19. Februāris, 2019
Vārda dienu svin: Zane, Zuzanna

Viedokļi

Tas karš sen beidzies

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sa­ga­dī­jies, ka rīt, 8. mai­jā, ka­len­dārs būs du­bults: ar sar­ka­no Mā­tes die­na, ar tum­šo — Na­cis­ma sa­grā­ves un Ot­rā pa­sau­les ka­ra upu­ru pie­mi­ņas die­na. Ko lai da­ru, ja man, dzi­mu­šam un uz­au­gu­šam Lat­vi­jas PSR, bez jeb­kā­diem po­li­tis­kiem zem­tek­stiem jo­pro­jām sa­vu mā­ti lo­ģis­kāk šķiet ap­sveikt 8. mar­tā? Kat­ram lai­kam sa­vas pri­o­ri­tā­tes, ne­so­lu, ka tik­pat bū­tis­ka man kād­reiz taps ik­kat­ra mai­ja ot­rā svēt­die­na. Ta­ču res­pek­tē­ju arī ci­tu vie­dok­li.

Kurš ar kuru neauklēsies

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šos 4. mai­ja svēt­kus Lat­vi­ja sa­gai­dī­ja ar ag­rāk ne­jus­tu skar­bu­mu, cil­vē­kiem ne­slēp­jot sa­vu no­gu­ru­mu, vil­ša­nos un aiz­vai­no­ju­mu — vi­ņi jo­pro­jām mīl sa­vu val­sti, ta­ču ap­zi­nās, ka po­li­tis­kā va­ra, pa­ti muļ­ļā­jo­ties lē­mu­mos un dar­bos, ne­kaut­rē­jas šīs svē­tās jū­tas ne­lie­tī­gi eks­plu­a­tēt.

Man viņa ir visskaistākā...

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pēc ilgstošām diskusijām un aprobācijas 43 skolās piecu gadu garumā Izglītības un zinātnes ministrijas speciālisti beidzot akceptējuši Latvijas vēsturi kā atsevišķu priekšmetu no 6. klases nākamajā mācību gadā.

Ir darbīgas dienas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mēs — strādnieki, no mūsu soļiem/ Viss zemes plašums dun un dārd... Mēs — strādnieces, mums darbā smagā/ Aug drošs un milzīgs cīņas spars... Mēs — jaunatne no darba smēdes,/ Mums cīņas dziesma strauji plūst...

Nervozs laiks Rīgas pilī

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Valsts prezidenta otrdien teiktajā «atskaišu un pārvēlēšanas» runā varēja saklausīt daudz ko.

Par pilsētas attīstības stratēģiju

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

(«Sabiedrības iniciatīvas centra» vēstule pašvaldībai)

Kā atgriezt zudušo pārliecību?

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Aizvadītajās brīvdienās Latvijas finanšu ministrs Andris Vilks (Vienotība) nāca klajā ar paziņojumu, ka mūsu valsts ekonomika sākusi iet kalnup un ka šī fakta rezultātus visi valsts iedzīvotāji sajutīšot pēc sešiem līdz deviņiem mēnešiem ekonomisko procesu inerces rezultātā.

Gada nozīmīgākie svētki

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kris­tī­gā baz­nī­ca Liel­die­nas sa­gai­da ar lie­lu prie­ku un svin kā ga­da no­zī­mī­gā­kos svēt­kus. Šī prie­ka ie­mesls ir Aug­šām­cel­ša­nās un jau­nas dzī­ves ie­spē­ja.

Reģions savas vajadzības zina labāk

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ja pa­klau­sās in­for­mā­ci­ju, pa­ska­tās TV, šķiet, ka mums viss ļo­ti strau­ji iet uz aug­šu, viss at­tīs­tās. Kad sāc ie­dzi­ļi­nā­ties no­dok­ļu pa­aug­sti­nā­ju­mos, pa­pil­dus slo­gos uz­ņē­mē­jiem un ie­dzī­vo­tā­jiem, ska­tī­ties vei­ka­los uz ce­nām, re­dzi, kā lau­kos zem­nieks spiests cī­nī­ties par sa­vu ek­sis­ten­ci, kļūst skum­ji. Te kaut kā ne­iet ko­pā.

Brauciens no viena grāvja uz otru

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pirms kā­da lai­ka vai­rā­kos plaš­sa­zi­ņas lī­dzek­ļos ska­nē­ja kas lī­dzīgs sa­zvē­res­tī­bas te­o­ri­jai at­tie­cī­bā pret Lat­vi­ju. Pro­ti, kā­di mis­tis­ki Ei­ro­pas ie­rēd­ņi un vēl tur kas esot ie­in­te­re­sē­ti pa­da­rīt Lat­vi­ju par pos­ta un bē­du ie­le­ju, no ku­ras pa­mat­ie­dzī­vo­tā­ji vien­kār­ši būs spies­ti aiz­braukt, lai at­brī­vo­ta­jās te­ri­to­ri­jās no­mi­ti­nā­tu Ei­ro­pu pār­plu­di­nā­ju­šos imig­ran­tus no is­la­ma val­stīm un Āf­ri­kas. Par Ei­ro­pas nau­du, pro­tams.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Partneri