21. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Andis, Zeltīte

Veselība un labklājība

Jumts virs galvas un ne tikai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tik­ko eks­plu­a­tā­ci­jā no­do­tā Burt­nie­ku no­va­da so­ci­ā­lā dzī­vo­ja­mā mā­ja Ren­cē­nos jau ap­dzī­vo­ta. Lab­ie­kār­to­ta­jos jau­na­jos dzī­vok­lī­šos tur­pi­na ie­vāk­ties mīt­nie­ki.

Atgādina par smēķēšanas kaitīgumu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

At­zī­mē­jot Pa­sau­les die­nu bez ta­ba­kas un Starp­tau­tis­ko bēr­nu aiz­sar­dzī­bas die­nu, treš­dien pie Val­mie­ras kul­tū­ras cen­tra bēr­niem, jau­nie­šiem un vi­ņu ve­cā­kiem pa­sā­ku­mu «Drošs, ve­sels un ra­došs Val­mie­rā» bi­ja or­ga­ni­zē­ju­si Ve­se­lī­bas mi­nis­tri­ja, Valsts po­li­ci­jas Vid­ze­mes re­ģi­o­na pār­val­de un Val­mie­ras kul­tū­ras centrs sa­dar­bī­bā ar Val­mie­ras paš­val­dī­bu. Pa­sā­ku­mu īs­te­not pa­lī­dzē­ja Lat­vi­jas Sar­ka­nā Krus­ta jau­nat­nes Val­mie­ras no­da­ļa, Val­mie­ras jau­nie­šu do­me, jau­nie­šu klubs «Acis» un Val­mie­ras Pār­ti­kas ra­žo­tā­ju vi­dus­sko­la.

Ikdiena, ne akcija

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

La­ba ser­vi­sa mē­ne­sis no­slē­dzies, ta­ču Valsts so­ci­ā­lās ap­dro­ši­nā­ša­nas aģen­tū­ras Val­mie­ras re­ģi­o­nā­la­jā no­da­ļā laip­na un pro­fe­si­o­nā­la at­tiek­sme pret klien­tiem ir ik­die­na, ne ak­ci­ja. Ne vel­ti par šo ko­lek­tī­vu dzir­dē­tas dau­dzas la­bas at­sauk­smes. Stās­ta klien­tu ap­kal­po­ša­nas da­ļas va­dī­tā­ja DAIGA KRĒSLIŅA:

Programma «Skolas auglis» Valmieras skolās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Veik­smī­gi no­slē­dzies ES pro­jekts «Sko­las aug­lis». Val­mie­ras pa­mat­sko­lā, Val­mie­ras Vies­tu­ra vi­dus­sko­lā un Val­mie­ras 5. vi­dus­sko­lā 981 sko­lēns ik die­nu no 10. jan­vā­ra līdz 25. feb­ru­ā­rim. sa­ņē­ma aug­ļus un dār­ze­ņus no zem­nie­ku saim­nie­cī­bām «Me­ži­ņi» un «Re­ķi».

Aprūpēti un starp cilvēkiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tre­šo ga­du strā­dā Rū­jie­nas no­va­da ie­stā­de — so­ci­ā­lās ap­rū­pes centrs Lo­de, kas re­ģis­trē­ta valsts so­ci­ā­lo pa­kal­po­ju­mu snie­dzē­ju re­ģis­trā. Rū­jie­nas no­va­da paš­val­dī­ba ir no­slē­gu­si lī­gu­mu ar Lab­klā­jī­bas mi­nis­tri­ju par valsts fi­nan­sē­ta pa­kal­po­ju­ma snieg­ša­nu per­so­nām ar ga­rī­ga rak­stu­ra trau­cē­ju­miem. Centrs pie­dā­vā pa­kal­po­ju­mus arī ve­ciem uz il­gā­ku vai īsā­ku lai­ku ap­rū­pē­ja­miem ļau­dīm. Paš­laik Lo­di par sa­vām mā­jām sauc 38 valsts un paš­val­dī­bu klien­ti, bet par dar­ba vie­tu — 21 cen­tra ap­kal­po­jo­šā per­so­nā­lā strā­dā­jo­šais.

Krīzes problēmas risinot

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lat­vi­jā jo­pro­jām ir krī­ze, un dau­dzi ve­cā­ki ko­pā ar bēr­niem vai bez vi­ņiem at­ro­das ār­ze­mēs. Ja ve­cā­ki aiz­brau­ku­ši vie­ni, bēr­na at­tīs­tī­bā var ras­ties zi­nā­mas pro­blē­mas, tā­dēļ si­tu­ā­ci­jai se­ko so­ci­ā­lie un bā­riņ­tie­su dar­bi­nie­ki.

Pabalstu ziema

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vai­cā­ta par sa­vas no­za­res gal­ve­na­jiem dar­biem pa­gas­tā, Ma­tī­šu so­ci­ā­lā dar­bi­nie­ce Rudīte Ādamsone sa­ka: — Pa­bal­sti un pa­bal­sti vien. Cil­vē­kiem nav mal­kas, pra­sa pa­bal­stu. Ne­iz­nāk ga­ran­tē­tais iz­ti­kas mi­ni­mums, at­kal pra­sa pa­bal­stu...

Brīdinājumi norūda

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Maz­sa­la­cas slim­nī­cas di­rek­tors, ģi­me­nes ārsts Ed­gars Gran­dāns mie­rī­gi se­ci­na: ve­se­lī­bas mi­nis­tra ne­se­nā vi­zī­te no­ri­tē­ju­si mier­mī­lī­gā gai­sot­nē: — Mums sen vairs nav ko īsi­nāt. Pa­zi­ņo­ju­mus par slim­nī­cas slēg­ša­nu sa­ņē­mām ne­pār­trauk­ti — no 2000. ga­da! — līdz bē­dī­ga­jai vēs­tij, ka 2009. ga­da 1. sep­tem­brī valsts ar no­lem­ta­jiem sta­ci­o­nā­riem to­mēr pār­trauc sa­vu sa­dar­bī­bu. Esam rū­dī­ti, vien­mēr esam zi­nā­ju­ši: lai no­tu­rē­tos, va­ram pa­ļau­ties ti­kai uz se­vi.

Labvēļi no Anglijas — Zilākalna bērniem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jau rak­stīts, ka pirms Zie­mas­svēt­kiem Zi­lā­kal­na bēr­nu un jau­nie­šu die­nas cen­tra ap­mek­lē­tā­ji bi­ja sa­ga­ta­vo­ju­ši skais­tu dā­va­nu ve­cā­kiem, pa­gas­ta ie­dzī­vo­tā­jiem un sev — mu­zi­kā­lu uz­ve­du­mu Kaz­lē­ni­ņi un vilks. Dau­dza­jiem spē­lēt­gri­bē­tā­jiem ie­ju­tī­gi pa­lī­dzē­ja cen­tra va­dī­tā­ja sko­lo­tā­ja Ilo­na Ber­ga.

Bez riska, ar pārliecību

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kad 22. mar­tā Val­mie­rā dur­vis vē­ra SIA Cē­su ra­jo­na zob­ārst­nie­cī­bas po­li­klī­ni­ka struk­tūr­vie­nī­ba, skep­ti­ķu ne­trū­ka, li­kās, Val­mie­rā jau tā ir pie­tie­ka­mi daudz zob­ār­stu. Bet cēs­nie­ku ini­ci­a­tī­vai ne ma­zāk bi­ja arī at­bal­stī­tā­ju, jo dau­dzi il­gus ga­dus bi­ja ju­tu­ši mū­su spe­ci­ā­lis­tu pat šer­po at­tiek­smi pret jau­niem pa­cien­tiem.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri