21. Maijs, 2019
Vārda dienu svin: Ingmārs, Ernestīne, Akvelīna

Viedokļi

Protu, protu Satversmi rakstīt...

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­va­dī­jis pus­ga­du Valsts pre­zi­den­ta ama­tā, An­dris Bēr­ziņš sā­cis do­māt, kā­das pē­das aiz vi­ņa pa­liks Lat­vi­jas po­li­ti­kā. Acīm­re­dza­mi vairs ne­juz­da­mies drošs ag­rā­ka­jās ie­ce­rēs un ne­se­na­jās ini­ci­a­tī­vās, valsts gal­va ķe­ras klāt ide­jai, kas mū­su po­li­ti­ķiem nez kā­pēc šķiet va­ren daudz­so­lo­ša — rak­stīt jau­nu pa­mat­li­ku­mu.

Vienīgais ieguvums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jan­vā­ra no­ga­lē me­di­jos pa­rā­dī­jās zi­ņa, ka kā­da kus­tī­ba Par vien­lī­dzī­gām tie­sī­bām sā­ku­si vākt pa­rak­stus par Lat­vi­jas pil­so­nī­bas pie­šķir­ša­nu vi­siem šeit dzī­vo­jo­ša­jiem ne­pil­so­ņiem. Ne­būs ne trīs­reiz jā­min, ku­rā pa­spār­nē ie­priekš tā kā ne­ma­nī­tā ko­pa iz­šķī­lu­sies, — pro­tams, PCTVL.

Uz skatuves iznests ACTA lielgabals

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tra­cis ap Vil­to­ša­nas no­vēr­ša­nas tirdz­nie­cī­bas no­lī­gu­ma (The An­ti-Coun­ter­fei­ting Tra­de Ag­re­e­ment jeb ACTA) pa­rak­stī­ša­nu dau­dziem liek ne­iz­prat­nē raus­tīt ple­cus. Vai­rā­ku­ma uz­tve­rē ACTA ir ti­kai starp­val­stu lī­gums, kas pa­redz cī­ņu pret vi­sa ie­spē­ja­mā vil­to­ša­nu un in­ter­ne­ta pi­rā­tis­mu, ne­kas vai­rāk.

Eiropa ceļā uz fiskālu savienību

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­ju­šo pirm­dien, 31.jan­vā­rī, Ei­ro­pas Sa­vie­nī­bas val­stu lī­de­ri Bri­se­lē kon­cep­tu­ā­li vie­no­jās pa­rak­stīt jau­nu ES lī­gu­mu par ko­pē­ju fis­kā­lo dis­cip­lī­nu.

Eironaudu nogriež — valdībai vienalga

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No­zī­mī­gu zi­ņa ne­dē­ļas sā­ku­mā nez kā­pēc no­slā­pa mū­su in­for­ma­tī­va­jā tel­pā: Ei­ro­pas Ko­mi­si­ja pa­zi­ņo­ja, ka ap­tu­rēs fon­du mak­sā­ju­mus Lat­vi­jai. Tas, nav skan­dāls, bet ne­no­lie­dzams pa­mats no­piet­nai sa­ru­nai par ei­ro­nau­das tē­ri­ņiem. Ta­ču val­da dī­vains klu­sums.

Latvijas sporta pabērns — distanču slēpošana

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Viņ­ne­dēļ skais­tā svēt­die­nā Bai­ļos no­ti­ka ik­ga­dē­jās tau­tas slē­po­ša­nas sa­cen­sī­bas Bai­ļu ap­ļi. No ap­tu­ve­ni pus­ot­ra sim­ta da­līb­nie­ku ti­kai piek­tā da­ļa pār­stā­vē­ja jau­nie­šus, kas dzi­mu­ši pēc 1990. ga­da. Pēc sa­cen­sī­bām vē­ro­ju, kā ar snie­ga dē­li sprau­ni pa kal­nu le­jā trau­cas sep­tiņ­des­mit­gad­nieks Jev­ge­ņijs Ka­ta­jevs. Re­dzē­ju, kā dau­dziem jau­nie­šiem pa priek­šu sa­cen­sī­bās slē­po tur­pat seš­des­mit­gad­nieks Lī­go­nis Be­čers. Kas no­tiek ar dis­tan­ču slē­po­ša­nu Lat­vi­jā un Val­mie­rā, kā­pēc ar to no­dar­bo­jas ar­vien ma­zāk jau­nie­šu, jau­tā­ju Līgonim Bečeram.

Ar ko gan esam slaveni

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kad pirm­die­nas rī­tā ko­lē­ģi ka­bi­ne­tā sā­ka de­ba­tes, kurš val­mie­rie­tis pa­zīs­ta­māks — Bo­ķis, Da­liņš vai Kro­ders —, bi­ju ne­daudz pār­steigts: pa ku­ru lai­ku es­mu pa­lai­dis ga­rām ko bū­tis­ku. Pie­va­ka­rē pēc past­kas­tī­tes iz­tuk­šo­ša­nas arī es sa­pra­tu, no ku­ras pu­ses vē­ji pūš — paš­val­dī­bas laik­rak­stā Val­mie­ra do­mā un ra­da bi­ja pub­lis­ko­ti ie­dzī­vo­tā­ju gads­kār­tē­jās ap­tau­jas re­zul­tā­ti.

Politiski administratīvās sistēmas «paši pamati»

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lat­vi­jas Valsts pre­zi­dents An­dris Bēr­ziņš nā­cis kla­jā ar pa­zi­ņo­ju­mu, ka Lat­vi­jā jā­vei­do pa­vi­sam jau­na po­li­tis­ki ad­mi­nis­tra­tī­vā sis­tē­ma, ve­cā jā­mai­na pa­šos pa­ma­tos, lai vei­ci­nā­tu un no­dro­ši­nā­tu at­bil­dī­bas uz­ņem­ša­nos šau­rā­kam cil­vē­ku lo­kam. Ru­na ir ie­vē­ro­ja­miem gro­zī­ju­miem valsts pa­mat­li­ku­mā — Sa­tver­smē — vai pat jau­nas Sa­tver­smes tap­ša­nu. At­klā­ti tas gan ne­ti­ka pa­teikts, ta­ču skaidrs, ka po­li­tis­ki ad­mi­nis­tra­tī­vo sis­tē­mu pār­kār­tot, ne­mai­not Sa­tver­smi, vien­kār­ši nav ie­spē­jams. Skaidrs arī, ka šiem iz­tei­ku­miem būs tāl­ejo­šas se­kas, jo Valsts pre­zi­den­tam ne­pie­dien mē­tā­ties ar ne­pār­do­mā­tiem ie­ro­si­nā­ju­miem.

Valdības 100 dienas: Dombrovska fenomens un seši pamanāmākie ministri

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Rīt Val­da Dom­brov­ska va­dī­ta­jai, pēc skai­ta tre­ša­jai, val­dī­bai ap­ri­tēs pir­mās 100 die­nas, un tas tra­di­ci­o­nā­li ir laiks, ku­rā ar kri­tis­ku aci tiek vē­tīts val­dī­bas pa­veik­tais.

Oligarhus svēpēs no ostām

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­dis Zat­lers un vi­ņa vār­dā sauk­tā par­ti­ja iz­da­ra dī­vai­nus se­ci­nā­ju­mus par sa­vas ne­po­pu­la­ri­tā­tes cē­lo­ņiem, kā pri­o­ri­tā­ti no­sa­kot Lat­vi­jas os­tu po­li­ti­kas kar­di­nā­lu pār­vei­di. Tā­dē­jā­di tiek ce­rēts tur­pi­nāt ka­ru ar eks­pre­zi­den­ta «per­so­nis­ko ie­naid­nie­ku» Ai­va­ru Lem­ber­gu, ne­aiz­do­mā­jo­ties, ka sa­bied­rī­bai tā nav sā­pī­gā­kā pro­blē­ma, ko bū­tu jā­steidz ri­si­nāt.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 

Partneri