21. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Andis, Zeltīte

Viedokļi

E-iepirkums: daudzsološs, caurspīdīgs un... absurds

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar labiem nodomiem mēdzot bruģēt ceļu uz elli.

Pavisam tipiska Latvijas valdība

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pēc sa­vas val­dī­bas pir­ma­jām simts die­nām Val­dis Dom­brov­skis ir pār­lie­ci­nāts, ka tā spēs strā­dāt vi­su 10. Sa­ei­mas piln­va­ru lai­ku. At­ska­to­ties uz līdz šim no­ti­ku­šo, ir jā­vai­cā, kā­du ce­nu tas mak­sās. Cik il­gi «Vie­no­tī­ba» spēs un gri­bēs ar­vien no jau­na pie­kāp­ties ko­a­lī­ci­jas part­ne­ra un to virs­va­do­ņa pra­sī­bām?

Vai Latvijā ir iespējama sava «Nokia»

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Stāsts par to, ka Lat­vi­jai va­ja­dzī­ga sa­va «No­kia» un ka val­stij kaut kas bū­tu jā­da­ra, lai šāds uz­ņē­mums un zī­mols ras­tos, gai­sā vir­mo jau la­bu lai­ku. Dik­ti va­ja­dzē­tu, un tad gan dzī­vo­sim za­ļi. Nu vis­maz kā so­mi. Vie­nī­gā ne­lai­me ir tur, ka jeb­kā­da vei­da «No­kia» ra­ša­nās vien­kār­ši nav ie­spē­ja­ma, ja valsts aug­stā­kā va­dī­ba tur­pi­na ak­li se­kot ne­o­li­be­rā­lis­ma pār­stāv­ju ag­re­sī­va­jai brī­vā tir­gus pro­pa­gan­dai. Šā­dos ap­stāk­ļos lat­vie­šu ko­lo­ni­ja uz Mē­ness ir daudz re­ā­lāks mēr­ķis, ne­kā sa­vas «No­kia» ra­dī­ša­na.

Kas notiek policijā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ie­priek­šē­jā treš­die­nā, ska­to­ties rai­dī­ju­mu «Kas no­tiek Lat­vi­jā?», es tie­ši tā­pat kā lie­la da­ļa sa­bied­rī­bas uz­de­vu sev šā­du jau­tā­ju­mu. Pēc tam do­mās to pār­ad­re­sē­ju tiem, kas at­ra­dās stu­di­jā. Ana­li­zē­jot Jā­ņa Dom­bu­ra jau­tā­ju­mus un at­bil­des, mē­ģi­nā­ju sa­prast, kā­da stu­di­jā ir kat­ras per­so­nas pa­tie­sa in­te­re­se uz­zi­nāt un iz­prast, kas no­tiek po­li­ci­jā. Diem­žēl bi­ja jā­se­ci­na, ka ne­viens no tiem, kas tei­cās aiz­stā­vam po­li­ci­ju, aizskarot un norādot uz trūkumiem gan policijas priekšnieka, gan iekšlietu ministres darbā, pa­tie­sī­bā ne mir­kli ne­do­mā­ja par mums — cil­vē­kiem, kam turp­mā­ka­jās die­nās būs jā­uz­velk for­ma, jā­tie­kas ar ie­dzī­vo­tā­jiem un jā­da­ra savs darbs. Pub­lis­ki maz­gā­jot ve­ļu un ar sa­vu at­tiek­smi pau­žot, ka po­li­cis­ti ir ti­kai tā­di caur­kri­tu­ši na­ba­gi, kas la­bā­ku dar­bu ne­kur ne­var at­rast, lie­la da­ļa dis­ku­si­jas da­līb­nie­ku pa­tie­sī­bā ie­si­ta vēl vie­nu pa­ma­tī­gu pli­ķi po­li­ci­jai se­jā.

Kad prasības neatbilst iespējām

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lie­lai da­ļai paš­laik ak­tu­ā­lā­kais ir at­tie­cī­bu sa­kār­to­ša­na ar Valsts ie­ņē­mu­mu die­nes­tu tā, lai turp­māk va­rē­tu lie­tot VID elek­tro­nis­kās de­kla­rē­ša­nas pa­kal­po­ju­mus. Arī Lau­ku at­bal­sta die­nes­tā vē­las, lai šā ga­da lai­kā lauk­saim­nie­ki pa­kā­pe­nis­ki sāk­tu vi­su de­kla­rēt elek­tro­nis­ki.

Izdevīgāk ir neko nedarīt

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vis­pār­zi­nāms ir fakts, ka tir­gus eko­no­mi­ka ir bi­ju­si un būs cik­lis­ka — ar kā­pu­miem un kri­tu­miem. Vēl vai­rāk — at­se­viš­ķu «ka­pi­tā­lis­tis­ko» eko­no­mis­tu te­o­ri­jas pat ie­sa­ka māk­slī­gi iz­rai­sīt krī­zes tur, kur sāk iz­vei­do­ties zi­nā­ma sta­bi­li­tā­te. Kā­pēc tik ab­surds priekš­li­kums, ja ik­viens no mums, vis­maz vār­dos, vē­las ti­kai vie­nu — «mie­ru vi­sā pa­sau­lē»? Te vie­tā būs bir­žas spe­ku­lan­tu tra­di­ci­o­nā­lais «ār­pus­pre­ses» tei­ciens: «mums ir pil­nī­gi vien­al­ga, kā­das ir ce­nas tam, ko mēs pēr­kam un pār­do­dam, gal­ve­nais ir no­dro­ši­nāt, lai no­tiek šo ce­nu ak­tī­vas svār­stī­bas, jo ti­kai tad pa­stāv ie­spē­ja lē­ti pirkt un dār­gi pār­dot!».

Valsts valoda... un iztikas valoda

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­dī­bas par­ti­jām lab­pa­tīk se­vi tē­lot par lat­vis­kām, lat­vie­šu tau­tu sar­gā­jo­šām, na­ci­o­nāl­pat­ro­tis­kām — ja vien tas ne­kļūst ap­grū­ti­no­ši po­li­ti­ķu per­so­nis­kām am­bī­ci­jām. Tā­pēc nav jā­brī­nās, ka li­kum­pro­jekts, kas pie­dā­vā­ja iz­beigt sveš­va­lo­du ne­zi­nā­tā­ju ne­pa­ma­to­tu dis­kri­mi­nē­ša­nu Lat­vi­jas dar­ba tir­gū un tā­dē­jā­di stip­ri­nāt lat­vie­šu va­lo­das po­zī­ci­jas, ne­sa­vāc de­pu­tā­tu pie­tie­ka­mu skai­tu bal­su, lai tik­tu iz­ska­tīts Sa­ei­mā.

Bezvēsts prombūtnē esošā sociāldemokrātija

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nu­pat Lat­vi­jā ri­si­nā­jās no­ti­kums, kas vai­rā­ku­mā Ei­ro­pas val­stu bū­tu pie­sais­tī­jis plaš­sa­zi­ņas lī­dzek­ļu ne­vil­to­tu uz­ma­nī­bu un kam tik­tu vel­tī­ti ne­skai­tā­mi laik­rak­stu ie­vad­rak­sti, gud­ras ap­skat­nie­ku ru­nas, un kas ti­kai vēl. To­mēr Lat­vi­jā So­ci­āl­de­mo­krā­tis­kās strād­nie­ku par­ti­jas 34. kon­gress pa­li­ka gan­drīz bez jeb­kā­das ie­vē­rī­bas.

Atbildības interpretācijas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lau­pī­ša­na Jē­kab­pi­lī ie­priek­šē­jā ne­dē­ļā ak­tu­a­li­zē­ja jau­tā­ju­mu par amat­per­so­nu at­bil­dī­bas ro­be­žām. Iekš­lie­tu mi­nis­tres Lin­das Mūr­nie­ces de­mi­si­ju pie­pra­sa po­li­cis­tu arod­bied­rī­ba, par mi­nis­tres at­bil­dī­bu un de­mi­si­jas ne­pie­cie­ša­mī­bu iz­tei­ku­šies arī po­li­ti­ķi un ci­ti sa­bied­rī­bā zi­nā­mi cil­vē­ki. To­mēr mi­nis­trei par sa­vu at­bil­dī­bu ir ci­tas do­mas.

Reiz vēzis, gulbis, līdaka...

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­kar Og­rē ap­vie­nī­bā Vie­no­tī­ba ie­tilp­sto­šo po­li­tis­ko par­ti­ju Jau­nais laiks, Pil­so­nis­kā sa­vie­nī­ba un Sa­bied­rī­ba ci­tai po­li­ti­kai lī­de­ri dis­ku­tē­ja par sa­lie­dē­ša­nos pla­šā un spē­cī­gā la­bē­ji cen­tris­kā par­ti­jā. Sprie­žot pēc 10. Sa­ei­mas vē­lē­ša­nās uz­va­rē­ju­šās Vie­no­tī­bas bied­ru grūs­tī­ša­nās, da­lot mi­nis­tru port­fe­ļus, vie­no­ša­nās ko­pī­gā dzies­mā am­bi­ci­o­za­jiem po­li­ti­ķiem ne­būs viegls uz­de­vums.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri