26. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Kurts, Knuts, Gundars

Viedokļi

Par apkuri un algām

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Valmierā runā arī par to, ka iedzīvotāju parādi par saņemto siltumu tiek iestrādāti apkures tarifos un šādi par parādniekiem jāmaksā pārējiem šī pakalpojuma saņēmējiem. Kā īsti ir, jautāju Valmieras pašvaldības izpilddirektoram JĀNIM BAIKAM.

Cilvēks — augsti attīstīta būtne. Vai vienmēr?

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kādā svētdienas vakarā, kad izlēmu garā pastaigā baudīt atvasaru, attapos nepatīkami pārsteigta.

Burbuļus vēji aizpūtīs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šodien notiek pirmās Saeimas vēlēšanas, kad pretendenti uz simt augstajiem krēsliem var kandidēt tikai vienā vēlēšanu apgabalā. Līdz ar to pagājis laiks, kad vēlētājs naivā ticībā nobalsoja par sarakstu lokomotīvēm, bet patiesībā savā apgabalā ieeļļoja sliedes vagoniem.

"Uzmeta" par 40 tūkstošiem latu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Daudz dzirdēts par konkurentu sīvām cīņām galvaspilsētā apbedīšanas jomā. Nu tās ienākušas arī Valmierā. Tiesa, kamēr šajā biznesā nebija iespiedusies vēl viena firma, četras vietējās šī pakalpojuma sniedzējas sadzīvoja itin labi. Jaunatnācēji savu vietu cenšas iekarot, izmantojot visai agresīvas metodes, tostarp pārējo firmu darbības publisku noniecināšanu.

Man sāp...

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vētrainais priekšvēlēšanu laiks rosina uz pārdomām. Skatos mūsu vadošo cilvēku attēlos «Liesmā». It kā godīgi, cienījami cilvēki, bet... kas stāv aiz viņiem? Un te nu mazinās gan simpātijas, gan uzticēšanās. Nāk prātā A. Šķēles ciniskie vārdi mazo pensiju sakarā: — Nu, neko nevar darīt — jūs strādājāt citai valstij.

Šodiena turpināsies rīt

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Gluži kā ganu zēns no fabulas, latvju politiķi aizgūtnēm kliedz: vilks aitās, nācija briesmās un Latvija pagalam! Taču ne ar «krievu briesmām» tie karo, bet plūcas savā starpā par neizlēmušo tautiešu balsīm. Jau 3. oktobra rītā viss nostāsies ierastajās vietās, sabaidītajiem vēlētājiem nīgri secinot: liela brēka, maza vilna.

Notikums reizi četros gados

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Līdz Saeimas vēlēšanām 2. oktobrī palicis vairs pavisam nedaudz, tādēļ būtu vērts izmantot atlikušās dienas, lai vēlētājs vismaz varētu apzināties savu svarīgumu. Līdz nākamajām vēlēšanām ir tālu, tagad vismaz pāris gadu neviens politiķis vairs nedalīs pildspalvas un balonus, tāpat tikai retais izrādīs interesi par vēlētāju viedokli un centīsies viņiem paskaidrot, kādēļ pieņēmis tieši tādu, ne citādu lēmumu.

Meklēsim spraunus graudus pelavu kaudzē!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vēl dažas izmisušas izvēles (vēlētājiem) un fantastiskas blefošanas (kandidātiem) pārpilnas dienas, līdz sestdien tauta Latvijā kārtējo reizi varēs izvēlēties, kā dzīvot turpmākos četrus gadus.

Par naudu un svētkiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Līdz 2013. ga­da Dzies­mu svēt­kiem it kā vēl ga­na daudz lai­ka. Bet jau ta­gad briest sa­trau­kums par tiem. Gan tā­pēc, ka nau­das var ne­pie­tikt, gan tā­pēc, ka to rī­ko­ša­nā ir daudz priekš­nie­ku: Ne­ma­te­ri­ā­lā kul­tū­ras man­to­ju­ma valsts aģen­tū­ra (NKMVA) (di­rek­tors — kom­po­nists Ju­ris Karl­sons), Lat­vi­jas kor­di­ri­ģen­tu aso­ci­ā­ci­ja (val­des priekš­sē­dē­tājs — di­ri­ģents Ar­tūrs An­cāns), Dzies­mu svēt­ku bied­rī­ba (val­des priekš­sē­dē­tā­ja An­tra Pur­vi­ņa). Sa­vu­kārt Valsts kan­ce­le­jas dar­ba gru­pa liek sa­ma­zi­nāt NKMVA lī­dzek­ļus par gan­drīz 45000 la­tu. To uz­zi­nā­jis, Ju­ris Karl­sons ne­uz­ņe­mas at­bil­dī­bu par turp­mā­ko Dzies­mu un de­ju svēt­ku māk­sli­nie­cis­ko pro­ce­su.

Novērtēsim savu vēlētāja balsi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lat­vi­jas ie­dzī­vo­tā­ji gai­da po­li­tis­kā or­kā­na tu­vo­ša­nos 2. ok­tob­rī, kad aiz­vēr­sies po­li­tis­kā te­āt­ra priekš­kars. Kā mēs sa­ga­ta­vo­si­mies šo or­kā­nu sa­gai­dīt, no tā būs at­ka­rīgs, kā­das se­kas tas at­stās mū­su po­li­ti­kā, eko­no­mi­kā un ik­vie­na cil­vē­ka ik­die­nā. Tā­dēļ mums jā­būt per­so­nis­ki at­bil­dī­giem par sa­vas vē­lē­tā­ja balss pa­rei­zu no­vir­zī­ša­nu, lai arī nā­ka­ma­jos čet­ros ga­dos ne­pie­dzī­vo­tu kļū­das.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri