21. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Andis, Zeltīte

Valmierietis

Valmieriete ar stiprām liepājnieciskām saknēm

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Aktrise LIGITA DĒVICA nesen kļuvusi par Goda valmierieti. Nemaz nav ilgi palicis līdz brīdim, kad uz Valmieras teātra skatuves būs nospēlēts pusgadsimts. Tomēr Gitai, kā viņu no sākta gala ir dēvējuši kolēģi, ģeogrāfiskie jautājumi joprojām ir sarežģīti, jo cilvēks top par personību bērnībā, bet tā ir pagājusi otrā Latvijas malā — Liepājā.

Dun sliedes Valmierā. II

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kaut arī pēc mē­ne­ša, to­mēr at­sauk­šu sa­vu mi­sēk­li par pro­boļ­še­vis­tis­kās Pē­te­ra Stuč­kas val­dī­bas lai­ku Lat­vi­jā, kas bi­ja ga­dī­jies Dun slie­des Val­mie­rā I. Kā pa­rei­zi man aiz­rā­dī­ja kāds acīgs Val­mie­rie­ša la­sī­tājs, 1919. ga­dā ne­va­rē­ja būt ne­kā­das ru­nas par Lat­vi­jas Pa­dom­ju So­ci­ālis­tis­ko Re­pub­li­ku, t.i., Lat­vi­jas PSR. Tie­sa, to­rei­zē­jo so­ci­ālis­tis­ko val­sti Lat­vi­jas te­ri­to­ri­jā, kas 1918. – 1920. ga­da Brī­vī­bas cī­ņu lai­kā ar Pa­dom­ju Krie­vi­jas po­li­tis­ku, eko­no­mis­ku un mi­li­tā­ru at­bal­stu past­āvē­ja līdz­te­kus Lat­vi­jas Re­pub­li­kai, sau­ca stip­ri līdz­īgi – Lat­vi­jas So­ci­ālis­tis­kā Pa­dom­ju Re­pub­li­ka jeb Lat­vi­jas SPR. Tā­tad 1919. ga­da ti­ka iz­vei­do­ta Lat­vi­jas SPR Dzelz­ce­ļa pār­val­de, ku­ra mē­ģi­nā­ja pār­val­dīt dzelz­ce­ļu Vid­ze­mē un Lat­ga­lē. At­vai­no­jos par mi­sēk­li.

Maskava nebeidz pārsteigt

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tā kā ED­GARS SKU­JA, Lat­vi­jas Re­pub­li­kas ār­kār­tē­jais un piln­va­ro­tais vēst­nieks Krie­vi­jas Fe­de­rā­ci­jā, strā­dā Mas­ka­vā, ar vēst­nie­ka kun­gu sa­zi­nā­jā­mies e-past­ā, un viņš at­sau­cī­gi at­bil­dē­ja uz «Val­mie­rie­ša» jau­tā­ju­miem.

Neapstāties un dzīvot brīvi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ir pa­gā­ju­ši te­ju trīs ga­di, kopš Ha­ralds Ozo­liņš sa­pra­ta, ka vē­las ie­gūt ka­lē­ja un ju­ve­lie­ra pro­fe­si­ju. Piekt­die­nas va­ka­rā, uz­reiz pēc tam, kad viņš bi­ja at­sto­pē­jis no Rī­gas, mū­su tik­ša­nās no­ri­tē­ja lie­lā stei­gā, jo Ha­ral­da da­bā nav lie­ki tē­rēt lai­ku. — Dien­nak­tī ir 86 400 se­kun­des, un katrs pats iz­vē­las, kā tās tē­rēt; laiks, ko pa­va­dām ne­pro­duk­tī­vi, nav at­gūs­tams. Es cen­šos iz­man­tot kat­ru iz­de­vī­bu, ko dzī­ve man pie­spē­lē, — tā Ha­ralds.

Vienmēr ir iespēja izvēlēties savu ceļu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lie­la RITAS VIĻUMSONES dzī­ves da­ļa sais­tī­ta ar dzimt­sa­rak­stu no­da­ļu, ku­rā par va­dī­tā­ju vi­ņa strā­dā no 1994. ga­da, tā­pēc dzimt­sa­rak­stu 90 ga­du ju­bi­le­ju, ko Val­mie­rā svi­nē­sim 1. jū­li­jā, uz­ska­ta arī par sa­vu dzim­ša­nas die­nu. Vi­ņu šis cie­nī­ja­mais ve­cums ne­maz ne­mul­si­not.

Dun sliedes Valmierā I

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tur­pi­not ie­ska­tī­ties Val­mie­ras in­dus­tri­āla­jā vēs­tu­rē, lo­ģis­ki ir pie­stāt pil­sē­tas dzelz­ce­ļa sta­ci­jā. Kā te viss lai­ka gai­tā vei­do­jies, mē­ģi­nā­sim tikt skaid­rī­bā, iz­man­to­jot  eks­klu­zī­vu Lat­vi­jas dzelz­ce­ļa 90. ju­bi­le­jai par go­du 2009. ga­dā ta­pu­šu Ju­ma­vas iz­de­vu­mu – To­ma Al­tber­ga, Ka­rī­nas Augus­tā­nes un Ie­vas Pē­ter­so­nes sa­stā­dī­to  Dzelz­ce­ļi Lat­vi­jā. Kā jau ie­rasts, au­to­ram pa­lī­dzī­gu ro­ku se­nu fo­to­grā­fi­ju mek­lē­ša­nā snie­gu­si arī In­dra Vī­lis­te­re no Val­mie­ras mu­ze­ja.

Moderns akcents Valmieras vaigā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nā­ka­mā ga­da sā­ku­mā Tēr­ba­tas ie­lā 10 uz­sāks Vid­ze­mes Augst­sko­las jaun­ās in­že­nier­zi­nāt­ņu ēkas celt­nie­cī­bu, ku­ru pa­re­dzēts pa­beigt līdz 2013. ga­da augus­tam. Eiro­pas Re­ģi­onā­lās at­tīs­tī­bas fon­da pro­jekts Vie­no­ta, mo­der­na un per­so­nām ar fun­kci­onā­liem trau­cē­ju­miem pie­mē­ro­ta pri­ori­tā­ro stu­di­ju vir­zie­nu stu­di­ju kom­plek­sa iz­vei­de Vid­ze­mes Augst­sko­lā aiz­sā­cies jau šī ga­da sā­ku­mā, kad feb­ru­ārī un mar­tā ti­ka iz­strā­dāts ēkas mets, kas kal­po kā pa­mats ie­pir­ku­mu pra­sī­bām ēkas teh­nis­kā pro­jek­ta iz­strā­dei, pro­jek­tē­ša­nu plā­nots pa­beigt līdz ok­tob­rim, kam se­kos būv­nie­cī­bas ie­pir­kums, ko­pē­jās pro­jek­ta iz­mak­sas pa­re­dzē­tas 1,8 mil­jo­nu la­tu ap­mē­rā.

Valmieriete no Liepājas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vidzemes Augstskolas Valodu studiju un eksaminācijas centra vadītāja Dr. phil. BEATA PAŠKEVICA:

—    Dzīve Valmierā man sākās ar darbu šeit, Valmiera un augstskola šķiet nedalāmi jēdzieni. Pilsēta ir jauka, augstskolas vide šķiet simpātiska. To ir novērtējuši arī mūsu ciemiņi, viņi ir sajūsmā par integrēto bibliotēku, mājīgajām telpām un Gauju tepat aiz loga.

Valmieras elektrostacija. II

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­reiz ap­lū­ko­sim lai­ku pēc I Pa­sau­les ka­ra, kad Val­mie­rā – pat­la­ban Kriš­jā­ņa Val­de­mā­ra 1a – dar­bu tur­pi­nā­ja elek­tro­sta­ci­ja.

Analītiķi veido pieredze un māksla

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

«Ja kāds mā­cē­tu pa­teikt, kas ak­ci­ju tir­gos no­tiks rīt, tad viņš dro­ši vien at­pūs­tos sav­rup­mā­jā ek­so­tis­kās sa­lās,» vi­ņa no­smej, kad ru­nā­jam, cik veik­smī­gi ie­spē­jams pro­gno­zēt ak­ci­ju tir­gus svār­stī­bas. ZANES TILTANOVAS, LHV ban­kas ana­lī­ti­ķes, dar­ba die­na ne­rit gluži kā fil­mās, kur starp zi­bo­šiem da­to­ru ek­rā­niem klai­gā­da­mi skrien bro­ke­ri.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri