23. Februāris, 2019
Vārda dienu svin: Haralds, Almants

Veselība un labklājība

Sportiska diena Rūjā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

VSAC «Vidzeme» filiālē «Rūja» 7. jūnijā notika sporta spēles «Rūjas kauss». Turpinot tradīcijas, nodrošinājām iespēju klientiem satikties citam ar citu, pierādot savu sportisko varēšanu.

Palīdz simtiem cilvēku un novēl rūpēties par acu veselību

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

— Šis ir jau mans piektais ceļojums uz Latviju, Valmieru, un vienmēr esmu laimīgs šeit būt. Ir liels gandarījums, ka ar savu akciju varējām palīdzēt cilvēkiem, — pēc piecām saspringta darba dienām Valmierā teica Dave Bennett, ASV Mičiganas štata Lauvu kluba biedrs.

Valmierā atzīmēs Dienu bez tabakas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

31.maijā visā pasaulē tiek atzīmēta Diena bez tabakas (World no Tobacco Day), kad sabiedrība tiek aicināta pievērst uzmanību smēķēšanas un tabakas atkarības problēmai visā pasaulē. Arī Valmierā, Valmieras Valsts ģimnāzijā 30.maijā plkst.11:00 tiks organizētas aktivitātes skolu jauniešiem, pedagogiem un medicīnas personālam, aicinot pārdomāt veselīga dzīvesveida nozīmi un tā ietekmi uz kopējo cilvēka veselības stāvokli un labsajūtu.

Jauki, ka pasaulē ir tik labi cilvēki

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pirms dau­dziem ga­diem Lat­vi­jā ra­du mā­jas ap­mek­lē­ja In­gu­na Laim­do­ta Fau­ser no Mi­či­ga­nas šta­ta Ame­ri­kā, arī vi­ņas vī­ram, ve­te­ri­nār­ār­stam Tim Fau­ser ie­pa­ti­kās mū­su ze­me, un vi­ņi, sa­va Lau­vu klu­ba bied­ri, sa­sta­pa jau to­laik vie­nu no ak­tī­vā­ka­jiem Lau­vu klu­biem Lat­vi­jā — Val­mie­ru, un kopš 2002. ga­da (čet­ras rei­zes ik pa di­viem ga­diem un pēc ti­kai maz­liet ga­rā­ka starp­brī­ža at­kal šo­ne­dēļ) LION bied­ri no ASV sa­dar­bo­jas ar vēs­tu­ris­kā Val­mie­ras ra­jo­na ve­ca­jiem cil­vē­kiem, kas sa­skā­ru­šies ar sa­dzī­ves un ļo­ti bie­ži arī ar iz­tik­ša­nas grū­tī­bām un kas acu ār­sta ap­mek­lē­ju­mu vai jau­nu briļ­ļu ie­gā­di spies­ti at­likt pat uz ne­zi­nā­mu lai­ku.

Vidzemes slimnīca sadala savus oskarus

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vid­ze­mes slim­nī­cā Val­mie­rā Ga­da no­ti­ku­mu no­mi­nā­ci­jas ti­ka no­sauk­tas ti­kai ot­ro ga­du, bet šī tā­pat kā ki­no­pa­sau­les sla­ve­nā os­ka­ru ce­re­mo­ni­ja — tā la­bes­tī­gi to no­dē­vē­ja pa­sā­ku­ma va­dī­tā­ji ak­tie­ri Imants Strads un Ģirts Rā­viņš — slim­nī­cā, lie­kas, vei­do­jas par skais­tiem at­zi­nī­bas un ko­pā bū­ša­nas svēt­kiem.

Brīnumtablete vēl nav izdomāta

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­dims Se­ra­fi­movs ir jaun­pie­nā­cējs mūs­pu­sē jau la­bi ie­pa­zī­to ģi­me­nes ār­stu sai­mē. Kad pa­gā­ju­ša­jā ga­dā Ma­tī­šu un Bēr­zai­nes pa­gas­ta ie­dzī­vo­tā­ji pa­li­ka bez sa­va dak­te­ra, si­tu­ā­ci­ju glā­ba Maz­sa­la­cas ār­sti, ta­ču tas bi­ja ti­kai pa­gai­du ri­si­nā­jums.

Skolas bērnu ikdiena — veselīga

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Par gan­drīz vi­su Val­mie­ras sko­lu ik­die­nas ēdien­kar­ti rū­pē­jas uz­ņē­mums SIA Kan­tī­ne B, gā­dā­jot, lai bēr­ni sa­ņem­tu ve­se­lī­gu, vit­amī­niem un mi­ne­rāl­vie­lām ba­gā­tu mal­tī­ti. Fir­ma arī uz­reiz at­sau­cās uz val­stī pirms trim ga­diem ro­si­nā­to pro­gram­mu Sko­las piens un pa­gā­ju­ša­jā ga­dā sāk­to pro­gram­mu Sko­las aug­lis.

Lielākas iespējas palīdzēt valmieriešiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras paš­val­dī­bas do­me ap­stip­ri­nā­ju­si sais­to­šos no­tei­ku­mus «Par paš­val­dī­bas pa­lī­dzī­bu dzī­vok­ļa jau­tā­ju­mu ri­si­nā­ša­nā Val­mie­ras pil­sē­tā», līdz ar to pa­pla­ši­not per­so­nu lo­ku, kam pie­nā­kas šā­da pa­lī­dzī­ba. Stās­ta ne­kus­ta­mā īpa­šu­ma ap­saim­nie­ko­ša­nas pār­val­des spe­ci­ā­lis­te mā­jok­ļu jau­tā­ju­mos ILZE PUŽULE:

Medicīnas vilinājums

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­ju­ša­jā ga­dā pirms Lat­vi­jas ju­bi­le­jas Tri­kā­tas dok­to­rā­ta ār­stei INESEI VERŠELO At­zi­nī­bas rak­stu pie­šķī­ra Stren­ču no­vads. Vi­ņas ap­rū­pē ir pa­cien­ti arī ša­jā maz­pil­sē­tā, tā­pat Plā­ņu pa­gas­tā, ne­dau­dzi arī Bil­skā un Vij­cie­mā, ko­pā — ap 1600 pa­cien­tu. Tri­kā­tā dak­te­re strā­dā jau 18. ga­du. Tri­kā­tai ar Plā­ņiem kād­reiz bi­ju­si vie­na am­bu­lan­ce, bet pirms ga­diem 14, kad at­bil­sto­ši lai­kam va­ja­dzē­jis mai­nīt no­sau­ku­mu, ra­dies SIA «Tri­kā­tas dok­to­rāts». (Pirms ga­diem 40, kā lie­ci­na Lat­vi­jas PSR Ma­zā en­cik­lo­pē­di­ja, Tri­kā­tā bi­ju­si lau­ku ie­cir­kņa slim­nī­ca ar 25 vie­tām.)

Izmēri asinsspiedienu!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ne­sen Lat­vi­jā veik­tais sirds ve­se­lī­bas pē­tī­jums at­klā­ja sa­trau­co­šus fak­tus par valsts ie­dzī­vo­tā­ju asins­spie­die­na rā­dī­tā­jiem. Pro­ti: pa­aug­sti­nāts asins­spie­diens ir 44 % ie­dzī­vo­tā­ju virs 25 ga­diem — 40 % sie­vie­šu un 53 % vī­rie­šu — un gan­drīz pu­se Lat­vi­jas ie­dzī­vo­tā­ju ne­kon­tro­lē sa­vu asins­spie­die­nu. Lai no­skaid­ro­tu sirds ve­se­lī­bas stā­vok­li, pir­mais un vien­kār­šā­kais uz­de­vums ir iz­mē­rīt asins­spie­die­nu, tā­pēc Lat­vi­jas kar­dio­lo­gu bied­rī­ba sā­ku­si ak­ci­ju «120/80 Iz­mē­ri asins­spie­die­nu!»

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Kā vērtējat jauno valdību, premjera K.Kariņa vadībā?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 

Partneri