20. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Anda, Andīna

Veselība un labklājība

No pagraba līdz sestajam stāvam

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­ne­dēļ Vid­ze­mes slim­nī­cas pa­cien­ti un dar­bi­nie­ki sāk ap­dzī­vot iz­re­mon­tē­tas un mūs­die­nī­gi ie­kār­to­tas no­da­ļu tel­pas no pa­gra­ba līdz ses­ta­jam stā­vam.

Vistuvāk pacientiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Slim­nī­ca maz­pil­sē­tā ir viens no cen­triem, kas no­dro­ši­na dzī­ves kva­li­tā­ti un pie­sais­ta ie­dzī­vo­tā­jus, tā­dēļ paš­val­dī­bas un lau­ku ļau­dis cen­šas sa­gla­bāt sev tu­vā­kās me­di­cī­nas ie­stā­des un šī cī­ņa ne­kad ne­bei­dzas.

Maz­sa­la­cas slim­nī­cas di­rek­tors EDGARS GRANDĀNS strā­dā Maz­sa­la­cā no 1981. ga­da un pie­dzī­vo­jis daudz pār­mai­ņu me­di­cī­nas jo­mā:

Operācija labākai dzīves kvalitātei

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mo­der­na, mi­ni­mā­li in­va­zī­va (ci­tiem vār­diem — ar pa­vi­sam ne­lie­lu ķi­rur­ģis­ku ie­jauk­ša­nos), efek­tīvs pro­blē­mas ri­si­nā­jums un dzī­ves kva­li­tā­tes uz­la­bo­jums — tā rak­stu­ro­ja­ma jau­nā ķi­rur­ģis­kā me­to­de, ko ta­gad veic arī Vid­ze­mes slim­nī­cā Val­mie­rā. Tā do­mā­ta sie­vie­tēm ar bie­ži sa­sto­pa­mu, bet tik de­li­kā­tu sa­slim­ša­nu, ka vi­ņas par to ne­at­zīs­tas pat sa­vām drau­dze­nēm — dzi­mum­or­gā­nu no­slī­dē­ju­mu, ko bie­ži pa­va­da urī­na ne­sa­tu­rē­ša­na.

Operācija — tiešraidē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tieš­rai­dē vē­ro­ja­ma ope­rā­ci­ja — tas no­zī­mē, ka sa­sniegts nā­ka­mais etaps pār­ro­be­žu pro­jek­ta re­a­li­zā­ci­jā. Vid­ze­mes slim­nī­ca ir ie­sais­tī­ju­sies Lat­vi­jas - Igau­ni­jas pro­jek­tā DELMA (De­ve­lo­ping Es­to­ni­an Lat­vi­an Me­di­cal Area), kur stra­tē­ģis­kie part­ne­ri ir vēl Rī­gas Stra­di­ņa klī­nis­kā uni­ver­si­tā­tes slim­nī­ca un no Igau­ni­jas — Tar­tu Uni­ver­si­tā­tes slim­nī­ca, Val­gas slim­nī­ca un Pol­vas slim­nī­ca. Pro­jek­ta mēr­ķis — in­ten­si­fi­cēt sa­dar­bī­bu starp uni­ver­si­tā­tes slim­nī­cām, uz­la­bot in­for­mā­ci­jas un pie­re­dzes ap­mai­ņu, ie­vie­šot mūs­die­nī­gas teh­no­lo­ģi­jas un at­bil­stī­gi mā­cīt per­so­nā­lu lie­tot šīs teh­no­lo­ģi­jas.

Attīstībā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ti­kai pērn pa­va­sa­rī Rū­jie­nas se­ni­o­ru mā­ja sā­ka dar­bī­bu, bet ta­gad par to zi­na ne ti­kai Lat­vi­jā. Pie­re­dzes vi­zī­tēs šeit ie­ro­das arī ko­lē­ģi no ār­ze­mēm. Stās­ta se­ni­o­ru mā­jas di­rek­tors JĀNIS ROZE:

Dārzeņus un augļus — katrā ēdienreizē

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jau zi­ņo­jām, ka Zie­meļ­vid­ze­mē pa­bi­ja Lat­vi­jas Ār­stu bied­rī­bas pre­zi­dents Pē­te­ris Api­nis, lai bied­rī­bas rī­ko­tās kam­pa­ņas Ēdī­sim dār­ze­ņus un aug­ļus 5 rei­zes die­nā lai­kā ar Lat­vi­jas Ār­stu bied­rī­bas bal­vu Va­le­tu­do Pat­ri­ae ap­bal­vo­tu Kau­gu­ru pa­gas­ta in­te­grē­tās augļ­ko­pī­bas saim­nie­cī­bas Svit­kas saim­nie­ku Mod­ri Eli­a­su un Stra­upes pa­gas­ta bio­lo­ģis­kās saim­nie­cī­bas Ei­cē­ni saim­nie­ku Jā­ni Rein­har­du.

Šaubīgās pievakares pārtikas veikalā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

(No sa­ru­nas ar Pār­ti­kas un ve­te­ri­nā­rā die­nes­ta (PVD) Zie­meļ­vid­ze­mes pār­val­des va­dī­tā­ja viet­nie­ci Lin­du Ug­la­no­vu)

— Kā va­sa­ra ie­tek­mē pār­ti­kas uz­rau­gu darb­die­nu?

— Kar­stums, vai­rā­kas ar to un ne ti­kai ar to sais­tī­tās pro­blē­mas li­ka vai­rāk strā­dāt — pār­bau­des tur­pi­nā­jām ār­pus ie­ras­tā dar­ba lai­ka, arī svēt­die­nās. Va­sa­ra pa­gā­ja, in­ten­sī­vi rau­jo­ties. Ie­vē­ro­jām, ka pēc pulk­sten pie­ciem sā­kas ne­pa­tī­ka­mais: šķiet, ar pār­ti­ku sais­tī­tie uz­ņē­mē­ji bi­ja pie­ra­du­ši, ka mēs strā­dā­jam tra­di­ci­o­nā­li ti­kai līdz pie­ciem... Tas liek par daudz ko aiz­do­mā­ties. Sū­dzī­bas, ko sa­ņe­mam, ta­gad cen­ša­mies pār­bau­dīt pēc mū­su tra­di­ci­o­nā­lā dar­ba lai­ka. Ja ir sa­ņem­ti ie­bil­du­mi par ve­cu pre­ci, tad tie­ši pie­va­ka­rēs vis­bie­žāk to pār­do­ša­nā arī ie­rau­gām.

Rīgas ārsti konsultē Valmierā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kopš otr­die­nas Val­mie­ras Ve­se­lī­bas cen­trā, kā tau­tā sauc Bas­ti­o­nā, at­vērts Vid­ze­mes slim­nī­cas Kon­sul­ta­tī­vais ka­bi­nets, ku­rā pa­cien­tiem par mak­su pie­eja­mas  Rī­gas ār­stu spe­ci­ā­lis­tu kon­sul­tā­ci­jas. Pla­šāk: www.vid­ze­mes­slim­ni­ca.lv.

Uz darbu iet ar prieku

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Līdz šim dau­dziem tik ne­pie­cie­ša­mo so­ci­ā­lo dar­bu vei­ca spe­ci­ā­lists, kas ap­kal­po­ja di­vus pa­gas­tus, bet no feb­ru­ā­ra Bēr­zai­nes pa­gas­tā ir pa­šiem savs so­ci­ā­lais dar­bi­nieks — ANITA KRŪMIŅA — cil­vēks ar pie­tie­ka­mu dzī­ves un dar­ba pie­re­dzi.

Labas idejas noteikti piepildās

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No 2012. ga­da 1. jan­vā­ra līdz 260 la­tiem jeb par 10 la­tiem mē­ne­sī tiek pa­aug­sti­nā­ta uz­tur­mak­sa pan­si­o­nā­tā «Val­mie­ra».

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri