26. Aprīlis, 2019
Vārda dienu svin: Rūsiņš, Sandris, Alīna

Tūrisms un daba

Dzimst jauna makšķernieku tradīcija

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vai­rums no vi­ņiem cits ci­tu pa­zīst pa ga­ba­lu, kaut arī sau­lai­nās vai le­dai­nās die­nās pa­ras­ti cits ci­tam pa­ai­rē ga­rām vai no­čā­po gar āliņ­ģi. Tie ir mūs­pu­ses ak­tī­vā­kie mak­šķer­nie­ki. Piekt­dien šie no­piet­no ziv­ju sa­val­dī­tā­ji, IK «Lī­da­ci­ņas lai­vās» īpaš­nie­ces Ja­nas Be­ķe­res, bied­rī­bas «No Sa­la­cas līdz Rū­jai» ko­or­di­na­to­ra Ojā­ra Be­ķe­ra un Val­mie­ras med­nie­ku un mak­šķer­nie­ku bied­rī­bas iz­pild­di­rek­to­ra Vi­tā­li­ja Za­ča ai­ci­nā­ti, Ve­ca­tes kul­tū­ras cen­trā sa­nā­ca uz bal­li.

Ko apbrīnot lieliem un maziem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Svēt­dien Bēr­zai­nes tau­tas na­ma ma­za­jā zā­lī­tē dur­vis vē­ra ne­pa­ras­ta iz­stā­de — ar sa­vām me­dī­bu tro­fe­jām kai­mi­ņus un var­būt pat vie­nu ot­ru tā­lāk brau­ku­šu in­te­re­sen­tu pa­tī­ka­mi pār­steidz 17 vī­ri no vie­tē­jās med­nie­ku bied­rī­bas: Ai­nārs Loks, Ints Ku­ģis, Ga­tis Sub­ačs, El­mārs Švē­de, Atis, Mā­ris un Ga­tis Ke­zi­ki, Edijs Lai­viņš, Il­mārs Jan­sons, Jā­nis Slai­diņš, Dzin­tars Alk­snis, Jā­nis Lī­cis, Zig­munds Ban­kovs, Al­dis Pav­lov­skis, Ar­tūrs un Os­kars Jir­ge­ni un Ed­vīns La­ķis. Par šo vei­ku­mu ik­vie­nam no vi­ņiem var uz­sist uz ple­ca!

Nezināmā un pārsteidzošā Vjetnama

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Valmierietes, pedagoģes SILVIJAS GRIESTIŅAS vadībā pasauli izzināt alkstošiem domubiedriem 1997. gadā sākās ikgadējie ceļojumi nezināmajā. Izmantojot tūrisma firmu pakalpojumus, Silvijas grupas pa šiem gadiem krustu šķērsu iepazinušas Eiropu, pabijušas arī Turcijā, Izraēlā, Sīrijā, Āfrikā, Ķīnā un pērn kopā ar Jēkaba aģentūru — Vjetnamā. Par to ir Silvijas stāsts.

Vismaz debesis citādas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No sa­ru­nas ar val­mie­rie­ti ANITU KUZMU, tū­ris­tu gi­di

Vai Jau­nais gads tev pie­nā­ca Lat­vi­jā?

Bi­ju ar gru­pu Un­gā­ri­jā. Ga­du mi­jas lus­tes, klā­ti gal­di, mū­zi­ka un de­jas tri­jās zā­lēs... Lat­vie­ši kār­tī­gi no­svi­nē­ja un pir­ma­jā ga­da die­nā no­maz­gā­ja pa­gu­ru­mu Se­če­ņī sil­ta­jos ba­sei­nos. Zī­mī­gi, ka arī tie svēt­kos dar­bo­jas, — un­gā­ri prot tū­ris­mam iz­man­tot vi­su, ko da­ba de­vu­si.

Apzina senās kulta vietas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­kar Val­mie­ras mu­ze­ja iz­stā­žu zā­lē tū­ris­ma in­for­mā­ci­jas cen­tru dar­bi­nie­ki, svēt­vie­tu eks­per­ti, kā arī ci­ti in­te­re­sen­ti dis­ku­tē­ja par Vid­ze­mes se­no da­bas svēt­vie­tu po­ten­ci­ā­lu tū­ris­ma at­tīs­tī­bā.

Tūristiem — nē!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pus­ce­ļā starp Rū­jie­nu un Nauk­šē­niem ce­ļa ma­lā stāv paš­val­dī­bas po­li­ci­jas de­žū­rau­to ar ie­deg­tām bāk­ugu­nīm. Ap­tu­rēts kāds au­to­buss, un kat­ram ta­jā tiek jau­tāts — vai tu esi tū­rists? At­bil­de ir — jā, un au­to­bu­sam tiek do­ta ie­spē­ja šķēr­sot Nauk­šē­nu no­va­da te­ri­to­ri­ju bez at­ļau­jas pie­tu­rēt. Jo tū­ris­tus pie mums ne­mīl.

Šā­das vī­zi­jas pie­pil­dī­ša­nās gan ir maz ti­ca­ma tu­vā­ka­jā nā­kot­nē, bet ir sa­trau­co­ši iz­tei­ku­mi un dar­bī­bas, kas pa­tie­šām lie­ci­na — tū­risms nav bū­tisks un vē­lams, kaut ASV tā ir ot­rā pel­no­šā­kā no­za­re. Pir­mā — mi­li­tā­rā rūp­nie­cī­ba, bet tan­kus Nauk­šē­nos ra­žot lai­kam ne­sāk­sim.

Par meža zvēru un cilvēku sadzīvošanu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Me­dī­bu se­zo­nai lie­lā­ku uz­ma­nī­bu pie­vēr­šam kopš 1. ok­tob­ra, kad ko­lek­tī­vi pēc tro­fe­jām me­žos un krū­mā­jos do­das pul­ci­ņā, jo me­dī­bas no­tiek ar dzi­nē­jiem. Stās­ta VMD Zie­meļ­vid­ze­mes virs­mež­nie­cī­bas me­dī­bu lie­tas pār­zi­nā­tājs in­že­nie­ris JĀNIS ROČĀNS:

Dabas vērtības savā apkaimē izzinot

Reģistrēties, lai varētu balsot
5

Edu­ards Lau­ris, kas saim­nie­ko­jo­šais Bren­gu­ļu pa­gas­ta «Up­ma­ļos», sa­vā ap­kai­mē cen­šas ap­zi­nāt arī da­bas vēr­tī­bas un re­tu­mus. Īpašs vie­dok­lis vi­ņam ir par Abu­la kras­tā gu­lo­šu lie­lu ak­me­ni, kas no pa­gai­dām zi­nā­ma­jiem ir at­zīts par pa­gas­tā lie­lā­ko. Kar­tēs to pa­ras­ti gri­bot at­bil­sto­ši mā­ju no­sau­ku­mam ie­rak­stīt par Up­ma­ļu ak­me­ni, ta­ču Edu­ards to sauc par Dār­deņ­ak­me­ni. Vi­ņam sva­rīgs un vēl pē­tāms esot stāsts par Dār­de­ni, kam va­rē­tu būt sais­tī­ba ar grie­ķu mi­to­lo­ģi­ju, kur Dar­dans bi­ja Ze­va dēls. Pē­tī­ju­ma vērts esot tas, vai tā ir vien vār­du sa­ska­ņa, vai arī šī grie­ķu le­ģen­da at­ce­ļo­ju­si un ie­vie­su­sies kaut vai ak­mens no­sau­ku­mā ša­jā pu­sē. Ru­na ir ne vien par šo ak­me­ni, Dār­de­nis ir arī dzim­tas uz­vārds ša­jā pu­sē dzī­vo­jo­ša­jiem.

Uz lašu berzām Amatā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pa­gā­ju­ša­jā piekt­die­nā Lies­ma iz­man­to­ja ie­spē­ju in­te­re­san­tā da­bas vē­ro­ša­nas pa­sā­ku­mā Laš­vei­dī­go ziv­ju nārsts la­šu­pēs. Te­ju du­cis in­te­re­sen­tu vei­ca vis­maz trīs ki­lo­met­ru pār­gā­jie­nu gar Ama­tu, lai pos­mā no Vec­lau­ču til­ta līdz Zvār­tas ie­zim mē­ģi­nā­tu nār­sta vie­tās — uz tā sau­ca­ma­jām ber­zām — ie­rau­dzīt kā­du zi­vi. Šā­das pa­stai­gas dzi­ļā­ko jē­gu ko­do­lī­gi de­fi­nē mū­su gi­de — Da­bas aiz­sar­dzī­bas pār­val­des Vid­ze­mes re­ģi­o­nā­lās ad­mi­nis­trā­ci­jas ve­cā­kā vi­des valsts in­spek­to­re Baiba Līviņa:

Starp mums taču tikai 100 km

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Otr­dien un treš­dien Val­mie­ras paš­val­dī­bas cie­mi­ņi bi­ja 20 uz­ņē­mē­ji un tū­ris­ma pro­fe­si­o­nā­ļi no mū­su sa­drau­dzī­bas pil­sē­tas Vi­lan­des Igau­ni­jā. Abas pil­sē­tas vie­no se­nas vēs­tu­ris­kas sai­tes no līdz­da­lī­ba Han­zas sa­vie­nī­bā, sa­vu­kārt 1992. ga­dā ti­ka at­jau­nots Val­mie­ras un Vi­lan­des sa­dar­bī­bas lī­gums. Ik ga­du Val­mie­ra pie­da­lās ma­za­jās Han­zas die­nās, starp abām pil­sē­tām re­gu­lā­ri no­tiek kul­tū­ras pro­jek­tu un māk­slas iz­stā­žu ap­mai­ņa, kā arī ko­pī­gas spor­ta ak­ti­vi­tā­tes.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Partneri