25. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Rauls, Rodrigo

Valmierietis

Latvija ir manas mājas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

—    Sa­ka gan, ka vien­mēr jau la­bāk tur, kur mū­su nav. Bet dī­vai­ni, — es Lie­tu­vā vairs ne­jū­tos kā sa­vē­jā. Ma­na dzim­te­ne ir Si­bī­ri­ja, sen­ču ze­me — Lie­tu­va, bet mā­jas — Lat­vi­ja. Mā­jas ir tur, kur ģi­me­ne, — sa­ka Vir­gī­ni­ja.

Kungs nonēsātā smokingā un divi silikātbālie

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Var­būt sim­bo­lis­ki, ka šī dzies­ma par at­li­ku­ša­jiem trim Val­mie­ras ūdens­tor­ņiem iet gai­sā tie­ši ta­gad, ka sals pat Gau­jas ņip­ro plū­du­mu skā­vis le­dus va­žās.

Kāpēc lai mēs nebūtu Valmierā?

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

ER­NESTS GAB­RĀNS (25) un MI­ĶE­LIS ZA­ĻAIS (28) sa­vu pir­mo uz­ņē­mu­mu SI­A Prog iz­vei­do­ja, vēl stu­dē­jot Vid­ze­mes Augst­sko­lā. Paš­laik vi­ņi ir jau di­vu uz­ņē­mu­mu īpaš­nie­ki — ne­sen iz­vei­dots Lat­vi­jas-So­mi­jas kop­uz­ņē­mums Me­ar­ra Lat­vi­a. Abi jaun­ie­ši pa­zīs­ta­mi kā at­vēr­tā ko­da in­ter­ne­ta viet­ņu va­dī­bas sis­tē­mas Dru­pal ak­tī­vi po­pu­la­ri­zē­tā­ji Lat­vi­jā un lie­li fris­bi­ja en­tu­zi­as­ti.

Eiropas mantojumā ieskaitīts

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Redz, at­kal man kā vēs­tur­nie­kam ga­dī­jies mi­sēk­lis, drī­zāk gan ne­pil­nī­ba. Ie­priek­šē­jā Val­mie­rie­tī, kad sā­ku te­ma­tu par pil­sē­tas ūdens­tor­ņiem, pie­mi­nē­ju tos ļau­dis, ku­ri 1988. ga­da 18. no­vem­brī bi­ju­ši klāt, kad ūdens­tor­nī uz­vilkts sar­kan­balt­sar­ka­nais Lat­vi­jas ka­rogs. Ša­jā sa­rak­stā pa­liek Vis­val­dis Skras­tiņš, Ed­gars Lus­te un In­ta  In­drik­so­ne, vi­ņiem klāt vēl mi­nams Gun­dabs Put­niņš. Pie tā tad arī pa­lie­kam! Tai pa­šā lai­kā man gal­vā nāk vis­no­taļ grē­cī­ga do­ma, ka šeit va­rē­tu vilkt zi­nā­mas pa­ra­lē­les ar le­ģen­dā­ro augu­mā pa­sī­kā Ļe­nas trim­di­nie­ka un vē­lāk pa­sau­les pro­le­ta­ri­āta va­do­ņa pir­ma­jā ko­mu­nis­tis­ka­jā sest­die­nas tal­kā Krem­ļa pa­gal­mā ne­sto baļ­ķē­nu – tais­ni brī­nums, kur ta­jos pār­is ko­ka ga­ba­la met­ros va­rē­ja pie­ķert tie sim­ti, ku­ri dzel­žai­ni esot per­so­nī­gi ša­jā mi­si­jā pie­da­lī­ju­šies... Starp ci­tu, da­būt ka­ro­gu ūdens­tor­ņa jum­tā eso­ša­jā mas­tā ne­būt nav viegls uz­de­vums – to man ap­lie­ci­nā­ja vīrs, kurš aiz­va­dī­tā ga­da no­ga­lē pēc dar­ba­ļau­žu vē­lē­ša­nās un at­tie­cī­ga zva­na uz Val­mie­ras paš­val­dī­bu no­mai­nī­jis ve­co, vē­ja sa­plui­nī­to ka­ro­gu pret jaun­u.

Valmierā ienāks arī RIMI

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Nā­kam­gad Val­mie­rā plā­nots at­vērt vēl vie­nu tir­go­ta­vu — il­gi gai­dī­to ma­zum­tirdz­nie­cī­bas liel­vei­ka­lu RI­MI.

Bez ūdens, taču ar karogu!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tur­pi­nām sa­ru­nu par Val­mie­ras tor­ņiem. Ķe­ra­mies pie ūdens­tor­ņiem un sā­kam ar se­nā­ko un zem­āko! Starp ci­tu, par to ot­ru, augst­āko – bla­kus dzelz­ce­ļam – ļo­ti maz ma­te­ri­ālu (jo PSRS lai­kos tas skai­tī­jās stra­tē­ģisks un tā­pēc sle­pens ob­jekts!) pat mu­ze­ja mei­te­nēm, lai ne­teik­tu, ka ne­maz… Tā­pēc bū­šu ļo­ti pa­tei­cīgs, ja pie­teik­sies kāds zi­nā­tājs – ar at­mi­ņām vai pat kā­du bil­di no šīs in­že­nier­bū­ves pirm­sā­ku­miem. Tad Val­mie­rie­ša jan­vā­ra nu­mu­rā šo in­for­mā­ci­ju va­rēs pla­šā­kai sa­bied­rī­bai da­rīt zi­nā­mu.

Valmierai piederīgs no A līdz Z

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

AR­TIS JAN­SONS nu­pat ko­pā ar dar­ba ko­lē­ģiem no­svi­nē­jis pir­mo piec­u ga­du ju­bi­le­ju Vid­ze­mes olim­pis­ka­jam cen­tram. Kaut arī di­rek­tors, viņš nav ra­dis zī­mē­ties, tā­pēc arī kop­bil­dēs vien­mēr pa­ma­nās ma­li­ņā no­stā­ties. To­mēr Val­mie­ras jaun­āko lai­ku vēs­tu­rē Ar­tis sa­vas pē­das no­teik­ti at­stā­jis – tā re­dza­māk un ska­ļāk ar Mul­tik­lu­bu un rok­fes­ti­vā­liem, pēc tam... Bet la­bāk jau vi­su pēc kār­tas.

Mūzikas maratons

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kad satieku Valmieras mūzikas skolas direktoru AIVARU CEPĪTI, viņš ir izvairīgs un cenšas uzsvērt, ka ne jau viņam ir 90 gadi, bet gan mūzikas skolai un ka nevajadzētu skolas jubilejas kontekstā koncentrēties uz viņa personību. Tomēr Cepītis 21 savas dzīves gadu ir veltījis tieši Valmieras mūzikas skolai, un tas ir labs pamats interesantai sarunai par mūziku, organizatoriskām lietām, dabu un sportu.

Valmierā visaugstākais

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Par vi­siem no­piet­nā­ka­jiem Val­mie­ras til­tiem esam pa­ča­lo­ju­ši, ķer­si­mies nu pie tor­ņiem! Lai pie­dod man Svē­tais Sī­ma­nis, ta­ču pirm­ā ro­ka te to­mēr būs 204 met­rus augst­ajam ra­di­o un TV tor­nim, kas at­ro­das 3 kilo­met­rus no pil­sē­tas cen­tra un jau vai­rāk kā pus­gad­sim­tu ar sa­vu ada­tu ir ne­at­ņe­ma­ma Val­mie­ras pa­no­rā­mas sa­stāv­da­ļa, ie­ro­do­ties pil­sē­tā no Rī­gas pus­es.

Vecais tilts atkal kļūs jauns

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ja viss no­tiks, kā ce­rēts, nā­kam­gad Val­mie­rā va­rē­tu sāk­ties pil­sē­tas dzī­vē sva­rī­ga ob­jek­ta — gal­ve­nā til­ta pār Gau­ju — re­kon­struk­ci­ja, ku­ras pro­jek­ta iz­strā­de ti­ka uz­ti­cē­ta SI­A «Projekts3». Lai­ka gai­tā ta­pu­ši vai­rā­ki pro­jek­ta va­ri­an­ti, ta­ču ti­ka no­rai­dī­ti, jo val­mie­rie­ši vē­lē­jās, lai vi­ņu tilts at­šķir­tos no sa­viem brā­ļiem ci­tās pil­sē­tās. Šis, la­sī­tā­jiem ap­ska­tei pie­dā­vā­tais, tad bei­dzot ir kaut cik ap­mie­ri­nā­jis kā Val­mie­ras būv­val­des spe­ci­ālis­tus, tā pil­sē­tas paš­val­dī­bas de­pu­tā­tus. Ofi­ci­āli ap­stip­ri­nāts gan šis pro­jekts vēl nav, tā­pēc da­žas ma­zāk no­zī­mī­gas de­ta­ļas, pro­jek­tē­tā­jiem tās pie­slī­pē­jot, vēl va­rē­tu mai­nī­ties.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri