18. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Doloresa, Aleksandrs

Viedokļi

Latvieši — burvju mākslinieku tauta

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ga­da no­ga­lē, kad da­žā­dās jo­mās un ka­te­go­ri­jās tiek vēr­tē­ti no­ti­ku­mi un cil­vē­ki, bri­tu ne­dē­ļas žur­nā­la Eco­no­mist ko­res­pon­dents Ed­vards Lū­kass iz­vēr­tē­jis arī ga­da spilg­tā­kos va­ro­ņus Aus­trum­ei­ro­pas eko­no­mi­kā un po­li­ti­kā, kā arī no­tei­cis vi­ņiem bal­vas.

Mērīsim lāstekās vai latos?

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No 2009. ga­da 20. no­vem­bra līdz 2011. ga­da 1. no­vem­brim Val­mie­rā tiek īs­te­nots pro­jekts Ener­go­e­fek­ti­vi­tā­tes pa­aug­sti­nā­ša­na Val­mie­ras pil­sē­tas paš­val­dī­bas ēkās. Tā ie­tva­ros da­žā­da vei­da sil­ti­nā­ša­nas pa­sā­ku­mus, to­starp jum­tu sil­ti­nā­ša­nu, veiks 10 pil­sē­tas iz­glī­tī­bas ie­stā­žu ēkām.

Krievijas labvēlības pret Latviju cena

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pat­la­ban sva­rī­gā­kais no­ti­kums mū­su valsts po­li­ti­kā līdz­te­kus 2011. ga­da bu­dže­ta pie­ņem­ša­nai ne­šau­bī­gi ir Valsts pre­zi­den­ta Val­da Zat­le­ra ofi­ci­ā­lā vi­zī­te Krie­vi­jā. Lat­vi­jas pre­zi­dents uz Krie­vi­ju šā­dā brau­cie­nā ir de­vies pēc seš­pa­dsmit ga­du pār­trau­ku­ma — ie­priek­šē­jo rei­zi valsts vi­zī­tē Mas­ka­vu vēl 1994. ga­dā, lai tik­tos ar Bo­ri­su Jeļ­ci­nu un ru­nā­tu par Krie­vi­jas ar­mi­jas iz­ve­ša­nu, ap­mek­lē­ja Gun­tis Ul­ma­nis.

Negaidīsim pārāk daudz

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ko­men­tē­jot Valsts pre­zi­den­ta Val­da Zat­le­ra vi­zī­ti Krie­vi­jā, tā ai­ci­na po­li­to­logs, Vid­ze­mes Augst­sko­las lek­tors VISVALDIS VALTENBERGS:

Jādod makšķeres, nevis zivis!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Par ne­nor­mā­lu uz­ska­tu si­tu­ā­ci­ju, ka ar­vien vai­rāk starp mums ro­das to, kas da­žā­du ap­stāk­ļu dēļ nav ga­na pa­ē­du­ši vai arī ne­at­ro­das pie­tie­ka­mā sil­tu­mā. Pro­blē­ma ir mū­sos. Kā­pēc Lat­vi­jā vairs nav rūp­nī­cu, kā­pēc ne­ko daudz vairs pa­ši ne­ra­žo­jam un kā­pēc to­mēr tik kūt­ri ro­das jau­nas dar­ba vie­tas? Ja par simts at­bal­sta la­tiem no iet­vēm ru­de­nī slau­ka la­pas, bet zie­mā skrā­pē snie­gu — no tā vien ta­ču valsts ne­būs tu­rī­gā­ka. Dzī­ve ne­kļūs par ma­ta tie­su la­bā­ka, ja bla­kus tai ik­die­nas lūg­ša­nai jeb­kā­da vei­da iz­prat­nē ne­mu­di­nā­sim cil­vē­kus uz dar­bu. Bez dar­ba un dar­ba vie­tām ne­kas ne­mai­nī­sies!

Nepalikt vieniem caurvējā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Es līdz šim es­mu bi­jis vie­nī­gais prem­jer­mi­nistrs, ku­ra val­dī­bā dar­bo­jās spe­ci­āls mi­nistrs Zie­meļ­val­stu un Bal­ti­jas val­stu sa­dar­bī­bai, jo uz­ska­tu to par ļo­ti sva­rī­gu stra­tē­ģis­ku vir­zie­nu, kam va­ja­dzē­tu būt daudz aug­stā­kā pri­o­ri­tā­tē vi­su as­to­ņu val­stu dar­ba kār­tī­bā. Pē­dē­jā tūk­stoš­ga­dē at­tie­cī­bas starp šīm val­stīm bi­ju­šas vis­da­žā­dā­kās, no­ti­ku­si ne­gan­ta cī­ņa gan par te­ri­to­ri­jām, gan par to, kas kon­tro­lēs os­tas.

Lai skan

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

IMANTS TOČS — daudz­pu­sīgs di­ri­ģents:

— Pēc X Lat­vi­jas sko­lu jau­nat­nes Dzies­mu un de­ju svēt­kiem jau bi­jis daudz no­ti­ku­mu. To­mēr jā­at­gā­di­na Val­mie­ras jau­nie­šu ko­ru fan­tas­tis­kais pa­nā­kums ša­jos svēt­kos: pir­ma­jā des­mit­nie­kā bi­ja čet­ri mū­su ko­ri, to­starp arī di­vi ma­ni ko­lek­tī­vi: Pār­gau­ja un Bo­nus. Sa­vā gru­pā uz­va­rē­ja Irē­nas Zel­čas va­dī­tais Val­mie­ras kul­tū­ras cen­tra ko­ris Skan. Vi­dus­sko­lu ko­ru sa­cen­sī­bā arī Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jas ko­ra Bo­nus 7. vie­ta nav zau­dē­jums. Aiz mums pa­li­ka dau­dzi ļo­ti la­bi ko­ri. Re­zul­tā­ti blī­vi, iz­šķī­ra ni­an­ses. Jau­nie­šu ko­ru sa­cen­sī­ba ta­gad ir sprai­ga. Tas prie­cē. Bet no­tu­rēt la­ti­ņu tik aug­stā lī­me­nī nav vieg­li. Īpa­ši vi­dus­sko­lu ko­ros, jo dzie­dā­tā­ji ta­ču mai­nās.

Uz Maskavu — pakaļ otrajam termiņam

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Līdz­te­kus val­stis­kiem ap­svē­ru­miem Val­di Zat­le­ru pos­ties vi­zī­tē uz kai­miņ­val­sti mu­di­na arī per­so­nis­kas da­bas va­ja­dzī­ba — ja brau­ciens būs veik­smīgs, vi­ņam kriet­ni pa­lie­li­nā­sies ce­rī­bas tapt at­kal ie­vē­lē­tam Valsts pre­zi­den­ta ama­tā. Jo­pro­jām pa­stāv ie­spē­ja, ka Sa­ei­mas bal­so­ju­mam ta­ga­dē­jo Rī­gas pils ie­mīt­nie­ku pat ne­pie­sa­ka kā kan­di­dā­tu, kas, ma­nu­prāt, bū­tu ti­kai pel­nī­ti.

Stabilizācijas budžets ar nodokļu sloga pārdali

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sa­ei­mā pir­ma­jā la­sī­ju­mā ap­stip­ri­nāts 2011. ga­da valsts bu­džets. Ņe­mot vē­rā arī 2009. ga­da bu­dže­ta gro­zī­ju­mus, šis ir jau tre­šais bu­džets, ku­ru iz­strā­dā­ju­si Val­da Dom­brov­ska val­dī­ba, pir­mais, par ku­ru bal­sos des­mi­tā sa­sau­ku­ma Sa­ei­ma.

Ir iespējami labāki risinājumi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ana­li­zē­jot Lat­vi­jas eko­no­mis­ko si­tu­ā­ci­ju un val­dī­bas sa­ga­ta­vo­to 2011. ga­da bu­dže­ta pro­jek­tu, «Par la­bu Lat­vi­ju» ir sa­ga­ta­vo­ju­si sa­vus  vai­rāk ne­kā 30 priekš­li­ku­mus, ku­ru mēr­ķis ir no­dro­ši­nāt lie­lā­ku at­bal­stu ģi­me­nēm ar bēr­niem, vei­ci­nāt pro­gno­zē­ja­mu uz­ņē­mēj­dar­bī­bas vi­di un pa­da­rīt valsts pār­val­di efek­tī­vā­ku.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri