20. Septembris, 2018
Vārda dienu svin: Marianna, Ginters, Guntra

Tūrisms un daba

Tērē mazāk, maksā mazāk

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kurš gan negribētu, lai mūsu dzīvokļa īres maksu samazinātu tikai tāpēc, ka esam ietaupījuši ūdeni vai elektrību? Vai varbūt varētu saņemt atlaidi nākamā mēneša komunālajiem maksājumiem?

Sakopj Pekas pilskalnu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Lie­lās tal­kas die­na Kau­gu­ru Pe­kas kal­na pils­kal­nā šo­gad bi­ja īpa­ša. Gan tā­pēc, ka kalns ti­ka sa­kopts, ga­ta­vo­jo­ties Dzī­vās vēs­tu­res die­nai «Be­ve­rī­na 2012», kas ššeit no­tiks 5. mai­jā, gan — vēl jo vai­rāk — īpa­šo tal­ko­tā­ju dēļ.

Veiksmes atslēga — sadarbība

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Viņ­ne­dēļ Val­mie­rā no­ti­ka pil­sē­tas paš­val­dī­bas sa­dar­bī­bā ar Vid­ze­mes Augst­sko­lu or­ga­ni­zē­tā Re­ģi­o­nā­lā tū­ris­ma kon­fe­ren­ce. Tik­ša­nās svēt­ki tū­ris­ma jo­mas spe­ci­ā­lis­tiem tur­pi­nā­jās di­vas die­nas, ie­pa­zīs­to­ties ar jau­nā­ko un ten­den­cēm ša­jā no­za­rē.

 

Uz putnu tirgu pēc skaistuma

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Šo­pa­va­sar no «Ce­mex» Put­nu die­nu pa­sā­ku­miem iz­vē­lē­jā­mies pie­da­lī­ties Da­bas aiz­sar­dzī­bas pār­val­des vi­des in­spek­to­res Rū­tas Ze­pas va­dī­ta­jā put­nu vē­ro­ša­nas pār­gā­jie­nā Se­das pur­vā. Šī vie­ta lī­dzī­gi kā Kol­ka un Pa­pes da­bas parks pa­va­sa­ros put­nu mig­rā­ci­ju ce­ļā ir īpa­ša, te dien­nak­tī vien kā­dā iz­de­vies pa­ma­nīt vai­rāk ne­kā 90 put­nu su­gas.

«VIA Hanseatica» jākļūst par brendu

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Val­mie­rā 10. un 11. ap­rī­lī no­ti­ka pro­jek­ta «At­tā­lo te­ri­to­ri­ju at­tīs­tī­ba, iz­man­to­jot vie­tē­jos re­sur­sus pār­ro­be­žu «Via Han­se­a­ti­ca» tū­ris­ma marš­ru­ta iz­strā­dē» at­klā­ša­nas kon­fe­ren­ce. Pro­jek­tā ie­sais­tī­ju­šās 18 paš­val­dī­bas no Lat­vi­jas, Krie­vi­jas un Igau­ni­jas. Kon­fe­ren­ces pir­ma­jā die­nā da­līb­nie­ki ie­pa­zi­nās ar in­for­mā­ci­ju par «Via Han­se­a­ti­ca» pro­jek­tu, sa­vu­kārt va­kar gru­pās dis­ku­tē­ja par ak­ti­vi­tā­tēm, kas sais­tī­tas ar pro­jek­tu.

Par dabisku — tātad tīru upi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Upe te­cē­ju­mā ap­cie­mo mūs vi­sus, un lai­ka ri­tu­mā tā bez iz­ņē­mu­ma no mums kat­ra ir gu­vu­si gan kaut ko la­bu, gan arī ne­va­ja­dzī­gu. Pa­ņe­mot sau­jā ūde­ni no tī­ras upes, tam ir rak­stu­rīgs dzid­rums, arī smar­ža un gar­ša. Da­bis­ki upes ūde­nim ir jā­būt tī­ram. Lai­kam ejot un aiz­stā­vot tēv­ze­mi, mū­su sen­či upes ūde­ni gan daž­kārt ie­krā­so­ja arī sār­tā krā­sā. Ta­ču tā­la­jos ga­dos upe tās kras­tos dzī­vo­jo­ša­jiem ne­sa gal­ve­no­kārt ba­gā­tī­bu, arī skais­tu­mu lī­ga­vu vai­na­gu iz­ska­tā.

«Supercūkas» var palikt bez automašīnām

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Be­ve­rī­nas no­va­da paš­val­dī­bas po­li­ci­ja vēr­šas pie god­prā­tī­ga­jiem ie­dzī­vo­tā­jiem ar lū­gu­mu ko­pī­giem spē­kiem ne ti­kai ie­ro­be­žot, bet arī pār­traukt ceļ­ma­lu un me­žu pie­gru­žo­ša­nu ar sa­dzī­ves un būv­gru­žu at­kri­tu­miem. Ja pa­ma­nāt šā­das ne­li­ku­mī­bas, lū­dzam ne­ka­vē­jo­ties par tām in­for­mēt paš­val­dī­bas po­li­ci­ju pa mo­bi­lo tāl­ru­ni 29153340.

Apzinās saudzējamās vērtības GNP mežos

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Pro­jek­ta pa­mat­do­ma

Feb­ru­ā­ra bei­gās Si­gul­dā iz­zi­no­šā se­mi­nā­rā ri­si­nā­jās sa­ru­na par ne­sen sāk­to pro­jek­tu «Me­ža bio­to­pu at­jau­no­ša­na Gau­jas na­ci­o­nā­la­jā par­kā / FOR-REST». Ie­prie­ci­nā­ja ie­in­te­re­sē­to kup­lais pulks, īpa­ši daudz bi­ja jau­nie­šu, arī ze­mes īpaš­nie­ki, da­žā­du or­ga­ni­zā­ci­ju un tū­ris­ma no­za­res pār­stāv­ji.

«Sprīdīša» bērni iepazīst putnu dzīvi

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Ļo­ti auk­sta­jā 3. feb­ru­ā­ra die­nā Val­mie­ras 3. pirms­sko­las iz­glī­tī­bas ie­stā­des «Sprī­dī­tis» au­dzēk­ņi sa­vās sir­sni­ņās jau sa­ju­ta pa­va­sa­ra tu­vo­ša­nos, jo ie­stā­des mū­zi­kas zā­lē ska­nē­ja put­nu dzies­mas — Te­rē­zes tē­tis vi­sus ai­ci­nā­ja uz «Sa­ru­nu (p)ar put­niem».

Jaunas iespējas tūrismā

Reģistrēties, lai varētu balsot
0

Kri­mul­das un Prie­ku­ļu no­va­da paš­val­dī­bām ne­pie­da­lo­ties, Cē­sīs otr­dien Vid­ze­mes se­šas paš­val­dī­bas — Si­gul­das, Cē­su, Ama­tas, Lī­gat­nes, Pār­gau­jas un Val­mie­ras —, kā arī Da­bas aiz­sar­dzī­bas pār­val­de pa­rak­stī­ja vie­no­ša­nos par ilg­ter­mi­ņa sa­dar­bī­bu tū­ris­ma no­za­rē un Gau­jas Na­ci­o­nā­lā par­ka te­ri­to­ri­jas kā tū­ris­ma ga­la­mēr­ķa at­tīs­tī­bu.

"Liesma" sociālajos tīklos

twitterfacebookfacebook

eLiesma jautā

Vai plānojat piedalīties 13. Saeimas vēlēšanās?:

Ziņu arhīvs

 
 
P O T C P S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 

Partneri