ves­tas līdz ga­lam. 46 ga­dus vi­ņa dzī­vo sa­vā vien­is­ta­bas dzī­vok­lī­tī, rū­pē­jas par mā­jas pa­gal­ma sa­kār­to­tī­bu un kā vien var pa­līdz sa­vu kai­mi­ņu mā­mu­lī­tei.

Savu komandu veidojot

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Būs gads, kopš par Val­mie­ras ie­cir­kņa kri­mi­nāl­po­li­ci­jas no­da­ļas priekš­nie­ku kļu­va INDULIS RŪSIS. Jau­tā­ju vi­ņam par jau­na­jā ama­tā krā­ta­jām at­zi­ņām.

Ar Grīnvičā gūtu pieredzi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Eiropas Sociālā fonda projekts «Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem» Valmieras pašvaldībai deva iespēju pieņemt darbā arhitekta palīdzi AIJU BORISOVU, uzticot jaunajai speciālistei pilsētas apzaļumošanas plānošanu.

Sveiciens no Pekinas!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mazsalacietis Kārlis Rokpelnis, viņam ir 27 gadi, kopš pagājušā rudens dzīvo Ķīnas Tautas Republikas galvaspilsētā.

Jāspēj saņemties un iet tālāk

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

ILUTA URBANOVIČA nav me­ga po­pu­lā­ra me­ne­dže­re vai sa­bied­rī­bā pa­zīs­ta­ma dā­ma mū­su pu­sē, bet šī sta­tu­sa cie­nī­ga gan — ak­tī­va un ide­jām ba­gā­ta sie­vie­te, fi­zio­te­ra­pei­te, spor­ta zi­nāt­nes ma­ģis­tran­te, Vid­ze­mes Olim­pis­kā cen­tra SPortA un re­ha­bi­li­tā­ci­jas cen­tra va­dī­tā­ja un vēl trīs bēr­nu mā­mi­ņa. Dzī­ves pie­pil­dī­ju­mu vi­ņa at­ra­du­si me­di­cī­nas jo­mā, ko uz­ska­ta par sirds­dar­bu.

Bagātība, ko nevar atņemt

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­kar Val­mie­rā sev no­zī­mī­gu cil­vē­ku vi­dū cie­nī­ja­mu gads­kār­tu no­svi­nē­ja SILVIJA GRIESTIŅA. Vi­ņas pa­zi­nē­ji sa­ka: cil­vēks ar sa­vu no­stā­ju!

Tikai ģimenē pa īstam esi tu pats

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lat­vi­jas Jāt­nie­ku fe­de­rā­ci­jas Ga­da bal­vu pa­snieg­ša­nas ce­re­mo­ni­jā vie­nu no tām sa­ņē­ma SIA Zirg­au­dzē­ta­va Ko­cē­ni līdz­īpaš­nie­ce DACE STŪRE. Pres­ti­žais ap­bal­vo­jums jau ot­ro ga­du pēc kār­tas at­ce­ļo uz Ko­cē­niem, jo Da­ce un vi­ņas dēls Kār­lis Stū­ris ir uz­va­rē­tā­ji pa­jū­gu brauk­ša­nā vien­zir­gu kla­sē.

Būs zvaigžņota nakts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sko­lo­ša­nās laiks

ILGONIS ATSLĒGA ir lepns, ka — val­mie­rie­tis. Bēr­nī­bas pir­mie ga­di ri­tē­ju­ši Lim­ba­žu ie­lā. No tiem maz at­mi­ņu. Tur­pi­nā­jums mā­jā Ma­za­jā Sta­ci­jas ie­lā. Tur ir vē­lāk po­pu­lā­rais ārsts An­dris Pin­ka un vi­ņa mā­sa An­da, arī Lie­pi­ņu ģi­me­ne, tā­pat Zi­gurds Ābe­le un vi­ņa mā­te, arī brā­ļi Eli­ā­si, mi­li­či. Prā­tā arī ka­zu pul­ciņš Gauj­ma­lā un pie at­te­kas. Ta­jā mā­jā, ta­gad Ma­za­jā Sta­ci­jas ie­lā 11, sa­vu bēr­nī­bu va­dī­jis arī Ša­nas bied­rī­bas vir­sai­tis Kār­lis Kon­rāds (1889 — 1972).

Ļauties dzīves plūdumam

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vid­ze­mes Augst­sko­las lek­to­re ILZE GRĪNFELDE un ak­tī­vā tū­ris­ma cen­tra Eži vie­na no di­bi­nā­tā­jām nu jau četr­pa­dsmit ga­dus Val­mie­ru uz­ska­ta par sa­vām mā­jām:

— Es­mu bi­ju­sī si­gul­die­te, kas no­kļu­va Vid­ze­mes Augst­sko­las ot­rā ga­da «ie­sau­ku­mā». Pa­bei­dzu Tū­ris­ma or­ga­ni­zā­ci­jas un va­dī­bas no­da­ļu un jau nā­ka­ma­jā ru­de­nī sā­ku šeit strā­dāt. Strau­ji un ne­gai­dī­ti, bet es­mu prie­cī­ga, kā ir sa­nā­cis. Ir cil­vē­ki, kas mērķ­tie­cī­gi vei­do sa­vu dzī­vi, bet mans ceļš līdz Val­mie­rai un arī līdz­ši­nē­jā dzī­ve ir vei­do­ju­sies da­žā­du sa­kri­tī­bu re­zul­tā­tā, kas zi­nā­mā mē­rā bal­stās uz li­kum­sa­ka­rī­bām. Man pa­tīk ļau­ties plū­du­mam, ne­vis cī­nī­ties pret strau­mi un iz­do­māt māk­slī­gas un ne­sa­snie­dza­mas lie­tas, kas vai­rāk ra­da pro­blē­mas, ne­kā ļauj at­tīs­tī­ties.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai esat apmierināts ar 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri