19. Augusts, 2019
Vārda dienu svin: Melānija, Imanta

Viedokļi

Pašu puikas, pašu karogs...

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šīs nedēļas sākuma spilgtākais notikums iekšpolitikā nešaubīgi bija epopeja ar jaunā ārlietu ministra Ģirta Valda Kristovska demisijas pieprasīšanu.

Netikumisks pieteikums vai nekrietnības karogs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kopš lai­ka, kad ie­mā­cī­jos la­sīt un pēc tam arī rak­stīt, gan ve­cā­ki un sko­lo­tā­ji, gan ci­ti, kas cie­na cil­vē­ka per­so­nī­bu, ma­ni ir mā­cī­ju­ši, ka sve­šas vēs­tu­les bez rak­stī­tā­ju pie­kri­ša­nas la­sīt ne­drīkst. Nor­mā­lā sa­bied­rī­bā tā ir vis­maz ti­ku­mis­ka nor­ma. Vēs­tu­rē ir dau­dzi pie­mē­ri, kad ie­vē­ro­ja­mu, sa­bied­rī­bā po­pu­lā­ru cil­vē­ku per­so­nis­kā sa­rak­ste tiek pub­lis­ko­ta vien ga­du des­mi­tu in­ter­vā­lā pēc rak­stī­tā­ja un vēs­tu­les sa­ņē­mē­ja nā­ves. Arī tad — ti­kai ar tu­vu ra­du pie­kri­ša­nu.

Par koku izciršanu Jāņa Daliņa stadionā: Valmieras pašvaldības lēmumu apstrīdam tiesā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sa­bied­ris­kā ap­sprie­ša­na vēr­tē­ja­ma ne kā for­ma­li­tā­te, bet gan kā bū­tisks ele­ments. Sa­tver­sme aiz­sar­gā tie­sī­bas uz lab­vē­lī­gu vi­di, un sa­bied­rī­bai ir tie­sī­bas sa­ņemt vi­des in­for­mā­ci­ju un vi­des kva­li­tā­tes sa­gla­bā­ša­nas no­lū­kos pie­da­lī­ties sa­bied­ris­ka­jā ap­sprie­ša­nā. Šīs pro­ce­dū­ras ar at­tie­cī­gā lē­mu­ma par ko­ku no­cir­ša­nu pie­ņem­ša­nu nav ie­vē­ro­tas Val­mie­ras paš­val­dī­bā, kā re­zul­tā­tā ir no­ti­cis bū­tisks tie­sī­bu aiz­skā­rums.

Ceļamaize jaunajai valdībai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vid­ze­mes Augst­sko­las biz­ne­sa va­dī­bas un eko­no­mi­kas fa­kul­tā­tes lek­tors AIGARS ANDERSONS no­vēl Val­da Dom­brov­ska ot­ra­jai val­dī­bai iz­prat­ni, kas ir pri­mārs un kas ir se­kun­dārs:

Tukšais sauklis «Vienotība»

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Man pa­tie­si ir žēl Val­da Dom­brov­ska un vi­su vi­ņa at­bal­stī­tā­ju, krus­ti­ņu pie­vil­cē­ju. Vē­lē­tā­ji pēk­šņi ir pa­da­rī­ti par muļ­ķiem ko­pā ar ama­tā pār­ap­stip­ri­nā­to Mi­nis­tru pre­zi­den­tu. Kā­da jē­ga bi­ja dā­vāt di­žu uz­va­ru no­žē­lo­ja­miem ļau­dīm, kas to iz­nie­ko­ja da­žās die­nās?

Darbaļaužu vēstules vairs netiek ņemtas vērā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lai cik tas arī bū­tu skum­ji, tā vien šķiet, ka «gai­šie tē­li», kam šīs Sa­ei­mas vē­lē­ša­nu lai­kā ti­ka do­ta ie­dzī­vo­tā­ju pla­ša uz­ti­cī­ba un ar ko ti­ka sais­tī­tas lie­las ce­rī­bas, ir no­lē­mu­ši pa­rū­pē­ties, lai vē­lē­tā­ji pā­rāk il­gi ne­dzī­vo­tu ilū­zi­jās par to, ko tad vi­ņi īs­ti ir ie­vē­lē­ju­ši. Re­zul­tāts acīm­re­dza­mi ir tāds, ka mēs esam ie­gā­zu­šies no vie­na grāv­ja ot­rā — blē­dī­gu, ta­ču dis­cip­li­nē­tu un or­ga­ni­zē­tu kom­pā­ni­ju pie va­ras stū­res ir no­mai­nī­jis ba­riņš kriet­ni go­dī­gā­ku, ta­ču arī daudz kaš­ķī­gā­ku, am­bi­ci­o­zā­ku un acīm­re­dza­mi ar lie­lum­mā­ni­ju sli­mo­ju­šu per­so­nu.

Konsolidācija, solidaritāte un nelaiķis Džeksons

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ne­at­ka­rī­gi no cī­ņas iz­nā­ku­ma par mi­nis­tru port­fe­ļu sa­da­li de­pu­tā­ti ir vie­nis­prā­tis, ka jau­nās val­dī­bas pats pir­mais darbs būs valsts bu­dže­ta pie­ņem­ša­na. Par ga­lī­go ter­mi­ņu do­mas da­ļās, ta­ču ce­rīgs šķiet fakts, ka vis­maz fi­nan­šu mi­nis­tra ama­tā vie­no­tīb­nie­ki at­ļā­vu­šies ie­likt (pa­rei­zāk pie­ru­nā­ju­ši) pa­tie­šām pro­fe­si­o­nā­li. Tie­sa, eks­per­ti ku­lu­ā­ru sa­ru­nās uz­teic Vil­ka ana­lī­tis­kās spē­jas, ta­ču ir ba­žī­gi par jau­nā mi­nis­tra ko­lek­tī­va va­dī­ša­nas po­ten­ci, jo līdz šim viņš strā­dā­jis vai­rāk par pa­dom­de­vē­ju un eks­per­tu. Bet ce­rē­sim uz la­bu!

Valžu vai Aigara valdīšana

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Straujie, pat diametrāli pretējie lēmumi, kas jau trīs nedēļas vēsta par jaunas valdības veidošanu, vēlreiz apliecina cauri gadsimtiem nākušo atziņu, ka pārbaudījums ar varu ir vissmagākais.

Gandrīz izpildīts solījums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tikai kvēlākie Zaļo un zemnieku savienības atbalstītāji spēja ticēt tam, ka Aivars Lembergs tiešām pametīs Ventspils domi vai citas savas varas un ietekmes sviras, lai kļūtu par nabadzīgas, smagu problēmu un pretrunu plosītas valsts premjeru.

Politisko gredzenu mīšana

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sarunas par nākamās valdošās koalīcijas partijisko sastāvu ir noslēgušās, sarunas par personālijām vēl turpinās, taču rezultāti jau pašlaik ir, tā pieklājīgi izsakoties, ne gluži tādi, kādus vēlas redzēt krietna daļa vēlētāju.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Partneri