23. Janvāris, 2019
Vārda dienu svin: Strauta, Grieta

Tūrisms un daba

Jaunas idejas tūristu piesaistīšanai

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­jis gads kopš Maz­sa­la­cas no­va­da tū­ris­ma in­for­mā­ci­jas un uz­ņē­mēj­dar­bī­bas at­bal­sta cen­tru va­da HARIJS ROKPELNIS:

Iepazīstina ar apzinātajām kultūras mantojuma vērtībām

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pro­jek­ta «Ne­ap­zi­nā­tās kul­tū­ras man­to­ju­ma vēr­tī­bas ko­pē­jā da­bas un kul­tū­ras tel­pā» ie­tva­ros Lat­vi­jas un Igau­ni­jas pie­ro­be­žā bi­ju­šā Lim­ba­žu, Val­mie­ras, Val­kas un Alūk­snes ra­jo­na te­ri­to­ri­jās, kā arī Igau­ni­jas Val­gas, Ve­ru, Tar­tu, Pil­vas ra­jo­nu te­ri­to­ri­jās 2010. ga­dā ap­zi­nāts tie­šām mil­zī­ga ap­jo­ma daudz­vei­dīgs kul­tū­ras man­to­jums, re­ģis­trē­jot vai­rāk ne­kā 18 tūk­sto­šus ob­jek­tu. Priekš­sta­tu par ap­zi­nā­ta­jām vēr­tī­bām (no­sa­kot pre­cī­zas ko­or­di­nā­tes, ti­ka da­tē­ti arī jau zi­nā­mie ob­jek­ti) de­va nu jau daudz­viet ie­pa­zī­tā grā­ma­ta «Zie­meļ­vid­ze­mes ai­na­vas no­klu­sē­tie stās­ti», ku­rā no kat­ra pa­gas­ta gan ie­kļau­ti ti­kai trīs ob­jek­ti, ko ap­zi­nā­tājs at­zi­nis par vēr­tī­gā­ka­jiem.

Burtnieks atkal dāsns

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Viņ­sest­dien Burt­nie­kā at­kal no­ti­ka Val­mie­ras MMB rī­ko­tas spi­nin­go­ša­nas sa­cen­sī­bas — šo­reiz la­bā­ko gan starp med­nie­kiem, gan starp mak­šķer­nie­kiem no­skaid­ro­ja Se­das bā­zes bal­vas iz­cī­ņas da­līb­nie­ki. Ak­tī­vā­ki šo­reiz bi­ja šā­vē­ji — vi­ņiem gan skait­lis­kais pār­svars (10 pret 6), gan arī ro­nā­ki lo­mi. Ie­skai­tē vēr­tē­ja mak­šķe­rē­ša­nas no­tei­ku­mos at­ļau­tā die­nas lo­ma — 5 mē­ra lī­da­ku (bi­ja arī ma­zāk veik­smī­gi, kam ne­maz nor­ma ne­sa­nā­ca) — kop­sva­ru.

Par tīriem ūdeņiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Drīz būs klāt va­sa­ras ūdens­tū­ris­ma se­zo­na. Ta­ču ne vi­sur pie upēm un eze­riem skats ir tas la­bā­kais. Pa­gā­ju­šās ne­dē­ļas no­ga­lē, in­di­vi­du­ā­lā ko­mer­san­ta Lī­da­ci­ņas lai­vās ro­si­nā­ti un at­bal­stī­ti, lie­li un ma­zi tal­ci­nie­ki sa­pul­cē­jās uz Sa­la­cas tī­rī­ša­nu. Pos­mā no Ve­ca­tes līdz Ska­ņam­kal­nam ti­ka sa­vāk­tas upē no­kļu­vu­šās un kras­tā iz­ska­lo­tās dra­zas.

Viens nebūs karotājs

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar jau­nās kar­tes pre­zen­tā­ci­ju va­kar­rīt sā­kās Val­mie­ras un ap­kārt­nes tū­ris­ma vei­ci­nā­ša­nas kon­sul­ta­tī­vās pa­do­mes sē­de. Pa­do­mē kopš pēr­nā ga­da no­ga­les dar­bo­jas tū­ris­ma spe­ci­ā­lis­ti, eks­per­ti un vie­tē­jie uz­ņē­mē­ji, tās ide­ja — vei­ci­nāt pil­sē­tas un tu­vā­ko no­va­du kon­ku­rēt­spē­ju tū­ris­mā, sek­mēt augst­vēr­tī­ga un pie­vil­cī­ga tū­ris­ma tē­la vei­do­ša­nos.

Tūrisma sezona atklāta

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ar lai­vu brau­cie­nu «Abuls — Gau­ja» sest­dien ti­ka at­klā­ta va­sa­ras tū­ris­ma se­zo­na. Brau­cie­nam do­ta de­vī­ze — «Ie­spē­jams, sme­ķī­gā­kais lai­vu brau­ciens pa­sau­lē!». Jau svēt­dien no Val­mie­ras līdz Lī­gat­nei ri­si­nā­jās pro­fe­si­o­nā­ļu sa­cen­sī­ba «Gau­jas ma­ra­tons».

Inteliģenta sabiedrība un smalks humors

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Tie­ši ar šā­diem vār­diem Ral­li­ja Ne­do­mā­jo­šā Pa­do­me rak­stu­ro tra­di­ci­o­nā­lo Vid­ze­mes Augst­sko­las lai­vu brau­cie­nu «ViA lai­vu ral­lijs 2011», kas no­ti­ka no 30. ap­rī­ļa līdz 2. mai­jam. Šo­gad pa skais­to un glez­nai­no Sa­la­cu bi­ja plā­nots no­ai­rēt 45 km. Vid­ze­mes Augst­sko­las stu­den­ti jau 11. ga­du pēc kār­tas vie­no­jās pa­va­sa­ra lai­vu brau­cie­nā, lai bau­dī­tu smal­ku hu­mo­ru un in­te­li­ģen­tu sa­bied­rī­bu.

Grāmata velotūrisma cienītājiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­ras pa­gas­tā, «Val­mier­mui­žas alus» tel­pās, ne­dē­ļas sā­ku­mā pre­zen­tē­ja Ju­ra Sma­ļin­ska, An­dra Kle­pe­ra un Il­zes Grīn­fel­des «Ve­lo­tū­ris­ma prak­ti­ķa un pa­kal­po­ju­mu snie­dzē­ja ro­kas­grā­ma­tu». Ta­jā ap­ska­tī­tas tē­mas par ve­lo­tū­ris­mu un ve­lo­trans­por­tu Lat­vi­jā, ve­lo­tū­ris­ma marš­ru­tu vei­do­ša­nas prin­ci­piem, ve­lo­tū­ris­tam drau­dzī­gu in­fra­struk­tū­ru un tās ap­saim­nie­ko­ša­nu, dro­šī­bu ve­lo­tū­ris­mā, pa­do­mi, kā iz­vē­lē­ties ve­lo­si­pē­du u. c.

Ar tukšu vēderu ceļotājs esi švaks...

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Zie­dot ie­vas, tā­pēc auksts. Var­būt auksts tā­pēc, ka zied? Vai tam­dēļ, lai āt­rāk kus­tē­tos un «viss no­tik­tu»? Tra­di­ci­o­nā­li 1. mai­ju mū­su pla­tu­ma (un arī auk­stu­ma) grā­dos uz­ska­ta par va­sa­ras tū­ris­ma se­zo­nas at­klā­ša­nas die­nu. Šo­gad pir­mo rei­zi arī Vid­ze­mes Tū­ris­ma aso­ci­ā­ci­ja to no­lē­mu­si at­zī­mēt tie­ši 1. mai­jā Tu­rai­dā.

Par gājputniem un to atlidošanas vadītāju

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Die­nās, kad ar­vien bie­žāk lū­ko­ja­mies de­be­sīs vai tu­vē­jos ko­kos, kur at­grie­ša­nos ar pa­va­sa­rī­gām bal­sīm pie­sa­ka gāj­put­ni, vai­rāk at­ce­ra­mies arī par cil­vē­kiem, kas šos put­nus pa­ras­ti pa­ma­na pir­mie un pa­zīst la­bāk par ik­die­nas vē­ro­tā­jiem. Sa­ru­nā­jos ar MĀRCI TĪRUMU, kas Lat­vi­jas or­ni­to­lo­gu bied­rī­bas mā­jas la­pā in­ter­ne­tā no­saukts par pro­gram­mas «Gāj­put­nu at­li­do­ša­na» va­dī­tā­ju.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Ko jūs vēlētu valstij nākamajos 100 gados?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Partneri