21. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Andis, Zeltīte

Valmierietis

"Hesburger" būs arī Jāņparkā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Jāņparkā, Rīgas ielas kreisajā malā (skatoties no pilsētas puses), blakus mazbānīša bijušajam uzbērumam, iecerēts būvēt ātrās ēdināšanas restorānu Hesburger.

"Liesmas" pielikumu "Valmierietis" var iegādāties atsevišķi Valmieras tūrisma informācijas centrā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mūsu Liesmas pielikumu sākām izdot kā velti pilsētas skaistajai 720. jubilejai, pirmais Valmierietis iznāca 2003. gada 30. aprīlī. Jūtam, ka lasītāji to iemīļojuši, tāpēc atradām iespēju, kā ar to varētu iepazīties arī pilsētas viesi. Saņēmām atsaucību, un tagad Valmieras tūrisma informācijas centrā Valmierieti var iegādāties atsevišķi.

Valmieras dārzniecības. VI

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­dien, kad par Val­mie­ras 1. dārz­nie­cī­bas bi­ju­šo go­dī­bu vairs lie­ci­na vien pār­pa­li­ku­šie sil­tum­nī­cu pa­ma­ti, grū­ti ie­do­mā­ties, ka tū­līt pēc ka­ra ša­jā saim­nie­cī­bā bi­ja ne ti­kai sil­tum­nī­cas, bet arī pla­ši dār­zi. Lūk, ko at­ce­ras Va­li­ja Ābe­le.

Bet Laimonis spēlēja blūmīzeri...

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vēl nesen viens  no populārākajiem valmieriešiem bija vēsturnieks, novadpētnieks, senlietu pazinējs, daudzpusīgi gudrs cilvēks, Kārlienas lords, misters Filanders drauga Andreja Dripes  triloģijā Bez skaistas maskas — Laimonis Liepnieks. Viņa kolekcija Vidzemes pasta vēsture starptautiskajās izstādēs ieguvusi pašus augstākos apbalvojumus.

Spēt ir interesantāk

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Interesantāk! Dai­gas dzī­vē, ie­spē­jams, šis ir viens no mo­tī­viem. Jo vi­ņa prot daudz­ko, kam pie­ska­ras ar prā­tu, pār­vērst sirds­dar­bā, pa­rā­dīt: re, cik tas ir for­ši!

Idejā — tikai ar prieku

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No Daces Grīnvaldes CV

1989. gadā absolvējusi Cēsu 1. vidusskolu, 1993. gadā — Rīgas Lietišķās mākslas koledžas trikotāžas modelētāju nodaļu. Latvijas Mūzikas akadēmijā ieguvusi profesionālās izglītības pedagoga sertifikātu. No 1994. līdz 2010. gadam — Valmieras Mākslas vidusskolas trikotāžas modelēšanas pedagoģe. No 1999. gada salona-darbnīcas DG STILA GRUPA īpašniece. Ar tērpu kolekcijām 90. gados piedalījusies Baltijas valstu modes mākslinieku konkursā Mode. Māksla. Mūzika, dažus gadus vēlāk 3. Baltijas jauno modes mākslinieku un dizaineru un Vidzemes frizieru un kosmetologu konkursos.

No 2007. gada veidojusi interjerus kultūras un tautas namos Mazsalacā, Cesvainē, Kocēnos, Vaidavā, Bērzainē, Rugājos, Rēzeknes virsmežniecības atpūtas bāzē, privātmājām, dzīvokļiem ne tikai Valmierā.

 

Mašīnists

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

JU­RIS MEL­BĀR­DIS dzi­mis mā­jā, ku­ra 1944. ga­da sep­tem­brī no­de­ga ko­pā ar Val­mie­ras dzelz­ce­ļa sta­ci­ju. Vē­lāk ta­jā vie­tā bi­ja pie­mi­nek­lis Sta­ļi­nam (kur tas pa­li­cis?), ta­gad — pie­mi­ņas ak­mens tiem, ku­rus vi­ņa liel­va­dī­bā iz­sū­tī­ja.

Kad hobijs pārtop darbā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

DĀ­VIS DORŠS stu­dē so­ci­oteh­nis­ko sis­tē­mu mo­de­lē­ša­nu ma­ģis­tran­tū­ras stu­di­jās Vid­ze­mes Augst­sko­lā, 2011. ga­da va­sa­rā ab­sol­vē­jis šai pa­šā augst­sko­lā me­di­ju un žur­nā­lis­ti­kas stu­di­ju prog­ram­mu. Ar šo se­mes­tri viņš augst­sko­lā pa­sniegs kur­su «Mul­ti­me­di­ju žur­nā­lis­ti­ka», ku­rā stu­den­ti ap­gūs teh­nis­kas lie­tas — kā uz­fil­mēt un sa­mon­tēt sa­tu­ris­ku video.

Cenšos nebūt lētticīgs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Iepazīsimies: KASPARS KALNIŅŠ, 28 gadus vecs. Bijušais jelgavnieks, nu jau dažus gadus valmierietis. Domā, ka te ieradies uz palikšanu.

Nākotnē, iespējams, vadīs ostu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Klusā, smaidīgā meitene, kas ārēji ir tik trausla un maiga, ir ar tādu pašu dzelžainu gribasspēku kā meitene ar pūķa tetovējumu populārajā kriminālromānā. Savulaik INGA SĀRE, Satiksmes ministrijas Tranzīta politikas departamenta vecākā referente, pamatīgi nošausmināja gan vecākus, gan Valmieras Viestura vidusskolas skolotājus, kad pēdējā klasē paziņoja savu izvēli studēt Latvijas Jūras akadēmijā Ostu vadības programmā. Tagad viņas iegūtā specialitāte ir ekonomiste ostu vadībā.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri