18. Jūlijs, 2019
Vārda dienu svin: Rozālija, Roze

Tūrisms un daba

Veiksmes atslēga — sadarbība

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Viņ­ne­dēļ Val­mie­rā no­ti­ka pil­sē­tas paš­val­dī­bas sa­dar­bī­bā ar Vid­ze­mes Augst­sko­lu or­ga­ni­zē­tā Re­ģi­o­nā­lā tū­ris­ma kon­fe­ren­ce. Tik­ša­nās svēt­ki tū­ris­ma jo­mas spe­ci­ā­lis­tiem tur­pi­nā­jās di­vas die­nas, ie­pa­zīs­to­ties ar jau­nā­ko un ten­den­cēm ša­jā no­za­rē.

 

Uz putnu tirgu pēc skaistuma

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­pa­va­sar no «Ce­mex» Put­nu die­nu pa­sā­ku­miem iz­vē­lē­jā­mies pie­da­lī­ties Da­bas aiz­sar­dzī­bas pār­val­des vi­des in­spek­to­res Rū­tas Ze­pas va­dī­ta­jā put­nu vē­ro­ša­nas pār­gā­jie­nā Se­das pur­vā. Šī vie­ta lī­dzī­gi kā Kol­ka un Pa­pes da­bas parks pa­va­sa­ros put­nu mig­rā­ci­ju ce­ļā ir īpa­ša, te dien­nak­tī vien kā­dā iz­de­vies pa­ma­nīt vai­rāk ne­kā 90 put­nu su­gas.

«VIA Hanseatica» jākļūst par brendu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­rā 10. un 11. ap­rī­lī no­ti­ka pro­jek­ta «At­tā­lo te­ri­to­ri­ju at­tīs­tī­ba, iz­man­to­jot vie­tē­jos re­sur­sus pār­ro­be­žu «Via Han­se­a­ti­ca» tū­ris­ma marš­ru­ta iz­strā­dē» at­klā­ša­nas kon­fe­ren­ce. Pro­jek­tā ie­sais­tī­ju­šās 18 paš­val­dī­bas no Lat­vi­jas, Krie­vi­jas un Igau­ni­jas. Kon­fe­ren­ces pir­ma­jā die­nā da­līb­nie­ki ie­pa­zi­nās ar in­for­mā­ci­ju par «Via Han­se­a­ti­ca» pro­jek­tu, sa­vu­kārt va­kar gru­pās dis­ku­tē­ja par ak­ti­vi­tā­tēm, kas sais­tī­tas ar pro­jek­tu.

Par dabisku — tātad tīru upi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Upe te­cē­ju­mā ap­cie­mo mūs vi­sus, un lai­ka ri­tu­mā tā bez iz­ņē­mu­ma no mums kat­ra ir gu­vu­si gan kaut ko la­bu, gan arī ne­va­ja­dzī­gu. Pa­ņe­mot sau­jā ūde­ni no tī­ras upes, tam ir rak­stu­rīgs dzid­rums, arī smar­ža un gar­ša. Da­bis­ki upes ūde­nim ir jā­būt tī­ram. Lai­kam ejot un aiz­stā­vot tēv­ze­mi, mū­su sen­či upes ūde­ni gan daž­kārt ie­krā­so­ja arī sār­tā krā­sā. Ta­ču tā­la­jos ga­dos upe tās kras­tos dzī­vo­jo­ša­jiem ne­sa gal­ve­no­kārt ba­gā­tī­bu, arī skais­tu­mu lī­ga­vu vai­na­gu iz­ska­tā.

«Supercūkas» var palikt bez automašīnām

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Be­ve­rī­nas no­va­da paš­val­dī­bas po­li­ci­ja vēr­šas pie god­prā­tī­ga­jiem ie­dzī­vo­tā­jiem ar lū­gu­mu ko­pī­giem spē­kiem ne ti­kai ie­ro­be­žot, bet arī pār­traukt ceļ­ma­lu un me­žu pie­gru­žo­ša­nu ar sa­dzī­ves un būv­gru­žu at­kri­tu­miem. Ja pa­ma­nāt šā­das ne­li­ku­mī­bas, lū­dzam ne­ka­vē­jo­ties par tām in­for­mēt paš­val­dī­bas po­li­ci­ju pa mo­bi­lo tāl­ru­ni 29153340.

Apzinās saudzējamās vērtības GNP mežos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pro­jek­ta pa­mat­do­ma

Feb­ru­ā­ra bei­gās Si­gul­dā iz­zi­no­šā se­mi­nā­rā ri­si­nā­jās sa­ru­na par ne­sen sāk­to pro­jek­tu «Me­ža bio­to­pu at­jau­no­ša­na Gau­jas na­ci­o­nā­la­jā par­kā / FOR-REST». Ie­prie­ci­nā­ja ie­in­te­re­sē­to kup­lais pulks, īpa­ši daudz bi­ja jau­nie­šu, arī ze­mes īpaš­nie­ki, da­žā­du or­ga­ni­zā­ci­ju un tū­ris­ma no­za­res pār­stāv­ji.

«Sprīdīša» bērni iepazīst putnu dzīvi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ļo­ti auk­sta­jā 3. feb­ru­ā­ra die­nā Val­mie­ras 3. pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­des «Sprī­dī­tis» au­dzēk­ņi sa­vās sir­sni­ņās jau sa­ju­ta pa­va­sa­ra tu­vo­ša­nos, jo ie­stā­des mū­zi­kas zā­lē ska­nē­ja put­nu dzies­mas — Te­rē­zes tē­tis vi­sus ai­ci­nā­ja uz «Sa­ru­nu (p)ar put­niem».

Jaunas iespējas tūrismā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kri­mul­das un Prie­ku­ļu no­va­da paš­val­dī­bām ne­pie­da­lo­ties, Cē­sīs otr­dien Vid­ze­mes se­šas paš­val­dī­bas — Si­gul­das, Cē­su, Ama­tas, Lī­gat­nes, Pār­gau­jas un Val­mie­ras —, kā arī Da­bas aiz­sar­dzī­bas pār­val­de pa­rak­stī­ja vie­no­ša­nos par ilg­ter­mi­ņa sa­dar­bī­bu tū­ris­ma no­za­rē un Gau­jas Na­ci­o­nā­lā par­ka te­ri­to­ri­jas kā tū­ris­ma ga­la­mēr­ķa at­tīs­tī­bu.

Zaļais dzīvesveids — optimistu ceļš 21. gadsimtā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kopš 2009. ga­da de­cem­bra Val­mie­ras in­te­grē­ta­jā bib­li­o­tē­kā Za­ļā dzī­ves­vei­da sko­la vis­maz rei­zi mē­ne­sī pie­dā­vā da­žā­das te­o­rē­tis­kās un prak­tis­kās no­dar­bī­bas, kas sais­tī­tas ar za­ļu dzī­ves­vei­du. Pa­sā­ku­mi no­tiek bib­li­o­tē­kas, Vid­ze­mes Augst­sko­las un Vid­ze­mes Mūž­iz­glī­tī­bas cen­tra ko­pī­ga starp­tau­tis­ka pro­jek­ta «Cre­a­ti­ve Ro­oms» (Ra­do­šās is­ta­bas) ie­tva­ros.

Dzimst jauna makšķernieku tradīcija

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vai­rums no vi­ņiem cits ci­tu pa­zīst pa ga­ba­lu, kaut arī sau­lai­nās vai le­dai­nās die­nās pa­ras­ti cits ci­tam pa­ai­rē ga­rām vai no­čā­po gar āliņ­ģi. Tie ir mūs­pu­ses ak­tī­vā­kie mak­šķer­nie­ki. Piekt­dien šie no­piet­no ziv­ju sa­val­dī­tā­ji, IK «Lī­da­ci­ņas lai­vās» īpaš­nie­ces Ja­nas Be­ķe­res, bied­rī­bas «No Sa­la­cas līdz Rū­jai» ko­or­di­na­to­ra Ojā­ra Be­ķe­ra un Val­mie­ras med­nie­ku un mak­šķer­nie­ku bied­rī­bas iz­pild­di­rek­to­ra Vi­tā­li­ja Za­ča ai­ci­nā­ti, Ve­ca­tes kul­tū­ras cen­trā sa­nā­ca uz bal­li.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Partneri