11. Decembris, 2018
Vārda dienu svin: Valdis, Voldemārs, Valdemārs

Viedokļi

Rūpes par Latviju

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vēl­reiz uz­ma­nī­gi pār­la­sī­ju sa­vu rak­sti­ņu, kā arī Lu­cā­na kun­ga pār­do­mas 8. feb­ru­ā­ra Lies­mā.

Svarīga arī sabiedrības attieksme

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jautājums deputātam

Vai Val­mie­rā paš­val­dī­ba rū­pē­jas, lai cil­vē­ki va­rē­tu jus­ties dro­ši?

Demogrāfiskais dibens

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mū­su valsts gal­ve­nais kon­so­li­dē­tājs Val­dis Dom­brov­skis jo­pro­jām ru­nā sa­vos ie­ras­ta­jos abs­trak­ta­jos ter­mi­nos, ku­ru īs­to no­zī­mi jeb to, kas pa­tie­sī­bā aiz tiem slēp­jas, zi­na ti­kai viņš pats un vi­ņa sa­bied­ro­tie. Prem­jers cen­šas paust op­ti­mis­mu ar frā­zēm, ka «ir sa­snieg­ta sta­bi­li­tā­te fi­nan­šu tir­gū», «ak­ti­vi­zē­jies darbs ēnu eko­no­mi­kas ap­ka­ro­ša­nā», «jā­tur­pi­na struk­tu­rā­lās re­for­mas» utt.

Ar skatu uz jūru

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­tie­sī­bā kat­rā no mums mā­jo gud­ra, tais­nī­ga un ne­kļū­dī­ga va­do­ņa gars. Tā­pēc arī lat­vie­šiem ne­der ve­co de­mo­krā­ti­jas val­stu pie­re­dze ar trīs — la­bē­jo, krei­so un cen­tris­ko — par­ti­ju sis­tē­mu. Jo ik­vie­na ne­at­kār­to­ja­ma un īpa­šām spē­jām ap­vel­tī­tā per­so­nī­ba pel­nī­ju­si sa­vu se­ko­tā­ju un skol­nie­ku lo­ku. Tas ne­kas, ka ti­kai re­ta­jā no vai­rā­kiem des­mi­tiem ofi­ci­ā­li re­ģis­trē­to par­ti­ju bied­ru skaits pār­sniedz vai tu­vo­jas tūk­sto­tim — spē­cī­gi rak­stu­ri ne­cieš sev bla­kus kon­ku­ren­ci vai — pa­sarg Die’s — kri­ti­ku, lai cik ve­se­lī­ga un kon­struk­tī­va tā šķis­tu pir­ma­jā acu uz­me­tie­nā. Vie­no­ša­nās ko­pī­gā dzies­mā pirms vē­lē­ša­nām bi­ja ti­kai ap­stāk­ļu dik­tē­ta ne­pie­cie­ša­mī­ba, lai vie­nat­nē ne­pa­lik­tu aiz sar­ka­nās 5 % lī­ni­jas.

Visus cērp, lai dažus nedīrātu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vai vi­ņi vairs ap­jēdz, ko da­ra? — ap­mē­ram tāds ir biz­ne­sa no­za­ru pār­stāv­ju, eko­no­mi­kas ana­lī­ti­ķu un ci­tu eks­per­tu vie­dok­lis par val­dī­bas iz­strā­dā­tiem un Sa­ei­mai vēl ap­stip­ri­nā­miem priekš­li­ku­miem, kā bu­dže­tā «kon­so­li­dēt» pa­pil­dus 60 mil­jo­nus la­tu. To­mēr, lai cik taut­saim­nie­cis­ki pos­to­ša ir šā­da «tau­pī­ša­na», to no­sa­ka ele­men­tā­ra po­li­tis­kā lo­ģi­ka.

Iekšlietu ministrijas šaurā bezizeja

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nu­pat par vēl­mi at­kāp­ties no iekš­lie­tu mi­nis­tres ama­ta pa­zi­ņo­ja Lin­da Mūr­nie­ce, kas šo mi­nis­tri­ju va­da kopš 2009. ga­da 12. mar­ta. To­mēr prem­jers Val­dis Dom­brov­skis pār­lie­ci­nā­ja sa­vu par­ti­jas (no «Jau­nā lai­ka» rin­dām) bied­re­ni pa­likt ama­tā vēl līdz šī ga­da 6. jū­ni­jam — lai sa­kār­to­tu ie­sāk­tos dar­bus, kas sais­tī­ti ar bu­dže­ta kon­so­li­dā­ci­ju. Arī kan­di­dā­tu uz iekš­lie­tu mi­nis­tra ama­tu sāk­šot mek­lēt ti­kai da­žas ne­dē­ļas pirms 6. jū­ni­ja, lai lie­ki ne­ner­vo­zē­tu po­li­ti­ķus un sa­bied­rī­bu.

Komjaunietis komjaunieti allaž sapratīs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Dau­dzi de­pu­tā­tu bal­so­ju­mi Sa­ei­mā aiz­iet ne­bū­tī­bā vai arī ie­gulst do­ku­men­tu krā­ju­mos ie­dzī­vo­tā­ju lie­lā­kās da­ļas tā arī ne­pa­ma­nī­ti. Tā­du lik­te­ni da­ļa de­pu­tā­tu pēc ie­spē­jas āt­rāk gri­bē­tu no­vē­lēt arī ie­priek­šē­jās ce­turt­die­nas bal­so­ju­mam par li­kum­pro­jek­tu «Gro­zī­ju­mi Sa­ei­mas kār­tī­bas rul­lī». Ta­jā bi­ja ro­si­nā­jums par Sa­ei­mā ap­stip­ri­nā­ma­jām valsts amat­per­so­nām bal­sot at­klā­ti. Aiz­klā­tums, kā no­sa­ka Sa­tver­sme, pa­lik­tu vien, kad ie­vēl Valsts pre­zi­den­tu, Sa­ei­mas pre­zi­di­ja lo­cek­ļus un Sa­tver­smes tie­sas priekš­sē­dē­tā­ju.

Valstiski svarīgs rekets

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Elek­trī­ba šo­gad dār­gā­ka, PVN lik­mi pa­ce­ļot no 10 uz 22 %. Ta­ču no 1. ap­rī­ļa, do­mā­jot par Lat­vi­jas ie­dzī­vo­tā­ju ēr­tī­bām, Latv­ener­go sa­rē­ķi­nā­jis tā sauk­to da­lī­to ta­ri­fu, kad māj­saim­nie­cī­bas ar tē­ri­ņu līdz 1200 kWh ga­dā mak­sās 8,25 san­tī­mus par kWh, bet pār­tē­rē­tā­ji — jau 10,74 san­tī­mus par kat­ru nā­ka­mo kWh. Pēc Latv­ener­go ap­lē­sēm, vi­dē­jais ta­ri­fu kā­pums sa­nāk­šot 21 %, pēc Lat­vi­jas Paš­val­dī­bu sa­vie­nī­bas da­tiem, sa­snieg­šot pat 39 %. Abus ap­rē­ķi­nus no­teik­ti būs ie­spē­jams pār­bau­dīt, jo Sa­bied­ris­ko pa­kal­po­ju­mu re­gu­lē­ša­nas ko­mi­si­ja treš­dien de­va ak­cep­tu šim ap­rī­ļa jo­ci­ņam.

«Divi vienā»: tiesībsargs nāk, ministre iet

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ķē­ros ap­rak­stīt it kā «po­li­tis­ki maz­sva­rī­gās» tie­sīb­sar­ga vē­lē­ša­nas — tās iz­vēr­šas ko­a­lī­ci­jas part­ne­ra bra­ma­nī­bā, kas bei­dzot iz­smeļ «Vie­no­tī­bas» pa­cie­tī­bas mē­ru, bet kā zi­bens no skaid­rām de­be­sīm no­gran­da vēsts: iekš­lie­tu mi­nis­tre de­mi­si­o­nē! Gal­vā ju­cek­lis: ko nu grābt, ko ķert? Vien mie­ri­nā­jums, ka Mi­nis­tru pre­zi­den­ta trej­par­ti­jām paš­laik klā­jas vēl grū­tāk.

Strupceļš «nacionālās buržuāzijas» neesamības dēļ

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Viens no sa­bied­rī­bas dzī­ves as­pek­tiem, kas ak­tu­a­li­zē­jies eko­no­mis­kās krī­zes dēļ, ir jau­tā­jums par tā dē­vē­to vi­dus­slā­ni. Par iz­glī­to­tiem, sa­lī­dzi­no­ši la­bi si­tu­ē­tiem cil­vē­kiem, kam va­ja­dzē­tu kal­pot par valsts po­li­tis­kās un eko­no­mis­kās at­tīs­tī­bas sti­mu­lē­tā­jiem. Ci­tiem vār­diem — par to ie­dzī­vo­tā­ju da­ļu, kas gal­ve­no­kārt iz­nes­tu uz sa­viem ple­ciem Lat­vi­ju sau­lī­tē.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Partneri