17. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Uga, Hugo, Uģis

Viedokļi

Prieks par profesionāļiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Par po­li­cis­tiem rei­zēm dzir­dam ne tos la­bā­kos vār­dus. Ja kāds grē­ko vai rī­ko­jas ne­go­dī­gi, tā­diem tie­šām va­jag sa­dot pa pa­ka­ļu. Ta­ču, kad cil­vē­ki strā­dā god­prā­tī­gi, ir sa­pro­to­ši un pro­fe­si­o­nā­li, ne­drīk­stam ne­pa­teikt la­bu vār­du.

Hermanis van Rompejs: Nacionālisms noved pie kara

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

«Ei­ro­pas lie­lā­kais naid­nieks pat­la­ban ir bai­les, bet bai­les no­ved pie ego­is­ma, ego­isms — pie na­ci­o­nā­lis­ma, un na­ci­o­nā­lisms no­ved pie ka­ra. Mūs­die­nu na­ci­o­nā­lisms ļo­ti bie­ži vairs nav po­zi­tīvs lep­nums par sa­vu iden­ti­tā­ti, bet ne­ga­tī­va at­tiek­sme pret ci­tām. Mums vi­siem ko­pā jā­cī­nās pret lie­lā­ka­jām bries­mām — jau­no ei­ro­skep­ti­cis­mu, kurš vairs nav ti­kai da­žu val­stu mo­no­pols,» fi­lo­zo­fē bi­ju­šais Beļ­ģi­jas prem­jer­mi­nistrs, ES Pa­do­mes pre­zi­dents H. van Rom­pejs. («Die­na», 29.11.10.)

Ceļi no būdiņām līdz pilīm

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­sau­le bra­ši so­ļo pre­tī vis­pā­rē­jai glo­ba­li­zā­ci­jai, tra­ci­nā­da­ma šīs vir­zī­bas pre­ti­nie­kus un prie­cē­da­ma sa­vus fa­nus. Daudz­kas lī­dzīgs l tiek bī­dīts arī Lat­vi­jā. Tie­sa, mē­ro­gi te ci­ti un ten­den­ces pie­ze­mē­tā­kas, ta­ču re­sur­su op­ti­mi­zā­ci­ja, kas tā pa­ti cen­tra­li­zā­ci­ja vien ir, eko­no­mi­kas diž­ķi­be­les ap­stāk­ļos mū­su val­do­ša­jiem vī­riem un sie­vām ir kā salds cu­kur­gai­lī­tis uz mē­les vai kat­rā dis­ku­si­jā. Rai­ti tiek sauk­ti ci­tās val­stīs re­dzē­tie pie­mē­ri, zī­mē­tas at­kal jau­nas un jau­nas paš­mā­ju shē­mas, kā pa sī­kiem pa­gas­tiem līdz šim iz­svai­dī­tās lie­tas, var­būt ne glu­ži ei­ro­lī­me­ņa, ta­ču to­mēr ie­dzī­vo­tā­jiem līdz šim to­mēr pie­eja­mus pa­kal­po­ju­mus, sa­vākt vis­maz no­va­du cen­tros, vēl la­bāk — lie­la­jās pil­sē­tās. Lat­vi­jas op­ti­mi­zē­tā­ju brā­lī­bas krāš­ņā­kais sap­nis — vi­sus ie­spē­ja­mos die­nes­tus līdz ar eks­klu­zī­vā­ko ap­rī­ko­ju­mu sa­kon­cen­trēt Lat­vi­jas ūdens­gal­vā Rī­gā. No tu­rie­nes, pro­tams, viss tā­lāk un la­bāk re­dzams. Bet vai re­ā­li iz­da­rāms?

Draud bankrots

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­dī­ba, nā­ka­mā ga­da bu­dže­tu vei­do­jot, so­la no mū­su ma­ci­ņiem iz­ņemt vai­rāk un vai­rāk. Bet Zem­nie­ku Sa­ei­ma (ZS) val­dī­bai pra­sa sa­ma­zi­nāt PVN lik­mi pa­ma­ta pār­ti­kas pre­cēm — dār­ze­ņiem, ga­ļai, olām, mil­tiem — līdz 10 pro­cen­tiem, jo šīm pre­cēm jā­būt pie­eja­mām vi­sām so­ci­ā­la­jām gru­pām. Tur­klāt tas ie­in­te­re­sē­tu zem­nie­kus ra­žot vai­rāk. Vie­dok­li par PVN lik­mes pa­re­dza­mo pa­aug­sti­nā­ša­nu līdz 22 pro­cen­tiem lū­dzu iz­teikt ko­ope­ra­tī­va «Mār­ša­va» val­des priekš­sē­dē­tā­jai Dacei Pastarei.

Kur palikuši solījumi?

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pirmsvēlēšanu cerības ir pārvērtušās par milzīgu vilšanās sajūtu... Pēc pirmajiem priekšlikumiem, ko Latvijas valdība iesniegusi nākamā gada budžeta projektam kā stabilizācijas un konsolidācijas pasākumus, ir kļuvis skaidrs, ka bagātie ar nabagiem atkal dalīties netaisās. Ja vienīgais pasākums šajā virzienā ir papildus nodevas paaugstināšana ekskluzīvajiem un lieljaudas auto, tad paliek neatbildēti daudzi jautājumi.

Es esmu,

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

es pro­tu, es va­ru. Ar šiem vien­kār­ša­jiem vār­diem va­rē­tu rak­stu­rot ko­pē­jo sa­jū­tu vi­sām tām lau­ku sie­vie­tēm, kas šo­dien pul­cē­jas no vi­siem valsts no­va­diem Lat­vi­jas lau­ku sie­vie­šu ap­vie­nī­bas 10. kon­fe­ren­cē Rī­gā, Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­jā.

Vientulīgā pacietība

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Stās­ta, ka vi­sa Ei­ro­pa brī­no­ties par lat­vie­šu tau­tas lēn­prā­tī­bu un sto­i­cis­mu — val­dī­ba ķe­ras pie pen­si­jām, ma­zi­na al­gas un so­ci­ā­los mak­sā­ju­mus, lik­vi­dē dar­ba­vie­tas, pa­lie­li­na no­dok­ļus, bet mēs, mie­ra­mi­kas, ne ti­kai pa­cie­tī­gi klu­sē­jam, bet pat ar vis­lie­lā­ko at­bal­stu no jau­na ie­vē­lam «bu­dže­ta cir­pē­ju un SVF pa­kal­pi­ņu» un uz­ti­cam vi­ņam tur­pi­nāt va­dīt val­dī­bu.

Vēsture — politikas instruments Krievijas varas rokās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Fran­ci­jas prem­jer­mi­nistrs Žoržs Kle­man­so XX gad­sim­ta sā­ku­mā vēs­tī­ja: «Karš ir pā­rāk sva­rīgs, lai to at­stā­tu ģe­ne­rā­ļu zi­ņā!» Lī­dzī­gu at­tiek­smi, ti­kai pret vēs­tu­res jau­tā­ju­miem, pauž Krie­vi­jas va­ras eli­te. Lai gan, uz­ru­nā­jot kai­miņ­val­stu sa­bied­rī­bu, Krie­vi­jas po­li­ti­ķi ai­ci­na vēs­tu­ri at­stāt vēs­tur­nie­kiem, to­mēr pa­ši da­ra pre­tē­jo.

Kad nemāca likums, māca nelaime

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Āt­rās dus­mās vai lie­lās bē­dās var sa­ru­nāt daudz ne­pa­rei­zī­bu. Tā­das dau­dzos in­ter­ne­ta por­tā­los un ci­tos ma­su sa­zi­ņas lī­dzek­ļos ša­jās die­nās la­sā­mas sa­ka­rā ar no­ti­ku­mu Se­das dī­ķos, kur tra­ģis­ki bo­jā aiz­gā­ja trīs mak­šķer­nie­ki — ga­dos vēl jau­ni val­cē­nie­ši. Iz­skan pār­me­tu­mi gan ze­mā­ka ran­ga ie­rēd­ņiem un die­nes­tiem gan pat iekš­lie­tu mi­nis­trei Lin­dai Mūr­nie­cei un Valsts uguns­dzēsības un glāb­ša­nas die­nes­ta va­dī­tā­jam Ai­na­ram Pen­cim, ka pie­tie­ka­mi ope­ra­tī­vi un pla­šā mē­ro­gā nav sāk­ta mek­lē­ša­na, kad 17. no­vem­bra va­ka­rā ti­ka sa­ņem­ta zi­ņa par šo trīs vī­rie­šu ne­at­grie­ša­nos ne mā­jās, ne pla­šās ūdens­til­pes kras­tā.

Gādnieks ir strādnieks. Arī Latvijā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pirms di­viem ga­diem Lat­vi­jā bi­ja ap­mē­ram 40 tūk­sto­ši as­toņ­pa­dsmit­ga­dī­gu jau­nie­šu, pēc čet­riem pie­ciem ga­diem šis skait­lis sa­ruks uz pu­si. Tie­ši tā­pat sa­ma­zi­nā­sies arī po­ten­ci­ā­lo stu­dē­tā­ju skaits, ne­iz­bē­ga­mi pa­ģē­rot ra­di­kā­lu re­for­mu aug­stā­ka­jā iz­glī­tī­bā jeb augst­sko­lu skai­ta bū­tis­ku sa­ma­zi­nā­ša­nu, at­zīst viens no zi­nī­gā­ka­jiem eko­no­mi­kas eks­per­tiem mū­su val­stī An­dris Strazds, pie­bil­stot, ka šī strik­tā pra­sī­ba gan ne­at­tie­co­ties uz Vid­ze­mes un ci­tām re­ģi­o­nā­la­jām augst­sko­lām, kas bie­ži vien pil­da arī so­ci­ā­lās in­fra­struk­tū­ras funk­ci­jas.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai esat apmierināts ar 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri