14. Novembris, 2018
Vārda dienu svin: Fricis, Vikentijs

Tūrisms un daba

Iepazīsti bedrīšu akmeņus!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Da­bas aiz­sar­dzī­bas pār­val­des ve­cā­kais eks­perts Dai­nis Ozols pa­gā­ju­šā ne­dē­ļā at­ve­da in­te­re­san­tu iz­stā­di Bal­ti­jas bed­rī­šu ak­me­ņi, tā ap­ska­tā­ma Maz­sa­la­cas vi­dus­sko­lā.

Noslēpumainā "Cobra"

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Dī­vai­ni ķirb­ji (ga­rā­kais pat 1,45 m) šo­va­sar iz­au­gu­ši pie pen­si­o­nā­res Ri­tas Mar­tin­so­nes mā­jas Jāņ­par­ka pu­sē. Vi­ņa pir­ku­si de­ko­ra­tī­vā pu­deļ­ķirb­ja Cob­ra sēk­las, ta­ču augs vei­do­jis ne­ce­rē­ti dī­vai­nu, Po­li­jā au­dzē­tu sēk­lu pa­ci­ņas uz­rak­stam gau­ži ne­at­bil­sto­šu augļ­ķer­me­ni, kas stie­pies un stie­pies ga­ru­mā.

Drogām labvēlīgs gads

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vai­da­vas pa­gas­ta «Sil­kal­nu» saim­nie­ce Zeltīte Kaviere Lat­vi­jā at­zī­ta par vie­nu no zi­no­šā­ka­jām zā­ļu tē­ju au­dzē­tā­jām, vā­cē­jām un dro­gu ga­ta­vo­tā­jām. Šī saim­nie­cī­ba ir starp tām 10, kas no Lat­vi­jas ie­kļau­ta De­mo Farm kop­pro­jek­tā ar Igau­ni­ju. Tām ir viens pa­mats — vi­si šie zem­nie­ki iz­man­to da­bas do­to, saim­nie­ko ne ti­kai bio­lo­ģis­ki, bet arī tā, lai da­bas daudz­vei­dī­ba pie­aug­tu. «Sil­kal­nu» saim­nie­ce stās­ta, ka ie­spē­ja dar­bo­ties ša­jā pro­jek­tā de­vu­si daudz jau­nu at­zi­ņu un zi­nā­ša­nu.

Krievija. Privāts skats I

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kā zi­nāms, vi­sām Lat­vi­jas ne­lai­mēm ir di­vi ie­mes­li — trīs olig­ar­hi uz vie­tas un lie­lais kai­miņš Aus­tru­mos. Tā­pēc ne­gri­bē­ju ne­kā­di ie­spai­dot Lies­mas la­sī­tā­jus pirms 17. sep­tem­bra iz­vē­les. Ta­gad lab­prāt pa­ka­vē­šos pa­tī­ka­mās at­mi­ņās par čet­rām die­nām au­gus­tā, tās pri­vā­tā kār­tā pa­va­dī­ju Krie­vi­jas Fe­de­rā­ci­jā, ap­mek­lē­jot Ples­ka­vu un tās tu­vā­ko ap­kārt­ni.

Nedaudz uz ziemeļiem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

I Ce­ļā

* Sep­tem­bra no­ga­lē ar Im­pro ce­ļo­ju­mu au­to­bu­su lai­mē­jās da­žas die­nas būt Krie­vi­jā. Ro­bež­kon­tro­les pun­ktā Šu­mil­ki­no die­zin kā­pēc ti­ka pār­bau­dī­tas da­žu dā­mu so­mi­ņas. (Vī­rie­šiem uz­ti­cē­jās.) At­ra­da no­mie­ri­no­šas tab­le­tes piln­vēr­tī­gā­kam mie­gam. Tā­das, iz­rā­dās, bez dak­te­ra re­cep­tes, ka tie­ši šim cil­vē­kam do­mā­tas, Krie­vi­jā ie­vest ne­drīkst. At­mi­ņā pa­liek bra­ša muit­nie­ka teik­tais: — Krie­vi­jā, ja miegs ne­nāk, jā­dzer šņa­bis!

Krie­vi­jā pie­dzē­ru­šos ie­lās re­dzē­jām daudz re­tāk ne­kā Lat­vi­jā, uba­gu — ne­vie­nu. Vi­ņus, ja kāds pa­rā­dās, āt­ri vien aiz­vā­cot. Bet uz­raksts kā­da vei­ka­la tu­a­le­tē ai­ci­na: «Ne­esi augst­prā­tīgs, pie­ej tu­vāk! Pal­dies!».

Mājvietas Gada putnam — meža pūcei

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Da­bas drau­giem gads aiz­iet me­ža pū­ču zī­mē, jo Lat­vi­jas Or­ni­to­lo­ģi­jas bied­rī­ba šo me­žu ie­mīt­nie­ci ir iz­vē­lē­ju­sies par Ga­da put­nu. Pa­ma­tā ir vēr­tē­jums, ka in­ten­sī­vās mež­iz­strā­des dēļ me­ža pū­cei sāk pie­trūkt ve­cu un do­bu­mai­nu ko­ku, kur tās ra­du­šas ligz­dot. Tā­dēļ me­ža pū­ces, pre­tē­ji no­sau­ku­mam, ar­vien bie­žāk ap­me­tas lau­kos — lie­los ko­kos pa­gal­mos, par­kos, kap­sē­tās.

Pie kurzemniekiem pēc pieredzes

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pirms ne­dē­ļas otr­die­nā kvar­tets Val­mie­ras pu­ses ļau­žu — bied­rī­bas No Sa­la­cas līdz Rū­jai va­dī­tājs Ojārs Be­ķe­ris, bied­ri Ani­ta Vēt­ra, Ro­lands Rā­kins un šo rin­du au­tors — ko­pā ar vēl te­ju du­ci vid­zem­nie­ku ga­rum­ga­ru dar­ba die­nu va­dī­ja Kur­ze­mes pu­sē, īs­te­no­jot SIA Lat­vi­jas Lau­ku kon­sul­tā­ci­ju un iz­glī­tī­bas centrs Ziv­saim­nie­cī­bas sa­dar­bī­bas tīk­la un bied­rī­bas Lie­pā­jas ra­jo­na part­ne­rī­ba (ZRP) pie­dā­vā­to pie­re­dzes ap­mai­ņas brau­cie­na pro­gram­mu.

Ejam vēstures ekspedīcijā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Mu­ze­ju mi­si­ja ir vākt, sa­gla­bāt, pē­tīt un po­pu­la­ri­zēt. Arī Nauk­šē­nu Cil­vēk­mu­ze­jam. Bet kā tu pē­tī­si un vāk­si, ja mu­ze­jā strā­dā 1,5 cil­vēks un va­sa­ra ir pats «kar­stā­kais» po­pu­la­ri­zē­ša­nas laiks. Tā­pēc, kā Die­va vai arī Kul­tū­ras mi­nis­tri­jas Kul­tūr­po­li­ti­kas de­par­ta­men­ta Mu­ze­ju un vi­zu­ā­lās māk­slas no­da­ļas (kas tas pats Dievs mu­zej­nie­kam ir) vai vien­kār­ši — tā­pēc, ka tā no­tiek, — tvei­cī­gā va­sa­ras die­nā Nauk­šē­nos sa­gai­dām čet­ras mei­te­nes, no ku­rām vie­na ir bi­ju­sī nauk­šē­nie­te Rū­ta Jir­gen­so­ne.

Pamācīsimies no Krievijas!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­ne­dēļ sa­nā­ca īs­te­not sen lo­lo­tu sap­ni — tī­ri pri­vā­ti uz da­žām die­nām ap­cie­mot lie­lo kai­miņ­val­sti Krie­vi­ju. Te­pat pie­ro­be­žas liel­pil­sē­tā Ples­ka­vā (210 tūk­sto­ši ie­dzī­vo­tā­ju) pa­rau­dzīt, kā ļau­dis dzī­vo un arī, pro­tams, ar ko, kā un pa ko brauc. Ne­būs me­lots ne nie­ka, ja teik­šu, ka mēs da­žās ar au­to lie­tām sais­tī­tās jo­mās krie­vus va­ram ti­kai ap­skaust!

Braucam pēc smukuma!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kurp? Nu pro­tams, uz Tu­ku­mu, kur ci­tur! To jau sen­či zi­nā­ju­ši, to ka­lam­bū­ru sa­ce­rē­da­mi.

Aiz­brau­cām arī. Bet ka tik smu­ki... I ne­ce­rē­jām.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai esat apmierināts ar 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Partneri