19. Augusts, 2019
Vārda dienu svin: Melānija, Imanta

Viedokļi

"Strausiem" galva nesāp

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kopš referenduma par vai pret krievu valodu kā otru valsts valodu pagājis tikai mēnesis, bet šajā neilgajā laikposmā jau izrādījies, ka latviešu valoda Latvijā nemaz nav vajadzīga, bet atsevišķu ierēdņu skatījumā — pat kaitīga, jo kā gan citādi lai saprot dzejnieka Pētera Brūvera sirsnīgā, jaukā un dziļi patiesā dzejolīša Ko es daru, kad palieku viens? atzīšanu par nevēlamu ievietošanai sešgadniekiem paredzētā mācību grāmatā — ar dīvaino pamatojumu, ka daudziem bērniem vecāki izbraukuši darbā uz ārzemēm un šāds vientulības atgādinājums varētu negatīvi ietekmēt viņu emocionālo līdzsvarotību.

Latvijas cūksaimniecība

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

20. martā stājās spēkā aizliegums, kas lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāju, visticamāk, palika pilnībā vienaldzīgs. Krievija apturēja dzīvu mājlopu importu no Eiropas Savienības, atsaucoties uz noslēpumaina Šmalenbergas vīrusa izplatību Eiropā.

Politikas gājputni veido jaunas ligzdas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kaut pavasaris iestājas vien šodien, Latvijā jau labu laiku vērojamas gājputnu aktivitātes. Šoreiz gan runāšu nevis par atlidojušajiem strazdiem un dažiem baltajiem stārķiem, bet par politiķiem, kas gluži kā gājputni siltāku vietiņu meklējumos ir tā lidinājušies, ka palikuši bez savu partiju    ligzdas.

Mēs, stiprās saitēs sasietie

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Eiropas Savienība, plānojot ieviest ekonomiskas sankcijas pret Baltkrieviju, sarīko mums — Latvijas tautai un valdībai — bargu mācībstundu koptirgus vienotajā ārpolitikā. Beidzot esam spiesti atklāti izvēlēties starp principiem un ekonomiskajiem labumiem. Prieks redzēt, ka protam būt droši.

Ar 270 lappusēm nebūs gana

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Iz­rā­dās, arī mū­su valsts ilgt­spē­jī­gā­ka­jam prem­je­ram Val­dim Dom­brov­skim, kas, po­li­tis­ko līdz­skrē­jē­ju pie­lūg­smes pa­va­dīts, trīs ga­dus ro­sī­jies gan­drīz ne­kļū­dī­gi, to­mēr kāds pu­šie­ris ga­dās. Šo­reiz tā sa­nā­cis ar Na­ci­o­nā­lās at­tīs­tī­bas plā­nu (NAP) 2014. — 2020. ga­dam.

Latvijas vēstures dažādie varoņi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Strau­ji tu­vo­jas 16. marts — die­na, kad Lat­vi­jas vārds at­kal tiks lo­cīts dau­dzu pa­sau­les val­stu plaš­sa­zi­ņas lī­dzek­ļos un po­li­ti­ķu ru­nās. Ša­jā die­nā sa­vus kri­tu­šos bied­rus tra­di­ci­o­nā­li pie­min vie­nas no Lat­vi­jas vēs­tu­res dra­ma­tis­kā­ka­jām lap­pu­sēm līdz­au­to­ri — lat­vie­šu le­ģi­o­nā­ri. Nav ne ma­zā­ko šau­bu — ka­mēr vien ša­jā sau­lē at­ra­dī­sies kaut viens no šiem vī­riem, 16. marts pa­stā­vēs kā pie­mi­ņas die­na, lai ko arī teik­tu mū­su val­stij nai­dī­gi no­ska­ņo­ti po­li­ti­ķi un paš­mā­ju paš­la­bu­ma mek­lē­tā­ji.

Latvieši atkal pārcentušies

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ne­sen sa­ņē­mu in­for­mā­ci­ju par val­dī­bas lē­mu­mu, tū­līt būs arī at­tie­cī­gi Mi­nis­tru ka­bi­ne­ta no­tei­ku­mi. Vi­ņi, lūk, ir iz­do­mā­ju­ši, ka ar 2014. ga­du man ir jā­iz­vē­las, vai man būs bio­lo­ģis­ka vai arī kon­ven­ci­o­nā­la saim­nie­cī­ba. Līdz ar to vi­ņi man bur­tis­ki liek sa­da­līt Rū­ķī­šus — iz­vei­dot di­vas jau­nas saim­nie­cī­bas. Pro­tams, at­kal ir at­sau­ce uz Ei­ro­pas re­gu­lu.

Gads kopš Fukušimas traģēdijas; ko no tās mācījusies Latvija

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Svēt­dien, 11. mar­tā, Ja­pā­nā val­dī­ja sē­ru no­ska­ņo­jums — tā svēt­dien at­zī­mē­ja ga­da­die­nu Fu­ku­ši­mas tra­ģē­di­jai, kad ār­kār­tī­gi spē­cī­gas ze­mes­trī­ces (9 bal­les pēc Rih­te­ra ska­las) un pos­to­ša cu­na­mi re­zul­tā­tā no­ti­ka no­piet­na avā­ri­ja vie­nā no Ja­pā­nas atom­elek­tro­sta­ci­jām, iz­rai­sot ra­di­ā­ci­jas pla­šu no­plū­di.

Atgriežas, lai pilnībā izgāztos?

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vai tie­šām cil­vē­ki, reiz ko­du­ši va­ras «pī­rā­gā» (kam gan mēdz būt, ti­ciet man, iz­ci­li sīk­sta ga­ro­za), pēc tam ne­var lik­ties mie­rā, ne­pa­da­rot se­vi par ga­lī­giem muļ­ķiem? Ne God­ma­ņa prem­je­rē­ša­nas maz­spē­ja un ju­cek­lī­ba, ne Šķē­les ap­sēs­tī­ba, kas li­ka tam no­ben­dēt pa­ša ra­dī­to par­ti­ju, ne­mā­ca Rep­ši pār­va­rēt sli­mī­go vēl­mi pa­bra­dā­ties pa sa­viem ve­ca­jiem grā­bek­ļiem.

Kā starp dzirnakmeņiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kā jau to va­rē­ja gai­dīt, pre­zi­den­ta vē­lē­ša­nas Krie­vi­jā no­slē­gu­šās ar pār­lie­ci­no­šu par­ti­jas Vie­no­tā Krie­vi­ja kan­di­dā­ta Vla­di­mi­ra Pu­ti­na uz­va­ru — vie­nī­gi gal­vas­pil­sē­tā Mas­ka­vā, kur kon­cen­trē­ju­sies Kriev­ze­mes ie­dzī­vo­tā­ju in­for­mē­tā­kā un iz­glī­to­tā­kā da­ļa, vi­ņam nav iz­de­vies ie­gūt vis­maz 50 % vē­lē­tā­ju at­bal­stu, ta­ču tas vēl ne­no­zī­mē, ka Pu­ti­na ērai tu­vo­jas gals — ka­mēr opo­zī­ci­ja pa­liks tik­pat sa­drum­sta­lo­ta, jau­na­jam ve­ca­jam pre­zi­den­tam un vi­ņa ie­tu­rē­ta­jam po­li­tis­ka­jam kur­sam ne­kā­das ne­pa­tik­ša­nas ne­draud.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Partneri