23. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Vanda, Veneranda, Venija

Tūrisms un daba

«Sprīdīša» bērni iepazīst putnu dzīvi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ļo­ti auk­sta­jā 3. feb­ru­ā­ra die­nā Val­mie­ras 3. pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­des «Sprī­dī­tis» au­dzēk­ņi sa­vās sir­sni­ņās jau sa­ju­ta pa­va­sa­ra tu­vo­ša­nos, jo ie­stā­des mū­zi­kas zā­lē ska­nē­ja put­nu dzies­mas — Te­rē­zes tē­tis vi­sus ai­ci­nā­ja uz «Sa­ru­nu (p)ar put­niem».

Jaunas iespējas tūrismā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kri­mul­das un Prie­ku­ļu no­va­da paš­val­dī­bām ne­pie­da­lo­ties, Cē­sīs otr­dien Vid­ze­mes se­šas paš­val­dī­bas — Si­gul­das, Cē­su, Ama­tas, Lī­gat­nes, Pār­gau­jas un Val­mie­ras —, kā arī Da­bas aiz­sar­dzī­bas pār­val­de pa­rak­stī­ja vie­no­ša­nos par ilg­ter­mi­ņa sa­dar­bī­bu tū­ris­ma no­za­rē un Gau­jas Na­ci­o­nā­lā par­ka te­ri­to­ri­jas kā tū­ris­ma ga­la­mēr­ķa at­tīs­tī­bu.

Zaļais dzīvesveids — optimistu ceļš 21. gadsimtā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kopš 2009. ga­da de­cem­bra Val­mie­ras in­te­grē­ta­jā bib­li­o­tē­kā Za­ļā dzī­ves­vei­da sko­la vis­maz rei­zi mē­ne­sī pie­dā­vā da­žā­das te­o­rē­tis­kās un prak­tis­kās no­dar­bī­bas, kas sais­tī­tas ar za­ļu dzī­ves­vei­du. Pa­sā­ku­mi no­tiek bib­li­o­tē­kas, Vid­ze­mes Augst­sko­las un Vid­ze­mes Mūž­iz­glī­tī­bas cen­tra ko­pī­ga starp­tau­tis­ka pro­jek­ta «Cre­a­ti­ve Ro­oms» (Ra­do­šās is­ta­bas) ie­tva­ros.

Dzimst jauna makšķernieku tradīcija

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Vai­rums no vi­ņiem cits ci­tu pa­zīst pa ga­ba­lu, kaut arī sau­lai­nās vai le­dai­nās die­nās pa­ras­ti cits ci­tam pa­ai­rē ga­rām vai no­čā­po gar āliņ­ģi. Tie ir mūs­pu­ses ak­tī­vā­kie mak­šķer­nie­ki. Piekt­dien šie no­piet­no ziv­ju sa­val­dī­tā­ji, IK «Lī­da­ci­ņas lai­vās» īpaš­nie­ces Ja­nas Be­ķe­res, bied­rī­bas «No Sa­la­cas līdz Rū­jai» ko­or­di­na­to­ra Ojā­ra Be­ķe­ra un Val­mie­ras med­nie­ku un mak­šķer­nie­ku bied­rī­bas iz­pild­di­rek­to­ra Vi­tā­li­ja Za­ča ai­ci­nā­ti, Ve­ca­tes kul­tū­ras cen­trā sa­nā­ca uz bal­li.

Ko apbrīnot lieliem un maziem

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Svēt­dien Bēr­zai­nes tau­tas na­ma ma­za­jā zā­lī­tē dur­vis vē­ra ne­pa­ras­ta iz­stā­de — ar sa­vām me­dī­bu tro­fe­jām kai­mi­ņus un var­būt pat vie­nu ot­ru tā­lāk brau­ku­šu in­te­re­sen­tu pa­tī­ka­mi pār­steidz 17 vī­ri no vie­tē­jās med­nie­ku bied­rī­bas: Ai­nārs Loks, Ints Ku­ģis, Ga­tis Sub­ačs, El­mārs Švē­de, Atis, Mā­ris un Ga­tis Ke­zi­ki, Edijs Lai­viņš, Il­mārs Jan­sons, Jā­nis Slai­diņš, Dzin­tars Alk­snis, Jā­nis Lī­cis, Zig­munds Ban­kovs, Al­dis Pav­lov­skis, Ar­tūrs un Os­kars Jir­ge­ni un Ed­vīns La­ķis. Par šo vei­ku­mu ik­vie­nam no vi­ņiem var uz­sist uz ple­ca!

Nezināmā un pārsteidzošā Vjetnama

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Valmierietes, pedagoģes SILVIJAS GRIESTIŅAS vadībā pasauli izzināt alkstošiem domubiedriem 1997. gadā sākās ikgadējie ceļojumi nezināmajā. Izmantojot tūrisma firmu pakalpojumus, Silvijas grupas pa šiem gadiem krustu šķērsu iepazinušas Eiropu, pabijušas arī Turcijā, Izraēlā, Sīrijā, Āfrikā, Ķīnā un pērn kopā ar Jēkaba aģentūru — Vjetnamā. Par to ir Silvijas stāsts.

Vismaz debesis citādas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

No sa­ru­nas ar val­mie­rie­ti ANITU KUZMU, tū­ris­tu gi­di

Vai Jau­nais gads tev pie­nā­ca Lat­vi­jā?

Bi­ju ar gru­pu Un­gā­ri­jā. Ga­du mi­jas lus­tes, klā­ti gal­di, mū­zi­ka un de­jas tri­jās zā­lēs... Lat­vie­ši kār­tī­gi no­svi­nē­ja un pir­ma­jā ga­da die­nā no­maz­gā­ja pa­gu­ru­mu Se­če­ņī sil­ta­jos ba­sei­nos. Zī­mī­gi, ka arī tie svēt­kos dar­bo­jas, — un­gā­ri prot tū­ris­mam iz­man­tot vi­su, ko da­ba de­vu­si.

Apzina senās kulta vietas

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Va­kar Val­mie­ras mu­ze­ja iz­stā­žu zā­lē tū­ris­ma in­for­mā­ci­jas cen­tru dar­bi­nie­ki, svēt­vie­tu eks­per­ti, kā arī ci­ti in­te­re­sen­ti dis­ku­tē­ja par Vid­ze­mes se­no da­bas svēt­vie­tu po­ten­ci­ā­lu tū­ris­ma at­tīs­tī­bā.

Tūristiem — nē!

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pus­ce­ļā starp Rū­jie­nu un Nauk­šē­niem ce­ļa ma­lā stāv paš­val­dī­bas po­li­ci­jas de­žū­rau­to ar ie­deg­tām bāk­ugu­nīm. Ap­tu­rēts kāds au­to­buss, un kat­ram ta­jā tiek jau­tāts — vai tu esi tū­rists? At­bil­de ir — jā, un au­to­bu­sam tiek do­ta ie­spē­ja šķēr­sot Nauk­šē­nu no­va­da te­ri­to­ri­ju bez at­ļau­jas pie­tu­rēt. Jo tū­ris­tus pie mums ne­mīl.

Šā­das vī­zi­jas pie­pil­dī­ša­nās gan ir maz ti­ca­ma tu­vā­ka­jā nā­kot­nē, bet ir sa­trau­co­ši iz­tei­ku­mi un dar­bī­bas, kas pa­tie­šām lie­ci­na — tū­risms nav bū­tisks un vē­lams, kaut ASV tā ir ot­rā pel­no­šā­kā no­za­re. Pir­mā — mi­li­tā­rā rūp­nie­cī­ba, bet tan­kus Nauk­šē­nos ra­žot lai­kam ne­sāk­sim.

Par meža zvēru un cilvēku sadzīvošanu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Me­dī­bu se­zo­nai lie­lā­ku uz­ma­nī­bu pie­vēr­šam kopš 1. ok­tob­ra, kad ko­lek­tī­vi pēc tro­fe­jām me­žos un krū­mā­jos do­das pul­ci­ņā, jo me­dī­bas no­tiek ar dzi­nē­jiem. Stās­ta VMD Zie­meļ­vid­ze­mes virs­mež­nie­cī­bas me­dī­bu lie­tas pār­zi­nā­tājs in­že­nie­ris JĀNIS ROČĀNS:

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri