22. Janvāris, 2019
Vārda dienu svin: Austris

Viedokļi

Par skaļumu, kas Klusajā nedēļā neiederas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tos, kas ska­ļi kliedz, bie­ži vien sa­dzird vis­ma­zāk. Tas sa­kāms arī par par­ti­ju ak­ti­vi­tā­tēm pa­gā­ju­šās ne­dē­ļas no­ga­lē, kad ai­ci­nā­ju­mi un sauk­ļi ska­nē­ja gan Pil­so­nis­kās sa­vie­nī­bas par­ti­jas kop­sa­pul­cē, gan LPP/LC par­ti­jas kon­gre­sā.

Izvēlies atbildīgi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vi­dē­jās iz­glī­tī­bas ie­gu­vē­jiem rit pē­dē­jie mā­cī­bu mē­ne­ši un lie­lā iz­vē­le, ko mā­cī­ties tā­lāk. Pa­tie­sī­bā — pat iz­vē­le, kā­dus ek­sā­me­nus kār­tot, jau sa­vā zi­ņā no­tei­ku­si ie­spē­jas, jo tie ir biežs priekš­no­sa­cī­jums, ie­stā­jo­ties augst­sko­lā. Tā­pēc ai­ci­nu pa­do­māt — gan tos, kas gra­sās stu­dēt, gan tos, kas mā­cī­bas vē­las at­likt uz kā­du lai­ci­ņu.

Cik nelatviski...

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­ne­dēļ ne­gai­dī­ti āt­ri un mū­su po­li­tis­ka­jai kul­tū­rai ne­ti­pis­ki no­kār­to­jās pro­blē­ma, kas drau­dē­ja iz­vēr­sties par Sa­ei­mas kār­tē­jo ne­go­du — bi­ju­šais paš­vald­nieks, saukts pie tie­sas par blē­dī­bu, vai­rāk vai ma­zāk brīv­prā­tī­gi no­li­ka man­dā­tu, tā ne­ra­dot pro­blē­mas ne Te­mī­dai, ne par­la­men­tam.

Uz izstādi reformas laikā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vai mū­su val­stij vis­pār ir kāds plāns un vie­dok­lis, kā­du pro­fe­si­ju spe­ci­ā­lis­tus mums, pro­fe­si­o­nā­la­jās iz­glī­tī­bas ie­stā­dēm, va­jag vai ne­va­jag ga­ta­vot? Tas pats ar dar­ba de­vē­jiem: vi­ņi uz­trau­ku­šies, ka mēs, vi­ņiem ra­žo­jam tos, ko ne­va­jag, un ne­ra­žo­jam tos, ko va­jag... Kad kon­krē­ti jau­tā­jam, cik jums tos spe­ci­ā­lis­tus va­jag, at­bild — nu, pie­cus... Pie­do­diet, kur mā­cī­bu pro­gram­mu tai­sa pie­ciem cil­vē­kiem? Tas ir ab­sur­di!

Dipadu - dapadisti jeb kamdēļ daži politiķi nevēlas vienoties

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Finišam tuvojas vēlēšanu apvienības «Vienotība» pārtapšana par vienotu partiju. No racionālā viedokļa šāda vēlme ir tikai loģiska. Iepriekšējās Saeimas vēlēšanās vēlētāji atdeva savas balsis galvenokārt par partiju apvienībām, un piecas arī iekļuva Saeimā, pie kam tieši «Vienotība» saņēma vēlētāju lielāko atbalstu. Latvijas iedzīvotāji ir acīmredzami noguruši no sīkpartiju nebeidzamajiem kašķiem, tādēļ vēlas (ja vien vispār vairs ko vēlas), politikā redzēt lielas uz daudzskaitlīgas partijas.

Seksīga reitingu celšanas aģentūra

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ka­fi­ju vis­pirms vēr­tē­jam pēc smar­žas, mā­ju — pēc sa­kop­ta pa­gal­ma, pir­mo rei­zi sa­tik­tu cil­vē­ku — pēc ro­kas spie­die­na. Vien īpašs vēr­tē­jums ir po­li­ti­ķiem, ko vēr­tē pēc rei­tin­giem. Kā tie vei­do­jas, tas gan pa­liek vien ap­tau­jā­tā­ju zi­ņā.

50 pret 100

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ka­mēr sa­bied­rī­bā un po­li­tis­ka­jās ap­rin­dās no­tiek de­ba­tes, ka Sa­ei­mas de­pu­tā­tu skai­tu va­ja­dzē­tu sa­ma­zi­nāt, pie­mē­ram, uz pu­si, jo vi­ņi ta­ču ne­ko ne­da­rot un tā būs lē­tāk, es to­mēr mē­ģi­nā­šu pa­skaid­rot, kā­pēc 100 ir la­bāk par 50. Šīs pu­ses vie­dok­lis bie­ži pa­zūd, sa­vu­kārt ma­su me­di­jos un pub­lis­ka­jā tel­pā ak­cen­tē­ti sa­ma­zi­nā­ša­nas ne­pie­cie­ša­mī­bas ie­mes­li.

Nav zināms, kurā virzienā sliedes ir politiskākas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šķiet, ka skan­dā­lu ap di­viem plā­no­ta­jiem ātr­vil­cie­nu dzelz­ce­ļa marš­ru­tiem — «Rail Bal­ti­ca» un no Mas­ka­vas uz Rī­gu — iz­rai­sa ne­vis sa­trau­kums par Ei­ro­pas nau­das zau­dē­ša­nu vai par Krie­vi­jas ie­tek­mes pār­mē­rī­gu pa­pla­ši­nā­ša­nos mū­su val­stī, bet gan tī­ri iekš­po­li­tis­kā skau­dī­ba, jo sa­tik­smes mi­nis­tram Ul­dim Au­gu­lim ti­ku­si, ci­tu­prāt, ne­pel­nī­ti lie­la veik­sme.

Tarifu apstrīdēsim un mēģināsim ietaupīt

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Rū­jie­nas no­va­da paš­val­dī­bas iz­pild­di­rek­tors ARMANDS TAIMS:

— Paš­val­dī­bas do­mes de­pu­tā­ti iz­ska­tī­ju­ši priekš­li­ku­mu ap­strī­dēt tie­sā jau­nos elek­tro­ener­ģi­jas ta­ri­fus un pie­ņē­mu­ši lē­mu­mu ie­sniegt pie­tei­ku­mu, ku­rā pra­sa at­celt sa­bied­ris­ko pa­kal­po­ju­mu re­gu­lē­ša­nas ko­mi­si­jas lē­mu­mu par «Latv­ener­go» ta­ri­fu pa­aug­sti­nā­ša­nu.

Patiesība, kurai grūti noticēt

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ne­daudz vēs­tu­res. 1917. ga­dā to­rei­zē­jās ca­ris­kās Krie­vi­jas gal­vas­pil­sē­tā Pet­ro­gra­dā ie­ra­dās kāds vil­cie­na va­gons, kas pirms tam bi­ja šķēr­so­jis ķei­za­ris­kās Vā­ci­jas — valsts, kas at­ra­dās ka­ra­stā­vok­lī ar Krie­vi­ju,— te­ri­to­ri­ju, pie kam aiz­zī­mo­gots. Ša­jā va­go­nā at­ra­dās vai­rāk ne­kā div­des­mit cil­vē­ku — vie­ni no tā lai­ka pa­sau­les spo­žā­ka­jiem de­ma­go­giem un avan­tū­ris­tiem. Vēl ap­tu­ve­ni tik­pat do­mu­bied­ru vi­ņus sa­gai­dī­ja Krie­vi­jā.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri