15. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Undīne, Leopolds, Unda

Viedokļi

Politiķu un likumu grūstīšana kupenās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Seno patiesību par ragavu taisīšanu vasarā un ratu kalšanu ziemā ne vien prātā patur, bet gadu no gada arī ievēro laikam gan vairs vien daži vīri ar sirmām galvām.

Mūsu kaimiņš eiro

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lat­vi­jai gads sā­kās ne­veik­smī­gi. Pro­tams, pu­te­ņu sa­raus­tī­tās elek­tro­lī­ni­jas drīz sa­la­bos. Snie­ga krā­vu­mi, kas brem­zē sa­tik­smi un iz­tuk­šo pil­sē­tu bu­dže­tus, reiz no­ku­sīs. To­ties mēs vēl il­gi ap­zi­nā­si­mies, ka at­kal vel­ka­mies as­tē tra­di­ci­o­nā­la­jiem zie­meļ­pu­ses sān­cen­šiem — tur­klāt ar ba­žām at­pa­likt pa­vi­sam.

Traumpunkts Vidzemes slimnīcā — bez pārmaiņām

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ani­ta Ābe­le, Vid­ze­mes slim­nī­cas ne­at­lie­ka­mās me­di­cī­nis­kās pa­lī­dzī­bas un pa­cien­tu uz­ņem­ša­nas no­da­ļas va­dī­tā­ja:

Divi iemesli vienmuļības kliedēšanai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sā­ko­ties jau­nam ga­dam, glu­ži li­kum­sa­ka­rī­ga ir vēl­me gai­dīt no tā ko gai­šu un po­zi­tī­vu, ce­rot, ka ne­gā­ci­jas pa­li­ku­šas pa­gāt­nē. To var vien­līdz at­tie­ci­nāt kā uz cil­vē­kiem, tā arī uz val­stīm, un Lat­vi­ja ša­jā zi­ņā nav iz­ņē­mums. Vie­nī­gā pro­blē­ma, ka ko īpa­ši gai­šu šo­gad sa­ska­tīt vis­maz pa­gai­dām ir pa­grū­ti. Pro­tams, ja ne­skai­ta to, ka slik­tāk (valsts mē­ro­gā) vairs ne­būs, un tā­dus jaut­rus pa­sā­ku­mus, kā Valsts pre­zi­den­ta vē­lē­ša­nas un par­ti­jas «Vie­no­tī­ba» tap­ša­na.

Cerība ir jaunie

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

JĀNIS LŪSIS — vi­su tri­ju olim­pis­ko me­da­ļu lau­re­āts šķē­pa me­ša­nā, bied­rī­bas Se­ni­o­ru Aka­de­mia Zie­mas­svēt­ku sa­rī­ko­ju­mā Val­mie­rā:

— Jau­nā ga­dā ce­rī­bas sais­tās ar jau­no. Iz­dots Šķēp­me­tē­ju klu­ba ka­len­dārs 2011. ga­dam. Tas vel­tīts mū­su nā­kot­nei — jau­nat­nei. Prieks, ka Lat­vi­jā šķēp­me­ša­nā pa­rā­dī­jies jau­nais vil­nis.

Pie Jaunā gada "dāvanu" maisa

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Iz­šau­ti ga­du­mi­jas svēt­ku sa­lū­ti, bei­gu­ši pauk­šķēt šam­pa­nie­ša kor­ķi, un dzī­ve at­kal at­grie­zu­sies ik­die­nas ri­tu­mā — pil­sē­tas mērs de­vies ap­sveikt pir­mo 2011. ga­da jaun­dzi­mu­šo, si­nop­ti­ķi tur­pi­na brī­di­nāt par ie­spē­ja­miem no­kriš­ņiem, daudz­dzī­vok­ļu na­mu ie­mīt­nie­ki sa­trau­ku­šies par bez­saim­nie­ku ka­ķu skai­ta pa­lie­li­nā­ša­nos pa­gal­mos, bet ska­ņu māk­slas cie­nī­tā­ji ga­ta­vo­jas XX Zie­mas mū­zi­kas fes­ti­vā­la kon­cer­tu bau­dī­ša­nai ne­dē­ļas no­ga­lē.

2010. gads: labie darbi un sliktie darbi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tu­vo­jo­ties ga­da no­slē­gu­mam, pie­ņemts ap­ko­pot tā sva­rī­gā­kos no­ti­ku­mus. Jā­ņem vē­rā, ka viss aiz­ejo­šais gads pa­gā­ja eko­no­mis­ko pro­blē­mu zī­mē, par ko nav īs­ti skaidrs, vai ar tām kāds arī cī­nī­jās vai ti­kai cen­tās lo­ka­li­zēt un pēc ie­spē­jas ap­dzēst uguns­grē­kus, tam­dēļ arī sva­rī­gā­kie no­ti­ku­mi ir at­bil­sto­ši.

Svarīgāka par dzimšanas dienu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras paš­val­dī­bas do­mes de­pu­tāts Romāns Naudiņš (TB/LNNK/Vi­su Lat­vi­jai) no sa­vas ka­ba­tas valsts svēt­kos 18. no­vem­brī no­dro­ši­nā­ja arī pen­si­o­nā­riem un 3. gru­pas in­va­lī­diem bez­mak­sas sa­bied­ris­ko trans­por­tu pil­sē­tā.

Latvieši — burvju mākslinieku tauta

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ga­da no­ga­lē, kad da­žā­dās jo­mās un ka­te­go­ri­jās tiek vēr­tē­ti no­ti­ku­mi un cil­vē­ki, bri­tu ne­dē­ļas žur­nā­la Eco­no­mist ko­res­pon­dents Ed­vards Lū­kass iz­vēr­tē­jis arī ga­da spilg­tā­kos va­ro­ņus Aus­trum­ei­ro­pas eko­no­mi­kā un po­li­ti­kā, kā arī no­tei­cis vi­ņiem bal­vas.

Mērīsim lāstekās vai latos?

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No 2009. ga­da 20. no­vem­bra līdz 2011. ga­da 1. no­vem­brim Val­mie­rā tiek īs­te­nots pro­jekts Ener­go­e­fek­ti­vi­tā­tes pa­aug­sti­nā­ša­na Val­mie­ras pil­sē­tas paš­val­dī­bas ēkās. Tā ie­tva­ros da­žā­da vei­da sil­ti­nā­ša­nas pa­sā­ku­mus, to­starp jum­tu sil­ti­nā­ša­nu, veiks 10 pil­sē­tas iz­glī­tī­bas ie­stā­žu ēkām.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai esat apmierināts ar 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri