18. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Doloresa, Aleksandrs

Valmierietis

Ar milzīgu azartu un lielu aizrautību

Reģistrēties, lai varētu balsot
0
  • Mācījusies Nautrēnu pamatskolā un Rēzeknes mūzikas vidusskolā;
  • Studējusi Mūzikas akadēmijā (toreiz Konservatorijā);
  • Strādājusi Saldus mūzikas skolā par direktori un diriģenti;
  • Valmierā kormūzikas lauciņā jau vairāk nekā 20 gadus;
  • Vada korus «Skan», «Imanta», Valmieras Mūzikas skolas kori un 5. vidusskolas kori.

Daudzi man jautā, kur man tāda enerģija. Nu kāda ir, tāda ir. Kora priekšā, protams, neguļu, — guļu mājās. Un vēl man enerģija rodas  tur, ka es apzināti jau no kādiem 18 gadiem guļu pusdienlaiku. Atceros, kad no Konservatorijas atbraucu mājās uz laukiem, gulēju, cik vajadzēja, kad cēlos, visu izdarīju, man nevajadzēja nekad teikt – dari to un to.

Katram ir iespēja palīdzēt savai skolai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

MĀR­TIŅŠ OZO­LIŅŠ, Val­mie­ras Valsts ģim­nā­zi­jas 2003. ga­da ab­sol­vents. Jau sko­las lai­kā mērķ­tie­cīgs, sa­bied­risks cil­vēks, kas no­vēr­tē la­bas iz­glī­tī­bas ne­pie­cie­ša­mī­bu. Ne­sen Drau­dzī­ga­jam aici­nā­ju­mam vel­tī­ta­jā ģim­nā­zi­jas pa­tei­cī­bas va­ka­rā vai­rā­ki audzēk­ņi sa­ņē­ma pēc Mār­ti­ņa ini­ci­atī­vas iz­vei­do­tā Sko­lē­nu at­bal­sta fon­da sti­pen­di­jas kā no­vēr­tē­ju­mu par sa­snieg­to da­žā­dos mā­cī­bu priekš­me­tos.

Latvija ir manas mājas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

—    Sa­ka gan, ka vien­mēr jau la­bāk tur, kur mū­su nav. Bet dī­vai­ni, — es Lie­tu­vā vairs ne­jū­tos kā sa­vē­jā. Ma­na dzim­te­ne ir Si­bī­ri­ja, sen­ču ze­me — Lie­tu­va, bet mā­jas — Lat­vi­ja. Mā­jas ir tur, kur ģi­me­ne, — sa­ka Vir­gī­ni­ja.

Kungs nonēsātā smokingā un divi silikātbālie

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Var­būt sim­bo­lis­ki, ka šī dzies­ma par at­li­ku­ša­jiem trim Val­mie­ras ūdens­tor­ņiem iet gai­sā tie­ši ta­gad, ka sals pat Gau­jas ņip­ro plū­du­mu skā­vis le­dus va­žās.

Kāpēc lai mēs nebūtu Valmierā?

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

ER­NESTS GAB­RĀNS (25) un MI­ĶE­LIS ZA­ĻAIS (28) sa­vu pir­mo uz­ņē­mu­mu SI­A Prog iz­vei­do­ja, vēl stu­dē­jot Vid­ze­mes Augst­sko­lā. Paš­laik vi­ņi ir jau di­vu uz­ņē­mu­mu īpaš­nie­ki — ne­sen iz­vei­dots Lat­vi­jas-So­mi­jas kop­uz­ņē­mums Me­ar­ra Lat­vi­a. Abi jaun­ie­ši pa­zīs­ta­mi kā at­vēr­tā ko­da in­ter­ne­ta viet­ņu va­dī­bas sis­tē­mas Dru­pal ak­tī­vi po­pu­la­ri­zē­tā­ji Lat­vi­jā un lie­li fris­bi­ja en­tu­zi­as­ti.

Eiropas mantojumā ieskaitīts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Redz, at­kal man kā vēs­tur­nie­kam ga­dī­jies mi­sēk­lis, drī­zāk gan ne­pil­nī­ba. Ie­priek­šē­jā Val­mie­rie­tī, kad sā­ku te­ma­tu par pil­sē­tas ūdens­tor­ņiem, pie­mi­nē­ju tos ļau­dis, ku­ri 1988. ga­da 18. no­vem­brī bi­ju­ši klāt, kad ūdens­tor­nī uz­vilkts sar­kan­balt­sar­ka­nais Lat­vi­jas ka­rogs. Ša­jā sa­rak­stā pa­liek Vis­val­dis Skras­tiņš, Ed­gars Lus­te un In­ta  In­drik­so­ne, vi­ņiem klāt vēl mi­nams Gun­dabs Put­niņš. Pie tā tad arī pa­lie­kam! Tai pa­šā lai­kā man gal­vā nāk vis­no­taļ grē­cī­ga do­ma, ka šeit va­rē­tu vilkt zi­nā­mas pa­ra­lē­les ar le­ģen­dā­ro augu­mā pa­sī­kā Ļe­nas trim­di­nie­ka un vē­lāk pa­sau­les pro­le­ta­ri­āta va­do­ņa pir­ma­jā ko­mu­nis­tis­ka­jā sest­die­nas tal­kā Krem­ļa pa­gal­mā ne­sto baļ­ķē­nu – tais­ni brī­nums, kur ta­jos pār­is ko­ka ga­ba­la met­ros va­rē­ja pie­ķert tie sim­ti, ku­ri dzel­žai­ni esot per­so­nī­gi ša­jā mi­si­jā pie­da­lī­ju­šies... Starp ci­tu, da­būt ka­ro­gu ūdens­tor­ņa jum­tā eso­ša­jā mas­tā ne­būt nav viegls uz­de­vums – to man ap­lie­ci­nā­ja vīrs, kurš aiz­va­dī­tā ga­da no­ga­lē pēc dar­ba­ļau­žu vē­lē­ša­nās un at­tie­cī­ga zva­na uz Val­mie­ras paš­val­dī­bu no­mai­nī­jis ve­co, vē­ja sa­plui­nī­to ka­ro­gu pret jaun­u.

Valmierā ienāks arī RIMI

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nā­kam­gad Val­mie­rā plā­nots at­vērt vēl vie­nu tir­go­ta­vu — il­gi gai­dī­to ma­zum­tirdz­nie­cī­bas liel­vei­ka­lu RI­MI.

Bez ūdens, taču ar karogu!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tur­pi­nām sa­ru­nu par Val­mie­ras tor­ņiem. Ķe­ra­mies pie ūdens­tor­ņiem un sā­kam ar se­nā­ko un zem­āko! Starp ci­tu, par to ot­ru, augst­āko – bla­kus dzelz­ce­ļam – ļo­ti maz ma­te­ri­ālu (jo PSRS lai­kos tas skai­tī­jās stra­tē­ģisks un tā­pēc sle­pens ob­jekts!) pat mu­ze­ja mei­te­nēm, lai ne­teik­tu, ka ne­maz… Tā­pēc bū­šu ļo­ti pa­tei­cīgs, ja pie­teik­sies kāds zi­nā­tājs – ar at­mi­ņām vai pat kā­du bil­di no šīs in­že­nier­bū­ves pirm­sā­ku­miem. Tad Val­mie­rie­ša jan­vā­ra nu­mu­rā šo in­for­mā­ci­ju va­rēs pla­šā­kai sa­bied­rī­bai da­rīt zi­nā­mu.

Valmierai piederīgs no A līdz Z

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

AR­TIS JAN­SONS nu­pat ko­pā ar dar­ba ko­lē­ģiem no­svi­nē­jis pir­mo piec­u ga­du ju­bi­le­ju Vid­ze­mes olim­pis­ka­jam cen­tram. Kaut arī di­rek­tors, viņš nav ra­dis zī­mē­ties, tā­pēc arī kop­bil­dēs vien­mēr pa­ma­nās ma­li­ņā no­stā­ties. To­mēr Val­mie­ras jaun­āko lai­ku vēs­tu­rē Ar­tis sa­vas pē­das no­teik­ti at­stā­jis – tā re­dza­māk un ska­ļāk ar Mul­tik­lu­bu un rok­fes­ti­vā­liem, pēc tam... Bet la­bāk jau vi­su pēc kār­tas.

Mūzikas maratons

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kad satieku Valmieras mūzikas skolas direktoru AIVARU CEPĪTI, viņš ir izvairīgs un cenšas uzsvērt, ka ne jau viņam ir 90 gadi, bet gan mūzikas skolai un ka nevajadzētu skolas jubilejas kontekstā koncentrēties uz viņa personību. Tomēr Cepītis 21 savas dzīves gadu ir veltījis tieši Valmieras mūzikas skolai, un tas ir labs pamats interesantai sarunai par mūziku, organizatoriskām lietām, dabu un sportu.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri