23. Marts, 2019
Vārda dienu svin: Mirdza, Žanete, Žanna

Viedokļi

Visa Dieva radībiņa' 2011

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Biju pārsteigs, ka ārkārtas vēlēšanās, neraugoties uz laika, naudas un ideju trūkumu, tomēr nav "labots rekords" sīkpartiju sarukumā. Tāpat kā pērn uz Saeimu startē trīspadsmit saraksti. Astoņiem, kā liecina sabiedriskās domas aptaujas (šogad tās nav regulāras vai sabiedrībai pieejamas, tāpēc publiskotie rezultāti izklausās mazāk pārliecinoši), nav izredžu pārvarēt piecu procentu barjeru. Protams, sīko un vājo partiju līderi mīl apgalvot, ka reitingu mērījumi ir "nopirkti" un ka viņus diskriminē masu medijos, taču šādas žēlabas vairs nevienu neaizkustina.

Zatlers sev izvēlas Vidzemi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Par spī­ti cen­tie­niem sa­gla­bāt bez­kais­lī­bu sa­rak­stu iz­vēr­tē­ša­nā, ne­va­ru no­tu­rē­ties ne­pa­tei­cis: ja no «Zat­le­ra Re­for­mu par­ti­jas» Vid­ze­mes lis­tes iz­ņem ārā tās lī­de­ri un vēl vie­nu ot­ru per­so­nu, sa­raksts pie­die­nē­tos ti­pis­kai lat­vju sīk­par­ti­jai. To­ties šeit ir iz­teikts sie­vie­šu un arī val­mie­rie­šu — eso­šo un kād­rei­zē­jo — īpat­svars.

Saplakusī uzticība

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tau­rus As­set Ma­na­ge­ment Fund Li­mi­ted — dro­ši vien ti­kai da­ļa Lat­vi­jas ie­dzī­vo­tā­ju zi­nās, ka šis Ba­ha­mu sa­lās re­ģis­trē­tais fonds for­mā­li ir viens no air Bal­tic līdz­īpaš­nie­kiem. Pēc val­dī­bas šīs­ne­dē­ļas lē­mu­ma pie­da­lī­ties lid­sa­bied­rī­bas glāb­ša­nā, kas pra­sī­šot fan­tas­tis­kas sum­mas — līdz pat simt mil­jo­niem la­tu, lat­vie­tis prak­tis­kais, glu­ži da­bis­ki, jau­tā, kur tā­du nau­du ņems un, gal­ve­nais, vai tas tik ne­pie­cie­ša­mi val­stij-mums-man paš­laik, vai arī tas vai­rāk va­ja­dzīgs no­slē­pu­mai­na­jam Tau­rus.

Lācītis uzrūca: 2. sērija

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mi­nis­tru pre­zi­den­tam «Air Bal­tic» fi­nan­šu pro­blē­mu dēļ ra­dās ka­te­go­ris­ka priekš­vē­lē­ša­nu va­ja­dzī­ba kā­du pa­dzīt no ama­ta. Ja vi­ņam ne­iz­de­vās «uz­braukt» sa­tik­smes mi­nis­tram, tad jā­ķe­ras klāt «ļau­nu­ma sak­nei» — lid­sa­bied­rī­bas va­dī­tā­jam. Ie­spē­jams, šis mē­ģi­nā­jums būs veik­smī­gāks.

Lielās vairāksolīšanas reālpolitiķi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Priekš­vē­lē­ša­nu pe­ri­o­dā in­te­re­sen­tiem ie­ras­ti tiek no­dro­ši­nā­ta sais­to­ša la­sām­vie­la — par­ti­ju pro­gram­mas un vē­lē­to ama­tu tī­ko­tā­ju re­dzē­ju­mi un/vai so­lī­ju­mi par to, kas jā­da­ra kā­dās kon­krē­tās jo­mās, lai mēs vi­si vie­no­tiem spē­kiem va­rē­tu tiek­ties uz gai­šo tā­li un sau­lai­no nā­kot­ni. Lie­lā­ko­ties par­ti­ju pro­gram­mas un so­lī­ju­mi gan tiek aiz­mir­sti tū­daļ pēc vē­lē­ša­nām, kad sā­kas ama­tu da­lī­ša­na, bet vēl pēc tam iz­čākst, mek­lē­jot kom­pro­mi­sus, to­mēr dau­dzas tē­zes ir pār­do­mu vēr­tas, jo šo un to lie­ci­na par par­ti­ju ko­pē­jo no­stā­ju.

Vēsturiskas pārmaiņas pasaules ekonomikā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ziņa, ka Standard and Poor's pirmo reizi vēsturē ir pazeminājusi ASV kredītreitingu, mainot finansiālās uzticamības vērtējumu par vienu pakāpi uz leju no AAA un AA+ izraisījusi vētrainas finansu speciālistu diskusijas arī Latvijā. Vieni uzsver, ka aizvien pieaugošā panika pasaules akciju tirgos Latviju neskars, jo mūsu valsts ir minimāli integrēta pasaules fondu tirgos, bet otri zīmē apokaliptiskas ainas, līdzīgi lielās depresijas laika notikumiem pagājušā gadsimta 30. gados ASV ar pārtikas kartītēm un spaidu darbiem.

Saviem piekritējiem neliek vilties

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" (tālāk dēvēta par NA) uzrāda, ka tai viss ir kārtībā ar "rezervistu soliņu", jo 17 uzvārdi nav atrodami NA pērnā gada listē. Turklāt partija, kaut to veido no panīkušas organizācijas atliekām uz zaļoksna grupējuma pamatiem, vidzemnieku radikāli noskaņotiem vēlētājiem spēj piedāvāt pārliecinošu komandu.

Neatkarība de facto: galvenais pateikts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Cil­vē­ki, kam paš­laik pā­ri trīs­des­mit, četr­des­mit un vai­rāk, at­mi­ņas fai­los no­teik­ti sa­gla­bā­ju­ši kar­stās au­gus­ta die­nas pirms div­des­mit ga­diem. Ie­spē­jams, pro­ce­sa vēs­tu­ris­ko no­zī­mī­bu to­brīd  pat lā­gā ne­ap­jau­tām, bet tā sa­jū­ta 21. au­gus­ta rī­ta stun­dā bi­ja glu­ži vai fi­zis­ka: kā ne­pa­sa­kā­mais ne­zi­ņas sma­gums, kas kopš aiz­va­kar­die­nas stin­dzi­nā­ja do­mas, tā kā iz­plēn, tā kā at­stā­jas, lai gan līdz ar pu­ča iz­gā­ša­nos si­tu­ā­ci­ja Mas­ka­vā tik tik­ko bi­ja mai­nī­ju­sies. Pēc­pus­die­nas no­ri­ses Rī­gā ap­stip­ri­nā­ja gai­dī­to, ce­rē­to un no­zī­mī­go: Aug­stā­kā Pa­do­me pie­ņē­ma kon­sti­tu­ci­o­nā­lo li­ku­mu «Par Lat­vi­jas Re­pub­li­kas val­stis­ko sta­tu­su» un at­jau­no­ja 1922. ga­dā pie­ņem­to Sa­tver­smi. Tas no­zī­mē­ja Lat­vi­jas valsts ne­at­ka­rī­bas de fac­to at­jau­no­ša­nu — zī­mi, ka mū­su pat­stā­vī­ba ne­vis dzimst tuk­šā vie­tā, bet ie­ņem vie­tu, kas tai pie­nā­kas. Kon­sti­tu­ci­o­nā­lais li­kums bi­ja pa­mats, lai Lat­vi­jas ne­at­ka­rī­bas at­jau­no­ša­nu at­zī­tu arī ci­tas val­stis, un pir­mā to jau pēc pā­ris die­nām iz­da­rī­ja Is­lan­de.

Samiegojies lācītis Augulim uzrūca

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ministru prezidents apsūdz satiksmes ministru nacionālās lidsabiedrības "Air Baltic" likstās*, kurās pats nav bez vainas. Interesanti, vai Valdis Dombrovskis, lai pirms vēlēšanām publikas acīs iegūtu kareivīga priekšnieka reputāciju, būs gatavs izraisīt politisku krīzi, izēdot no valdības zaļzemniekus?

Eiropa nav kurla

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ir zi­nāms, ka Lauk­saim­nie­ku or­ga­ni­zā­ci­ju sa­dar­bī­bas pa­do­me un Zem­nie­ku sa­ei­ma sa­dar­bī­bā ar Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­ju ir sa­spa­ro­ju­šies par tā­du ES KLP re­for­mu pēc 2013. ga­da, kas Lat­vi­jas zem­nie­kiem no­dro­ši­nā­tu vien­lī­dzī­gas ie­spē­jas ar ci­tiem ES lauk­saim­nie­kiem. Zem­nie­ku or­ga­ni­zā­ci­jas no­rā­dī­ju­šas, ka turp­mā­kais gads būs iz­šķi­ro­šais posms KLP re­for­mas jau­tā­ju­mā, kas no­teiks, vai Lat­vi­jas lauk­saim­nie­ki no ES sa­ņems vien­lī­dzī­gus mak­sā­ju­mus sev vē­la­mā ap­jo­mā un kā turp­māk at­tīs­tī­sies lauk­saim­nie­cī­bas no­za­re Lat­vi­jā.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Partneri