22. Janvāris, 2019
Vārda dienu svin: Austris

Viedokļi

Balta pūka atlido pa vējiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ka­mēr aiz­ejo­šais Valsts pre­zi­dents Val­dis Zat­lers iz­lie­kas, ka ne­var vien iz­lemt: kam lai sē­žu ka­ma­nās vai di­bi­nāt pa­šam sa­vu po­li­tis­ko glā­bēj­spē­ku, ro­sī­gi ļau­dis Vid­ze­mē ne­sēž, ro­kas klē­pī tu­rē­da­mi — vi­ņi ga­ta­vi al­ka­tī­go oli­gar­hu li­pī­ga­jiem pirk­ste­ļiem ap­trai­pī­to Tau­tas par­ti­jas zī­mo­lu aiz­spert tāl­tā­lu vēs­tu­res mēs­lai­nē, pul­ci­not sa­vu­laik oran­ža­jai ti­cī­bai pie­vēr­su­šos viet­val­žus zem svai­gi šū­ta kar­mīn­sar­ka­na ka­ro­ga, jo cil­vē­ki re­ģi­o­nos vai­rāk no­vēr­tēs to, ko jau­nās par­ti­jas bied­ri da­rī­ju­ši uz vie­tas kon­krē­ta­jās paš­val­dī­bās — teikts ini­ci­a­tī­vas gru­pas iz­pla­tī­ta­jā pa­zi­ņo­ju­mā.

«Pelēkais kardināls» priekšlaikus uzvaras skurbulī

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Da­žam valsts gal­vas pa­dom­de­vē­jam Val­da Zat­le­ra po­pu­la­ri­tā­te sa­gro­zī­ja gal­vu vai­rāk ne­kā vi­ņam pa­šam. Ro­berts Ķī­lis ar sa­viem pa­zi­ņo­ju­miem ta­gad nī­ci­na to Valsts pre­zi­den­ta po­li­tis­ko ka­pi­tā­lu, ko sa­kās ra­dī­jis.

Aizejošā prezidenta grūtā izvēle

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lat­vi­jas iekš­po­li­ti­kas vēt­rai­nā dis­ku­si­ja, pro­tams, ir sais­tī­ta ar to, ko pēc sa­vas pre­zi­den­tū­ras bei­gām da­rīs no pos­te­ņa aiz­ejo­šais Valsts pre­zi­dents Val­dis Zat­lers. Pa­ras­ti de­mo­krā­tis­ku val­stu eks­pre­zi­den­ti, kas vē­las pa­likt ak­tī­va­jā po­li­tis­ka­jā dzī­vē, di­bi­na vai nu tā dē­vē­tos do­mu tan­kus (think tank) — pēt­nie­cis­kos in­sti­tū­tus ide­ju un plā­nu ģe­ne­rē­ša­nai vai arī fon­dus, ar ku­ru starp­nie­cī­bu at­bal­stīt sa­vu ide­ju re­a­li­zē­ša­nu. To­mēr V. Zat­le­ra ga­dī­ju­mā ar to būs daudz par maz.

Cenu regulē kurināmais

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Zi­nu, ka a/s Val­mie­ras piens jau ar 1. jū­ni­ju ir pa­cē­lis ra­žo­ša­nas ta­ri­fu, bet lie­lā­kais sil­tu­ma pie­gā­dā­tājs — Val­mie­ras ener­ģi­ja — vēl nav de­vu­si ne­kā­du sig­nā­lu, ta­ču mēs no­jau­šam, ka sa­ka­rā ar ak­cī­zes no­dok­li da­bas­gā­zei arī vi­ņi pie re­gu­la­to­ra pār­ska­tīs sa­vu ra­žo­ša­nas ta­ri­fu. Tik­līdz vi­ņi to iz­da­rīs un pa­zi­ņos — pie­ļau­ju, ka tie va­rē­tu būt 8 %, arī mēs pār­rē­ķi­nā­sim sa­vu ga­la ta­ri­fu. Va­rē­tu būt, ka ar 1. ok­tob­ri, kad mēs pa­ras­ti sā­kam ap­ku­res pe­ri­o­du, būs skaid­rī­ba par ga­la ta­ri­fu pie­au­gu­mu.

Jātur īkšķi par Grieķiju

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Uz Grie­ķi­jas sa­mil­zu­ša­jām fi­nan­šu pro­blē­mām var rau­dzī­ties di­vē­jā­di. Pie va­ras eso­šie Lat­vi­jas po­li­ti­ķi ar zi­nā­mu pā­rā­ku­ma sa­jū­tu, jo Grie­ķi­ja ti­kai gra­sās iet cau­ri tam el­les tu­ne­lim, kam lie­lā­ko­ties jau esam iz­gā­ju­ši, sa­vu­kārt fi­nan­šu jo­mas pār­stāv­jiem Grie­ķi­jas piņ­ķe­rē­ša­nās ar sa­vām fi­nan­sēm vai­rāk ne­kā ga­du liek aiz­vien vai­rāk šau­bī­ties par grie­ķu spē­jām pil­dīt pa­šu so­lī­ju­mus par tē­ri­ņu dra­ko­nis­ku sa­ma­zi­nā­ša­nu un struk­tu­rā­lo re­for­mu īs­te­no­ša­nu. Pa­sau­les ie­vē­ro­ja­mā­kie eko­no­mis­ti un eks­per­ti aiz­vien vai­rāk ru­nā par Grie­ķi­jas ie­spē­ja­mo bank­ro­tu, ei­ro zo­nas drū­mo lik­te­ni un šo­ka vil­ni pa­sau­les fi­nan­šu sis­tē­mai. Šāds at­tīs­tī­bas sce­nā­rijs ne­nāk­tu par la­bu Lat­vi­jas eko­no­mi­kas at­lab­ša­nai, tā­pēc mums jā­tur īk­šķi, lai grie­ķiem to­mēr iz­do­das.

Savi «plusi» un «mīnusi»

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

«Simt­lat­nie­kiem» no jū­li­ja mak­sās ti­kai 80 la­tus mē­ne­sī, bet tā sau­ca­mā simt­lat­nie­ku pro­gram­ma tur­pi­nā­sies ti­kai līdz šā ga­da bei­gām. Par pro­gram­mas īs­te­no­ša­nas pie­re­dzi stās­ta Rū­jie­nas no­va­da paš­val­dī­bas ne­kus­ta­mā īpa­šu­ma spe­ci­ā­lists IVO VIRSIS:

Vēlētāji, neļausim sevi satraukt!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jā­ņi un vēl šī ne­dē­ļas no­ga­le Lat­vi­jas po­li­ti­ķiem ir pē­dē­jās īs­tās brīv­die­nas. Par­ti­jām nu dar­ba pil­nas ro­kas, kaut arī 10. Sa­ei­ma, ne­kai­ti­not ļau­dis, kas ie­do­mā­jās to esam jau valsts gal­vas at­lais­tu, tā īs­ti ko­pā sa­nāks sep­tem­brī. Ta­gad jā­glābj pēr­na­jā ok­tob­rī gū­tā va­ras da­ļa un jā­cen­šas to pie­au­dzēt.

Latvijas izpārdošanas sindroms

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pē­dē­jā lai­kā aiz­vien bie­žāk skan ru­nas par Lat­vi­jas «iz­pār­do­ša­nu» ār­valst­nie­kiem. Tiek pie­sauk­ti ne­ie­prie­ci­no­šie fak­ti, ka ār­val­stu pil­so­ņu ro­kās no­nā­ku­si jau pu­se lauk­saim­nie­cī­bā iz­man­to­ja­mās Lat­vi­jas ze­mes, ka vai­rāk ne­kā trīs ce­turt­da­ļas (78 %) pē­dē­jo des­mit ga­du lai­kā īpaš­nie­kus mai­nī­ju­šo uz­ņē­mu­mu no­nā­cis ār­valst­nie­ku ro­kās, ka ār­val­stu ban­ku ro­kās at­ro­das pil­nī­bā viss Lat­vi­jas fi­nan­šu sek­tors, utt. No­tie­ko­šais ofi­ci­ā­li tiek dē­vēts par in­ves­tī­ci­jām, to­starp arī stra­tē­ģis­ka­jām, ta­ču pēc bū­tī­bas nav ne­kas cits, kā eko­no­mis­kā ko­lo­ni­ā­lis­ma for­ma. Vai šo pro­ce­su ir ie­spē­jams ja ne pa­griezt pre­tē­jā vir­zie­nā, tad vis­maz ap­tu­rēt?

Pliko skrējiens

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Klāt ga­da ga­rā­kā die­na un īsā­kā nakts, kad tum­ša­jās stun­dās nak­tī uz 22. jū­ni­ju ir gan as­tro­no­mis­kie, gan lat­vis­kie va­sa­ras saul­grie­žu svēt­ki. Šo­nakt, lai gais­ma ko­pā sa­tur ga­da di­vas da­ļas, ir jā­kur uguns­kurs. Ka­mēr tas deg, var un va­ja­got lū­ko­ties ap­kārt­nē, lai ik­die­nā no­tie­ko­šo la­bāk at­skār­stu un pa­ma­nī­tu zī­mes, kas kaut ne­daudz ļau­jot re­dzēt rīt­die­nu.

Par līgošanu bez pēcgaršas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tu­vo­jas Jā­ņi. Lī­go svēt­ki vie­niem būs at­pū­ta, bet ot­riem — sūrs darbs, lai no­dro­ši­nā­tu kār­tī­bu un kon­tro­lē­tu sa­tik­smes da­līb­nie­kus — ve­lo­si­pē­du, mo­pē­du, mo­to­cik­lu, kvad­ra­cik­lu, au­to­mo­bi­ļu un trak­to­ru va­dī­tā­jus uz saus­ze­mes un mo­tor­lai­vu, ūdens­mo­to­cik­lu un ku­te­ru va­dī­tā­jus uz ūdens. Par trans­por­ta lī­dzek­ļa va­dī­ša­nu dzē­ru­mā pa­ra­lē­les tiek vilk­tas ar Ce­ļu sa­tik­smes no­tei­ku­miem, un so­di ir tie­ši tā­di pa­ši, kā rei­bu­mā brau­cot ar au­to. Tā­dēļ trans­por­ta lī­dzek­ļu va­dī­tā­jiem lū­gums ne­sēs­ties pie stū­res pēc al­ko­ho­la lie­to­ša­nas.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri