24. Maijs, 2019
Vārda dienu svin: Marlēna, Ilvija, Ziedone

Viedokļi

Valdība izrāda savu vājumu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sā­kot­nē­ji ce­rot vieg­li sa­pel­nīt po­li­tis­ko ka­pi­tā­lu ar «lat­vie­šu va­lo­das aiz­stā­vē­ša­nu», val­dī­bas ļau­dis ta­gad ga­lī­gi ie­brauc au­zās, pū­lo­ties aiz­liegt re­fe­ren­du­mu. Jo dru­džai­nā­ka ro­sī­ba, jo pla­šā­kas ie­spē­jas jau­niem ma­nev­riem pa­ve­ras vi­ņu pu­šel­nie­kiem ša­jā tau­tas tra­ci­nā­ša­nas afē­rā — kriev­va­lo­dī­bas «sar­gā­tā­jiem».

Un vairāk mēs nevaram būt

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šī ak­si­o­ma po­pu­lā­rās Či­kā­gas pie­cī­šu dzies­mi­ņas mel­di­jā skan au­sīs, pār­la­sot nu­le pub­lis­ko­tos 2011. ga­da tau­tas skai­tī­ša­nas da­tus. Pērn Lat­vi­jā sa­skai­tī­ti 2067887 ie­dzī­vo­tā­ju. Kauč arī pē­dē­jais ci­pars no sep­ti­ņiem ir lai­mīgs — sep­tīt­nieks, skats uz dzī­vi mū­su tēv­ze­mē vi­sai pa­skarbs — no 2000. ga­da esam gā­ju­ši ma­zu­mā par 309 tūk­sto­šiem cil­vē­ku, un Lat­vi­ja ie­dzī­vo­tā­ju skai­ta zi­ņā at­mes­ta at­pa­kaļ uz tā­lo PSRS pe­ri­o­du, kad 1959. ga­dā LPSR bi­ja ap­mē­ram tik­pat cil­vē­ku.

Diskutablais referenduma jautājums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sa­bied­rī­bas uz­ma­nī­bas cen­trā paš­laik at­ro­das 30 Sa­ei­mas de­pu­tā­tu Sa­tver­smes tie­sā ie­snieg­tā pra­sī­ba at­zīt gai­dā­mo re­fe­ren­du­mu par krie­vu va­lo­du kā ot­ro valsts va­lo­du par an­ti­kon­sti­tu­ci­o­nā­lu — ne­at­bil­sto­šu Sa­tver­smei. Re­fe­ren­du­mi, pro­tams, ir la­ba lie­ta, ta­ču ar no­sa­cī­ju­mu, ka to rī­ko­tā­ji ne­sa­do­mā graut valsts pa­ma­tus, bet Lat­vi­jas val­stī lat­vie­šu va­lo­da kā valsts va­lo­da ir viens no šā­das valsts pa­ma­tiem. Pra­sī­ba, pro­tams, ir lo­ģis­ka un tais­nī­ga, jo re­fe­ren­du­mu ci­tā­di kā par pret­val­stis­ku ak­ci­ju li­ku­ma ie­tva­ros no­saukt ir grū­ti. To­mēr ro­das jau­tā­jums — vai ga­dī­ju­mā, ja pra­sī­ba tiks at­zī­ta par pa­ma­to­tu, ne­tiks ra­dīts pre­ce­dents, kas kriet­ni ap­grie­zīs spār­nus mū­su jau tā­pat pie­ti­cī­ga­jām ie­spē­jām ie­tek­mēt valsts po­li­ti­ku.

Diena pēc 18. februāra

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No­rim­sto­ties kais­lī­bām ap val­dī­bas vei­do­ša­nu, ama­tu pār­bī­dēm un 2012. ga­da bu­dže­tu, par pē­dē­jo ne­dē­ļu ak­tu­a­li­tā­ti Nr. 1 kļu­vis gai­dā­mais re­fe­ren­dums par krie­vu va­lo­das no­teik­ša­nu par ot­ru valsts va­lo­du. Par to pē­dē­jās ne­dē­ļās iz­sa­kās vi­si — po­li­ti­ķi, žur­nā­lis­ti, da­žā­du jo­mu eks­per­ti. Tā sau­ca­mās lat­vis­kās par­ti­jas no­stā­ju­šās ne­pār­pro­ta­mā po­zī­ci­jā par lat­vie­šu va­lo­du kā vie­nī­go valsts va­lo­du, sa­vu­kārt Sa­ei­mas lie­lā­kā opo­zī­ci­jas par­ti­ja, pie tā sau­ca­mo krie­vis­ko par­ti­ju ka­te­go­ri­jas pie­skai­tā­mais «Sa­ska­ņas centrs», lie­to­jot eks­po­li­ti­ķa Jā­ņa Jur­kā­na trā­pī­go iz­tei­cie­nu, ir «ie­sē­du­sies špa­ga­tā» un ta­gad ne­zi­na, kā īs­ti pie­cel­ties bez no­piet­nām trau­mām po­li­tis­kā spē­ka ķer­me­nī.

«Mazie brāļi» sasparojas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Drīzais referendums par divvalodības (ne)ieviešanu nevis saliedē latviskās partijas, kā tās sola sabiedrībai, bet gan rada domstarpības. Tomēr asumi valdības koalīcijas attiecībās drīzāk vērtējami pozitīvi, jo liecina, ka tās «mazākie brāļi» ir pārvarējuši agrāko biklumu, un tāpēc «Vienotība» pret tiem vairs nevarēs būt tik paštaisna un bramanīga.

Par lauku aizstāvību valsts varā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ka­mēr Lat­vi­jā nav vēl pie­klu­su­šas va­ras­vī­ru ga­du mi­jas tī­ka­mās ru­nas, kāds mums ci­tiem par pa­rau­gu ņe­mams veik­smes stāsts iz­de­vies tau­pī­bas bu­dže­ta vei­do­ša­nā, ES eko­no­mi­kas smag­sva­ra vil­ciens jau ir sā­cis jau­nus ma­nev­rus. Nav šau­bu, ka arī Lat­vi­jas eko­no­mi­kas kaut mi­ni­mā­lā aug­šup­eja būs at­ka­rī­ga no tā, vai fi­nan­si­ā­li sta­bi­lā­ka­jai Vā­ci­jai un Fran­ci­jai šo­gad iz­do­sies arī ci­tām ES val­stīm uz­spiest kaut cik stin­gru fi­nan­šu dis­cip­lī­nu. Tas ir bū­tis­ki, lai līdz šim it kā diez­gan stip­rais ei­ro at­tie­cī­bā pret ASV do­lā­ru un pat krie­vu rub­li ne­tur­pi­nā­tu vel­ties maz­vēr­tī­bas bed­rē.

Kur palicis cēlais un skaistais mērķis

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pē­dē­jā lai­kā Lat­vi­jai aiz­vien sva­rī­gā­ka kļūst ne­pie­cie­ša­mī­ba de­fi­nēt valsts turp­mā­kos mēr­ķus un at­tīs­tī­bas stra­tē­ģi­ju. Vie­no­ta mēr­ķa un skaid­ras nā­kot­nes vī­zi­jas, kas spē­tu ie­in­te­re­sēt kaut vai da­ļu sa­bied­rī­bas, ne­e­sa­mī­ba ir no­ve­du­si pie valsts un pil­so­ņu ka­ta­stro­fā­las at­sve­ši­nā­tī­bas, ne­ti­cī­bas valsts va­rai un vien­al­dzī­bas par Lat­vi­jas nā­kot­ni. Nav arī brī­nums, jo abs­trak­ta cī­ņa ar ko­rup­ci­ju, olig­ar­hi­em vai ko nu tur vēl, kā arī ab­so­lū­tam vai­rā­ku­mam ne­sa­pro­ta­mas re­for­mas da­žā­dās no­za­rēs nav tie mēr­ķi, kas spē­tu aiz­raut sa­bied­rī­bu.

Vēlreiz

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tie­ši to­gad saim­nie­cī­bu ap­mek­lē­ja lauk­saim­nie­cī­bas mi­nistrs Alek­sandrs Ņi­ko­novs, lai par sa­snie­gu­miem pa­snieg­tu ce­ļo­jo­šo sar­ka­no ka­ro­gu. Svi­nī­gā sa­nāk­sme no­ti­ka par klu­bu pār­bū­vē­ta­jā mui­žas klē­tī. Ap­svei­ku­mu mi­nistrs tei­ca lat­vie­šu va­lo­dā, ap­klu­si­not rep­li­kas no krie­vu pu­ses. Ņi­ko­novs uz­svē­ra — Burt­nie­ki ir vēs­tu­ris­ka vie­ta Lat­vi­jā, kur lat­vie­šiem ir tie­sī­bas ru­nāt lat­vie­šu va­lo­dā. Sveš­tau­tie­šiem jā­cie­na tā tau­ta, va­lo­da un tra­dī­ci­jas, ku­ru vi­dū tie ra­du­ši dar­bu un dzī­ves­vie­tu.

Īstā vieta svētku svinēšanai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Par Val­mie­ras di­bi­nā­ša­nas ga­du tiek uz­ska­tīts 1283. Val­mie­ras 730 ga­du ju­bi­le­ja gai­dā­ma nā­kam­gad.

Val­mie­rie­ši vien­mēr ak­tī­vi vei­do­ju­ši un at­bal­stī­ju­ši svēt­ku pa­sā­ku­mus. Ir arī pie­tie­ka­mi daudz vie­tu, lai rī­ko­tā­ji va­rē­tu iz­vēr­sties — Rāts­lau­kums, baz­nī­cas lau­kums, estrā­de, skvērs pie kul­tū­ras cen­tra, trīs sta­di­o­ni. Un to­mēr — tā­da īs­ta cen­tra no­piet­nām svi­nī­bām Val­mie­rā nav. Nav pie­mi­nek­ļa Brī­vī­bai, nav Kār­lim Ul­ma­nim, nav arī vie­tas (iz­ņe­mot kap­sē­tas), kur sve­cī­tes aiz­degt Lāč­plē­ša die­nā...

Ministrs, kuru neaizmirsīsim

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ro­berts Ķī­lis ir no­lē­mis Lat­vi­jas sa­bied­rī­bai at­gā­di­nāt, ka vārds «re­for­mu» zal­ter­par­ti­jas no­sau­ku­ma vi­dū nav vel­ti likts. Pat ja mi­nis­tra slu­di­nā­tos pār­kār­to­ju­mus vē­lāk re­vi­dēs val­dī­bas cen­tie­ni iz­tapt sko­lo­tā­jiem un ci­tiem vē­lē­tā­jiem, šis cil­vēks ar iz­rā­dī­to ap­ņē­mī­bu vien sev uz il­giem ga­diem sa­rū­pēs «skar­ba ve­ča» re­pu­tā­ci­ju.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Partneri