18. Septembris, 2019
Vārda dienu svin: Liesma, Elita, Alita

Viedokļi

Mūsu mīļie meļi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lielajā daudzsolīšanas un demagoģijas koncertā, ar ko priekšvēlēšanu laikā tiek izklaidēta balsstiesīgā publika, ir divas īpaši iemīļotas tēmas: Latvijas atbrīvošana no "finanšu okupācijas" un progresīvais nodoklis kā brīnumlīdzeklis ekonomikas glābšanai. Diemžēl ir jāsecina, ka politiķi tās trallina uz klausītāju vēlēšanos, jo pati sabiedrība grib dzirdēt šos klaji melīgos, bet mūsu pasivitāti attaisnojošos lozungus.

Ir taču XXI gadsimts, nevis akmens laikmets

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jo tu­vāk nāk 2. ok­tob­ris un Sa­ei­mas vē­lē­ša­nas, jo bie­žāk pre­sē, sa­ru­nās, in­ter­ne­ta ko­men­tā­ros u.c. pa­rā­dās in­for­mā­ci­ja, ka tas vai cits cil­vēks vē­lē­ša­nās ne­pie­da­lī­sies, jo at­ra­dī­sies ār­ze­mēs dar­ba vai ci­tu ie­mes­lu dēļ. Ne­pie­da­lī­sies tā­dēļ, ka li­kums ne­pa­redz ie­spē­ju ie­priekš no­bal­sot Sa­ei­mas vē­lē­ša­nās, ār­val­stīs vē­lē­ša­nu ie­cir­kņu ir maz (un tie pa­ši vi­si pie­dē­vē­ti Rī­gas vē­lē­ša­nu ap­ga­ba­lam), no­kļū­ša­na ta­jos ap­grū­ti­nā­ta vai bie­ži ne­ie­spē­ja­ma, bet bal­so­jums pa pas­tu ir ķē­pī­ga un tiem, kas ār­ze­mēs at­ro­das īs­lai­cī­gi, bie­ži vien pat prak­tis­ki ne­īs­te­no­ja­ma pro­ce­dū­ra.

Īpašās dienas politiķu rīcības prognozēšanai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pār­steidz pre­ci­zi­tā­te, ar kā­du lie­tu vai sau­lī­ti, auk­stu­mu vai sil­tu­mu ne ti­kai da­žām die­nām, bet il­gā­kam pe­ri­o­dam no­sa­ka da­ži zi­nā­tā­ji no tau­tas. Pat la­bāk par ofi­ci­ā­la­jiem lai­ka pro­gno­zē­tā­jiem. Li­kum­sa­ka­rī­bas vi­ņiem pa­rā­dot ga­diem pre­cī­zi pie­rak­stī­tie da­bas vē­ro­ju­mi. Vē­rā jā­ņem gan vē­ji, gan put­ni, gan mā­ko­ņi un sau­le. Se­viš­ķi šie no­vē­ro­ju­mi ir die­nās, ko lat­vie­ši uz­ska­ta par īpa­ši no­zī­mī­gām — Mā­ras die­na, Jur­ģi, Bēr­tu­ļi, Mi­ķe­ļi utt. Pie­mē­ram, ja drīz Mi­ķe­ļos, 29. sep­tem­brī, uz­snigs kaut da­žas pār­slas, ļo­ti auksts bū­šot ap Zie­mas­svēt­kiem.

Trumpis

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Zi­nām: tā ir spē­ļu kārts ar pa­lie­li­nā­tu vēr­tī­bu, no­zī­mi. Ta­ču ir arī tei­ciens: iz­spē­lēt trum­pi. Un tas no­zī­mē: ne­gai­dī­ti pa­teikt vai iz­da­rīt ko sva­rī­gu.

Tā­da iz­spē­le no­tiek arī ta­gad, pirms Sa­ei­mas vē­lē­ša­nām. Par­ti­jas mek­lē, at­rod, iz­spē­lē sa­vus trump­jus.

Spēka vārdi — mīļvārdiņi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

An­tons Ben­ja­miņš:

— Es­mu Lat­vi­jā dzi­mis, tad il­gus ga­dus pa­va­dī­ju sve­šu­mā, bet nu jau 14 ga­dus es­mu dzim­te­nē un dzī­vo­ju Maz­sa­la­cas pu­sē. Šeit man al­laž ir liels prieks vē­rot Nel­li­jas Nur­mi­kas bez­ga­lī­go ener­ģi­ju, kas vi­sus mūs tur ko­pā kul­tū­rā. Tur­klāt lau­ku no­va­dā, kur cil­vē­ki cits no ci­ta dzī­vo tā­lāk, šis darbs ir ne­sa­lī­dzi­nā­mi grū­tāks ne­kā pil­sē­tā.

Bailes, ka urnai būs dubults dibens

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pirms­vē­lē­ša­nu ner­vo­zi­tā­te no­stip­ri­na saim­nie­cis­ko ne­pa­tik­ša­nu uz­tu­rē­to sa­bied­rī­bas po­li­tis­ko pe­si­mis­mu. Tā­pēc esam jau aiz­dzī­vo­ju­šies tik tā­lu, ka lie­la da­ļa pil­so­ņu šķiet pār­lie­ci­nā­ti, ka Lat­vi­jā vē­lē­ša­nas ir ie­spē­jams fal­si­fi­cēt.

Par ko balsot

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ša­jā sau­lē es­mu no­dzī­vo­jis vai­rāk ne­kā 70 ga­du un ta­gad, ga­ta­vo­jo­ties 10. Sa­ei­mas vē­lē­ša­nām, pār­ņem ne­zi­ņa, kā lai iz­glābj šo val­sti no tā pos­ta, ku­rā tā sa­vos pē­dē­jos 20 ne­at­ka­rī­bas ga­dos ir no­nā­ku­si. Mū­su līdz­ši­nē­jie po­li­ti­ķi sa­vas dar­bī­bas vai bez­dar­bī­bas dēļ šo val­sti tik tā­lu ir no­ve­du­ši. Par no­da­rī­to ne­viens gan nav at­vai­no­jies, jo ne­kā­du at­bil­dī­bu ne­jūt. No­zie­gu­ma nav, īpa­ši pēc Lat­vi­jas li­kum­do­ša­nas, ko pa­ši Sa­ei­mā sē­dē­tā­ji pie­ņē­mu­ši. Ir ti­kai iz­zag­ta, iz­lau­pī­ta un iz­pār­do­ta valsts. Ta­gad līdz­ši­nē­jie po­li­ti­ķi at­kal rau­jas pie va­ras, kau­nu par no­da­rī­to ne­jū­tot, kāpj tri­bī­nēs un, acīs ska­to­ties, so­la ne­re­ā­las lie­tas. Vai tie­šām Dievs šiem cil­vē­kiem at­ņē­mis kau­na sa­jū­tu?

Balsojiet atbildīgi!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vē­lē­ša­nu re­for­mas bied­rī­ba sa­dar­bī­bā ar Vid­ze­mes Augst­sko­lu un mū­su re­dak­ci­ju rī­ko­ja pirms­vē­lē­ša­nu dis­ku­si­ju.

Kad mans vairs nav mans

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kas no­tiek Val­mie­rā?

Pa­dom­ju lai­kā Val­mie­ras ga­ļas kom­bi­nā­tam pie­de­rē­ja īpa­šums Val­mie­rā, Pi­o­nie­ru ie­lā 1, — ta­ga­dē­jā Lu­cas ie­lā 2. Šis īpa­šums sa­stā­vē­ja no Pār­ti­kas rūp­nie­cī­bas arod­sko­las ēkas ar tai pie­de­ro­šo mal­kas šķū­ni, 9 dzī­vok­ļu dzī­vo­ja­mās mā­jas ar tai pie­de­ro­šo mal­kas šķū­ni.

Kad Lat­vi­ju at­brī­vo­ja no pa­dom­ju va­ras, ga­ļas kom­bi­nāts to vi­su no­de­va Val­mie­ras paš­val­dī­bai.

Attēlā: BEZ ŠĶŪNĪŠIEM. Valmierā, Lucas ielā 2a, dzīvo vairākas ģimenes. Māju sākotnēji bija paredzēts nojaukt. Par teritorijas lielākās daļas, kā arī ēku un būvju īpašnieku privatizācijas rezultātā kļuva Vācu kultūras biedrība. Tagad ar tiesas lēmumu privatizācijai tiek nodota arī dzīvojamā māja, bet tās iedzīvotāji nu palikuši bez malkas šķūnīšiem.

Vismaz līdzdalība ir lielāka...

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

10. Sa­ei­mas vē­lē­ša­nās ir vē­ro­jams acīm­re­dzams pro­gress — pro­tams, ja mēs tās vēr­tē­jam ti­kai pēc da­žiem tī­ri kvan­ti­ta­tī­viem un pil­nī­gi for­mā­liem sta­tis­ti­kas rā­dī­tā­jiem, no ku­riem gal­ve­nais ir tām pie­teik­to kan­di­dā­tu skaits. To­mēr for­mā­lo pro­gre­su pat­la­ban ne­drīkst uz­ska­tīt par maz­sva­rī­gu, it īpa­ši, ja ne­uz­la­bo­jas pa­ti po­li­ti­kas un tās īs­te­no­tā­ju kva­li­tā­te.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 
 

Partneri