26. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Kurts, Knuts, Gundars

Viedokļi

Skaidrs ir tikai tas, ka nekas joprojām nav skaidrs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ta­gad, kad kļu­vis zi­nāms ne ti­kai par­ti­ju ap­vie­nī­bu vie­tu skai­ta sa­da­lī­jums 10. Sa­ei­mā, bet arī ta­jā ie­vē­lē­tās per­so­nā­li­jas un sā­cies val­dī­bas vei­do­ša­nas pro­cess, pie­pe­ši iz­rā­dī­jies, ka daudz kas no­tiek ne tā, kā bi­ja ce­rē­ju­ši vē­lē­tā­ji, bal­so­jot par to vai ci­tu po­li­tis­ko spē­ku.

Vai lauku skolotājam viegli?

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pe­da­go­gu dar­ba ap­mak­sas sis­tē­ma lau­ku sko­lās, ma­nu­prāt, pat­la­ban nav īs­ti pār­do­mā­ta. Ko­e­fi­cien­tu lau­ku sko­lo­tā­ju al­gām, kur tiek ņemts vē­rā ie­dzī­vo­tā­ju ap­dzī­vo­tī­bas lī­me­nis uz kon­krē­to te­ri­to­ri­jas pla­tī­bu, pie­šķir vie­nu uz vi­su no­va­du ko­pu­mā, to­mēr sa­vu ko­e­fi­cien­tu va­ja­dzē­tu ne ti­kai vie­na no­va­da sko­lām, bet de­rē­tu pa­ska­tī­ties at­se­viš­ķi kat­ru pa­gas­tu.

Vai izvairīšanās no atbildības?

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pēc «Lies­mā» pub­li­cē­tā

Paš­val­dī­bas iz­pild­di­rek­to­ra J. Bai­ka iz­tei­ku­mi laik­rak­stā (L., 14. sept.) par ze­mes jau­tā­ju­mu G. Api­ņa ie­las ra­jo­nā vēr­tē­ja­mi kā dez­in­for­mā­ci­ja. Ja do­mei nav «ne­kā­du rak­stis­ku do­ku­men­tu par to, ka bū­tu kāds ko pie­dā­vā­jis paš­val­dī­bai», tad no­sauk­šu man eso­šo do­ku­men­tu ko­pi­jas, kas at­tie­cas uz dis­ku­si­jas ob­jek­tu, to se­cī­bā:

Pirms ratos vilcējzirgu jūgt

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Uz­zi­nā­ju­ši bal­so­ju­ma par 10. Sa­ei­mas de­pu­tā­tu kan­di­dā­tiem vēl gan ne glu­ži ofi­ci­ā­los re­zul­tā­tus, dau­dzi ir pār­steig­ti par vie­no­tī­bu, ar kā­du lie­la da­ļa no it kā ne­iz­lē­mī­ga­jiem to­mēr bi­ja iz­šķī­ru­šies bal­sot par diez­gan pret­ru­nī­gas per­so­nī­bas sa­pul­ci­nā­ju­šo par­ti­ju ap­vie­nī­bu «Vie­no­tī­ba».

Vai «Vienotībai» sadarboties ar «Saskaņas centru»?

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nu­pat Sa­ei­mas vē­lē­ša­nās pār­lie­ci­no­ši uz­va­rē­ja «Vie­no­tī­ba», kam būs 33 vie­tas Sa­ei­mā. Ko­pā ar ZZS (22 vie­tas) un VL/TB (8 vie­tas) eso­ša­jai val­dī­bas ko­a­lī­ci­jai būs 63 vie­tas par­la­men­tā. Tas ir spē­cīgs un sta­bils vai­rā­kums, lai Val­dis Dom­brov­skis va­rē­tu tur­pi­nāt sāk­tās valsts pār­val­des re­for­mas un sa­dar­bī­bu ar SVF.

Jāturpina nacionālo spēku apvienošana

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras paš­val­dī­bas do­mes de­pu­tāts ROMĀNS NAUDIŅŠ (TB/LNNK):

— Šīs vē­lē­ša­nas rak­stu­rī­gas ar to, ka vē­lē­tā­ji svīt­ro­ja no sa­rak­stiem ve­cos un il­gi pie va­ras bi­ju­šos po­li­ti­ķus. Lai gan TB/LNNK sa­rak­stā bi­ja diez­gan daudz jau­nu cil­vē­ku, vē­lē­tā­ji vi­ņus sa­me­ta vie­nā mai­sā ar ve­ca­jiem, un tā­dēļ tēv­ze­mie­šu jau­nā pa­au­dze par­la­men­tā ne­būs pār­stā­vē­ta Tas iz­teik­ti re­dzams pēc plu­siem un svīt­ro­ju­miem bal­so­ša­nas zī­mēs — TB/LNNK kan­di­dā­ti ir iz­svīt­ro­ti par 30 % vai­rāk, ne­kā Vi­su Lat­vi­jai! pār­stāv­ji, kas arī no­tei­ca vē­lē­ša­nu iz­nā­ku­mu, un ti­kai di­vi no as­to­ņiem ie­vē­lē­tā­jiem na­ci­o­nā­lās ap­vie­nī­bas pār­stāv­jiem ir TB/LNNK iz­vir­zī­tie kan­di­dā­ti.

Spiesta lieta — vienotība

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sa­ei­mas vē­lē­ša­nas uz­va­rē­ju­šās par­ti­ju ap­vie­nī­bas no­sau­kums jo­pro­jām at­spo­gu­ļo vēl­mi, ne­vis re­a­li­tā­ti. Pā­rāk da­žā­di šķiet ta­jā ie­kļā­vu­šies po­li­ti­ķi, div­do­mī­gas ir sav­star­pē­jās at­tie­cī­bas. To­mēr, dzie­di vai rau­di, ko­pē­ja par­ti­ja ir jā­di­bi­na pēc ie­spē­jas āt­rāk, lai ne­iz­nie­ko­tu sa­bied­rī­bas pie­tā­ti.

Kritums ekonomikā pārvarēts, tendences cerīgas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar kat­ru nā­ka­mo mē­ne­si jeb­kurš no gal­ve­na­jiem eko­no­mi­ku rak­stu­ro­jo­ša­jiem rā­dī­tā­jiem ar­vien pār­lie­ci­no­šāk ap­lie­ci­na, ka Lat­vi­ja iz­iet no krī­zes. Ga­da sā­ku­mā un pa­va­sa­rī par to vēl bi­ja šau­bas, nu tā jau ir ten­den­ce, kas rā­da, ka pa­ma­zām ie­ejam jau­nā at­tīs­tī­bas cik­lā. Par to lie­ci­na arī no­ri­ses Igau­ni­jā un Lie­tu­vā — vi­sās Bal­ti­jas val­stis pro­ce­si ri­si­nās lī­dzī­gi.

Pēcvēlēšanu neizprotamie manevri

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Bei­dzot ir no­ti­ku­šas 10. Sa­ei­mas vē­lē­ša­nas, ku­ru re­zul­tā­ti ir diez­gan tu­vi tiem, kā­di arī ti­ka gai­dī­ti. Lai arī uz­va­rē­tā­ji un zau­dē­tā­ji ir zi­nā­mi, ta­gad se­ko vē­lē­ša­nu lo­ģis­kais tur­pi­nā­jums — val­dī­bas vei­do­ša­na. Lai arī pirms vē­lē­ša­nām to uz­va­rē­tā­ja «Vie­no­tī­ba» plē­sa uz krū­tīm krek­lu, so­lot, ka vai­rā­ku­ma ie­gū­ša­nas ga­dī­ju­mā dar­bu tur­pi­nās pat­la­ba­nē­jā ko­a­lī­ci­ja, ta­gad da­ži uz­va­rē­tā­ju lī­de­ri pie­pe­ši sā­ku­ši dau­dziem ne­iz­pro­ta­mus ma­nev­rus, ko kriet­na da­ļa vē­lē­tā­ju uz­ska­ta par rī­cī­bu, kas ro­be­žo­jas ar no­de­vī­bu.

Vēlētāji Vidzemē atbalsta rietumu kursu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pagājušās sestdienas vēlēšanām ir pievērsta plašsaziņas līdzekļu un sabiedrības liela uzmanība, tāpēc šoreiz vairāk par Vidzemes vēlēšanu apgabalu.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri