21. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Andis, Zeltīte

Viedokļi

Uz Maskavu — pakaļ otrajam termiņam

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Līdz­te­kus val­stis­kiem ap­svē­ru­miem Val­di Zat­le­ru pos­ties vi­zī­tē uz kai­miņ­val­sti mu­di­na arī per­so­nis­kas da­bas va­ja­dzī­ba — ja brau­ciens būs veik­smīgs, vi­ņam kriet­ni pa­lie­li­nā­sies ce­rī­bas tapt at­kal ie­vē­lē­tam Valsts pre­zi­den­ta ama­tā. Jo­pro­jām pa­stāv ie­spē­ja, ka Sa­ei­mas bal­so­ju­mam ta­ga­dē­jo Rī­gas pils ie­mīt­nie­ku pat ne­pie­sa­ka kā kan­di­dā­tu, kas, ma­nu­prāt, bū­tu ti­kai pel­nī­ti.

Stabilizācijas budžets ar nodokļu sloga pārdali

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sa­ei­mā pir­ma­jā la­sī­ju­mā ap­stip­ri­nāts 2011. ga­da valsts bu­džets. Ņe­mot vē­rā arī 2009. ga­da bu­dže­ta gro­zī­ju­mus, šis ir jau tre­šais bu­džets, ku­ru iz­strā­dā­ju­si Val­da Dom­brov­ska val­dī­ba, pir­mais, par ku­ru bal­sos des­mi­tā sa­sau­ku­ma Sa­ei­ma.

Ir iespējami labāki risinājumi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ana­li­zē­jot Lat­vi­jas eko­no­mis­ko si­tu­ā­ci­ju un val­dī­bas sa­ga­ta­vo­to 2011. ga­da bu­dže­ta pro­jek­tu, «Par la­bu Lat­vi­ju» ir sa­ga­ta­vo­ju­si sa­vus  vai­rāk ne­kā 30 priekš­li­ku­mus, ku­ru mēr­ķis ir no­dro­ši­nāt lie­lā­ku at­bal­stu ģi­me­nēm ar bēr­niem, vei­ci­nāt pro­gno­zē­ja­mu uz­ņē­mēj­dar­bī­bas vi­di un pa­da­rīt valsts pār­val­di efek­tī­vā­ku.

Kam jāatmaksā parāds starptautiskajiem aizdevējiem?

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pat­la­ban ak­tu­ā­lā­kais Lat­vi­jas iekš­po­li­ti­kas jau­tā­jums, pro­tams, ir 2011. ga­da bu­džets. Tā vei­do­tā­ju priek­šā va­rē­tu arī no­ņemt ce­pu­res, jo bed­rē mēs jo­pro­jām esam pa­ma­tī­gā, bet kus­lie eko­no­mis­kās at­dzim­ša­nas as­ni pa­gai­dām kaut kā ne­gra­sās sa­plaukt krāš­ņos zie­dos. Šā­dā si­tu­ā­ci­jā slik­ti būs vi­siem un vien­mēr, tam­dēļ vi­su cie­ņu tiem, kas vis­maz kaut ko cen­šas da­rīt si­tu­ā­ci­jas glāb­ša­nai.

Starp Austrumu un Rietumu vējiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No 19. līdz 22. de­cem­brim trīs ga­dus ga­ta­vo­tā un nu jau par ofi­ci­ā­lu pa­slu­di­nā­tā vi­zī­tē uz Krie­vi­ju do­sies Valsts pre­zi­dents Val­dis Zat­lers.

Gal­ve­nie jau­tā­ju­mi, ku­rus pre­zi­dents vē­las ri­si­nāt vi­zī­tes lai­kā, esot po­li­tis­kais dia­logs ar Krie­vi­jas va­dī­bu, eko­no­mis­ko sa­ka­ru vei­ci­nā­ša­na un stip­ri­nā­ša­na un starp­tau­tis­kās lī­gum­tie­sis­kās bā­zes stip­ri­nā­ša­na.

Viedokļi par miskastēm

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vie­tu, kur pie Api­ņie­las 18. na­ma di­vus mē­ne­šus ne­at­klā­ti no­stā­vē­ja ZAAO ie­rak­tie pa­ze­mes at­kri­tu­mu kon­tei­ne­ri, jau bal­tu no­klā­jis sniegs. Ar no­vē­lo­ša­nos, ta­ču at­vai­no­jos 18. na­ma ie­mīt­nie­kiem — sa­vā pub­li­kā­ci­jā Gri­bē­ja kā la­bāk... 1. de­cem­bra Lies­mā bi­ju sa­jau­cis abas mā­jas: ar es­tē­tiem bi­ju do­mā­jis 22. ne­vis 18. na­ma ļau­dis. To­mēr arī vi­ņu vie­dok­li jā­uz­klau­sa. Lūk, ko pa­stās­tī­ja Api­ņie­las 22. mā­jas ie­dzī­vo­tā­ja Zai­ga Zie­di­ņa:

Ar džipu caur mežu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Dzī­vo­jam 5 ki­lo­met­rus no cen­tra, tur­klāt me­žā. To ap­stip­ri­na mā­jas vārds «Me­ži­ņi». Ce­ļu uz mū­su saim­nie­cī­bu ne­viens ne­tī­ra un ne­grei­de­rē, tā ga­diem il­gi un jo­pro­jām. Vai nu ar trak­to­ru tī­rām pa­ši vai ku­ļa­mies pa snie­gu. Pa nak­ti snie­gu sa­pu­ti­na, trak­to­ru pa­laist ne­var. Zva­na no Val­mie­ras, gai­da pre­ces, bet mēs ne­tie­kam no mā­jās ārā... Kas mums at­liek — vie­nī­gi džips. Ce­ļu no­dok­li gan mak­sā­jam. Kā par ne­lai­mi, bet kā ne­pie­cie­ša­mī­bu, jo ar ma­zā­ku ma­šī­nī­ti no me­ža ārā ne­tie­kam, ie­gā­dā­jā­mies dži­pu ar tā­diem zirg­spē­kiem, lai var, ja va­jag, iz­vilkt arī bu­si­ņu — nu arī par dži­pu so­la uz­likt no­dok­li. Ku­lies, kā gri­bi, uz priek­šu ne­tiec.

Sniega lāpstu mazāk nekā lietussargu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ce­turt­dien Es­pla­nā­dē Lat­vi­jas Brī­vo arod­bied­rī­bu sa­vie­nī­bas rī­ko­ta­jā tau­tas sa­pul­cē vis­maz 100 pro­tes­tē­tā­ju pret Sa­ei­mā ie­snieg­to 2011. ga­da valsts bu­dže­ta li­kum­pro­jek­tu snieg­pu­te­nī pa­tie­šām bi­ja. Nie­cīgs skaits sa­lī­dzi­nā­ju­mā ar 2007. ga­da 18. ok­tob­ri, kad ai­ci­nā­ju­mam Sar­gā­sim tie­sis­ku val­sti! lie­tū Do­ma lau­ku­mā at­sau­cās des­mi­tiem rei­žu vai­rāk ļau­žu. Sa­va re­zo­nan­se vi­sos lī­me­ņos no lie­tus­sar­gu re­vo­lū­ci­jas to­reiz bi­ja, vis­maz tās die­nas rūp­ju bērns Alek­sejs Los­ku­tovs, kam tā īs­ti ne­ve­dās KNAB va­dī­ša­na, ta­gad — un ne jau bez jau­no lai­ku po­li­tis­ki re­pre­sē­tā sta­tu­sa — ti­cis Sa­ei­mā no val­do­šās Vie­no­tī­bas ko­a­lī­ci­jas, arī bi­ju­sī Die­nas gal­ve­nā re­dak­to­re Sar­mī­te Ēler­te ta­gad ir pie stū­res Kul­tū­ras mi­nis­tri­jā, un, ļo­ti ie­spē­jams, jau ap­sver nā­ka­mo po­li­tis­kās kar­je­ras pa­kā­pie­nu...

"Lidotājus" Valmierā respektē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­ne­dēļ at­rak­stī­ja labs pa­zi­ņa: « La­su Lies­mas po­li­ci­jas hro­ni­kā par to, ka 30. no­vem­brī Rī­gas ie­lā pie Vec­pui­šu par­ka kāds bren­gu­lie­tis rei­bu­mā ar Au­di 80 ap­skā­dē­jis Au­di A6 un Hon­da dži­pu. Gā­ju tur ga­rām to­va­kar gan­drīz tū­līt pēc ne­ga­dī­ju­ma, no­do­mā­ju: re, kā vī­riem ne­pa­vei­cās uz lai­kam jau sli­de­nas ie­las. Bet, kad ta­gad uz­zi­nu, ka bren­gu­lie­tim bi­ju­šas 1,79 pro­mi­les, tie­šām skro­be par kār­tē­jo at­sal­dē­to, kas brau­kā­jas tā­dā stā­vok­lī pa pil­sē­tas cen­tru! It kā jau vi­ņam arī pa­šam mā­cī­ba, jo au­tiņš vairs ti­kai lūž­ņos, lie­lais sods, lai­kam pār­do­mu pa­sē­dē­ša­na, tie­sī­bas nost un, tā kā OCTA dzē­rā­jam ša­jā ga­dī­ju­mā ne­dar­bo­jas, tad vēl tūk­sto­ši par skā­di abu pā­rē­jo ma­šī­nu la­bo­ša­nai. Par tā­du nau­du ča­lis brauk­ša­nai no dzer­sti­ņiem va­rē­ja šo­fe­ri liv­re­jā al­got vai vis­maz tak­si tu­rēt pie stū­ra.

Izmeklējošās žurnālistikas vērts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sv. Sī­ma­ņa drau­dzes ar­hī­vā lī­dzī­gi do­ku­men­ti kā G. Api­ņie­las kvar­tā­la ze­mes pār­do­ša­na ir des­mi­tiem, tie no­slēg­ti, do­mei (tās sa­stā­vam) at­sa­ko­ties no pirm­pir­ku­ma tie­sī­bām.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri