22. Janvāris, 2019
Vārda dienu svin: Austris

Viedokļi

Tas pats motīvs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­rā ir tāds īpašs ra­jons Pār­gau­jā — Krā­ču kakts. No pil­sē­tas cen­tra cil­vēks pie­cās mi­nū­tēs var «ie­kāpt» lau­kos, jo ie­li­ņas ir smil­šai­nas, ne­as­fal­tē­tas un ne­lie­lās mā­ji­ņas ie­skauj brī­niš­ķī­gi ce­ri­ņi. Da­žā­du krā­su ku­pe­nas prie­cē gā­jē­jus no T. Ūde­ra ie­las ga­la, līdz Tā­la­vas, Kā­pu, Krā­ču, Strau­mes ie­lai, līdz pa­šai Gau­jai.

Par mata tiesu...

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sa­ei­mas de­pu­tā­ti, ti­ku­ši pie «priekš­vē­lē­ša­nu bez­mak­sas raid­lai­ka», ru­nā­ja daudz, cē­li un aiz­kus­ti­no­ši. Tik­mēr Jē­ka­bie­las aug­stā na­ma ka­fej­nī­cā, pī­pē­ta­vā un un ci­tos «ku­lu­ā­ros» pul­cē­ju­šies ļau­dis, to­starp arī pa­ši de­ba­šu da­līb­nie­ki, spļau­dī­jās, to klau­so­ties. Aci pret aci šie zel­ta­mē­les vi­ņiem bi­ja tei­ku­ši pa­vi­sam ko ci­tu. Tā­pēc arī re­zul­tāts, bal­so­jot pir­mo­reiz, iz­vēr­tās tra­ģi­ko­misks.

Bezmaksas izrādes bez sava Damokla zobena

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Valsts prezidenta Valda Zatlera vēsturiskais lēmums ierosināt Saeimas atlaišanu pēc tam, kad tautas kalpu vairākums liedza tiesībsargājošajām instancēm sarīkot kratīšanas par opozīcijas deputātu kļuvušā Ainara Šlesera dzīvesvietās, nebija nekāds pārsteigums. Zatlers, lai kādi motīvi viņu arī vadītu un kāda būtu viņa tālākā politiskā karjera...

Nākotne ar vairākiem nosacījumiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lie­lu re­zo­nan­si sa­bied­rī­bā un arī tau­tas at­bal­stu pa­cen­ties ie­gūt V. Zat­lers pa­gā­ju­šās sest­die­nas va­ka­rā, pa­zi­ņo­jot, ka ro­si­na at­laist Sa­ei­mu. Ir daudz ne­at­bil­dē­tu jau­tā­ju­mu.

Zatlera uznāciens

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Valsts pre­zi­den­ta Val­da Zat­le­ra sest­die­nas īsā uz­ru­na Lat­vi­jas Te­le­vī­zi­jas tieš­rai­dē, ku­ras no­slē­gu­mā pre­zi­dents no­la­sī­ja rī­ko­ju­mu Nr. 2 — par Sa­ei­mas at­lai­ša­nas pro­ce­dū­ras ie­ro­si­nā­ša­nu — vār­da tie­šā no­zī­mē ir sa­tri­ci­nā­ju­si po­li­tis­ko vi­di. Zat­lers ir sa­jau­cis pirms sep­ti­ņiem mē­ne­šiem 10. Sa­ei­mas vē­lē­ša­nās ie­da­lī­tās kār­tis, lie­kot po­li­ti­ķiem tu­vā­ko mē­ne­šu lai­kā ga­ta­vo­ties jau­nām vē­lē­ša­nām. Šīs po­li­tis­kās drā­mas gal­ve­nā in­tri­ga — vai Sa­ei­mas ār­kār­tas vē­lē­ša­nās star­tēs jauns po­li­tis­kais spēks ar Val­di Zat­le­ru priekš­ga­lā?

Veca mīlestība nerūs?

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kopš Latvijā tika izskaustas pēdējās rūpnieciskās ražošanas paliekas, valstī radikāli mainījās arī izglītības prioritātes, dodot zaļo gaismu juristu, politologu un bankas klerku profesijām.

KNAB riskē ar visu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vē­rie­nī­gā kra­tī­ša­nu sē­ri­ja, lai at­ras­tu pie­rā­dī­ju­mus «Lat­vi­jas oli­gar­hu» sa­zvē­res­tī­bai, var iz­lemt pa­ša Ko­rup­ci­jas no­vēr­ša­nas un ap­ka­ro­ša­nas bi­ro­ja lik­te­ni. Ja ta­jās ne­ti­ka at­ras­ti pār­lie­ci­no­ši un ne­ap­strī­da­mi aiz­do­mās tu­rē­to vai­nas pie­rā­dī­ju­mi, tad po­li­ti­ķi at­ra­dīs ie­spē­ju ar ne­slēp­tu bau­du šo ie­stā­di «pār­vei­dot», «re­or­ga­ni­zēt» vai ci­tā­di lik­vi­dēt.

Kā uzpirksteņu spēlē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ma­ni kā bi­ju­šo lauk­saim­nie­ku ar lie­lu dzī­ves un prak­ti­ķa pie­re­dzi uz­trauc, ka Lat­vi­jā ar­vien vai­rāk no rūp­nie­cis­kās un lauk­saim­nie­cis­kās ra­žo­ša­nas ma­lā tiek no­bī­dī­ti vie­tē­jie. Dzī­ves re­a­li­tā­te liek se­ci­nāt, ka su­ve­rē­nā va­ra to­mēr pie­der tiem, kam ro­kās ir eko­no­mis­kā va­ra.

Nebeidzamais stāsts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tuvojošās Valsts prezidenta vēlēšanas un ar tām saistītā ažiotāža savā ziņā ir simboliska.

Skrējienā pēc uzticības

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mū­su Valsts pre­zi­den­ta amats ir lie­lā­ko­ties re­pre­zen­ta­tīvs. Vi­ņa dar­bu no­dro­ši­na pre­zi­den­ta kan­ce­le­ja un sa­mē­rā ap­jo­mīgs ad­mi­nis­tra­tī­vais kor­puss — ap di­viem sim­tiem cil­vē­ku. Kat­ram pre­zi­den­tam šie uz­ti­ca­mie cil­vē­ki var būt ci­ti.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri