23. Marts, 2019
Vārda dienu svin: Mirdza, Žanete, Žanna

Valmierietis

Neapstāties un dzīvot brīvi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ir pa­gā­ju­ši te­ju trīs ga­di, kopš Ha­ralds Ozo­liņš sa­pra­ta, ka vē­las ie­gūt ka­lē­ja un ju­ve­lie­ra pro­fe­si­ju. Piekt­die­nas va­ka­rā, uz­reiz pēc tam, kad viņš bi­ja at­sto­pē­jis no Rī­gas, mū­su tik­ša­nās no­ri­tē­ja lie­lā stei­gā, jo Ha­ral­da da­bā nav lie­ki tē­rēt lai­ku. — Dien­nak­tī ir 86 400 se­kun­des, un katrs pats iz­vē­las, kā tās tē­rēt; laiks, ko pa­va­dām ne­pro­duk­tī­vi, nav at­gūs­tams. Es cen­šos iz­man­tot kat­ru iz­de­vī­bu, ko dzī­ve man pie­spē­lē, — tā Ha­ralds.

Vienmēr ir iespēja izvēlēties savu ceļu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lie­la RITAS VIĻUMSONES dzī­ves da­ļa sais­tī­ta ar dzimt­sa­rak­stu no­da­ļu, ku­rā par va­dī­tā­ju vi­ņa strā­dā no 1994. ga­da, tā­pēc dzimt­sa­rak­stu 90 ga­du ju­bi­le­ju, ko Val­mie­rā svi­nē­sim 1. jū­li­jā, uz­ska­ta arī par sa­vu dzim­ša­nas die­nu. Vi­ņu šis cie­nī­ja­mais ve­cums ne­maz ne­mul­si­not.

Dun sliedes Valmierā I

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tur­pi­not ie­ska­tī­ties Val­mie­ras in­dus­tri­āla­jā vēs­tu­rē, lo­ģis­ki ir pie­stāt pil­sē­tas dzelz­ce­ļa sta­ci­jā. Kā te viss lai­ka gai­tā vei­do­jies, mē­ģi­nā­sim tikt skaid­rī­bā, iz­man­to­jot  eks­klu­zī­vu Lat­vi­jas dzelz­ce­ļa 90. ju­bi­le­jai par go­du 2009. ga­dā ta­pu­šu Ju­ma­vas iz­de­vu­mu – To­ma Al­tber­ga, Ka­rī­nas Augus­tā­nes un Ie­vas Pē­ter­so­nes sa­stā­dī­to  Dzelz­ce­ļi Lat­vi­jā. Kā jau ie­rasts, au­to­ram pa­lī­dzī­gu ro­ku se­nu fo­to­grā­fi­ju mek­lē­ša­nā snie­gu­si arī In­dra Vī­lis­te­re no Val­mie­ras mu­ze­ja.

Moderns akcents Valmieras vaigā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nā­ka­mā ga­da sā­ku­mā Tēr­ba­tas ie­lā 10 uz­sāks Vid­ze­mes Augst­sko­las jaun­ās in­že­nier­zi­nāt­ņu ēkas celt­nie­cī­bu, ku­ru pa­re­dzēts pa­beigt līdz 2013. ga­da augus­tam. Eiro­pas Re­ģi­onā­lās at­tīs­tī­bas fon­da pro­jekts Vie­no­ta, mo­der­na un per­so­nām ar fun­kci­onā­liem trau­cē­ju­miem pie­mē­ro­ta pri­ori­tā­ro stu­di­ju vir­zie­nu stu­di­ju kom­plek­sa iz­vei­de Vid­ze­mes Augst­sko­lā aiz­sā­cies jau šī ga­da sā­ku­mā, kad feb­ru­ārī un mar­tā ti­ka iz­strā­dāts ēkas mets, kas kal­po kā pa­mats ie­pir­ku­mu pra­sī­bām ēkas teh­nis­kā pro­jek­ta iz­strā­dei, pro­jek­tē­ša­nu plā­nots pa­beigt līdz ok­tob­rim, kam se­kos būv­nie­cī­bas ie­pir­kums, ko­pē­jās pro­jek­ta iz­mak­sas pa­re­dzē­tas 1,8 mil­jo­nu la­tu ap­mē­rā.

Valmieriete no Liepājas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vidzemes Augstskolas Valodu studiju un eksaminācijas centra vadītāja Dr. phil. BEATA PAŠKEVICA:

—    Dzīve Valmierā man sākās ar darbu šeit, Valmiera un augstskola šķiet nedalāmi jēdzieni. Pilsēta ir jauka, augstskolas vide šķiet simpātiska. To ir novērtējuši arī mūsu ciemiņi, viņi ir sajūsmā par integrēto bibliotēku, mājīgajām telpām un Gauju tepat aiz loga.

Valmieras elektrostacija. II

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­reiz ap­lū­ko­sim lai­ku pēc I Pa­sau­les ka­ra, kad Val­mie­rā – pat­la­ban Kriš­jā­ņa Val­de­mā­ra 1a – dar­bu tur­pi­nā­ja elek­tro­sta­ci­ja.

Analītiķi veido pieredze un māksla

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

«Ja kāds mā­cē­tu pa­teikt, kas ak­ci­ju tir­gos no­tiks rīt, tad viņš dro­ši vien at­pūs­tos sav­rup­mā­jā ek­so­tis­kās sa­lās,» vi­ņa no­smej, kad ru­nā­jam, cik veik­smī­gi ie­spē­jams pro­gno­zēt ak­ci­ju tir­gus svār­stī­bas. ZANES TILTANOVAS, LHV ban­kas ana­lī­ti­ķes, dar­ba die­na ne­rit gluži kā fil­mās, kur starp zi­bo­šiem da­to­ru ek­rā­niem klai­gā­da­mi skrien bro­ke­ri.

Ar milzīgu azartu un lielu aizrautību

Reģistrēties, lai varētu balsot
0
  • Mācījusies Nautrēnu pamatskolā un Rēzeknes mūzikas vidusskolā;
  • Studējusi Mūzikas akadēmijā (toreiz Konservatorijā);
  • Strādājusi Saldus mūzikas skolā par direktori un diriģenti;
  • Valmierā kormūzikas lauciņā jau vairāk nekā 20 gadus;
  • Vada korus «Skan», «Imanta», Valmieras Mūzikas skolas kori un 5. vidusskolas kori.

Daudzi man jautā, kur man tāda enerģija. Nu kāda ir, tāda ir. Kora priekšā, protams, neguļu, — guļu mājās. Un vēl man enerģija rodas  tur, ka es apzināti jau no kādiem 18 gadiem guļu pusdienlaiku. Atceros, kad no Konservatorijas atbraucu mājās uz laukiem, gulēju, cik vajadzēja, kad cēlos, visu izdarīju, man nevajadzēja nekad teikt – dari to un to.

Katram ir iespēja palīdzēt savai skolai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

MĀR­TIŅŠ OZO­LIŅŠ, Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jas 2003. ga­da ab­sol­vents. Jau sko­las lai­kā mērķ­tie­cīgs, sa­bied­risks cil­vēks, kas no­vēr­tē la­bas iz­glī­tī­bas ne­pie­cie­ša­mī­bu. Ne­sen Drau­dzī­ga­jam aici­nā­ju­mam vel­tī­ta­jā ģim­nā­zi­jas pa­tei­cī­bas va­ka­rā vai­rā­ki audzēk­ņi sa­ņē­ma pēc Mār­ti­ņa ini­ci­atī­vas iz­vei­do­tā Sko­lē­nu at­bal­sta fon­da sti­pen­di­jas kā no­vēr­tē­ju­mu par sa­snieg­to da­žā­dos mā­cī­bu priekš­me­tos.

Latvija ir manas mājas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

—    Sa­ka gan, ka vien­mēr jau la­bāk tur, kur mū­su nav. Bet dī­vai­ni, — es Lie­tu­vā vairs ne­jū­tos kā sa­vē­jā. Ma­na dzim­te­ne ir Si­bī­ri­ja, sen­ču ze­me — Lie­tu­va, bet mā­jas — Lat­vi­ja. Mā­jas ir tur, kur ģi­me­ne, — sa­ka Vir­gī­ni­ja.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Partneri