17. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Uga, Hugo, Uģis

Viedokļi

Svinēt vai ne, bet cienīt gan

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Sprie­žot pēc tā, cik ka­rei­vī­gi par vai pret 8. mar­ta svi­nē­ša­nu Lat­vi­jā jo­pro­jām ie­stā­jas di­vas ne­sa­mie­ri­nā­mas no­met­nes, var se­ci­nāt, ka šis da­tums dau­dziem ir bez­maz tik­pat sva­rīgs kā fran­čiem Bas­tī­li­jas ie­ņem­ša­na vai tik­pat ne­pie­ņe­mams kā kris­tie­šu mi­si­o­nā­ram džum­bo-mum­bo upu­rē­ša­nas ri­tu­āls. Vi­sai ti­cams, ka šo­gad būs tā­pat, jo eļ­ļu ugu­nī pie­lies fakts, ka Starp­tau­tis­ko sie­vie­šu die­nu Ei­ro­pā at­zī­mēs jau sim­to rei­zi — Itā­li­jā, Dā­ni­jā, Po­li­jā un ci­tās val­stīs, ta­ču ne vi­sās. (Un kur gan rak­stīts, ka vi­sur jā­būt vie­nā­di?)

Ar vienu bulli vairs nepietiks

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kā­dā lau­ku sē­tā dzir­dē­ju, ka tās saim­nie­ki līdz šim kat­ru ga­du vie­nu no no­ba­ro­ja­miem ga­ļas lo­piem zie­do­jot da­žā­diem no­dok­ļiem un saim­nie­cis­kās dar­bī­bas mak­sā­ju­miem, bet pro­gno­zes lie­ci­not, ka ta­gad ar vie­nu bul­li vairs ne­pie­tik­šot.

Izlems tauta

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vā­ci­jā jau dzī­vo da­ži mil­jo­ni tur­ku. Da­žos Ber­lī­nes ra­jo­nos ir ti­kai vi­ņi: no vā­cie­šiem at­šķi­rī­gā kul­tū­rā, at­tiek­smē, ska­ļu­mā. Valsts sko­lās gan arī tur­ki mā­cās vā­cu va­lo­dā. Fran­ci­jā, arī Zvied­ri­jā ar­vien vai­rāk arā­bu. Sko­lās vi­ņu bēr­ni mā­cās šo mīt­nes zem­ju va­lo­dās. Tā arī ci­tās Rie­tum­ei­ro­pas val­stīs, ku­rās vie­na valsts va­lo­da.

Gribi premjerēt? Rij krupjus!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ie­vē­lot opo­zī­ci­jas vir­zī­to tie­sīb­sar­gu, zaļ­zem­nie­ki kla­ji pa­ze­mo­ja «Vie­no­tī­bu», bet Val­dis Dom­brov­skis un trej­par­ti­jas no­rīs kru­pi, tē­lo­jot, ka «ne­kas nav no­ti­cis». Jo vie­nī­gais veids, kā tie var «so­dīt» bra­ma­nī­go ko­a­lī­ci­jas part­ne­ri, bū­tu pa­šiem aiz­iet opo­zī­ci­jā.

Saskaitīsimies... bet ko tālāk?

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­kar Lat­vi­jā sā­kās lie­lā tau­tas skai­tī­ša­na, kas tur­pi­nā­sies līdz 31. mai­jam. Tiks mē­ģi­nāts no­skaid­rot, cik tad mū­su vis­pār vēl ir pa­li­cis pa­sau­lē vie­nī­ga­jā lat­vie­šu val­stī. Pa­stāv aiz­do­mas, ka šis va­rē­tu būt ga­dī­jums, kad jā­cer uz la­bā­ko, ta­ču jā­ga­ta­vo­jas slik­tā­ka­jam. Pro­ti, tau­tas skai­tī­ša­nas re­zul­tā­ti va­rē­tu šo­kēt kā mūs pa­šus, tā pie va­ras eso­šos.

Rūpes par Latviju

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vēl­reiz uz­ma­nī­gi pār­la­sī­ju sa­vu rak­sti­ņu, kā arī Lu­cā­na kun­ga pār­do­mas 8. feb­ru­ā­ra Lies­mā.

Svarīga arī sabiedrības attieksme

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jautājums deputātam

Vai Val­mie­rā paš­val­dī­ba rū­pē­jas, lai cil­vē­ki va­rē­tu jus­ties dro­ši?

Demogrāfiskais dibens

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mū­su valsts gal­ve­nais kon­so­li­dē­tājs Val­dis Dom­brov­skis jo­pro­jām ru­nā sa­vos ie­ras­ta­jos abs­trak­ta­jos ter­mi­nos, ku­ru īs­to no­zī­mi jeb to, kas pa­tie­sī­bā aiz tiem slēp­jas, zi­na ti­kai viņš pats un vi­ņa sa­bied­ro­tie. Prem­jers cen­šas paust op­ti­mis­mu ar frā­zēm, ka «ir sa­snieg­ta sta­bi­li­tā­te fi­nan­šu tir­gū», «ak­ti­vi­zē­jies darbs ēnu eko­no­mi­kas ap­ka­ro­ša­nā», «jā­tur­pi­na struk­tu­rā­lās re­for­mas» utt.

Ar skatu uz jūru

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­tie­sī­bā kat­rā no mums mā­jo gud­ra, tais­nī­ga un ne­kļū­dī­ga va­do­ņa gars. Tā­pēc arī lat­vie­šiem ne­der ve­co de­mo­krā­ti­jas val­stu pie­re­dze ar trīs — la­bē­jo, krei­so un cen­tris­ko — par­ti­ju sis­tē­mu. Jo ik­vie­na ne­at­kār­to­ja­ma un īpa­šām spē­jām ap­vel­tī­tā per­so­nī­ba pel­nī­ju­si sa­vu se­ko­tā­ju un skol­nie­ku lo­ku. Tas ne­kas, ka ti­kai re­ta­jā no vai­rā­kiem des­mi­tiem ofi­ci­ā­li re­ģis­trē­to par­ti­ju bied­ru skaits pār­sniedz vai tu­vo­jas tūk­sto­tim — spē­cī­gi rak­stu­ri ne­cieš sev bla­kus kon­ku­ren­ci vai — pa­sarg Die’s — kri­ti­ku, lai cik ve­se­lī­ga un kon­struk­tī­va tā šķis­tu pir­ma­jā acu uz­me­tie­nā. Vie­no­ša­nās ko­pī­gā dzies­mā pirms vē­lē­ša­nām bi­ja ti­kai ap­stāk­ļu dik­tē­ta ne­pie­cie­ša­mī­ba, lai vie­nat­nē ne­pa­lik­tu aiz sar­ka­nās 5 % lī­ni­jas.

Visus cērp, lai dažus nedīrātu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vai vi­ņi vairs ap­jēdz, ko da­ra? — ap­mē­ram tāds ir biz­ne­sa no­za­ru pār­stāv­ju, eko­no­mi­kas ana­lī­ti­ķu un ci­tu eks­per­tu vie­dok­lis par val­dī­bas iz­strā­dā­tiem un Sa­ei­mai vēl ap­stip­ri­nā­miem priekš­li­ku­miem, kā bu­dže­tā «kon­so­li­dēt» pa­pil­dus 60 mil­jo­nus la­tu. To­mēr, lai cik taut­saim­nie­cis­ki pos­to­ša ir šā­da «tau­pī­ša­na», to no­sa­ka ele­men­tā­ra po­li­tis­kā lo­ģi­ka.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai esat apmierināts ar 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri