24. Maijs, 2019
Vārda dienu svin: Marlēna, Ilvija, Ziedone

Viedokļi

Varas pārdales instruments

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lat­vi­ja to­mēr ne­iz­bēgs no re­fe­ren­du­ma par ot­ras valsts va­lo­das ie­vie­ša­nu — par tā sa­sauk­ša­nu pa­rak­stī­ju­šo cil­vē­ku skaits diez­gan kriet­ni pār­snie­dza ne­pie­cie­ša­mo mi­ni­mu­mu. Ie­ce­re, kas sā­kot­nē­ji šķi­ta bez­ce­rī­ga pat tās ro­si­nā­tā­jiem, kļu­vu­si par re­a­li­tā­ti. Par mū­su sa­bied­rī­bas vai­rā­ku­mam pil­nī­gi ne­va­ja­dzī­gu, no­mā­co­šu un bie­dē­jo­šu re­a­li­tā­ti.

Secinājumi, ko vajadzētu izdarīt

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lat­vi­jas Krāj­ban­kas (LK) strau­jā no­grim­ša­na, arī valsts ie­stā­dēm pie­pa­lī­dzot, ra­da kār­tē­jās mie­les un liek kār­tē­jo rei­zi uz­dot jau­tā­ju­mu — vai tie­šām mēs ne­sāk­sim mest krus­tus pat tad, kad rīb pēr­kons un sper zi­bens. Pēc vi­sa sprie­žot, nē, jo Lat­vi­jas valsts un tās ie­dzī­vo­tā­ji ir tā pie­ra­du­ši, ka vi­ņiem pie­stā­da sve­šus rē­ķi­nus, ka no kļū­dām mā­cī­ties ne­gra­sās un se­ci­nā­ju­mus, ja arī iz­da­ra, tad ti­kai vir­tu­vē un pri­vā­tās sa­ru­nās.

"Krājbankas" krahs — alkatīgās privatizēšanas sekas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pro­gno­zēs zib skait­ļi par 100 mil­jo­nu vai pat līdz 200 mil­jo­nu la­tu zau­dē­ju­miem, kas val­stij, pri­vāt­per­so­nām un uz­ņē­mu­miem ir jau ra­du­šies un vēl ra­dī­sies sa­ka­rā ar Lat­vi­jas Krāj­ban­kas lik­vi­dā­ci­ju.

Evolucionārais genocīds

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Por­tā­lā Apol­lo pub­li­cē­ta Raiv­ja Dzin­ta­ra vēs­tu­le Lat­vi­jas krie­viem, balt­krie­viem, uk­rai­ņiem…Tas ir ie­cie­tīgs un pre­tim­nā­košs kom­pro­mi­sa pie­dā­vā­jums da­žā­du tau­tī­bu cil­vē­ku kon­so­li­dā­ci­jai Lat­vi­jā. Kā­da ir Lat­vi­jas pa­stā­vē­ša­nas jē­ga? Rai­vis Dzin­tars at­bild: «Tas ir lat­vis­kums. Ik­viens Lat­vi­jas ie­dzī­vo­tājs, kurš šo star­ta po­zī­ci­ju pie­ņem un at­bal­sta, ir Lat­vi­jas pat­riots, sa­vē­jais ne­at­ka­rī­gi no tau­tī­bas. Kāds vai­cās, vai ru­nas par re­pat­ri­ā­ci­ju un val­stij ne­lo­jā­liem cil­vē­kiem nav tas pats, kas ne­pa­ti­ka pret cit­tau­tie­šiem. Nav! Ne­pa­ti­ka ir pret ide­jām, ne­vis tau­tī­bām. Es vē­los dia­lo­gu. Bet aug­līgs dia­logs var būt ti­kai to star­pā, ku­ru mēr­ķi ir sa­vie­to­ja­mi.»

Spēlmaņu nakts paģiras

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Krie­vi­jas mil­jar­die­ris Vla­di­mirs An­to­novs no­teik­ti nav fa­tā­lists, ta­ču ne­dzie­di­nā­mi slims fi­nan­šu azart­spēl­ma­nis gan. Vēl ne­sen par vi­ņa spri­ga­na­jām biz­ne­sa ide­jām un glo­bā­lo re­dzē­ju­mu prie­cā­jā­mies Lie­tiš­ķās Die­nas in­ter­vi­jā. Tā­pēc ne­pie­kri­tī­šu tiem, kas An­to­no­vam ta­gad pār­met jau a pri­o­ri iz­do­mā­tu Lat­vi­jas Krāj­ban­kas kon­tu iz­tuk­šo­ša­nu.

Pie sasistas slaucenes

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­dien pen­si­o­nā­ri, dar­ba ļau­dis un paš­val­dī­bas ne­pa­ma­to­ti mak­sā—– ar nau­das zu­dī­bām, sa­ben­dē­tiem ner­viem un iz­šķies­tu lai­ku (tā vēr­tī­bu mēs bie­ži aiz­mir­stam) — par Lat­vi­jas eko­no­mis­ko un po­li­tis­ko bra­ma­ņu ilū­zi­jām «ie­ka­rot» Aus­tru­mu tir­gus, «slaukt» ba­gā­to Krie­vi­ju. «No­slau­ca» mūs pa­šus.

Nemācīties, nemācīties un vēlreiz nemācīties

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Paš­laik ak­tu­ā­lā­kais no­ti­kums Lat­vi­jā, pro­tams, ir «Lat­vi­jas Krāj­ban­kas» dar­bī­bas ap­tu­rē­ša­na tā kā šīs ban­kas lie­lā­kās ak­ci­o­nā­res, Lie­tu­vas ban­kas «Sno­ras» pro­blē­mu dēļ, tā kā lai ne­pie­ļau­tu, ka no ban­kas ne­ap­zi­nī­go no­gul­dī­tā­ju dēļ aiz­plūst lī­dzek­ļi, tā kā tam­dēļ, ka no «Krāj­ban­kas» pa­zu­du­ši la­ti, rub­ļi, mār­ci­ņas, ei­ro un do­lā­ri pie­de­vām. Pil­nī­bā ofi­ci­ā­las skaid­rī­bas par to, kas no­tiek ar abām Lie­tu­vas un Lat­vi­jas ban­kām nav, ta­ču var no­jaust, ka vai­nots tiek gal­ve­no­kārt «Sno­ras» gal­ve­nais īpaš­nieks, Krie­vi­jas mil­jar­die­ris Vla­di­mirs An­to­novs.

Par apsveikumu... jāpiemaksā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Īsi pirms Valsts svētkiem laikraksta «Liesma» redakcijā ienāca pastniece un, sniedzot aploksni, lūdza parakstīties par tās saņemšanu, piebilstot, ka par šo sūtījumu jāpiemaksā. Kolēģei, kas patrāpījās pa ceļam, protams, radās dabiska interese, kas ir vēstules autors. Uz aploksnes varēja izlasīt, ka vēstuli redakcijai adresējis jaunais Saeimas deputāts Romāns Naudiņš.

2013

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pē­dē­jā lai­kā po­li­ti­ķi un po­li­ti­ķes, at­bil­dot uz žur­nā­lis­tu jau­tā­ju­miem, kad va­rē­tu pa­lie­li­nāt al­gas sko­lo­tā­jiem, po­li­cis­tiem, me­di­ķiem, at­vē­lēt lie­lā­kus lī­dzek­ļus ve­se­lī­bas ap­rū­pes sis­tē­mai vai iz­glī­tī­bai, pa­ras­ti pie­sauc 2013. ga­du. 2013. un 2014. gads tiek mi­nē­ti arī sais­tī­bā ar bū­tis­ku re­for­mu īs­te­no­ša­nu iz­glī­tī­bas, no­dok­ļu, ve­se­lī­bas un so­ci­ā­lās ap­rū­pes jo­mās. No vie­nas pu­ses, eko­no­mis­kās krī­zes ot­rā viļ­ņa ra­dī­tais (d)efekts uz Lat­vi­jas eko­no­mi­ku var likt po­li­ti­ķiem ko­ri­ģēt sa­vas pro­gno­zes un ņemt vē­rā Lat­vi­jas Ban­kas pre­zi­den­ta Il­mā­ra Rim­šē­vi­ča ie­tei­ku­mus īs­te­not re­for­mas stin­grā tau­pī­bas re­žī­mā. No ot­ras pu­ses, ne­var par ze­mu no­vēr­tēt 2013. ga­dā gai­dā­mo paš­val­dī­bu vē­lē­ša­nu ie­spē­ja­mo efek­tu uz po­li­ti­ķu so­lī­ju­miem un dar­biem.

Mainās Latvija, maināmies mēs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Salūta un svētku runu atbalsis apklusušas, ordeņi un valstiskās pateicības izdalītas, parādes un svinīgie gājieni nomaršēti, tomēr mūsos pēc visa piedzīvotā paliek kopības sajūta un tās radīta apņēmība. Mēs esam atbrīvojušies no agrākās bērnišķās ticības tam, ka ik dienu ir iespējams dzīvot svinīgā patriotismā un emocionālā pacēlumā, un daudzie darbi, kas mums veicami, prasa skarbu nosvērtību.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Partneri