24. Februāris, 2019
Vārda dienu svin: Diāna, Dina, Dins

Viedokļi

Samiegojies lācītis Augulim uzrūca

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ministru prezidents apsūdz satiksmes ministru nacionālās lidsabiedrības "Air Baltic" likstās*, kurās pats nav bez vainas. Interesanti, vai Valdis Dombrovskis, lai pirms vēlēšanām publikas acīs iegūtu kareivīga priekšnieka reputāciju, būs gatavs izraisīt politisku krīzi, izēdot no valdības zaļzemniekus?

Eiropa nav kurla

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ir zi­nāms, ka Lauk­saim­nie­ku or­ga­ni­zā­ci­ju sa­dar­bī­bas pa­do­me un Zem­nie­ku sa­ei­ma sa­dar­bī­bā ar Zem­ko­pī­bas mi­nis­tri­ju ir sa­spa­ro­ju­šies par tā­du ES KLP re­for­mu pēc 2013. ga­da, kas Lat­vi­jas zem­nie­kiem no­dro­ši­nā­tu vien­lī­dzī­gas ie­spē­jas ar ci­tiem ES lauk­saim­nie­kiem. Zem­nie­ku or­ga­ni­zā­ci­jas no­rā­dī­ju­šas, ka turp­mā­kais gads būs iz­šķi­ro­šais posms KLP re­for­mas jau­tā­ju­mā, kas no­teiks, vai Lat­vi­jas lauk­saim­nie­ki no ES sa­ņems vien­lī­dzī­gus mak­sā­ju­mus sev vē­la­mā ap­jo­mā un kā turp­māk at­tīs­tī­sies lauk­saim­nie­cī­bas no­za­re Lat­vi­jā.

Varbūt tomēr iztiksim bez valstiska mēroga eksperimentiem?

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­stāv ļo­ti ti­ca­ma ie­spē­ja, ka pa­vi­sam drī­zā nā­kot­ne Lat­vi­jas iekš­po­li­ti­kas mā­cī­bu grā­ma­tas va­rē­tu tikt pa­pil­di­nā­tas ar vir­kni uz­ska­tā­mu pie­mē­ru par to, kā bez īpa­šas pie­pū­les sa­graut vēr­tī­gu ide­ju, un ko pa­vi­sam no­teik­ti ne­va­jag da­rīt, ja ra­du­sies vēl­me pie­da­lī­ties lie­la­jā po­li­ti­kā, cen­šo­ties pie­teikt se­vi un kom­pā­ni­ju kā no­piet­nus spē­lē­tā­jus. Ru­na, pro­tams, ir par Zat­le­ra re­for­mu par­ti­ju (ZRP), ku­ras pie­tei­kums vis­maz līdz šim brī­dim ir tik ne­no­pietns, bet paus­tās ide­jas tik ab­sur­das, ka ne­ko ci­tu kā smiek­lus caur asa­rām iz­rai­sīt nav spē­jīgs.

Sarakstā zaķis cilpas met

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Za­ļo un zem­nie­ku sa­vie­nī­ba, šķiet, vē­las Vid­ze­mes sa­rak­stā ne­daudz pa­ro­ta­ļā­ties ar kan­di­dā­tu sa­stā­vu un iz­vie­to­ju­mu. Tas vie­tu­mis at­stāj ju­cek­lī­gu, gar­au­ša pie­pē­do­ta snie­ga, ie­spai­du. Da­žu cil­vē­ku klāt­būt­ne ir ne­iz­pro­ta­ma, pat lie­ka. Vai sprie­dzes lai­kā ir prā­tī­gi eks­pe­ri­men­tēt? Pērn ZZS šeit gu­va se­šus man­dā­tus, bet ta­gad lis­tē ir vis­maz des­mit cil­vē­ki, kas ap­vie­nī­bai vi­ņu pie­re­dzes dēļ jā­cen­šas ie­da­būt Sa­ei­mā. Tā­pat ZZS, ska­ļi no­lie­dzot, ka līdz­ši­nē­jie li­kum­de­vē­ji pel­nī­ja at­lai­ša­nu, ļā­vās pub­li­kas pra­sī­bai pēc «jau­nām se­jām» — 16 kan­di­dā­tu ne­bi­ja pēr­na­jā sa­rak­stā.

«Vienotība» piedāvā superkomandu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jaun­di­bi­nā­tā par­ti­ja «Vie­no­tī­ba», ne­ņe­mot vē­rā tās lī­de­ru mē­ne­ša sā­ku­mā pa­spru­ku­šās vie­dok­ļu ne­sa­ska­ņas, spē­ja ope­ra­tī­vi un bez pub­lis­kām kais­lī­bām pie­teikt pār­lie­ci­no­šu de­pu­tā­tu kan­di­dā­tu ko­man­du. Ie­spē­jams, tie­ši Vid­ze­mes vē­lē­tā­jiem pie­dā­vā­tais sa­raksts ir pats spē­cī­gā­kais no vi­sām Lat­vi­jas par­ti­ju lis­tēm vi­sos ap­ga­ba­los.

Londonas nemieri

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vai­rā­kas nak­tis no­ti­ka jau­nie­šu veik­ti grau­ti­ņi Lon­do­nā un vēl vai­rā­kās ci­tās An­gli­jas pil­sē­tās. Kā kaut kas tāds bi­ja ie­spē­ja­mi Lon­do­nā — se­nas de­mo­krā­ti­jas met­ro­po­lē ar la­bi strā­dā­jo­šu po­li­ci­ju?

Zaļzemniekiem «dūriens mugurā»

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šīs ne­dē­ļas sā­ku­mā iz­čāk­stē­ja var­būt pat gal­ve­nā ār­kār­tas vē­lē­ša­nu in­tri­ga — Ai­vars Lem­bergs at­tei­cās kan­di­dēt uz 11. Sa­ei­mu. Mēs ne­re­dzē­sim TV ek­rā­nā vi­ņa ver­bā­lās div­kau­jas ar ag­rā­ko «pu­de­les brā­li» Val­di Zat­le­ru*. Ta­ču, ja gai­dā­mo dis­ku­si­ju vē­ro­tā­ji jūt vil­ša­nos, tad Za­ļo un zem­nie­ku sa­vie­nī­ba ir zau­dē­ju­si sa­vu spē­cī­gā­ko trum­pi.

Starp Baltijas valstīm vieglatlētikā esam pēdējie

Reģistrēties, lai varētu balsot
5

Val­mie­ras bēr­nu spor­ta sko­las viegl­at­lē­ti­kas tre­ne­ris RAITIS RAVINSKIS:

Konkrētības deficīts politiķu vīzijās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Priekš­vē­lē­ša­nu sprints uz­ņem tem­pu. In­for­ma­tī­vo tel­pu aiz­vien vai­rāk aiz­ņem po­li­ti­ķi un zi­ņas par un ap po­li­ti­ku. Līdz šim gal­ve­no­kārt do­mi­nē tā­di «no­piet­ni» po­li­tis­ki te­ma­ti kā Zat­le­ra Re­for­mu par­ti­jas lo­go, Šle­se­ra un eks­pre­zi­den­ta skaid­ro­ša­nās, kurš ku­ram pie­sē­dies bla­kus «Jau­nā viļ­ņa» lai­kā, Lem­ber­ga pa­zi­ņo­ju­mi par kār­tē­jo sa­zvē­res­tī­bu pret vi­ņu vai Lat­vi­jas ie­dzī­vo­tā­jiem, vis­lat­vie­šu vēr­ša­nās tie­sā pret ties­lie­tu mi­nis­tru un kār­tē­jā (iz)skaid­ro­ša­nās starp «Vie­no­tī­bā» ie­tilp­sto­ša­jiem po­li­tis­ka­jiem spē­kiem.To­mēr pa­ma­zām po­li­ti­ķi sāk arī ru­nāt par bū­tis­ko — ide­jām par to, kā pār­val­dīs val­sti, ja tiks pie va­ras.

Piedāvājums — kā no lietotu preču kataloga

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No­tie­ko­šais Sa­ei­mas ār­kār­tas vē­lē­ša­nu sa­ka­rā lie­lā mē­rā at­gā­di­na spē­li ar sa­bo­jā­tiem te­le­fo­niem, kad vie­na teik­tais vārds spē­lē­tā­ju rin­das ot­ra­jā ga­lā tiek sa­dzir­dēts glu­ži ci­tāds. Tā arī de­pu­tā­tu kan­di­dā­tu sa­rak­stu sa­stā­dī­tā­ji  ne­spēj vai par va­rī­tēm ne­grib sa­dzir­dēt nu­pat no­ti­ku­ša­jā re­fe­ren­du­mā pār­lie­ci­no­ši iz­teik­to ne­uz­ti­cī­bu 10. Sa­ei­mai. Tā­tad — arī šīs Sa­ei­mas de­pu­tā­tiem. Ne­tiek sa­dzir­dē­ti arī so­ci­o­lo­ģis­ko ap­tau­ju re­zul­tā­ti, kas lie­ci­na, ka sep­tem­brī uz 11. Sa­ei­mas vē­lē­ša­nām Lat­vi­jas pil­so­ņi ga­ta­vo­jas do­ties pat vēl ak­tī­vāk ne­kā uz tau­tas no­bal­so­ša­nu, ta­ču lie­lā­kā da­ļa šo­brīd ap­gal­vo, ka bal­sos vien par jau­na­jiem, Sa­ei­mā līdz šim ne­bi­ju­ša­jiem un tau­tas ko­pī­gi ne­iz­brā­ķē­tā­jiem de­pu­tā­tu kan­di­dā­tiem.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Partneri