25. Marts, 2019
Vārda dienu svin: Māra, Marita, Mārīte

Viedokļi

Atmiņas balsojums rītdienas vārdā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ne­at­vai­rā­mi tu­vo­jas 17 sep­tem­bris, kad Lat­vi­jas pil­so­ņiem do­ta ie­spē­ja at­kal bal­sot par vai pret de­pu­tā­tiem, ko gri­bam vai arī ne­gri­bam ie­vē­lēt valsts gal­ve­na­jā li­kum­de­vē­jā — Sa­ei­mā. Par ie­spē­ju ār­kār­tas vē­lē­ša­nās iz­vēr­tēt kat­ras 10. Sa­ei­mā pār­stā­vē­tās po­li­tis­kās par­ti­jas, kat­ra de­pu­tā­ta klāt­būt­nes va­ja­dzī­bu arī 11. Sa­ei­mā, 23. jū­li­jā no­bal­so­ja 94,30 % no tiem, kas de­vās pie ur­nām re­fe­ren­du­mā par Sa­ei­mas at­lai­ša­nu.

Uz parlamentu pošoties

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Piekt­die­nas pēc­pus­die­nā Lies­mas re­dak­ci­jā bi­jām ai­ci­nā­ju­ši 11. Sa­ei­mas de­pu­tā­tu kan­di­dā­tus no kād­rei­zē­jā Val­mie­ras ra­jo­na te­ri­to­ri­jas. No par­ti­ju lis­tēs ie­kļau­ta­jiem Gun­tars Bil­sēns (Zat­le­ra Re­for­mu par­ti­ja) bi­ja ko­man­dē­ju­mā, bet Za­ļo un Zem­nie­ku sa­vie­nī­bas pār­stā­vis Ed­gars Gran­dāns bi­ja ap­ņē­mies tie­ši to­dien pil­dīt ve­dēj­tē­va pie­nā­ku­mus.

Sarkanās līnijas un dāmas uz žurnālu vākiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­ši Sa­ei­mas de­pu­tā­ti ie­va­zā­ju­ši po­li­ti­kā ter­mi­nu no būv­nie­cī­bas. Par sar­ka­na­jām lī­ni­jām ta­gad ru­nā vi­si un vi­sur, ti­kai zem šī ap­zī­mē­ju­ma vairs nav do­mā­ta tā pri­mā­rā jē­ga par bū­vē­ša­nu, ko­ku un krū­mu stā­dī­ša­nu, bet par pen­si­ju un al­gu ma­zi­nā­ša­nu vai cel­ša­nu, par ie­rēd­ņu šta­tu pa­lie­li­nā­ša­nu vai ap­grai­zī­ša­nu, jau­nu valsts aģen­tū­ru di­bi­nā­ša­nu vai lik­vi­dē­ša­nu... Celt­nie­cī­bas eks­per­ti bilst, ka līdz­te­kus sar­ka­na­jām lī­ni­jām ir vēl arī no­teik­ti at­tā­lu­mi no kai­mi­ņu ro­be­žām, pa­pil­di­not, ka tā jau sa­ru­na par kat­ru si­tu­ā­ci­ju in­di­vi­du­ā­li, jo tur var vie­no­ties ar kai­mi­ņiem...

Dubulta lojalitāte nepastāv

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Dau­dziem po­li­ti­ķiem ner­vo­za­jā priekš­vē­lē­ša­nu lai­kā gri­bē­tos iz­lik­ties, ka uz pa­sau­les ne­pa­stāv «WikiLeaks» — or­ga­ni­zā­ci­ja, kas no­dar­bo­jās ar nez kā sa­da­bū­tu ASV dip­lo­mā­tu zi­ņo­ju­mu pub­lis­ko­ša­nu in­ter­ne­tā. Zi­ņas par de­pu­tā­tu vai ci­tu amat­per­so­nu pie­stai­gā­ša­nu uz šīs valsts vēst­nie­cī­bu ne­vai­ro en­tu­zi­as­mu Lat­vi­jas pil­so­ņos.

Rainis atpūšas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kopš 1965. ga­da, kad at­zī­mē­jām di­že­nā Tau­tas dzej­nie­ka simt­ga­di, sep­tem­bris Lat­vi­jā ir dze­jas mē­ne­sis. Nā­kam­sest­dien no­zī­mē­to Sa­ei­mas ār­kār­tas vē­lē­ša­nu kam­pa­ņa Dze­jas die­nu pa­sā­ku­mus pa­bī­dī­ju­si ma­li­ņā — pat vis­iz­smal­ci­nā­tā­ka­jiem vār­smo­tā­jiem daiļ­ru­nī­bā grū­ti sa­cen­sties ar par­ti­ju ru­nas­vī­riem, pie kam ap­brī­nas vēr­ta ir vi­ņu pras­me sa­vas līdz­ši­nē­jās dar­bī­bas de­fek­tus pa­sniegt kā tāl­re­dzī­ga saim­nie­cis­ku­ma pa­rau­gus.

Postoligarhu ēras patiesais izaicinājums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ie­do­mā­si­mies si­tu­ā­ci­ju — 11. Sa­ei­mas vē­lē­ša­nas ir no­ti­ku­šas. Ai­nārs Šle­sers ar do­mu­bied­riem Sa­ei­mā nav ie­vē­lēts, Ai­va­ra Lem­ber­ga at­bal­stī­tā Za­ļo un zem­nie­ku sa­vie­nī­ba vē­lē­ša­nu re­zul­tā­tā ir pa­li­ku­si ār­pus val­dī­bu vei­do­jo­šās par­ti­ju ko­a­lī­ci­jas. Sa­vu­kārt An­dris Šķē­le, kā zi­nāms, jau pirms vē­lē­ša­nām no po­li­ti­kas ir at­va­dī­jies. Vai tas no­zī­mē­tu pos­to­li­gar­hu ēras ie­stā­ša­nos? Vai un kāds la­bums no tā būs sa­bied­rī­bai?

Vai partijām rūp reģionu attīstība?

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Paš­val­dī­bu un re­ģi­o­nā­lā at­tīs­tī­ba Lat­vi­jā no­tiek ļo­ti ne­vien­mē­rī­gi. Gan trek­na­jos ga­dos, gan arī ta­gad re­ģi­o­nā­lās at­šķi­rī­bas dau­dzos rā­dī­tā­jos ir ti­kai pie­au­gu­šas. Lai arī no­ti­ku­si paš­val­dī­bu re­for­ma, re­ģi­o­nā­lās at­šķi­rī­bas jo­pro­jām pa­lie­li­nās un līdz­sva­ro­tu at­tīs­tī­bu valsts ie­tva­ros nav iz­de­vies pa­nākt. Tas ap­lie­ci­na, ka līdz­ši­nē­jā re­ģi­o­nā­lā po­li­ti­ka nav bi­ju­si veik­smī­ga. Krī­ze ir ti­kai pa­stip­ri­nā­ju­si re­ģi­o­nā­lo ne­vien­lī­dzī­bu.

Mācīsimies no kaimiņu rūgtās pieredzes!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jā­cer, ka no Balt­krie­vi­jas pre­zi­den­ta pa­zi­ņo­ju­ma par sep­tem­brī gai­dā­mo šīs valsts va­lū­tas at­kār­to­to de­val­vā­ci­ju Lat­vi­jai tiks vis­maz viens la­bums — bei­dzot var­būt pie mums pil­nī­bā ap­klu­sīs me­lī­gās ru­nas, cik gan strau­ji at­plauk­tu Lat­vi­jas eko­no­mi­ka un kā sa­zel­tu eks­ports, ja ti­kai lats bū­tu pa­da­rīts ma­zāk vēr­tīgs.

Kā uzķīlēt izglītību?

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lai arī nā­ka­mās val­dī­bas port­fe­ļu da­lī­ša­na va­rē­tu sāk­ties ti­kai pēc mē­ne­ša, vai­rā­kas par­ti­jas  sa­vās pro­gram­mās ap­ņē­mu­šās rei­zi par vi­sām rei­zēm ie­viest kār­tī­bu iz­glī­tī­bas no­za­rē, kas līdz šim bi­ju­si Za­ļo un Zem­nie­ku sa­vie­nī­bas mi­nis­tru pār­zi­ņā.

Eiro nav pašmērķis

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Paš­laik sa­bied­rī­bā un me­di­jos ri­si­nās pla­šas dis­ku­si­jas par ei­ro sta­bi­li­tā­ti. Pa­tie­sī­bā ne­viens no gud­ra­jiem eko­no­mis­tiem ne­var pa­re­dzēt, kas no­tiks tā­lāk un vi­ņu vie­dok­ļi ir ti­kai mi­nē­ju­mi.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Partneri